Drept procesual penal, editia a 4-a

Drept procesual penal, editia a 4-a
Preț: 97,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-678-624-9
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 776
Categoria: Penal

DESCRIERE

Cursul de fata reprezinta o analiza amanuntita a dispozitiilor Codului de procedura penala – Partea generala si Partea speciala –, actualizate pana la data de 30 iunie 2013.

In aceasta editie a fost avuta in vedere Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti, prin care au fost modificate dispozitiile din Codul de procedura penala privind stramutarea si cazurile in care se poate face recurs. De asemenea, sunt analizate deciziile in interesul legii pronuntate recent de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care se asigura interpretarea unitara a legii de procedura penala de catre instantele judecatoresti, si sunt prezentate solutii noi din practica judiciara nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Cartea asigura cunostintele necesare studentilor, cat si absolventilor facultatilor de drept, participanti la cursuri de admitere in magistratura, avocatura sau alte profesii juridice.


Cuprin s
PARTE A I. Par tea genera lă_________________________________________ 1
Titlul I. Noţiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal şi ştiinţa
dreptului procesual penal_ _______________________________________________ 1
Capitolul I. Procesul penal_____________________________________________ 1
Secţiunea 1. Noţiunea de proces penal_________________________________ 1
Secţiunea a 2-a. Elementele definitorii ale procesului penal_ _______________ 2
Secţiunea a 3-a. Structura procesului penal. Noţiunea de fază procesuală_____ 6
Secţiunea a 4-a. Sisteme de proces penal_______________________________ 8
Secţiunea a 5-a. Organele judiciare competente să desfăşoare activităţi
procesuale în fazele procesului penal__________________________________ 9
Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept.
Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept_________________ 11
Secţiunea 1. Noţiune______________________________________________ 11
Secţiunea a 2-a. Terminologie_______________________________________ 11
Secţiunea a 3-a. Obiectul dreptului procesual penal_____________________ 14
Secţiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal___________________ 15
Secţiunea a 5-a. Scopul dreptului procesual penal ______________________ 17
Secţiunea a 6-a. Importanţa dreptului procesual penal___________________ 18
Secţiunea a 7-a. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri
de drept________________________________________________________ 18
Secţiunea a 8-a. Norme, fapte şi raporturi juridice procesual penale ________ 21
§1. Noţiune_ _________________________________________________ 21
§2. Sistemul normelor de drept procesual penal_ ____________________ 21
§3. Clasificarea normelor de drept procesual penal___________________ 22
Secţiunea a 9-a. Faptele juridice procesual penale_______________________ 25
§1. Noţiune_ _________________________________________________ 25
§2. Clasificare_________________________________________________ 25
Secţiunea a 10-a. Raporturile juridice procesual penale__________________ 26
§1. Noţiune, conţinut şi obiect_ __________________________________ 26
§2. Forme _ __________________________________________________ 27
§3. Trăsături__________________________________________________ 28
Capitolul al III-lea. Ştiinţa dreptului procesual penal_______________________ 30
Secţiunea 1. Noţiune şi obiect_______________________________________ 30
Secţiunea a 2-a. Structura ştiinţei dreptului procesual penal_______________ 30
Secţiunea a 3-a. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal_______________ 31
Secţiunea a 4-a. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal_______________ 32
Secţiunea a 5-a. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal_ ____________ 34
Secţiunea a 6-a. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe____ 35
Titlul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal_ __________________________ 39
Capitolul I. Noţiune _________________________________________________ 39
Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal__________ 44
Secţiunea 1. Noţiunea şi necesitatea interpretării_ ______________________ 44
Secţiunea a 2-a. Felurile (genurile) interpretării_________________________ 45
748 Drept procesual penal
Secţiunea a 3-a. Metodele interpretării normelor juridice_________________ 45
Secţiunea a 4-a. Rezultatele interpretării_ _____________________________ 46
Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu
şi în timp__________________________________________________________ 47
Secţiunea 1. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu____________ 47
§1. Principiul teritorialităţii_ _____________________________________ 47
§2. Derogări de la principiul teritorialităţii_ _________________________ 49
§3. Imunitatea de jurisdicţie_____________________________________ 50
§4. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală_ ____________ 50
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii procesual penale române în timp___________ 52
§1. Reguli privind aplicarea legii procesual penale în timp______________ 52
§2. Situaţiile tranzitorii şi dispoziţiile tranzitorii_ _____________________ 53
Titlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal__________________ 56
Capitolul I. Noţiune_ ________________________________________________ 56
Capitolul al II-lea. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal_____ 57
Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului penal_______________________ 58
Secţiunea a 2-a. Principiul oficialităţii procesului penal___________________ 62
Secţiunea a 3-a. Principiul aflării adevărului___________________________ 63
Secţiunea a 4-a. Principiul rolului activ al organelor judiciare______________ 65
Secţiunea a 5-a. Principiul garantării libertăţii persoanei_________________ 66
Secţiunea a 6-a. Respectarea demnităţii umane_ _______________________ 67
Secţiunea a 7-a. Garantarea dreptului la apărare_ ______________________ 72
Secţiunea a 8-a. Limba în care se desfăşoară procesul penal_______________ 75
Secţiunea a 9-a. Prezumţia de nevinovăţie_____________________________ 76
Secţiunea a 10-a. Egalitatea persoanelor în procesul penal________________ 81
Secţiunea a 11-a. Operativitatea în procesul penal_ _____________________ 82
Secţiunea a 12-a. Dreptul la un proces echitabil_________________________ 84
Secţiunea a 13-a. Interdependenţa principiilor fundamentale ale
procesului penal_________________________________________________ 86
Titlul al IV-lea. Participanţii în procesul penal_ ______________________________ 87
Capitolul I. Consideraţii generale_______________________________________ 87
Secţiunea 1. Noţiunea de participanţi_________________________________ 87
Secţiunea a 2-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali__________ 88
§1. Succesorii_________________________________________________ 88
§2. Reprezentanţii_ ____________________________________________ 89
§3. Substituiţii procesuali_______________________________________ 92
Capitolul al II-lea. Organele judiciare_ __________________________________ 93
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti_ ________________________________ 93
§1. Consideraţii generale________________________________________ 93
§2. Organizarea instanţelor judecătoreşti___________________________ 94
§3. Statutul instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor
Convenţiei europene a drepturilor omului__________________________ 96
3.1. Un tribunal (instanţă) stabilit prin lege_______________________ 96
3.2. Un tribunal (instanţă) independent_ ________________________ 97
3.3. Un tribunal imparţial____________________________________ 97
§4. Completele de judecată______________________________________ 98
4.1. Noţiune_______________________________________________ 98
4.2. Activitatea completelor de judecată_________________________ 99
Cuprins 749
Secţiunea a 2-a. Ministerul Public___________________________________ 100
§1. Principiile funcţionării Ministerului Public_ _____________________ 101
§2. Organizarea Ministerului Public______________________________ 104
§3. Atribuţiile Ministerului Public_ _______________________________ 106
Secţiunea a 3-a. Statutul judecătorilor şi procurorilor_ __________________ 106
Secţiunea a 4-a. Organele de cercetare penală_ _______________________ 107
Capitolul al III-lea. Părţile în procesul penal_____________________________ 110
Secţiunea 1. Învinuitul____________________________________________ 111
Secţiunea a 2-a. Inculpatul_ _______________________________________ 112
Secţiunea a 3-a. Partea vătămată___________________________________ 114
Secţiunea a 4-a. Partea civilă_ _____________________________________ 116
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 116
§2. Constituirea de parte civilă_ _________________________________ 116
§3. Calitatea de parte civilă_____________________________________ 117
§4. Momentul constituirii ca parte civilă în procesul penal_ ___________ 118
§5. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţii civile________________ 120
Secţiunea a 5-a. Partea responsabilă civilmente_ ______________________ 120
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 120
§2. Momentul şi modalităţile implicării părţii responsabile
civilmente în procesul penal_ ___________________________________ 124
§3. Drepturile şi obligaţiile părţii responsabile civilmente_____________ 125
Secţiunea a 6-a. Apărătorul în procesul penal_ ________________________ 125
Titlul al V-lea. Acţiunile în procesul penal__________________________________ 127
Capitolul I. Acţiunea în justiţie_______________________________________ 127
Secţiunea 1. Noţiune_____________________________________________ 127
Secţiunea a 2-a. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie__________________ 128
Secţiunea a 3-a. Factorii acţiunii în justiţie____________________________ 128
Capitolul al II-lea. Acţiunea penală____________________________________ 129
Secţiunea 1. Obiectul acţiunii penale_ _______________________________ 129
Secţiunea a 2-a. Subiecţii acţiunii penale_____________________________ 130
Secţiunea a 3-a. Trăsăturile acţiunii penale_ __________________________ 132
Secţiunea a 4-a. Momentele desfăşurării acţiunii penale_________________ 134
§1. Punerea în mişcarea a acţiunii penale__________________________ 134
§2. Exercitarea acţiunii penale__________________________________ 138
§3. Stingerea acţiunii penale____________________________________ 139
Secţiunea a 5-a. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii
penale sau care sting acţiunea penală (art. 10 CPP)____________________ 140
§1. Cazurile în care se constată lipsa de temei al acţiunii penale________ 141
§2. Cazurile în care se constată lipsa de obiect al acţiunii penale_______ 144
Capitolul al III-lea. Acţiunea civilă_____________________________________ 149
Secţiunea 1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul penal_ _____ 150
Secţiunea a 2-a. Elementele acţiunii civile ____________________________ 154
§1. Obiectul acţiunii civile______________________________________ 154
1.1. Aspecte procedurale privind repararea în natură a pagubei_____ 155
1.2. Repararea pagubei prin plata unei despăgubiri băneşti_________ 156
Secţiunea a 3-a. Repararea daunelor morale__________________________ 157
Secţiunea a 4-a. Subiecţii acţiunii civile______________________________ 159
Secţiunea a 5-a. Punerea în mişcare a acţiunii civile_ ___________________ 160
750 Drept procesual penal
Secţiunea a 6-a. Exercitarea acţiunii civile_ ___________________________ 161
§1. Precizări prealabile________________________________________ 161
§2. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile__________________ 162
§3. Exercitarea acţiunii civile din oficiu____________________________ 163
Secţiunea a 7-a. Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile_____________ 165
Secţiunea a 8-a. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă_________ 165
Titlul al VI-lea. Competenţa în materie penală______________________________ 168
Capitolul I. Noţiunea de competenţă şi formele ei procesual penale_________ 168
Secţiunea 1. Noţiunea şi importanţa competenţei în materie penală_ ______ 168
Secţiunea a 2-a. Formele competenţei în materie penală_ _______________ 169
§1. Formele fundamentale ale competenţei________________________ 170
1.1. Competenţa funcţională (ratione oficii)_____________________ 170
1.2. Competenţa materială (ratione materiae)___________________ 170
1.3. Competenţa teritorială (ratione locii)_______________________ 172
§2. Formele subsidiare ale competenţei___________________________ 175
2.1. Competenţa personală (ratione personae)__________________ 175
2.2. Competenţa specială___________________________________ 176
2.3. Competenţa excepţională________________________________ 177
Capitolul al II-lea. Competenţa funcţională, materială şi personală
a instanţelor judecătoreşti___________________________________________ 178
Secţiunea 1. Competenţa judecătoriilor_ _____________________________ 178
Secţiunea a 2-a. Competenţa tribunalelor_ ___________________________ 178
Secţiunea a 3-a. Competenţa curţii de apel_ __________________________ 180
Secţiunea a 4-a. Competenţa instanţelor militare_ _____________________ 180
§1. Consideraţii generale_______________________________________ 180
§2. Competenţa tribunalelor militare_____________________________ 182
§3. Competenţa tribunalului militar teritorial_______________________ 182
§4. Competenţa Curţii Militare de Apel___________________________ 183
Secţiunea a 5-a. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie____________ 183
Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenţa în materie penală_ ______ 185
Secţiunea 1. Prorogarea de competenţă______________________________ 185
§1. Conexitatea_ _____________________________________________ 186
§2. Indivizibilitatea____________________________________________ 188
§3. Chestiunile prealabile_ _____________________________________ 188
§4. Disjungerea_ _____________________________________________ 189
§5. Prorogarea de competenţă în cazul schimbării încadrării
juridice sau al schimbării calificării faptei__________________________ 190
Secţiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea______________ 191
§1. Incompatibilitatea_ ________________________________________ 193
1.1. Incompatibilitatea judecătorilor___________________________ 193
1.2. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare
penală, a magistratului-
asistent şi a grefierului___________________ 198
1.3. Incompatibilitatea expertului şi a interpretului_ ______________ 200
§2. Abţinerea şi recuzarea______________________________________ 200
2.1. Abţinerea____________________________________________ 200
2.2. Recuzarea_ ___________________________________________ 201
2.3. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de
recuzare în cursul judecăţii_ _________________________________ 201
Cuprins 751
2.4. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau
de recuzare în cursul urmăririi penale__________________________ 203
§3. Sancţionarea incompatibilităţilor_ ____________________________ 203
Secţiunea a 3-a. Declinarea de competenţă, conflictele de competenţă
şi excepţiile de necompetenţă______________________________________ 204
§1. Declinarea de competenţă__________________________________ 204
§2. Conflictele de competenţă__________________________________ 206
§3. Verificarea competenţei. Excepţiile de necompetenţă_____________ 208
Secţiunea a 4-a. Strămutarea cauzelor penale _ _______________________ 209
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 209
§2. Temeiul strămutării_ _______________________________________ 210
§3. Titularii cererii de strămutare şi efectele acesteia_ _______________ 211
§4. Procedura soluţionării cererii de strămutare_ ___________________ 211
§5. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei_______________ 212
Titlul al VII-lea. Probele şi mijloacele de probă_ ____________________________ 214
Capitolul I. Noţiune_ _______________________________________________ 214
Capitolul al II-lea. Importanţa şi istoricul instituţiei probelor în procesul
penal____________________________________________________________ 216
Capitolul al III-lea. Probele___________________________________________ 219
Secţiunea 1. Clasificarea probelor___________________________________ 219
Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii_ _______________________________ 221
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 221
§2. Faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii_________ 221
§3. Faptele similare, faptele auxiliare şi faptele negative______________ 222
§4. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii______ 223
§5. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite_________________ 223
Secţiunea a 3-a. Administrarea probelor. Pertinenţa, concludenţa
şi utilitatea probelor_ ____________________________________________ 223
Secţiunea a 4-a. Sarcina probaţiunii_________________________________ 226
Secţiunea a 5-a. Aprecierea probelor_ _______________________________ 228
Capitolul al IV-lea. Mijloacele de probă________________________________ 231
Secţiunea 1. Noţiune_____________________________________________ 231
Secţiunea a 2-a. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului_ ____________ 232
§1. Dreptul de a nu face nicio declaraţie___________________________ 232
§2. Procedura audierii învinuitului sau inculpatului__________________ 236
§3. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului_ ____ 237
Secţiunea a 3-a. Declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente___________________________________________ 238
§1. Procedura ascultării părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente________________________________________ 239
§2. Valoarea probatorie a declaraţiilor părţii vătămate, ale părţii
civile sau ale părţii responsabile civilmente_ _______________________ 240
Secţiunea a 4-a. Declaraţiile martorilor_ _____________________________ 240
§1. Drepturile şi obligaţiile martorilor în procesul penal_ _____________ 241
§2. Excepţii de la regulile audierii martorilor_ ______________________ 243
§3. Reguli procedurale privind ascultarea martorilor_________________ 244
§4. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor_ __________________ 247
Secţiunea a 5-a. Confruntarea_____________________________________ 248
752 Drept procesual penal
Secţiunea a 6-a. Folosirea interpreţilor_______________________________ 248
Secţiunea a 7-a. Înscrisurile _ ______________________________________ 249
§1. Înscrisurile ca mijloace de probă______________________________ 249
§2. Valoarea probatorie a înscrisului ca mijloc de probă_ _____________ 251
Secţiunea a 8-a. Interceptările şi înregistrările audio sau video____________ 251
Secţiunea a 9-a. Mijloacele materiale de probă _______________________ 256
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 256
§2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă_____________ 256
Secţiunea a 10-a. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor,
a mijloacelor materiale de probă şi a fotografiilor______________________ 257
Secţiunea a 11-a. Percheziţia_ _____________________________________ 259
§1. Dispunerea percheziţiei_____________________________________ 259
§2. Procedura efectuării percheziţiei_____________________________ 262
§3. Efectuarea percheziţiei_ ____________________________________ 263
Secţiunea a 12-a. Cercetarea la faţa locului___________________________ 265
Secţiunea a 13-a. Reconstituirea____________________________________ 266
Secţiunea a 14-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale
şi expertizele_ __________________________________________________ 267
§1. Constatările tehnico-ştiinţifice________________________________ 267
1.1. Noţiune______________________________________________ 267
1.2. Procedura efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice___________ 267
§2. Constatările medico-legale_ _________________________________ 268
§3. Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală________ 269
§4. Valoarea probatorie a constatărilor tehnico-ştiinţifice sau
medico-legale_______________________________________________ 269
§5. Expertizele_______________________________________________ 269
5.1. Noţiune______________________________________________ 269
5.2. Distincţie între constatările tehnico-ştiinţifice, constatările
medico-legale şi expertize___________________________________ 271
5.3. Clasificarea expertizelor_ ________________________________ 271
5.4. Expertiza judiciară obligatorie____________________________ 273
5.5. Sisteme de numire a experţilor___________________________ 274
5.6. Drepturile şi obligaţiile asumate de expert__________________ 275
5.7. Raportul de expertiză___________________________________ 276
5.8. Valoarea probatorie a expertizelor_________________________ 278
5.9. Prezentarea scriptelor de comparaţie______________________ 279
Capitolul al V-lea. Instituţii în legătură cu administrarea probelor în procesul
penal____________________________________________________________ 280
Secţiunea 1. Comisia rogatorie_____________________________________ 280
Secţiunea a 2-a. Delegarea________________________________________ 281
Secţiunea a 3-a. Martorii asistenţi_ _________________________________ 281
Titlul al VIII-lea. Măsurile procesuale_____________________________________ 283
Capitolul I. Noţiune. Clasificare_______________________________________ 283
Capitolul al II-lea. Măsurile preventive_________________________________ 286
Secţiunea 1. Natura juridică a măsurilor preventive_____________________ 286
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii generale privind măsurile preventive___________ 287
§1. Luarea măsurilor preventive_________________________________ 288
1.1. Noţiunea de privare de libertate__________________________ 288
Cuprins 753
1.2. Condiţiile generale necesare luării măsurii preventive_ ________ 289
1.3. Organele judiciare competente să dispună măsurile
preventive şi procedura dispunerii acestora_____________________ 291
§2. Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor preventive __ 293
2.1. Înlocuirea măsurilor preventive_ __________________________ 293
2.2. Revocarea măsurilor preventive___________________________ 295
2.3. Încetarea de drept a măsurilor preventive___________________ 297
§3. Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispune
cu privire la măsurile preventive_________________________________ 299
3.1. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală
sau a procurorului privind măsura preventivă a reţinerii_ __________ 300
3.2. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind obligarea
de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu părăsi ţara___________ 300
3.3. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător
privind măsurile preventive în faza urmăririi penale_______________ 301
3.4. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în
cursul judecăţii privind măsurile preventive_____________________ 302
Secţiunea a 3-a. Măsurile preventive privite în special___________________ 303
§1. Reţinerea________________________________________________ 304
§2. Obligarea de a nu părăsi localitatea_ __________________________ 306
§3. Obligarea de a nu părăsi ţara_________________________________ 308
§4. Arestarea preventivă_______________________________________ 309
4.1. Arestarea învinuitului_ __________________________________ 309
4.1.1. Condiţii__________________________________________ 309
4.1.2. Arestarea învinuitului în faza urmăririi penale___________ 310
4.1.3. Arestarea preventivă a învinuitului la instanţa
de judecată____________________________________________ 311
4.2. Arestarea preventivă a inculpatului_ _______________________ 312
4.2.1. Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea
inculpatului____________________________________________ 312
4.2.2. Arestarea inculpatului în cursul urmăririi penale_________ 314
A. Organul judiciar competent să dispună luarea măsurii
arestării preventive_____________________________________ 314
B. Procedura arestării preventive a inculpatului_ ______________ 315
C. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi
penale________________________________________________ 316
D. Conţinutul şi executarea mandatului de arestare
preventivă_____________________________________________ 317
E. Prelungirea duratei arestării preventive în cursul urmăririi
penale________________________________________________ 319
4.2.3. Arestarea inculpatului în cursul judecăţii________________ 322
4.2.4. Menţinerea arestării preventive a inculpatului___________ 322
§5. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive în cazul infractorilor
minori _ ____________________________________________________ 323
§6. Aplicarea măsurilor preventive în cazul persoanelor juridice________ 326
§7. Computarea măsurii preventive_ _____________________________ 327
Secţiunea a 4-a. Liberarea provizorie_ _______________________________ 329
§1. Noţiune şi natură juridică_ __________________________________ 329
754 Drept procesual penal
§2. Liberarea provizorie sub control judiciar _ ______________________ 332
2.1. Condiţii_ _____________________________________________ 332
§3. Liberarea provizorie pe cauţiune _ ____________________________ 334
3.1. Condiţii_ _____________________________________________ 334
3.2. Cauţiunea_ ___________________________________________ 335
§4. Dispoziţii comune privind procedura liberării provizorii
sub control judiciar şi pe cauţiune_______________________________ 337
4.1. Titularii şi conţinutul cererii de liberare provizorie____________ 337
4.2. Organul judiciar competent_ _____________________________ 338
4.3. Activitatea instanţei de judecată la rezolvarea cererii de
liberare provizorie_ ________________________________________ 338
4.3.1. Măsuri pregătitoare________________________________ 338
4.3.2. Examinarea şi admiterea în principiu a cererii____________ 338
4.3.3. Soluţionarea cererii_ _______________________________ 339
4.3.4. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea
provizorie_____________________________________________ 340
4.4. Revocarea liberării provizorii_____________________________ 340
Capitolul al III-lea. Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă____________ 342
Secţiunea 1. Luarea măsurilor de ocrotire_ ___________________________ 342
Secţiunea a 2-a. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul desfăşurării
procesului penal________________________________________________ 342
§1. Condiţiile în care pot fi luate măsurile de siguranţă_______________ 342
§2. Procedura luării măsurilor de siguranţă_ _______________________ 343
Capitolul al IV-lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea
situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii_ ______________________________ 346
Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii__________________________________ 346
§1. Organele judiciare care dispun măsurile asigurătorii şi
bunurile care pot fi indisponibilizate______________________________ 347
§2. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asigurătorii___________ 348
§3. Luarea măsurilor asigurătorii şi organele judiciare care le
aduc la îndeplinire____________________________________________ 348
§4. Contestarea măsurii asigurătorii______________________________ 348
§5. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii privite în special _______ 349
5.1. Sechestrul propriu-zis___________________________________ 349
5.2. Poprirea______________________________________________ 350
5.3. Inscripţia ipotecară_____________________________________ 351
Secţiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare ____ 351
§1. Restituirea lucrurilor_ ______________________________________ 351
§2. Restabilirea situaţiei anterioare______________________________ 352
Titlul al IX-lea. Actele procesuale şi procedurale comune_____________________ 353
Capitolul I. Actele procesuale şi actele procedurale_______________________ 353
Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural______________ 353
Secţiunea a 2-a. Actele procesuale şi actele procedurale comune _ ________ 354
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 354
§2. Citaţia___________________________________________________ 354
2.1. Noţiune şi importanţă___________________________________ 354
2.2. Conţinut_____________________________________________ 355
2.3. Locul de citare_________________________________________ 356
Cuprins 755
2.4. Înmânarea citaţiei______________________________________ 357
2.4.1. Înmânarea citaţiei persoanei care urmează să
se prezinte în faţa organelor
judiciare_______________________ 357
2.4.2. Înmânarea citaţiei altor persoane_ ____________________ 358
2.5. Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei______ 359
§3. Comunicarea altor acte procedurale___________________________ 359
§4. Mandatul de aducere______________________________________ 360
Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea
erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite_ __________________ 361
§1. Modificarea actelor procedurale______________________________ 361
§2. Îndreptarea erorilor materiale________________________________ 362
§3. Înlăturarea omisiunilor vădite________________________________ 363
Capitolul al II-lea. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele
procedurale_______________________________________________________ 364
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare________________________________ 364
Secţiunea a 2-a. Termenele în procesul penal _ ________________________ 364
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 364
§2. Clasificarea termenelor_____________________________________ 365
§3. Modul de calcul al termenelor _______________________________ 365
3.1. Calculul termenelor substanţiale_ _________________________ 365
3.2. Calculul termenelor procedurale_ _________________________ 366
§4. Acte considerate ca făcute în termen__________________________ 367
Secţiunea a 3-a. Sancţiunile procedurale penale_ ______________________ 367
§1. Noţiunea de sancţiune procedurală penală_ ____________________ 367
§2. Inexistenţa_______________________________________________ 368
§3. Decăderea_ ______________________________________________ 368
§4. Inadmisibilitatea_ _________________________________________ 368
§5. Nulităţile________________________________________________ 369
5.1. Noţiune. Caracterizare_ _________________________________ 369
5.2. Clasificarea nulităţilor___________________________________ 369
5.2.1. Nulităţile relative_ _________________________________ 370
5.2.2. Nulităţile absolute_ ________________________________ 370
5.3. Efectele nulităţilor______________________________________ 371
Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară_ ______________ 372
Secţiunea 1. Cheltuielile judiciare___________________________________ 372
§1. Noţiune_ ________________________________________________ 372
§2. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare__________ 373
§3. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de achitare sau
de încetare a procesului penal__________________________________ 373
3.1. Plata cheltuielilor în caz de achitare________________________ 373
3.2. Plata cheltuielilor în caz de încetare a procesului penal________ 374
3.3. Cazuri speciale privind plata cheltuielilor judiciare avansate
de stat__________________________________________________ 374
3.3.1. Suportarea cheltuielilor judiciare în cazul cererii
de continuare a procesului
penal___________________________ 374
3.3.2. Plata cheltuielilor judiciare în cazul declarării apelului
ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri_ ___________ 375
756 Drept procesual penal
§4. Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi______________________ 375
4.1. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz de
condamnare______________________________________________ 375
4.2. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz
de achitare_______________________________________________ 376
4.3. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în
celelalte cazuri____________________________________________ 376
Secţiunea a 2-a. Amenda judiciară__________________________________ 376
PARTE A A II-A. Par tea specia lă___________________________________ 379
Titlul I. Urmărirea penală____________________________________________ 379
Capitolul I. Dispoziţii generale________________________________________ 379
Secţiunea 1. Consideraţii cu privire la structura procesului penal.
Urmărirea penală, prima fază a procesului penal______________________ 379
Secţiunea a 2-a. Obiectul urmăririi penale____________________________ 383
Secţiunea a 3-a. Limitele fazei urmăririi penale_ _______________________ 386
Secţiunea a 4-a. Trăsăturile caracteristice fazei urmăririi penale___________ 386
§1. Controlul ierarhic în efectuarea actelor de urmărire penală________ 387
§2. Lipsa de publicitate a urmăririi penale_ ________________________ 388
§3. Caracterul necontradictoriu al urmăririi penale_ _________________ 389
§4. Caracterul preponderent al formei scrise_______________________ 390
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii generale privind urmărirea penală_____________ 390
§1. Consideraţii generale_______________________________________ 390
§2. Rolul activ al organelor de urmărire penală_ ____________________ 391
§3. Ordonanţele organului de urmărire penală_____________________ 392
Capitolul al II-lea. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora______ 396
Secţiunea 1. Precizări introductive_ _________________________________ 396
Secţiunea a 2-a. Competenţa organelor de cercetare ale poliţiei
judiciare_______________________________________________________ 397
Secţiunea a 3-a. Competenţa organelor de cercetare speciale____________ 399
Secţiunea a 4-a. Competenţa procurorului la efectuarea urmăririi
penale_ _______________________________________________________ 400
Secţiunea a 5-a. Verificarea competenţei de către organul de
urmărire penală_________________________________________________ 402
Secţiunea a 6-a. Actele încheiate de alte organe decât cele de
urmărire penală_________________________________________________ 403
§1. Actele încheiate de unele organe de constatare__________________ 404
§2. Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave, precum
şi de agenţii de poliţie de frontieră_______________________________ 405
Capitolul al III-lea. Supravegherea exercitată de către procuror_____________ 406
Secţiunea 1. Noţiune_____________________________________________ 406
Secţiunea a 2-a. Obiectul supravegherii ______________________________ 406
Secţiunea a 3-a. Procurorul competent să exercite supravegherea
urmăririi penale_________________________________________________ 408
Secţiunea a 4-a. Modalităţi de exercitare a supravegherii de
către procuror__________________________________________________ 408
§1. Verificarea cauzelor aflate în curs de cercetare penală_____________ 408
Cuprins 757
§2. Autorizarea, confirmarea, încuviinţarea şi infirmarea actelor
sau măsurilor procesuale de către procuror________________________ 409
§3. Participarea directă a procurorului la efectuarea unor acte de
cercetare penală_ ____________________________________________ 409
§4. Trecerea cauzei de la un organ la altul_ ________________________ 410
Capitolul al IV-lea. Efectuarea urmăririi penale_ _________________________ 412
Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală_ __________________ 412
§1. Modurile de sesizare generale_______________________________ 414
1.1. Plângerea____________________________________________ 414
1.2. Denunţul_____________________________________________ 415
1.3. Sesizarea din oficiu_____________________________________ 417
§2. Modurile de sesizare speciale________________________________ 417
Secţiunea a 2-a. Procedura plângerii prealabile________________________ 418
§1. Noţiunea de plângere prealabilă______________________________ 418
§2. Titularii plângerii prealabile__________________________________ 420
§3. Conţinutul plângerii prealabile_ ______________________________ 422
§4. Organul de urmărire penală la care se introduce plângerea
prealabilă___________________________________________________ 422
§5. Termenul de introducere a plângerii prealabile_ _________________ 423
§6. Reglementări privind procedura plângerii prealabile în
cazuri speciale_______________________________________________ 424
6.1. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor flagrante___ 424
6.2. Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate_____________ 425
6.3. Schimbarea încadrării faptei______________________________ 425
Secţiunea a 3-a. Actele premergătoare urmăririi penale_________________ 426
§1. Noţiune. Natură juridică_ ___________________________________ 426
§2. Scopul şi limitele actelor premergătoare_______________________ 427
Secţiunea a 4-a. Desfăşurarea urmăririi penale _______________________ 430
§1. Începerea urmăririi penale_ _________________________________ 430
§2. Rezoluţia de începere a urmăririi penale. Confirmarea
rezoluţiei ___________________________________________________ 433
§3. Luarea măsurilor de prevenţie_______________________________ 434
§4. Punerea în mişcare a acţiunii penale___________________________ 435
§5. Continuarea cercetării şi ascultarea inculpatului_ ________________ 435
§6. Extinderea cercetării penale_ ________________________________ 436
Secţiunea a 5-a. Suspendarea urmăririi penale ________________________ 437
Secţiunea a 6-a. Soluţiile care pot fi dispuse de procuror pe parcursul
sau la terminarea urmăririi penale__________________________________ 439
Secţiunea a 7-a. Încetarea urmăririi penale_ __________________________ 440
Secţiunea a 8-a. Scoaterea de sub urmărire penală ____________________ 444
Secţiunea a 9-a. Clasarea cauzelor penale ____________________________ 445
Secţiunea a 10-a. Procedura prezentării materialului de urmărire penală ___ 446
Secţiunea a 11-a. Terminarea urmăririi penale ________________________ 449
§1. Consideraţii generale_______________________________________ 449
§2. Terminarea urmăririi penale fără punerea în mişcare a
acţiunii penale_______________________________________________ 451
2.1. Ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării_ _______ 451
2.2. Înaintarea dosarului privind pe învinuit_____________________ 451
758 Drept procesual penal
2.3. Prezentarea materialului de urmărire penală de către
procuror_________________________________________________ 452
§3. Terminarea urmăririi penale cu acţiunea penală pusă în mişcare_ ___ 452
3.1. Înaintarea dosarului de urmărire penală privind pe inculpat____ 452
3.2. Referatul de terminare a urmăririi penale_ __________________ 452
§4. Efectuarea cercetării penale în cauzele în care urmărirea penală
se efectuează de procuror______________________________________ 453
Capitolul al V-lea. Trimiterea în judecată_ ______________________________ 455
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare________________________________ 455
Secţiunea a 2-a. Verificarea lucrărilor urmăririi penale_ _________________ 455
Secţiunea a 3-a. Rezolvarea cauzelor de către procuror__________________ 456
§1. Trimiterea în judecată_ _____________________________________ 456
§2. Netrimiterea în judecată prin scoaterea de sub urmărire penală,
încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei______________________ 457
§3. Suspendarea urmăririi penale________________________________ 457
§4. Restituirea cauzei în vederea completării sau refacerii urmăririi
penale_ ____________________________________________________ 458
§5. Trimiterea cauzei la organul competent să efectueze urmărirea
penală_ ____________________________________________________ 458
Secţiunea a 4-a. Rechizitoriul_ _____________________________________ 459
Capitolul al VI-lea. Reluarea urmăririi penale____________________________ 462
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Cazurile de reluare a urmăririi
penale_ _______________________________________________________ 462
§1. Reluarea urmăririi penale după suspendare_____________________ 462
§2. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei de către
instanţa de judecată în vederea refacerii urmăririi penale_____________ 463
§3. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale_ ______________ 463
Capitolul al VII-lea. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire
penală___________________________________________________________ 466
Secţiunea 1. Noţiune_____________________________________________ 466
Secţiunea a 2-a. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire
penală ale organelor de cercetare penală_ ___________________________ 466
Secţiunea a 3-a. Plângerea contra actelor procurorului__________________ 467
Secţiunea a 4-a. Plângerea în faţa judecătorului împotriva soluţiilor
procurorului de netrimitere în judecată_ _____________________________ 469
§1. Consideraţii generale_______________________________________ 469
§2. Actele şi măsurile dispuse de procuror care pot fi contestate
potrivit procedurii prevăzute în art. 2781 CPP_______________________ 470
§3. Procedura soluţionării plângerii_ _____________________________ 472
Titlul al II-lea. Judecata_ _______________________________________________ 477
Capitolul I. Dispoziţii generale privind judecata _________________________ 477
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind judecata şi principiile
specifice fazei de judecată_________________________________________ 477
§1. Judecata – fază importantă a procesului penal___________________ 477
§2. Principiile specifice fazei de judecată_ _________________________ 477
2.1. Publicitatea fazei de judecată_____________________________ 478
2.2. Nemijlocirea ca regulă a fazei de judecată___________________ 480
2.3. Contradictorialitatea ca regulă a fazei de judecată____________ 481
Cuprins 759
2.4. Oralitatea ca regulă a fazei de judecată_ ____________________ 481
Secţiunea a 2-a. Reglementări generale privind judecata_ _______________ 482
§1. Consideraţii preliminare_ ___________________________________ 482
§2. Rolul activ al instanţei de judecată_ ___________________________ 483
§3. Locul unde se desfăşoară judecata_ ___________________________ 483
§4. Citarea părţilor la judecată_ _________________________________ 483
§5. Compunerea instanţei de judecată____________________________ 486
§6. Asigurarea apărării_________________________________________ 486
§7. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată_____________ 487
§8. Constatarea infracţiunilor de audienţă_________________________ 487
§9. Suspendarea judecăţii______________________________________ 488
§10. Dispoziţii generale privind hotărârile judecătoreşti ______________ 489
10.1. Noţiunea de hotărâre judecătorească_ ____________________ 489
10.2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti_ __________ 490
10.2.1. Procedura deliberării______________________________ 490
10.2.2. Pronunţarea hotărârii______________________________ 492
10.3. Felurile şi structura hotărârilor judecătoreşti________________ 493
§11. Necesitatea motivării schimbării practicii judiciare______________ 495
Capitolul al II-lea. Judecata în primă instanţă____________________________ 497
Secţiunea 1. Consideraţii generale_ _________________________________ 497
Secţiunea a 2-a. Participanţii şi obiectul judecăţii______________________ 498
§1. Participanţii la judecata în primă instanţă_______________________ 498
1.1. Participarea procurorului la judecarea cauzelor în
primă instanţă_ ___________________________________________ 498
1.2. Participarea părţilor la judecarea cauzelor penale în primă
instanţă_________________________________________________ 500
1.3. Participarea altor persoane la judecarea cauzelor penale
în primă instanţă_ _________________________________________ 501
§2. Obiectul judecăţii în primă instanţă___________________________ 501
Secţiunea a 3-a. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă_ _______ 502
§1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată_ __________________ 502
§2. Şedinţa de judecată în primă instanţă__________________________ 504
2.1. Începutul judecăţii_____________________________________ 504
2.1.1. Deschiderea şedinţei de judecată_ ____________________ 504
2.1.2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi_ __________________ 505
2.1.3. Verificarea sesizării instanţei_ ________________________ 505
2.1.4. Verificări privitoare la inculpat _ ______________________ 506
2.1.5. Măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii____________ 507
2.1.6. Lămuriri, excepţii şi cereri_ __________________________ 507
2.2. Cercetarea judecătorească_______________________________ 508
2.2.1. Începerea cercetării judecătoreşti (art. 322 CPP)_ ________ 508
2.2.2. Ascultarea inculpatului (art. 323 CPP)__________________ 509
2.2.3. Ascultarea coinculpaţilor (art. 324 CPP)________________ 509
2.2.4. Ascultarea celorlalte părţi (art. 326 CPP)________________ 510
2.2.5. Ascultarea martorului, expertului şi interpretului_________ 510
2.2.6. Amânarea cauzei pentru probe noi (art. 331 CPP)_ _______ 511
2.2.7. Terminarea cercetării judecătoreşti____________________ 512
760 Drept procesual penal
2.3. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei___________________ 512
2.3.1. Consideraţii generale_______________________________ 512
2.3.2. Condiţii__________________________________________ 513
2.3.3. Procedura judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei______ 516
2.4. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi
penale (art. 332 CPP)_______________________________________ 518
2.5. Schimbarea încadrării juridice a faptei, dispusă de instanţă
în cursul judecăţii în primă instanţă (art. 334 CPP)________________ 520
2.6. Cazuri de extindere a procesului penal_____________________ 522
2.6.1. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale
(art. 335 CPP)__________________________________________ 523
2.6.2. Extinderea procesului penal pentru alte fapte
(art. 336 CPP)__________________________________________ 524
2.6.3. Extinderea procesului penal cu privire la alte
persoane (art. 337 CPP)__________________________________ 526
2.7. Dezbaterile_ __________________________________________ 526
2.8. Ultimul cuvânt al inculpatului_____________________________ 527
2.9. Deliberarea şi rezolvarea cauzei penale în primă instanţă _ _____ 528
2.9.1. Deliberarea_______________________________________ 528
2.9.2. Rezolvarea cauzei penale____________________________ 530
A. Rezolvarea laturii penale_ ______________________________ 530
B. Rezolvarea laturii civile_________________________________ 531
2.10. Pronunţarea hotărârii__________________________________ 532
2.11. Structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti pronunţate
în primă instanţă_ _________________________________________ 534
Capitolul al III-lea. Căile de atac ordinare_______________________________ 537
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac ordinare_ _________ 537
Secţiunea a 2-a. Apelul_ __________________________________________ 539
§1. Hotărârile supuse apelului___________________________________ 539
§2. Titularii apelului___________________________________________ 541
2.1. Procurorul ca titular al apelului___________________________ 541
2.2. Inculpatul ca titular al apelului____________________________ 542
2.3. Partea vătămată ca titular al apelului _ _____________________ 543
2.4. Partea civilă şi partea responsabilă civilmente ca titulari
ai apelului________________________________________________ 543
2.5. Martorul, expertul, interpretul şi apărătorul ca titulari ai
apelului__________________________________________________ 544
2.6. Dreptul de a face apel al oricărei persoane ale cărei
interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau
printr-un act al instanţei____________________________________ 544
§3. Termenul de declarare a apelului_ ____________________________ 544
3.1. Momentul de la care curge termenul de apel pentru procuror___ 545
3.2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru părţi______ 545
3.3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
alte persoane_____________________________________________ 546
3.4. Repunerea în termen_ __________________________________ 547
3.5. Apelul peste termen____________________________________ 548
Cuprins 761
§4. Declararea apelului, renunţarea la apel, retragerea apelului________ 549
4.1. Declararea apelului_____________________________________ 549
4.2. Renunţarea la apel_ ____________________________________ 550
4.3. Retragerea apelului_____________________________________ 550
§5. Efectele apelului__________________________________________ 551
5.1. Efectul suspensiv al apelului______________________________ 551
5.2. Efectul devolutiv al apelului_ _____________________________ 552
5.3. Efectul neagravant_____________________________________ 553
5.4. Efectul extensiv al apelului_______________________________ 555
§6. Judecarea apelului_________________________________________ 556
6.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în apel___________ 556
6.2. Şedinţa de judecată în apel_______________________________ 556
6.2.1. Participanţii la judecata apelului_ _____________________ 556
6.2.2. Desfăşurarea judecării apelului_ ______________________ 557
6.3. Soluţionarea apelului_ __________________________________ 557
6.3.1. Respingerea apelului_ ______________________________ 558
6.3.2. Admiterea apelului_________________________________ 558
6.3.3. Limitele desfiinţării hotărârii atacate cu apel____________ 559
6.3.4. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării___________ 560
Secţiunea a 3-a. Recursul_________________________________________ 560
§1. Hotărârile penale supuse recursului___________________________ 561
1.1. Sentinţele_ ___________________________________________ 561
1.2. Deciziile______________________________________________ 562
1.3. Încheierile____________________________________________ 563
§2. Titularii recursului_ ________________________________________ 563
§3. Termenul de recurs ________________________________________ 564
§4. Renunţarea la recurs_ ______________________________________ 565
§5. Retragerea recursului______________________________________ 565
§6. Declararea recursului_______________________________________ 566
6.1. Motivele de recurs_ ____________________________________ 566
6.1.1. Cazurile de recurs formale sau de procedură_ ___________ 567
6.1.2. Cazurile de recurs substanţiale sau de judecată __________ 568
6.2. Motivarea recursului____________________________________ 569
§7. Efectele recursului_________________________________________ 570
7.1. Efectul suspensiv de executare____________________________ 570
7.2. Efectul devolutiv al recursului_____________________________ 571
7.3. Efectul extensiv al recursului_____________________________ 571
7.4. Efectul neagravării situaţiei în propriul recurs_ _______________ 572
§8. Judecata recursului_ _______________________________________ 572
8.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în recurs__________ 572
8.2. Şedinţa de judecată____________________________________ 573
8.3. Deliberarea şi pronunţarea_______________________________ 574
§9. Soluţionarea recursului_____________________________________ 574
9.1. Respingerea recursului__________________________________ 574
9.1.1. Respingerea recursului ca tardiv_ _____________________ 574
9.1.2. Respingerea recursului ca inadmisibil_ _________________ 575
9.1.3. Respingerea recursului ca nefondat____________________ 575
762 Drept procesual penal
9.2. Admiterea recursului___________________________________ 576
9.3. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării_ ______________ 578
Capitolul al IV-lea. Căile extraordinare de atac___________________________ 579
Secţiunea 1. Contestaţia în anulare_________________________________ 580
§1. Cazurile de contestaţie în anulare_____________________________ 580
1.1. Când procedura de citare a părţii pentru termenul la care
s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu a fost îndeplinită
conform legii_ ____________________________________________ 581
1.2. Când partea dovedeşte că la termenul în care s-a judecat
cauza de către instanţa de recurs a fost în imposibilitate de a se
prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această împiedicare_ __ 582
1.3. Când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei cauze
de încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 10
alin. (1) lit. f)-i1), cu privire la care existau probe la dosar___________ 583
1.4. Când împotriva unei persoane s-au pronunţat două
hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă_ _______________________ 584
1.5. Când, la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de
către instanţa de recurs, inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar
ascultarea acestuia este obligatorie
potrivit art. 38514 alin. (11) ori
art. 38516 alin. (1)__________________________________________ 584
§2. Cererea de contestaţie în anulare_____________________________ 584
2.1. Titularii cererii de contestaţie în anulare_ ___________________ 585
2.2. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare_ ___________ 585
2.3. Instanţa competentă____________________________________ 585
§3. Procedura de judecată a contestaţiei în anulare__________________ 586
3.1. Admiterea în principiu_ _________________________________ 586
3.2. Judecarea contestaţiei în anulare__________________________ 587
Secţiunea a 2-a. Revizuirea________________________________________ 588
§1. Hotărârile supuse revizuirii_ _________________________________ 588
§2. Cazurile de revizuire_______________________________________ 589
2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute
de instanţă la soluţionarea cauzei_____________________________ 589
2.2. Un martor, un expert sau un interpret a săvârşit infracţiunea
de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere_ _________ 592
2.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire
se cere a fost declarat fals___________________________________ 593
2.4. Un membru al completului de judecată, procurorul ori
persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o
infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere_ __________ 594
2.5. Două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se
pot concilia_______________________________________________ 594
§3. Persoanele care pot cere revizuirea_ __________________________ 595
§4. Cererea de revizuire________________________________________ 596
§5. Termenul de introducere a cererii de revizuire___________________ 596
§6. Procedura prealabilă_______________________________________ 597
6.1. Efectuarea actelor de cercetare_ __________________________ 597
§7. Procedura de judecare a cererii de revizuire_____________________ 598
7.1. Instanţa competentă____________________________________ 598
Cuprins 763
7.2. Măsuri premergătoare __________________________________ 599
7.3. Admiterea în principiu_ _________________________________ 599
7.4. Procedura de rejudecare după admiterea în principiu__________ 601
§8. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului_____________________________________________________ 601
§9. Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale_______________ 603
Secţiunea a 3-a. Recursul în interesul legii_ ___________________________ 603
§1. Consideraţii generale_______________________________________ 603
§2. Titularii şi conţinutul cererii de recurs în interesul legii_ ___________ 605
§3. Procedura judecării recursului în interesul legii_ _________________ 606
Titlul al III-lea. Executarea hotărârilor penale_ _____________________________ 609
Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotărârilor penale_ ________ 609
Secţiunea 1. Punerea în executare a hotărârilor penale – fază a
procesului penal________________________________________________ 609
Secţiunea a 2-a. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor penale_________ 610
Secţiunea a 3-a. Momentul la care rămân definitive hotărârile
judecătoreşti penale_ ____________________________________________ 611
§1. Rămânerea definitivă a hotărârilor primei instanţe_ ______________ 612
§2. Rămânerea definitivă a hotărârilor instanţei de apel ______________ 612
§3. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de recurs_ _____________ 613
Secţiunea a 4-a. Instanţa competentă să pună în executare hotărârile
judecătoreşti penale_ ____________________________________________ 613
Capitolul al II-lea. Punerea în executare a pedepselor principale____________ 615
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau
detenţiunii pe viaţă______________________________________________ 615
§1. Atribuţiile instanţei de executare_ ____________________________ 615
§2. Atribuţiile altor organe care cooperează la punerea în executare
a pedepsei închisorii_ _________________________________________ 616
§3. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă ____________________________________________________ 617
3.1. Noţiune şi caracterizare_ ________________________________ 617
3.2. Cazurile în care poate fi dispusă amânarea executării
pedepsei_________________________________________________ 617
3.3. Procedura amânării executării pedepsei sau a detenţiunii
pe viaţă _ ________________________________________________ 619
3.3.1. Titularii cererii_ ___________________________________ 619
3.3.2. Instanţa competentă_ ______________________________ 620
§4. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă____________________________________________________ 621
4.1. Noţiune şi caracterizare_ ________________________________ 621
4.2. Cazurile în care poate fi dispusă întreruperea pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă____________________________ 621
4.3. Procedura întreruperii executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă_ _______________________________________ 621
4.3.1. Titularii cererii_ ___________________________________ 621
4.3.2. Instanţa competentă_ ______________________________ 622
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei amenzii_ ______________ 622
§1. Modalităţile de executare a amenzii___________________________ 622
764 Drept procesual penal
§2. Înlocuirea pedepsei amenzii_ ________________________________ 623
Capitolul al III-lea. Punerea în executare a pedepselor complementare_______ 624
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepsei interzicerii exerciţiului
unor drepturi___________________________________________________ 624
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei degradării militare______ 624
Capitolul al IV-lea. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă___________ 625
Secţiunea 1. Punerea în executare a obligării la tratament medical_ _______ 625
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a internării medicale______________ 626
Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a
interzicerii unei funcţii sau profesii şi a măsurii de siguranţă a interzicerii
de a se afla în anumite localităţi____________________________________ 627
Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a expulzării______________________ 628
Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a confiscării speciale
şi a confiscării extinse_ ___________________________________________ 628
Secţiunea a 6-a. Executarea interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei
pe o perioadă determinată________________________________________ 630
Capitolul al V-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea
răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile
prevăzute în art. 181 CP_ ____________________________________________ 631
Secţiunea 1. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea
răspunderii penale_______________________________________________ 631
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au
aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 CP____________________________ 631
Capitolul al VI-lea. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor
judiciare avansate de stat___________________________________________ 632
Capitolul al VII-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din
hotărâre_ ________________________________________________________ 633
Secţiunea 1. Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate__________ 633
Secţiunea a 2-a. Înscrisurile declarate false, despăgubirile civile
şi cheltuielile judiciare____________________________________________ 633
Capitolul al VIII-lea. Schimbări în executarea unor hotărâri_ _______________ 634
Secţiunea 1. Revocarea sau anularea suspendării condiţionate a
executării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere
şi a executării pedepsei la locul de muncă_ ___________________________ 634
Secţiunea a 2-a. Alte modificări de pedepse___________________________ 634
Secţiunea a 3-a. Liberarea condiţionată______________________________ 635
Secţiunea a 4-a. Înlocuirea executării pedepsei şi reducerea pedepsei
pentru militari__________________________________________________ 637
Secţiunea a 5-a. Intervenirea unei legi penale noi_ _____________________ 637
Secţiunea a 6-a. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă__________ 638
Secţiunea a 7-a. Amnistia şi graţierea_______________________________ 638
Capitolul al IX-lea. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de
executare________________________________________________________ 639
Capitolul al X-lea. Contestaţia la executare______________________________ 640
Secţiunea 1. Noţiune şi caracterizare_ _______________________________ 640
Secţiunea a 2-a. Cazurile în care se poate face contestaţie la executare_____ 640
Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă_______________________________ 642
Secţiunea a 4-a. Procedura de rezolvare______________________________ 643
Cuprins 765
Titlul al IV-lea. Proceduri speciale________________________________________ 644
Capitolul I. Consideraţii generale privind procedurile speciale______________ 644
Capitolul al II-lea. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante_ ________ 646
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare________________________________ 646
§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă_____________________________ 646
§2. Condiţiile de aplicare a procedurii speciale de urmărire şi
judecare a unor infracţiuni flagrante______________________________ 650
Secţiunea a 2-a. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante___________ 653
§1. Constatarea infracţiunii_____________________________________ 653
§2. Luarea măsurilor preventive_________________________________ 655
§3. Rezolvarea cauzei de către procuror___________________________ 656
Secţiunea a 3-a.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.052 sec