Drept procesual penal Editia a 3-a

Drept procesual penal Editia a 3-a
Preț: 95,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 776
Categoria: Penal

DESCRIERE

Cursul de fata reprezinta o analiza amanuntita a dispozitiilor Codului de procedura penala – Partea generala si Partea speciala –, cu modificarile si completarile pana la data de 20 noiembrie 2011, fiind prezentate atat institutiile clasice, cat si cele nou aparute, prin care se urmareste asigurarea unui proces echitabil, inclusiv prin solutionarea cauzelor penale intr-un termen rezonabil.
Editia a 3-a cuprinde, in plus fata de editia anterioara, deciziile in interesul legii pronuntate in perioada septembrie-noiembrie 2011 de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si trimiteri la dispozitiile noului Cod civil, intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, care aduc unele modificari in materia raspunderii civile pentru fapta altuia, cu implicatii in privinta angajarii raspunderii partii responsabile civilmente, precum si referitor la autoritatea hotararii penale in procesele civile.
Cartea asigura cunostintele necesare studentilor, cat si absolventilor facultatilor de drept, participanti la cursuri de admitere in magistratura, avocatura sau alte profesii juridice.
Data: 05.12.2011
776 pagini


Cuprins
PARTEA I. PARTEA GENERALĂ__________________________________________1
Titlul I. Noţiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal şi ştiinţa
dreptului procesual penal ___________________________________________ 1
Capitolul I. Procesul penal _________________________________________1
Secţiunea 1. Noţiunea de proces penal ____________________________1
Secţiunea a 2-a. Elementele definitorii procesului penal ______________2
Secţiunea a 3-a. Structura procesului penal. Noţiunea de fază
procesuală_________________________________________________6
Secţiunea a 4-a. Sisteme de proces penal___________________________8
Secţiunea a 5-a. Organele judiciare competente să desfăşoare
activităţi procesuale în fazele procesului penal __________________9
Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept.
Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept ________11
Secţiunea 1. Noţiune___________________________________________11
Secţiunea a 2-a. Terminologie ___________________________________11
Secţiunea a 3-a. Obiectul dreptului procesual penal ________________14
Secţiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal ______________15
Secţiunea a 5-a. Scopul dreptului procesual penal __________________17
Secţiunea a 6-a. Importanţa dreptului procesual penal_______________18
Secţiunea a 7-a. Legătura dreptului procesual penal cu alte
ramuri de drept____________________________________________18
Secţiunea a 8-a. Norme, fapte şi raporturi juridice procesual
penale ___________________________________________________21
§1. Noţiune _________________________________________________21
§2. Sistemul normelor de drept procesual penal ___________________21
§3. Clasificarea normelor de drept procesual penal ________________22
Secţiunea a 9-a. Faptele juridice procesual penale __________________25
§1. Noţiune _________________________________________________25
§2. Clasificare _______________________________________________25
Secţiunea a 10-a. Raporturile juridice procesual penale______________26
§1. Noţiune, conţinut şi obiect _________________________________26
§2. Forme___________________________________________________27
§3. Trăsături _________________________________________________28
Capitolul al III-lea. Ştiinţa dreptului procesual penal__________________30
Secţiunea 1. Noţiune şi obiect ___________________________________30
Secţiunea a 2-a. Structura ştiinţei dreptului procesual penal __________30
Secţiunea a 3-a. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal __________31
Secţiunea a 4-a. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal__________32
Secţiunea a 5-a. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal ________34
Cuprins 749
Secţiunea a 6-a. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal
cu alte ştiinţe _____________________________________________35
Titlul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal__________________________39
Capitolul I. Noţiunea de izvor al dreptului procesual penal ____________39
Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal ____44
Secţiunea 1. Noţiunea şi necesitatea interpretării ___________________44
Secţiunea a 2-a. Felurile (genurile) interpretării_____________________45
Secţiunea a 3-a. Metodele interpretării normelor juridice ____________45
Secţiunea a 4-a. Rezultatele interpretării __________________________46
Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesual penale române
în spaţiu şi în timp ___________________________________________48
Secţiunea 1. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu _______48
§1. Principiul teritorialităţii ____________________________________48
§2. Derogări de la principiul teritorialităţii________________________50
§3. Imunitatea de jurisdicţie ___________________________________51
§4. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală __________51
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii procesual penale române în timp _____53
§1. Reguli privind aplicarea legii procesual penale în timp__________53
§2. Situaţiile tranzitorii şi dispoziţiile tranzitorii ___________________54
Titlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal_________________57
Capitolul I. Noţiune _____________________________________________57
Capitolul al II-lea. Sistemul principiilor fundamentale ale
procesului penal_____________________________________________59
Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului penal __________________60
Secţiunea a 2-a. Principiul oficialităţii procesului penal______________64
Secţiunea a 3-a. Principiul aflării adevărului _______________________65
Secţiunea a 4-a. Principiul rolului activ al organelor judiciare ________67
Secţiunea a 5-a. Principiul garantării libertăţii persoanei _____________68
Secţiunea a 6-a. Respectarea demnităţii umane ____________________69
Secţiunea a 7-a. Garantarea dreptului la apărare ___________________74
Secţiunea a 8-a. Limba în care se desfăşoară procesul penal__________77
Secţiunea a 9-a. Prezumţia de nevinovăţie_________________________79
Secţiunea a 10-a. Egalitatea persoanelor în procesul penal ___________84
Secţiunea a 11-a. Operativitatea în procesul penal__________________85
Secţiunea a 12-a. Dreptul la un proces echitabil____________________87
Secţiunea a 13-a. Interdependenţa principiilor fundamentale
ale procesului penal _______________________________________88
Titlul al IV-lea. Participanţii în procesul penal______________________________89
Capitolul I. Consideraţii generale __________________________________89
Secţiunea 1. Noţiunea de participanţi_____________________________89
Secţiunea a 2-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali ____90
§1. Succesorii _______________________________________________90
§2. Reprezentanţii____________________________________________91
§3. Substituiţii procesuali______________________________________94
750 Drept procesual penal
Capitolul al II-lea. Organele judiciare ______________________________95
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti ______________________________95
§1. Consideraţii generale ______________________________________95
§2. Organizarea instanţelor judecătoreşti_________________________96
§3. Statutul instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor
Convenţiei europene a drepturilor omului ____________________98
3.1. Un tribunal (instanţă) stabilit prin lege ____________________98
3.2. Un tribunal (instanţă) independent _______________________99
3.3. Un tribunal imparţial __________________________________99
§4. Completele de judecată __________________________________ 100
4.1. Noţiune ___________________________________________ 100
4.2. Activitatea completelor de judecată ____________________ 101
Secţiunea a 2-a. Ministerul Public ______________________________ 102
§1. Principiile funcţionării Ministerului Public __________________ 103
§2. Organizarea Ministerului Public ___________________________ 106
§3. Atribuţiile Ministerului Public _____________________________ 108
§4. Statutul judecătorilor şi procurorilor________________________ 108
Secţiunea a 3-a. Organele de cercetare penală ___________________ 109
Capitolul al III-lea. Părţile în procesul penal _______________________ 112
Secţiunea 1. Învinuitul _______________________________________ 113
Secţiunea a 2-a. Inculpatul____________________________________ 115
Secţiunea a 3-a. Partea vătămată _______________________________ 116
Secţiunea a 4-a. Partea civilă __________________________________ 118
§1. Noţiune _______________________________________________ 118
§2. Constituirea de parte civilă _______________________________ 119
§3. Calitatea de parte civilă __________________________________ 120
§4. Momentul constituirii ca parte civilă în procesul penal ________ 120
§5. Drepturile şi obligaţiile părţii civile ________________________ 123
Secţiunea a 5-a. Partea responsabilă civilmente __________________ 123
§1. Noţiune _______________________________________________ 123
§2. Momentul şi modalităţile implicării părţii responsabile
civilmente în procesul penal _____________________________ 127
§3. Drepturile şi obligaţiile părţii responsabile civilmente _________ 128
Secţiunea a 6-a. Apărătorul în procesul penal ____________________ 128
Titlul al V-lea. Acţiunile în procesul penal _______________________________ 130
Capitolul I. Acţiunea în justiţie __________________________________ 130
Secţiunea 1. Noţiune_________________________________________ 130
Secţiunea a 2-a. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie ____________ 131
Secţiunea a 3-a. Factorii acţiunii în justiţie_______________________ 131
Capitolul al II-lea. Acţiunea penală_______________________________ 133
Secţiunea 1. Obiectul acţiunii penale ___________________________ 133
Secţiunea a 2-a. Subiecţii acţiunii penale________________________ 134
Secţiunea a 3-a. Trăsăturile acţiunii penale ______________________ 135
Secţiunea a 4-a. Momentele desfăşurării acţiunii penale ___________ 137
§1. Punerea în mişcarea a acţiunii penale ______________________ 138
Cuprins 751
§2. Exercitarea acţiunii penale ________________________________141
§3. Stingerea acţiunii penale __________________________________142
Secţiunea a 5-a. Cauze care împiedică punerea în mişcare
a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală _______________143
§1. Cazurile în care se constată lipsa de temei al acţiunii penale____143
§2. Cazurile în care se constată lipsa de obiect al acţiunii penale ___146
Capitolul al III-lea. Acţiunea civilă ________________________________152
Secţiunea 1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul
penal ___________________________________________________153
Secţiunea a 2-a. Elementele acţiunii civile________________________157
§1. Obiectul acţiunii civile ___________________________________157
1.1. Aspecte procedurale privind repararea în natură
a pagubei __________________________________________158
1.2. Repararea pagubei prin plata unei despăgubiri băneşti _____159
Secţiunea a 3-a. Repararea daunelor morale ______________________160
Secţiunea a 4-a. Subiecţii acţiunii civile__________________________162
Secţiunea a 5-a. Punerea în mişcare a acţiunii civile _______________163
Secţiunea a 6-a. Exercitarea acţiunii civile________________________164
§1. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile_______________165
§2. Exercitarea acţiunii civile din oficiu _________________________166
Secţiunea a 7-a. Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile _______168
Secţiunea a 8-a. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă ___168
Titlul al VI-lea. Competenţa în materie penală____________________________ 171
Capitolul I. Noţiunea de competenţă şi formele ei procesual
penale ____________________________________________________171
Secţiunea 1. Noţiunea şi importanţa competenţei în materie
penală __________________________________________________171
Secţiunea a 2-a. Formele competenţei în materie penală____________172
§1. Formele fundamentale ale competenţei______________________172
1.1. Competenţa funcţională (ratione oficii) __________________172
1.2. Competenţa materială (ratione materiae)_________________173
1.3. Competenţa teritorială (ratione locii) ____________________175
§2. Formele subsidiare ale competenţei_________________________179
2.1. Competenţa personală (ratione personae) ________________179
2.2. Competenţa specială _________________________________180
2.3. Competenţa extraordinară_____________________________180
Capitolul al II-lea. Competenţa funcţională, materială şi personală
a instanţelor judecătoreşti ___________________________________182
Secţiunea 1. Competenţa judecătoriilor __________________________182
Secţiunea a 2-a. Competenţa tribunalelor ________________________183
Secţiunea a 3-a. Competenţa curţii de apel _______________________184
Secţiunea a 4-a. Competenţa instanţelor militare __________________185
§1. Consideraţii generale _____________________________________185
§2. Competenţa tribunalelor militare ___________________________186
§3. Competenţa tribunalului militar teritorial ____________________187
752 Drept procesual penal
§4. Competenţa Curţii Militare de Apel ________________________ 187
Secţiunea a 5-a. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ______ 187
Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenţa în materie
penală ___________________________________________________ 189
Secţiunea 1. Prorogarea de competenţă _________________________ 189
§1. Conexitatea ____________________________________________ 190
§2. Indivizibilitatea _________________________________________ 191
§3. Chestiunile prealabile____________________________________ 192
§4. Disjungerea ____________________________________________ 193
§5. Prorogarea de competenţă în cazul schimbării încadrării
juridice sau al schimbării calificării faptei __________________ 194
Secţiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea _________ 195
§1. Incompatibilitatea_______________________________________ 197
1.1. Incompatibilitatea judecătorilor _______________________ 197
1.2. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare
penală, a magistratului-asistent şi a grefierului ___________ 202
1.3. Incompatibilitatea expertului şi a interpretului ___________ 204
§2. Abţinerea şi recuzarea ___________________________________ 204
2.1. Abţinerea __________________________________________ 204
2.2. Recuzarea _________________________________________ 204
2.3. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de
recuzare în cursul judecăţii___________________________ 205
2.4. Procedura de soluţionare a abţinerii şi a recuzării în
cursul urmăririi penale ______________________________ 206
§3. Sancţionarea incompatibilităţilor __________________________ 207
Secţiunea a 3-a. Declinarea de competenţă, conflictele de
competenţă şi excepţiile de necompetenţă __________________ 208
§1. Declinarea de competenţă________________________________ 208
§2. Conflictele de competenţă________________________________ 209
§3. Excepţiile de necompetenţă_______________________________ 211
Secţiunea a 4-a. Strămutarea cauzelor penale ____________________ 212
§1. Noţiune _______________________________________________ 212
§2. Temeiul strămutării______________________________________ 213
§3. Titularii cererii de strămutare şi efectele acesteia _____________ 214
§4. Procedura soluţionării cererii de strămutare _________________ 214
Titlul al VII-lea. Probele şi mijloacele de probă ___________________________ 217
Capitolul I. Noţiune____________________________________________ 217
Capitolul al II-lea. Importanţa şi istoricul instituţiei probelor în
procesul penal ____________________________________________ 219
Capitolul al III-lea. Probele _____________________________________ 222
Secţiunea 1. Clasificarea probelor ______________________________ 222
Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii ___________________________ 224
§1. Faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii ____ 224
§2. Faptele similare, faptele auxiliare şi faptele negative __________ 225
§3. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii _ 226
Cuprins 753
§4. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite ______________226
Secţiunea a 3-a. Administrarea probelor. Pertinenţa, concludenţa
şi utilitatea probelor_______________________________________227
Secţiunea a 4-a. Sarcina probaţiunii _____________________________229
Secţiunea a 5-a. Aprecierea probelor ____________________________230
Capitolul al IV-lea. Mijloacele de probă____________________________233
Secţiunea 1. Noţiune__________________________________________233
Secţiunea a 2-a. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului________234
§1. Dreptul de a nu face nicio declaraţie________________________234
§2. Procedura audierii învinuitului sau inculpatului_______________237
§3. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau
inculpatului ____________________________________________239
Secţiunea a 3-a. Declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente____________________________________240
§1. Procedura ascultării părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente __________________________________240
§2. Valoarea probatorie a declaraţiilor părţii vătămate, ale
părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente_____________241
Secţiunea a 4-a. Declaraţiile martorilor __________________________241
§1. Drepturile şi obligaţiile martorilor în procesul penal ___________242
§2. Excepţii de la regulile audierii martorilor_____________________244
§3. Reguli procedurale privind ascultarea martorilor ______________245
§4. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor_________________248
Secţiunea a 5-a. Confruntarea __________________________________249
Secţiunea a 6-a. Folosirea interpreţilor ___________________________250
Secţiunea a 7-a. Înscrisurile ____________________________________250
§1. Înscrisurile ca mijloace de probă ___________________________250
§2. Valoarea probatorie a înscrisului ca mijloc de probă___________252
Secţiunea a 8-a. Interceptările şi înregistrările audio-video __________252
Secţiunea a 9-a. Mijloacele materiale de probă____________________257
§1. Noţiune ________________________________________________257
§2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă__________258
Secţiunea a 10-a. Procedura de descoperire şi ridicare a
înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă _________________258
Secţiunea a 11-a. Percheziţia___________________________________260
§1. Dispunerea percheziţiei___________________________________260
§2. Procedura efectuării percheziţiei ___________________________263
§3. Efectuarea percheziţiei____________________________________264
Secţiunea a 12-a. Cercetarea la faţa locului_______________________266
Secţiunea a 13-a. Reconstituirea ________________________________267
Secţiunea a 14-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale
şi expertizele ____________________________________________268
§1. Constatările tehnico-ştiinţifice______________________________268
1.1. Noţiune ____________________________________________268
1.2. Procedura efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice _______268
754 Drept procesual penal
§2. Constatările medico-legale _______________________________ 269
2.1. Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală ___ 269
§3. Valoarea probatorie a constatărilor tehnico-ştiinţifice
sau medico-legale ______________________________________ 270
§4. Expertizele _____________________________________________ 270
4.1. Noţiune ___________________________________________ 270
4.2. Distincţie între constatările tehnico-ştiinţifice,
constatările medico-legale şi expertize _________________ 272
4.3. Clasificarea expertizelor______________________________ 272
4.4. Expertiza judiciară obligatorie_________________________ 273
4.5. Sisteme de numire a experţilor ________________________ 275
4.6. Drepturile şi obligaţiile asumate de expert ______________ 276
4.7. Raportul de expertiză ________________________________ 277
4.8. Valoarea probatorie a expertizelor _____________________ 280
4.9. Prezentarea scriptelor în comparaţie ___________________ 280
Capitolul al V-lea. Instituţii în legătură cu administrarea probelor
în procesul penal __________________________________________ 282
Secţiunea 1. Comisia rogatorie ________________________________ 282
Secţiunea a 2-a. Delegarea____________________________________ 283
Secţiunea a 3-a. Martorii asistenţi ______________________________ 284
Titlul al VIII-lea. Măsurile procesuale ___________________________________ 285
Capitolul I. Noţiune. Clasificare _________________________________ 285
Capitolul al II-lea. Măsurile preventive ___________________________ 288
Secţiunea 1. Natura juridică a măsurilor preventive _______________ 288
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii generale privind măsurile preventive ____ 289
§1. Luarea măsurilor preventive ______________________________ 290
1.1. Noţiunea de privare de libertate _______________________ 290
1.2. Condiţiile generale necesare luării măsurii preventive_____ 291
1.3. Organele judiciare competente să dispună măsura
preventivă şi procedura dispunerii acestora _____________ 294
§2. Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor
preventive_____________________________________________ 295
2.1. Înlocuirea măsurilor preventive________________________ 295
2.2. Revocarea măsurilor preventive _______________________ 297
2.3. Încetarea de drept a măsurilor preventive _______________ 299
§3. Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se
dispune cu privire la măsurile preventive___________________ 302
3.1. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare
penală sau a procurorului privind măsura preventivă
a reţinerii__________________________________________ 302
3.2. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind
obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de
a nu părăsi ţara_____________________________________ 302
3.3. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător
privind măsurile preventive în faza urmării penale _______ 303
Cuprins 755
3.4. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă
în cursul judecăţii privind măsurile preventive ___________304
Secţiunea a 3-a. Măsurile preventive privite în special______________305
§1. Reţinerea _______________________________________________306
§2. Obligarea de a nu părăsi localitatea_________________________308
§3. Obligarea de a nu părăsi ţara ______________________________310
§4. Arestarea preventivă______________________________________311
4.1. Arestarea învinuitului_________________________________311
4.1.1. Condiţii _______________________________________311
4.1.2. Arestarea învinuitului în faza urmării penale_________311
4.1.3. Arestarea preventivă a învinuitului la instanţa
de judecată______________________________________313
4.2. Arestarea preventivă a inculpatului _____________________314
4.2.1. Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea
inculpatului _____________________________________314
4.2.2. Arestarea inculpatului în cursul urmării penale_______316
A. Organul judiciar competent să dispună luarea măsurii
arestării preventive _______________________________316
B. Procedura arestării preventive a inculpatului____________316
C. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul
urmării penale ___________________________________317
D. Conţinutul şi executarea mandatului de arestare
preventivă_______________________________________318
E. Prelungirea duratei arestării preventive în cursul
urmăririi penale __________________________________320
4.2.3. Arestarea inculpatului în cursul judecăţii____________323
4.2.4. Menţinerea arestării preventive a inculpatului _______324
§5. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive în
cazul infractorilor minori _________________________________325
§6. Aplicarea măsurilor preventive în cazul persoanelor juridice____328
§7. Computarea măsurii preventive ____________________________329
Secţiunea a 4-a. Liberarea provizorie ____________________________331
§1. Noţiune şi natură juridică _________________________________331
§2. Liberarea provizorie sub control judiciar_____________________333
2.1. Condiţii ____________________________________________333
§3. Liberarea provizorie pe cauţiune ___________________________336
3.1. Condiţii ____________________________________________336
3.2. Cauţiunea __________________________________________337
§4. Dispoziţii comune privind procedura liberării provizorii
sub control judiciar şi pe cauţiune _________________________339
4.1. Titularii şi conţinutul cererii de liberare provizorie ________339
4.2. Organul judiciar competent ___________________________339
4.3. Activitatea instanţei de judecată la rezolvarea cererii
de liberare provizorie ________________________________340
4.3.1. Măsuri pregătitoare______________________________340
756 Drept procesual penal
4.3.2. Examinarea şi admiterea în principiu a cererii_______ 340
4.3.3. Soluţionarea cererii_____________________________ 340
4.3.4. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea
provizorie ______________________________________ 341
4.4. Revocarea liberării provizorii _________________________ 342
Capitolul al III-lea. Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă _____ 344
Secţiunea 1. Luarea măsurilor de ocrotire _______________________ 344
Secţiunea a 2-a. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul
desfăşurării procesului penal ______________________________ 344
§1. Condiţiile în care pot fi luate măsurile de siguranţă ___________ 344
§2. Procedura luării măsurilor de siguranţă _____________________ 346
Capitolul al IV-lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii ____________ 348
Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii ______________________________ 348
§1. Organele judiciare care dispun măsurile asigurătorii şi
bunurile care pot fi indisponibilizate ______________________ 349
§2. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asigurătorii _______ 350
§3. Luarea măsurii asigurătorii şi organele judiciare care le
aduc la îndeplinire______________________________________ 350
§4. Contestarea măsurii asigurătorii ___________________________ 351
§5. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii privite în special ___ 351
5.1. Sechestrul propriu-zis________________________________ 351
5.2. Poprirea ___________________________________________ 352
5.3. Inscripţia ipotecară __________________________________ 353
Secţiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei
anterioare ______________________________________________ 353
§1. Restituirea lucrurilor_____________________________________ 353
§2. Restabilirea situaţiei anterioare ____________________________ 354
Titlul al IX-lea. Actele procesuale şi procedurale comune __________________ 355
Capitolul I. Actele procesuale şi actele procedurale_________________ 355
Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural________ 355
Secţiunea a 2-a. Actele procesuale şi actele procedurale comune ___ 356
§1. Noţiune _______________________________________________ 356
§2. Citaţia_________________________________________________ 356
2.1. Noţiune şi importanţă________________________________ 356
2.2. Conţinut ___________________________________________ 357
2.3. Locul de citare______________________________________ 358
2.4. Înmânarea citaţiei ___________________________________ 359
2.4.1. Înmânarea citaţiei persoanei care urmează să se
prezinte în faţa organelor judiciare _________________ 359
2.4.2. Înmânarea citaţiei altor persoane _________________ 360
2.5. Dovada de primire şi procesul-verbal de predare
a citaţiei___________________________________________ 361
§3. Comunicarea altor acte procedurale _______________________ 361
§4. Mandatul de aducere ____________________________________ 362
Cuprins 757
Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea
erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite ___________364
§1. Modificarea actelor procedurale____________________________364
§2. Îndreptarea erorilor materiale ______________________________364
§3. Înlăturarea omisiunilor vădite ______________________________365
Capitolul al II-lea. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele
procedurale________________________________________________366
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare____________________________366
Secţiunea a 2-a. Termenele în procesul penal _____________________366
§1. Noţiune ________________________________________________366
§2. Clasificarea termenelor ___________________________________367
§3. Modul de calcul al termenelor _____________________________367
3.1. Calculul termenelor substanţiale _______________________367
3.2. Calculul termenelor procedurale _______________________368
§4. Acte considerate ca făcute în termen ________________________369
Secţiunea a 3-a. Sancţiunile procedurale penale___________________369
§1. Noţiunea de sancţiune procedurală penală___________________369
§2. Inexistenţa ______________________________________________370
§3. Decăderea______________________________________________370
§4. Inadmisibilitatea _________________________________________370
§5. Nulităţile _______________________________________________371
5.1. Noţiune. Caracterizare________________________________371
5.2. Clasificarea nulităţilor ________________________________371
5.2.1. Nulităţile relative________________________________372
5.2.2. Nulităţile absolute_______________________________372
5.3. Efectele nulităţilor____________________________________373
Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară _________374
Secţiunea 1. Cheltuielile judiciare_______________________________374
§1. Noţiune ________________________________________________374
§2. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare ______375
§3. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de achitare sau
de încetare a procesului penal_____________________________375
3.1. Plata cheltuielilor în caz de achitare ____________________375
3.2. Plata cheltuielilor în caz de încetare a procesului penal ____376
3.3. Cazuri speciale privind plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat _____________________________________376
3.3.1. Suportarea cheltuielilor judiciare în cazul cererii
de continuare a procesului penal ___________________376
3.3.2. Plata cheltuielilor judiciare în cazul declarării apelului
ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri ____377
§4. Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi ___________________377
4.1. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz
de condamnare _____________________________________377
4.2. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz
de achitare _________________________________________377
758 Drept procesual penal
4.3. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în
celelalte cazuri _____________________________________ 378
Secţiunea a 2-a. Amenda judiciară _____________________________ 378
PARTEA A II-A Partea specială _________________________________________ 381
Titlul I. Urmărirea penală _____________________________________________ 381
Capitolul I. Dispoziţii generale __________________________________ 381
Secţiunea 1. Consideraţii cu privire la structura procesului penal.
Urmărirea penală, prima fază a procesului penal _____________ 381
Secţiunea a 2-a. Obiectul urmăririi penale_______________________ 385
Secţiunea a 3-a. Limitele fazei urmăririi penale___________________ 388
Secţiunea a 4-a. Trăsăturile caracteristice fazei urmăririi penale_____ 389
§1. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire
penală ________________________________________________ 389
§2. Lipsa de publicitate a urmăririi penale______________________ 390
§3. Caracterul necontradictoriu al urmăririi penale ______________ 391
§4. Caracterul preponderent al formei scrise ____________________ 392
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii generale privind urmărirea penală_______ 393
§1. Consideraţii generale ____________________________________ 393
§2. Rolul activ al organelor de urmărire penală _________________ 394
§3. Ordonanţele organului de urmărire penală __________________ 395
Capitolul al II-lea. Organele de urmărire penală şi competenţa
acestora __________________________________________________ 399
Secţiunea 1. Competenţa organelor de cercetare ale poliţiei
judiciare _______________________________________________ 401
Secţiunea a 2-a. Competenţa organelor de cercetare speciale_______ 403
Secţiunea a 3-a. Competenţa procurorului la efectuarea urmăririi
penale _________________________________________________ 403
Secţiunea a 4-a. Verificarea competenţei de către organul de
urmărire penală _________________________________________ 406
Secţiunea a 5-a. Actele încheiate de alte organe decât cele de
urmărire penală _________________________________________ 407
§1. Actele încheiate de unele organe de constatare ______________ 408
§2. Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave,
precum şi de agenţii de poliţie de frontieră _________________ 409
Capitolul al III-lea. Supravegherea exercitată de către procuror ______ 410
Secţiunea 1. Noţiune_________________________________________ 410
Secţiunea a 2-a. Obiectul supravegherii _________________________ 411
Secţiunea a 3-a. Procurorul competent să exercite
supravegherea urmăririi penale ____________________________ 412
Secţiunea a 4-a. Modalităţi de exercitare a supravegherii
de către procuror ________________________________________ 412
§1. Verificarea cauzelor aflate în curs de cercetare penală ________ 413
§2. Autorizarea, confirmarea, încuviinţarea şi infirmarea actelor
sau măsurilor procesuale de către procuror _________________ 413
Cuprins 759
§3. Participarea directă a procurorului la efectuarea unor acte de
cercetare penală ________________________________________414
§4. Trecerea cauzei de la un organ la altul ______________________414
Capitolul al IV-lea. Efectuarea urmăririi penale _____________________416
Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală _______________416
§1. Plângerea_______________________________________________418
§2. Denunţul _______________________________________________419
§3. Sesizarea din oficiu ______________________________________420
§4. Modurile de sesizare speciale______________________________421
Secţiunea a 2-a. Procedura plângerii prealabile ___________________422
§1. Noţiunea de plângere prealabilă ___________________________422
§2. Titularii plângerii prealabile _______________________________423
§3. Conţinutul plângerii prealabile _____________________________425
§4. Organul de urmărire penală la care se introduce plângerea
prealabilă ______________________________________________426
§5. Termenul de introducere a plângerii prealabile _______________427
§6. Reglementări privind procedura plângerii prealabile în
cazuri speciale__________________________________________428
6.1. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor
flagrante____________________________________________428
6.2. Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate ________428
6.3. Schimbarea încadrării faptei ___________________________429
Secţiunea a 3-a. Actele premergătoare urmăririi penale_____________430
§1. Noţiune ________________________________________________430
§2. Limitele actelor premergătoare _____________________________431
Secţiunea a 4-a. Desfăşurarea urmăririi penale ____________________433
§1. Începerea urmăririi penale ________________________________433
§2. Rezoluţia de începere a urmăririi penale. Confirmarea
rezoluţiei ______________________________________________436
§3. Luarea măsurilor de prevenţie______________________________438
§4. Punerea în mişcare a acţiunii penale ________________________438
§5. Continuarea cercetării şi ascultarea inculpatului ______________439
§6. Extinderea cercetării penale _______________________________440
Secţiunea a 5-a. Suspendarea urmăririi penale ____________________441
Secţiunea a 6-a. Soluţiile care pot fi dispuse de procuror pe
parcursul sau la terminarea urmăririi penale __________________442
Secţiunea a 7-a. Încetarea urmăririi penale _______________________443
Secţiunea a 8-a. Scoaterea de sub urmărire penală_________________446
Secţiunea a 9-a. Clasarea cauzelor penale________________________448
Secţiunea a 10-a. Procedura prezentării materialului de urmărire
penală __________________________________________________449
Secţiunea a 11-a. Terminarea urmăririi penale ____________________452
§1. Consideraţii generale _____________________________________452
§2. Terminarea urmăririi penale fără punerea în mişcare
a acţiunii penale ________________________________________453
760 Drept procesual penal
2.1. Ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării____ 453
2.2. Înaintarea dosarului privind pe învinuit _________________ 454
2.3. Prezentarea materialului de urmărire penală de către
procuror___________________________________________ 454
§3. Terminarea urmăririi penale cu acţiunea penală pusă în
mişcare _______________________________________________ 455
3.1. Înaintarea dosarului de urmărire penală privind
pe inculpat ________________________________________ 455
3.2. Referatul de terminare a urmăririi penale _______________ 455
§4. Efectuarea cercetării penale în cauzele în care urmărirea
penală se efectuează de procuror _________________________ 456
Capitolul al V-lea. Trimiterea în judecată _________________________ 457
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare ___________________________ 457
Secţiunea a 2-a. Verificarea lucrărilor urmăririi penale_____________ 457
Secţiunea a 3-a. Rezolvarea cauzelor de către procuror____________ 458
§1. Trimiterea în judecată ___________________________________ 458
§2. Netrimiterea în judecată prin scoaterea de sub urmărire
penală, încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei________ 459
§3. Suspendarea urmăririi penale _____________________________ 459
§4. Restituirea cauzei în vederea completării sau refacerii
urmăririi penale ________________________________________ 460
§5. Trimiterea cauzei la organul competent să efectueze
urmărirea penală _______________________________________ 460
Secţiunea a 4-a. Rechizitoriul _________________________________ 461
Capitolul al VI-lea. Reluarea urmăririi penale ______________________ 464
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Cazurile de reluare
a urmăririi penale________________________________________ 464
§1. Reluarea urmăririi penale după suspendare _________________ 464
§2. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei
de către instanţa de judecată în vederea refacerii urmăririi penale
______________________________________________________ 465
§3. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale ___________ 466
Capitolul al VII-lea. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor
de urmărire penală_________________________________________ 468
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________________ 468
Secţiunea a 2-a. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de
urmărire penală ale organelor de cercetare penală ____________ 468
Secţiunea a 3-a. Plângerea contra actelor procurorului ____________ 469
Secţiunea a 4-a. Plângerea în faţa judecătorului împotriva
soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată______________ 471
§1. Consideraţii generale ____________________________________ 471
§2. Actele şi măsurile dispuse de procuror care pot fi contestate
potrivit procedurii prevăzute în art. 2781 C. proc. pen. _______ 472
Cuprins 761
Titlul al II-lea. Judecata _______________________________________________ 479
Capitolul I. Dispoziţii generale privind judecata ____________________479
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind judecata şi principiile
specifice fazei de judecată _________________________________479
§1. Judecata – fază importantă a procesului penal ________________479
§2. Principiile specifice fazei de judecată _______________________479
2.1. Publicitatea fazei de judecată __________________________480
2.2. Nemijlocirea ca regulă a fazei de judecată _______________482
2.3. Contradictorialitatea ca regulă a fazei de judecată_________483
2.4. Oralitatea ca regulă a fazei de judecată__________________484
Secţiunea a 2-a. Reglementări generale privind judecata____________484
§1. Consideraţii preliminare __________________________________484
§2. Rolul activ al instanţei de judecată__________________________485
§3. Locul unde se desfăşoară judecata__________________________485
§4. Citarea părţilor la judecată ________________________________486
§5. Compunerea instanţei de judecată__________________________488
§6. Asigurarea apărării _______________________________________489
§7. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată __________489
§8. Constatarea infracţiunilor de audienţă _______________________490
§9. Suspendarea judecăţii ____________________________________490
§10. Dispoziţii generale privind hotărârile judecătoreşti ___________492
10.1. Noţiunea de hotărâre judecătorească __________________492
10.2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti ________492
10.3. Procedura deliberării ________________________________492
10.4. Pronunţarea hotărârii ________________________________494
10.5. Felurile şi structura hotărârilor judecătoreşti_____________495
§11. Necesitatea motivării schimbării practicii judiciare ___________498
Capitolul al II-lea. Judecata în primă instanţă_______________________499
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________499
Secţiunea a 2-a. Participanţii şi obiectul judecăţii__________________500
§1. Participanţii la judecata în primă instanţă ____________________500
1.1. Participarea procurorului la judecarea cauzelor
în primă instanţă ____________________________________500
1.2. Participarea părţilor la judecarea cauzelor penale
în primă instanţă ____________________________________502
1.3. Participarea altor persoane la judecarea cauzelor penale
în primă instanţă ____________________________________503
§2. Obiectul judecăţii în primă instanţă_________________________503
Secţiunea a 3-a. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă ___504
§1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată _________________504
§2. Şedinţa de judecată în primă instanţă _______________________506
2.1. Începutul judecăţii ___________________________________506
2.1.1. Deschiderea şedinţei de judecată __________________506
2.1.2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi _______________507
2.1.3. Verificarea sesizării instanţei ______________________507
762 Drept procesual penal
2.1.4. Verificări privitoare la inculpat ___________________ 508
2.1.5. Măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii _______ 509
2.1.6. Lămuriri, excepţii şi cereri _______________________ 509
2.2. Cercetarea judecătorească____________________________ 510
2.2.1. Începerea cercetării judecătoreşti _________________ 511
2.2.2. Ascultarea inculpatului__________________________ 511
2.2.3. Ascultarea coinculpaţilor ________________________ 512
2.2.4. Ascultarea celorlalte părţi________________________ 512
2.2.5. Ascultarea martorului, expertului şi interpretului ____ 512
2.2.6. Terminarea cercetării judecătoreşti________________ 514
2.3. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei _______________ 514
2.3.1. Consideraţii generale ___________________________ 514
2.3.2. Condiţii_______________________________________ 515
2.3.3. Procedura judecăţii în cazul recunoaşterii
vinovăţiei ______________________________________ 516
2.4. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea
urmăririi penale ____________________________________ 517
2.5. Schimbarea încadrării juridice a faptei dispusă de
instanţă în cursul judecăţii în primă instanţă ____________ 519
2.6. Cazuri de extindere a procesului penal _________________ 522
2.6.1. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte
materiale _______________________________________ 522
2.6.2. Extinderea procesului penal pentru alte fapte
penale _________________________________________ 524
2.6.3. Extinderea procesului penal cu privire la alte
persoane _______________________________________ 525
2.7. Dezbaterile ________________________________________ 526
2.8. Ultimul cuvânt al inculpatului ________________________ 527
2.9. Deliberarea şi rezolvarea cauzei penale în primă
instanţă ___________________________________________ 527
2.9.1. Deliberarea ___________________________________ 527
2.9.2. Rezolvarea cauzei penale _______________________ 529
A. Rezolvarea laturii penale ___________________________ 529
B. Rezolvarea laturii civile ____________________________ 530
2.10. Pronunţarea hotărârii _______________________________ 531
2.11. Structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti pronunţate
în primă instanţă____________________________________ 532
Capitolul al III-lea. Căile de atac ordinare_________________________ 535
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac ordinare____ 535
Secţiunea a 2-a. Apelul_______________________________________ 537
§1. Hotărârile supuse apelului________________________________ 537
§2. Titularii apelului ________________________________________ 539
2.1. Procurorul ca titular al apelului________________________ 539
2.2. Inculpatul ca titular al apelului ________________________ 540
2.3. Partea vătămată ca titular al apelului ___________________ 541
Cuprins 763
2.4. Partea civilă şi partea responsabilă civilmente ca titulari
ai apelului__________________________________________541
2.5. Martorul, expertul, interpretul şi apărătorul ca titulari
ai apelului__________________________________________542
2.6. Dreptul de a face apel al oricărei persoane ale cărei
interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau
printr-un act al instanţei ______________________________542
§3. Termenul de declarare a apelului___________________________543
3.1. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
procuror ___________________________________________543
3.2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
părţi _______________________________________________544
3.3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
alte persoane _______________________________________545
3.4. Repunerea în termen _________________________________545
3.5. Apelul peste termen __________________________________546
§4. Declararea apelului, renunţarea la apel, retragerea apelului_____547
4.1. Declararea apelului __________________________________547
4.2. Renunţarea la apel ___________________________________548
4.3. Retragerea apelului___________________________________548
§5. Efectele apelului _________________________________________550
5.1. Efectul suspensiv al apelului ___________________________550
5.2. Efectul devolutiv al apelului ___________________________551
5.3. Efectul neagravant ___________________________________552
5.4. Efectul extensiv al apelului ____________________________553
§6. Judecarea apelului _______________________________________554
6.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în apel ________554
6.2. Şedinţa de judecată în apel ____________________________555
6.2.1. Participanţii la judecata apelului___________________555
6.2.2. Desfăşurarea judecării apelului____________________555
6.3. Soluţionarea apelului _________________________________556
6.3.1. Respingerea apelului ____________________________556
6.3.2. Admiterea apelului ______________________________557
6.3.3. Limitele desfiinţării hotărârii atacate cu apel_________558
6.3.4. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării_______558
Secţiunea a 3-a. Recursul ______________________________________559
§1. Hotărârile penale supuse recursului_________________________560
1.1. Sentinţele___________________________________________560
1.2. Deciziile ___________________________________________561
1.3. Încheierile __________________________________________561
§2. Titularii recursului _______________________________________562
§3. Termenul de recurs_______________________________________563
§4. Renunţarea la recurs______________________________________564
§5. Retragerea recursului _____________________________________564
§6. Declararea recursului_____________________________________565
764 Drept procesual penal
6.1. Motivele de recurs __________________________________ 565
6.1.1. Cazurile de recurs formale sau de procedură _______ 566
6.1.2. Cazurile de recurs substanţiale sau de judecată _____ 568
6.2. Motivarea recursului_________________________________ 571
§7. Efectele recursului_______________________________________ 571
7.1. Efectul suspensiv de executare ________________________ 571
7.2. Efectul devolutiv al recursului _________________________ 572
7.3. Efectul extensiv al recursului __________________________ 573
7.4. Efectul neagravării situaţiei în propriul recurs ____________ 573
§8. Judecata recursului ______________________________________ 573
8.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în recurs ______ 573
8.2. Şedinţa de judecată _________________________________ 574
8.3. Deliberarea şi pronunţarea ___________________________ 575
§9. Soluţionarea recursului __________________________________ 575
9.1. Respingerea recursului_______________________________ 575
9.1.1. Respingerea recursului ca tardiv __________________ 576
9.1.2. Respingerea recursului ca inadmisibil _____________ 576
9.1.3. Respingerea recursului ca nefondat _______________ 576
9.2. Admiterea recursului ________________________________ 577
9.3. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării___________ 579
Capitolul al IV-lea. Căile extraordinare de atac ____________________ 580
Secţiunea 1. Contestaţia în anulare _____________________________ 581
§1. Cazurile de contestaţie în anulare _________________________ 581
1.1. Când procedura de citare a părţii pentru termenul la
care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu
a fost îndeplinită conform legii________________________ 582
1.2. Când partea dovedeşte că la termenul în care s-a judecat
cauza de către instanţa de recurs a fost în imposibilitate
de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre
această împiedicare _________________________________ 584
1.3. Când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei
cauze de încetare a procesului penal dintre cele
prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. f)-i1), cu privire la care
existau probe la dosar _______________________________ 584
1.4. Când împotriva unei persoane s-au pronunţat două
hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă _________________ 585
1.5. Când la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei
de către instanţa de recurs inculpatul prezent nu a fost
ascultat, iar ascultarea acestuia este obligatorie
potrivit art. 38514 alin. (11) ori art. 38516 alin. (1) _________ 585
§2. Cererea de contestaţie în anulare __________________________ 585
2.1. Titularii cererii de contestaţie în anulare ________________ 586
2.2. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare ________ 586
2.3. Instanţa competentă _________________________________ 587
§3. Procedura de judecată a contestaţiei în anulare ______________ 587
Cuprins 765
3.1. Admiterea în principiu________________________________587
3.2. Judecarea contestaţiei în anulare _______________________588
Secţiunea a 2-a. Revizuirea ____________________________________589
§1. Hotărârile supuse revizuirii ________________________________589
§2. Cazurile de revizuire _____________________________________590
2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost
cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei _____________590
2.2. Un martor, un expert sau un interpret a săvârşit
infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei
revizuire se cere_____________________________________593
2.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei
revizuire se cere a fost declarat fals _____________________594
2.4. Un membru al completului de judecată, procurorul ori
persoana care a efectuat acte de cercetare penală a
comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire
se cere _____________________________________________595
2.5. Două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive
nu se pot concilia____________________________________596
§3. Persoanele care pot cere revizuirea _________________________596
§4. Cererea de revizuire______________________________________597
§5. Termenul de introducere a cererii de revizuire________________597
§6. Procedura rezolvării cererii de revizuire _____________________598
6.1. Efectuarea actelor de cercetare _________________________598
§7. Procedura de judecare a cererii de revizuire__________________599
7.1. Instanţa competentă __________________________________599
7.2. Măsuri premergătoare ________________________________600
7.3. Admiterea în principiu________________________________600
7.4. Procedura de rejudecare după admiterea în principiu______601
§8. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului ________________________________________________602
§9. Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale ___________604
Secţiunea a 3-a. Recursul în interesul legii________________________604
§1. Consideraţii generale _____________________________________604
§2. Titularii şi conţinutul cererii de recurs în interesul legii_________606
§3. Procedura judecării recursului în interesul legii _______________607
Titlul al III-lea. Executarea hotărârilor penale ____________________________ 609
Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotărârilor penale____609
Secţiunea 1. Punerea în executare a hotărârilor penale – fază a
procesului penal _________________________________________609
Secţiunea a 2-a. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor penale ____610
Secţiunea a 3-a. Momentul la care rămân definitive hotărârile
judecătoreşti penale_______________________________________612
§1. Rămânerea definitivă a hotărârilor primei instanţe_____________612
§2. Rămânerea definitivă a hotărârilor instanţei de apel ___________612
§3. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de recurs____________613
766 Drept procesual penal
Secţiunea a 4-a. Instanţa competentă să pună în executare
hotărârile judecătoreşti penale _____________________________ 613
Capitolul al II-lea. Punerea în executare a pedepselor principale _____ 615
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau
detenţiunii pe viaţă ______________________________________ 615
§1. Atribuţiile instanţei de executare __________________________ 615
§2. Atribuţiile altor organe care cooperează la punerea
în executare a pedepsei închisorii _________________________ 616
§3. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă _______________________________________________ 617
3.1. Noţiune şi caracterizare______________________________ 617
3.2. Cazurile în care poate fi dispusă amânarea executării
pedepsei __________________________________________ 617
3.3. Procedura amânării executării pedepsei sau a
detenţiunii pe viaţă _________________________________ 619
3.3.1. Titularii cererii _________________________________ 619
3.3.2. Instanţa competentă ____________________________ 620
§4. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă _____________________________________ 621
4.1. Noţiune şi caracterizare______________________________ 621
4.2. Cazurile în care poate fi dispusă întreruperea pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă ____________________ 621
4.3. Procedura întreruperii executării pedepsei închisorii
sau a detenţiunii pe viaţă ____________________________ 622
4.3.1. Titularii cererii _________________________________ 622
4.3.2. Instanţa competentă ____________________________ 622
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei amenzii _________ 623
§1. Modalităţile de executare a amenzii________________________ 623
§2. Înlocuirea pedepsei amenzii ______________________________ 623
Capitolul al III-lea. Punerea în executare a pedepselor
complementare____________________________________________ 624
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepsei interzicerii
exerciţiului unor drepturi _________________________________ 624
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei degradării
militare ________________________________________________ 624
Capitolul al IV-lea. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă ____ 625
Secţiunea 1. Punerea în executare a obligării la tratament
medical ________________________________________________ 625
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a internării medicale ________ 626
Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a
interzicerii unei funcţii sau profesii şi a măsurii de siguranţă
a interzicerii de a se afla în anumite localităţi ________________ 627
Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a expulzării________________ 628
Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a confiscării speciale ________ 628
Cuprins 767
Secţiunea a 6-a. Executarea interdicţiei de a reveni în locuinţa
familiei pe o perioadă determinată __________________________629
Secţiunea a 7-a. Revocarea măsurilor de siguranţă_________________629
Capitolul al V-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor privind
înlocuirea răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au
aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen. _________________630
Secţiunea 1. Punerea în executare a dispoziţiilor privind
înlocuirea răspunderii penale_______________________________630
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care
s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen. ___________630
Capitolul al VI-lea. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a
cheltuielilor judiciare avansate de stat _________________________631
Capitolul al VII-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor civile
din hotărâre _______________________________________________632
Secţiunea 1. Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate ____632
Secţiunea a 2-a. Înscrisurile declarate false, despăgubirile civile şi
cheltuielile judiciare ______________________________________632
Capitolul al VIII-lea. Schimbări în executarea unor hotărâri __________633
Secţiunea 1. Revocarea sau anularea suspendării condiţionate a
executării pedepsei şi a suspendării executării pedepsei sub
supraveghere, precum şi a executării pedepsei la locul
de muncă _______________________________________________633
Secţiunea a 2-a. Alte modificări de pedepse ______________________633
Secţiunea a 3-a. Liberarea condiţionată __________________________634
Secţiunea a 4-a. Înlocuirea executării pedepsei şi reducerea
pedepsei pentru militari ___________________________________636
Secţiunea a 5-a. Intervenirea unei legi penale noi__________________636
Secţiunea a 6-a. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă ____637
Secţiunea a 7-a. Amnistia şi graţierea ____________________________637
Capitolul al IX-lea. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa
de executare _______________________________________________638
Capitolul al X-lea. Contestaţia la executare_________________________639
Secţiunea 1. Noţiune şi caracterizare ____________________________639
Secţiunea a 2-a. Cazurile în care se poate face contestaţie la
executare _______________________________________________639
§1. S-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă __________639
§2. Executarea este îndreptată împotriva unei alte persoane
decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare_____________640
§3. S-a ivit vreo nelămurire cu privire la hotărârea ce se execută
sau vreo împiedicare la executare__________________________640
§4. Se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză
de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice
alt incident ivit în cursul executării _________________________640
Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă ____________________________642
Secţiunea a 4-a. Procedura de rezolvare _________________________642
768 Drept procesual penal
Titlul al IV-lea. Proceduri speciale ______________________________________ 643
Capitolul I. Consideraţii generale privind procedurile speciale _______ 643
Capitolul al II-lea. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni
flagrante _________________________________________________ 645
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare ___________________________ 645
§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă __________________________ 645
§2. Condiţiile de aplicare a procedurii speciale de urmărire şi
judecare a unor infracţiuni flagrante _______________________ 649
Secţiunea a 2-a. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante ______ 652
§1. Constatarea infracţiunii __________________________________ 652
§2. Luarea măsurilor preventive ______________________________ 654
§3. Rezolvarea cauzei de către procuror _______________________ 655
Secţiunea a 3-a. Judecata unor infracţiuni flagrante _______________ 656
§1. Instanţa competentă _____________________________________ 656
§2. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată__________________ 656
§3. Judecata în primă instanţă ________________________________ 658
§4. Soluţionarea acţiunii civile _______________________________ 659
§5. Judecata apelului şi recursului ____________________________ 660
Secţiunea a 4-a. Regulile procedurale în caz de concurs de
infracţiuni, indivizibilitate şi conexitate______________________ 661
Secţiunea a 5-a. Cazurile când nu se aplică procedura
specială ________________________________________________ 662
Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la răspundere
penală a persoanei juridice__________________________________ 663
Capitolul al IV-lea. Procedura în cauzele cu infractori minori ________ 666
Secţiunea 1. Consideraţii generale _____________________________ 666
Secţiunea a 2-a. Urmărirea penală în cauzele cu infractori
minori _________________________________________________ 668
§1. Persoanele chemate la organul de urmărire penală ___________ 668
§2. Prezentarea materialului de urmărire penală_________________ 670
§3. Referatul de evaluare ____________________________________ 675
§4. Asistenţa juridică________________________________________ 678
§5. Dispoziţii speciale pentru minori în materia măsurilor
de prevenţie ___________________________________________ 682
Secţiunea a 3-a. Judecata infractorilor minori ____________________ 684
§1. Compunerea instanţei ___________________________________ 684
§2. Participarea procurorului în cauzele cu infractori minori ______ 6

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.052 sec