Drept procesual penal, ed. a 2-a Revizuita si actualizata la 20 iulie 2011

Drept procesual penal, ed. a 2-a Revizuita si actualizata la 20 iulie 2011
Preț: 95,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 776
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data: 28.07.2011
776 pagini


Descriere
Cursul de fata reprezinta o analiza amanuntita a dispozitiilor Codului de procedura penala – Partea generala si Partea speciala –, cu modificarile si completarile pana la data de 20 iulie 2011, fiind prezentate atat institutiile clasice, cat si cele nou aparute, prin care se urmareste asigurarea unui proces echitabil, inclusiv prin solutionarea cauzelor penale intr-un termen rezonabil.

Fata de editia precedenta, noutatea este data de comentariile elaborate ale dispozitiilor modificate, respectiv nou introduse prin Legea nr. 202/2010, de deciziile in interesul legii pronuntate in anul 2011 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si de prezentarea unor hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauze solutionate in 2010-2011.

Cartea asigura cunostintele necesare studentilor, cat si absolventilor facultatilor de drept, participanti la cursuri de admitere in magistratura, avocatura sau alte profesii juridice.

Cuprins
PARTEA I. PARTEA GENERALĂ _________________________________________1
Titlul I. Noţiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal şi ştiinţa
dreptului procesual penal ____________________________________________1
Capitolul I. Procesul penal_________________________________________1
Secţiunea 1. Noţiunea de proces penal ____________________________1
Secţiunea a 2-a. Elementele definitorii procesului penal ______________2
Secţiunea a 3-a. Structura procesului penal. Noţiunea de fază
procesuală ________________________________________________4
Secţiunea a 4-a. Sisteme de proces penal___________________________4
Secţiunea a 5-a. Organele judiciare competente să desfăşoare
activităţi procesuale în fazele procesului penal __________________4
Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept.
Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept _________4
Secţiunea 1. Noţiune____________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Terminologie ____________________________________4
Secţiunea a 3-a. Obiectul dreptului procesual penal _________________4
Secţiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal _______________4
Secţiunea a 5-a. Scopul dreptului procesual penal ___________________4
Secţiunea a 6-a. Importanţa dreptului procesual penal________________4
Secţiunea a 7-a. Legătura dreptului procesual penal cu alte
ramuri de drept ____________________________________________4
Secţiunea a 8-a. Norme, fapte şi raporturi juridice procesual
penale ____________________________________________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Sistemul normelor de drept procesual penal____________________4
§3. Clasificarea normelor de drept procesual penal _________________4
Secţiunea a 9-a. Faptele juridice procesual penale ___________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Clasificare ________________________________________________4
Secţiunea a 10-a. Raporturile juridice procesual penale ______________4
§1. Noţiune, conţinut şi obiect __________________________________4
§2. Forme____________________________________________________4
§3. Trăsături__________________________________________________4
Capitolul al III-lea. Ştiinţa dreptului procesual penal___________________4
Secţiunea 1. Noţiune şi obiect____________________________________4
Secţiunea a 2-a. Structura ştiinţei dreptului procesual penal ___________4
Secţiunea a 3-a. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal ___________4
Secţiunea a 4-a. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal___________4
Secţiunea a 5-a. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal _________4
748 Drept procesual penal
Secţiunea a 6-a. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal
cu alte ştiinţe_______________________________________________4
Titlul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal __________________________ 4
Capitolul I. Noţiunea de izvor al dreptului procesual penal _____________4
Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal _____4
Secţiunea 1. Noţiunea şi necesitatea interpretării ____________________4
Secţiunea a 2-a. Felurile (genurile) interpretării ______________________4
Secţiunea a 3-a. Metodele interpretării normelor juridice _____________4
Secţiunea a 4-a. Rezultatele interpretării ___________________________4
Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesual penale române
în spaţiu şi în timp ____________________________________________4
Secţiunea 1. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu ________4
§1. Principiul teritorialităţii ____________________________________48
§2. Derogări de la principiul teritorialităţii_________________________4
§3. Imunitatea de jurisdicţie_____________________________________4
§4. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală ___________4
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii procesual penale române în timp ______4
§1. Reguli privind aplicarea legii procesual penale în timp___________4
§2. Situaţiile tranzitorii şi dispoziţiile tranzitorii ____________________4
Titlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal _________________ 4
Capitolul I. Noţiune_______________________________________________4
Capitolul al II-lea. Sistemul principiilor fundamentale ale
procesului penal______________________________________________4
Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului penal ___________________4
Secţiunea a 2-a. Principiul oficialităţii procesului penal_______________4
Secţiunea a 3-a. Principiul aflării adevărului ________________________4
Secţiunea a 4-a. Principiul rolului activ al organelor judiciare _________4
Secţiunea a 5-a. Principiul garantării libertăţii persoanei ______________4
Secţiunea a 6-a. Respectarea demnităţii umane______________________4
Secţiunea a 7-a. Garantarea dreptului la apărare_____________________4
Secţiunea a 8-a. Limba în care se desfăşoară procesul penal___________4
Secţiunea a 9-a. Prezumţia de nevinovăţie__________________________4
Secţiunea a 10-a. Egalitatea persoanelor în procesul penal ____________4
Secţiunea a 11-a. Operativitatea în procesul penal___________________4
Secţiunea a 12-a. Dreptul la un proces echitabil_____________________4
Secţiunea a 13-a. Interdependenţa principiilor fundamentale
ale procesului penal_________________________________________4
Titlul al IV-lea. Participanţii în procesul penal ______________________________ 4
Capitolul I. Consideraţii generale ___________________________________4
Secţiunea 1. Noţiunea de participanţi______________________________4
Secţiunea a 2-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali _____4
§1. Succesorii ________________________________________________4
§2. Reprezentanţii _____________________________________________4
§3. Substituiţii procesuali _______________________________________4
Cuprins 749
Capitolul al II-lea. Organele judiciare _______________________________4
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti_______________________________4
§1. Consideraţii generale _______________________________________4
§2. Organizarea instanţelor judecătoreşti _________________________4
§3. Statutul instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor
Convenţiei europene a drepturilor omului _____________________4
3.1. Un tribunal (instanţă) stabilit prin lege_____________________4
3.2. Un tribunal (instanţă) independent________________________4
3.3. Un tribunal imparţial ___________________________________4
§4. Completele de judecată_____________________________________4
4.1. Noţiune ______________________________________________4
4.2. Activitatea completelor de judecată_______________________4
Secţiunea a 2-a. Ministerul Public_________________________________4
§1. Principiile funcţionării Ministerului Public _____________________4
§2. Organizarea Ministerului Public______________________________4
§3. Atribuţiile Ministerului Public________________________________4
§4. Statutul judecătorilor şi procurorilor __________________________4
Secţiunea a 3-a. Organele de cercetare penală ______________________4
Capitolul al III-lea. Părţile în procesul penal__________________________4
Secţiunea 1. Învinuitul __________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Inculpatul_______________________________________4
Secţiunea a 3-a. Partea vătămată__________________________________4
Secţiunea a 4-a. Partea civilă_____________________________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Constituirea de parte civilă __________________________________4
§3. Calitatea de parte civilă _____________________________________4
§4. Momentul constituirii ca parte civilă în procesul penal___________4
§5. Drepturile şi obligaţiile părţii civile ___________________________4
Secţiunea a 5-a. Partea responsabilă civilmente _____________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Momentul şi modalităţile implicării părţii responsabile
civilmente în procesul penal ________________________________4
§3. Drepturile şi obligaţiile părţii responsabile civilmente____________4
Secţiunea a 6-a. Apărătorul în procesul penal _______________________4
Titlul al V-lea. Acţiunile în procesul penal __________________________________4
Capitolul I. Acţiunea în justiţie _____________________________________4
Secţiunea 1. Noţiune____________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie_______________4
Secţiunea a 3-a. Factorii acţiunii în justiţie__________________________4
Capitolul al II-lea. Acţiunea penală__________________________________4
Secţiunea 1. Obiectul acţiunii penale______________________________4
Secţiunea a 2-a. Subiecţii acţiunii penale___________________________4
Secţiunea a 3-a. Trăsăturile acţiunii penale _________________________4
Secţiunea a 4-a. Momentele desfăşurării acţiunii penale ______________4
§1. Punerea în mişcarea a acţiunii penale _________________________4
750 Drept procesual penal
§2. Exercitarea acţiunii penale___________________________________4
§3. Stingerea acţiunii penale ____________________________________4
Secţiunea a 5-a. Cauze care împiedică punerea în mişcare
a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală _________________4
§1. Cazurile în care se constată lipsa de temei al acţiunii penale ______4
§2. Cazurile în care se constată lipsa de obiect al acţiunii penale _____4
Capitolul al III-lea. Acţiunea civilă __________________________________4
Secţiunea 1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul
penal _____________________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Elementele acţiunii civile __________________________4
§1. Obiectul acţiunii civile______________________________________4
1.1. Aspecte procedurale privind repararea în natură
a pagubei_____________________________________________4
1.2. Repararea pagubei prin plata unei despăgubiri băneşti _______4
Secţiunea a 3-a. Repararea daunelor morale ________________________4
Secţiunea a 4-a. Subiecţii acţiunii civile ____________________________4
Secţiunea a 5-a. Punerea în mişcare a acţiunii civile ______________ 163
Secţiunea a 6-a. Exercitarea acţiunii civile __________________________4
§1. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile_________________4
§2. Exercitarea acţiunii civile din oficiu ___________________________4
Secţiunea a 7-a. Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile _________4
Secţiunea a 8-a. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă______4
Titlul al VI-lea. Competenţa în materie penală______________________________ 4
Capitolul I. Noţiunea de competenţă şi formele ei procesual
penale ______________________________________________________4
Secţiunea 1. Noţiunea şi importanţa competenţei în materie
penală ____________________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Formele competenţei în materie penală ______________4
§1. Formele fundamentale ale competenţei________________________4
1.1. Competenţa funcţională (ratione oficii) ____________________4
1.2. Competenţa materială (ratione materiae)___________________4
1.3. Competenţa teritorială (ratione locii) ______________________4
§2. Formele subsidiare ale competenţei ___________________________4
2.1. Competenţa personală (ratione personae) __________________4
2.2. Competenţa specială ___________________________________4
2.3. Competenţa extraordinară _______________________________4
Capitolul al II-lea. Competenţa funcţională, materială şi personală
a instanţelor judecătoreşti______________________________________4
Secţiunea 1. Competenţa judecătoriilor ____________________________4
Secţiunea a 2-a. Competenţa tribunalelor___________________________4
Secţiunea a 3-a. Competenţa curţii de apel _________________________4
Secţiunea a 4-a. Competenţa instanţelor militare ____________________4
§1. Consideraţii generale _______________________________________4
§2. Competenţa tribunalelor militare _____________________________4
§3. Competenţa tribunalului militar teritorial_______________________4
Cuprins 751
§4. Competenţa Curţii Militare de Apel ___________________________4
Secţiunea a 5-a. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie _________4
Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenţa în materie
penală ______________________________________________________4
Secţiunea 1. Prorogarea de competenţă ____________________________4
§1. Conexitatea _______________________________________________4
§2. Indivizibilitatea ____________________________________________4
§3. Chestiunile prealabile ______________________________________4
§4. Disjungerea_______________________________________________4
§5. Prorogarea de competenţă în cazul schimbării încadrării
juridice sau al schimbării calificării faptei _____________________4
Secţiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea ____________4
§1. Incompatibilitatea__________________________________________4
1.1. Incompatibilitatea judecătorilor __________________________4
1.2. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare
penală, a magistratului-asistent şi a grefierului______________4
1.3. Incompatibilitatea expertului şi a interpretului ______________4
§2. Abţinerea şi recuzarea ______________________________________4
2.1. Abţinerea _____________________________________________4
2.2. Recuzarea ____________________________________________4
2.3. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de
recuzare în cursul judecăţii _____________________________4
2.4. Procedura de soluţionare a abţinerii şi a recuzării în
cursul urmăririi penale _________________________________4
§3. Sancţionarea incompatibilităţilor _____________________________4
Secţiunea a 3-a. Declinarea de competenţă, conflictele de
competenţă şi excepţiile de necompetenţă _____________________4
§1. Declinarea de competenţă __________________________________4
§2. Conflictele de competenţă___________________________________4
§3. Excepţiile de necompetenţă _________________________________4
Secţiunea a 4-a. Strămutarea cauzelor penale _______________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Temeiul strămutării_________________________________________4
§3. Titularii cererii de strămutare şi efectele acesteia ________________4
§4. Procedura soluţionării cererii de strămutare ____________________4
Titlul al VII-lea. Probele şi mijloacele de probă ______________________________4
Capitolul I. Noţiune ______________________________________________4
Capitolul al II-lea. Importanţa şi istoricul instituţiei probelor în
procesul penal _______________________________________________4
Capitolul al III-lea. Probele ________________________________________4
Secţiunea 1. Clasificarea probelor_________________________________4
Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii ______________________________4
§1. Faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii _______4
§2. Faptele similare, faptele auxiliare şi faptele negative _____________4
§3. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii ____4
752 Drept procesual penal
§4. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite ________________4
Secţiunea a 3-a. Administrarea probelor. Pertinenţa, concludenţa
şi utilitatea probelor_________________________________________4
Secţiunea a 4-a. Sarcina probaţiunii _______________________________4
Secţiunea a 5-a. Aprecierea probelor ______________________________4
Capitolul al IV-lea. Mijloacele de probă______________________________4
Secţiunea 1. Noţiune____________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului__________4
§1. Dreptul de a nu face nicio declaraţie __________________________4
§2. Procedura audierii învinuitului sau inculpatului_________________4
§3. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau
inculpatului ______________________________________________4
Secţiunea a 3-a. Declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente______________________________________4
§1. Procedura ascultării părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente ____________________________________4
§2. Valoarea probatorie a declaraţiilor părţii vătămate, ale
părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente_______________4
Secţiunea a 4-a. Declaraţiile martorilor ____________________________4
§1. Drepturile şi obligaţiile martorilor în procesul penal _____________4
§2. Excepţii de la regulile audierii martorilor_______________________4
§3. Reguli procedurale privind ascultarea martorilor ________________4
§4. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor___________________4
Secţiunea a 5-a. Confruntarea ____________________________________4
Secţiunea a 6-a. Folosirea interpreţilor _____________________________4
Secţiunea a 7-a. Înscrisurile ______________________________________4
§1. Înscrisurile ca mijloace de probă _____________________________4
§2. Valoarea probatorie a înscrisului ca mijloc de probă_____________4
Secţiunea a 8-a. Interceptările şi înregistrările audio-video ____________4
Secţiunea a 9-a. Mijloacele materiale de probă______________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă____________4
Secţiunea a 10-a. Procedura de descoperire şi ridicare a
înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă ___________________4
Secţiunea a 11-a. Percheziţia_____________________________________4
§1. Dispunerea percheziţiei_____________________________________4
§2. Procedura efectuării percheziţiei _____________________________4
§3. Efectuarea percheziţiei______________________________________4
Secţiunea a 12-a. Cercetarea la faţa locului _________________________4
Secţiunea a 13-a. Reconstituirea __________________________________4
Secţiunea a 14-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale
şi expertizele_______________________________________________4
§1. Constatările tehnico-ştiinţifice________________________________4
1.1. Noţiune ______________________________________________4
1.2. Procedura efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice _________4
Cuprins 753
§2. Constatările medico-legale __________________________________4
2.1. Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală______4
§3. Valoarea probatorie a constatărilor tehnico-ştiinţifice
sau medico-legale _________________________________________4
§4. Expertizele________________________________________________4
4.1. Noţiune ______________________________________________4
4.2. Distincţie între constatările tehnico-ştiinţifice,
constatările medico-legale şi expertize ____________________4
4.3. Clasificarea expertizelor ________________________________4
4.4. Expertiza judiciară obligatorie ___________________________4
4.5. Sisteme de numire a experţilor ___________________________4
4.6. Drepturile şi obligaţiile asumate de expert _________________4
4.7. Raportul de expertiză___________________________________4
4.8. Valoarea probatorie a expertizelor ________________________4
4.9. Prezentarea scriptelor în comparaţie ______________________4
Capitolul al V-lea. Instituţii în legătură cu administrarea probelor
în procesul penal _____________________________________________4
Secţiunea 1. Comisia rogatorie ___________________________________4
Secţiunea a 2-a. Delegarea_______________________________________4
Secţiunea a 3-a. Martorii asistenţi _________________________________4
Titlul al VIII-lea. Măsurile procesuale ______________________________________4
Capitolul I. Noţiune. Clasificare ____________________________________4
Capitolul al II-lea. Măsurile preventive ______________________________4
Secţiunea 1. Natura juridică a măsurilor preventive __________________4
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii generale privind măsurile preventive _______4
§1. Luarea măsurilor preventive _________________________________4
1.1. Noţiunea de privare de libertate __________________________4
1.2. Condiţiile generale necesare luării măsurii preventive _______4
1.3. Organele judiciare competente să dispună măsura
preventivă şi procedura dispunerii acestora ________________4
§2. Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor
preventive________________________________________________4
2.1. Înlocuirea măsurilor preventive __________________________4
2.2. Revocarea măsurilor preventive __________________________4
2.3. Încetarea de drept a măsurilor preventive __________________4
§3. Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se
dispune cu privire la măsurile preventive______________________4
3.1. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare
penală sau a procurorului privind măsura preventivă
a reţinerii_____________________________________________4
3.2. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind
obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de
a nu părăsi ţara________________________________________4
3.3. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător
privind măsurile preventive în faza urmării penale __________4
754 Drept procesual penal
3.4. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă
în cursul judecăţii privind măsurile preventive______________4
Secţiunea a 3-a. Măsurile preventive privite în special ________________4
§1. Reţinerea _________________________________________________4
§2. Obligarea de a nu părăsi localitatea___________________________4
§3. Obligarea de a nu părăsi ţara ________________________________4
§4. Arestarea preventivă________________________________________4
4.1. Arestarea învinuitului ___________________________________4
4.1.1. Condiţii__________________________________________4
4.1.2. Arestarea învinuitului în faza urmării penale___________4
4.1.3. Arestarea preventivă a învinuitului la instanţa
de judecată ________________________________________4
4.2. Arestarea preventivă a inculpatului _______________________4
4.2.1. Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea
inculpatului________________________________________4
4.2.2. Arestarea inculpatului în cursul urmării penale_________4
A. Organul judiciar competent să dispună luarea măsurii
arestării preventive__________________________________4
B. Procedura arestării preventive a inculpatului______________4
C. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul
urmării penale _____________________________________4
D. Conţinutul şi executarea mandatului de arestare
preventivă _________________________________________4
E. Prelungirea duratei arestării preventive în cursul
urmăririi penale ____________________________________4
4.2.3. Arestarea inculpatului în cursul judecăţii______________4
4.2.4. Menţinerea arestării preventive a inculpatului__________4
§5. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive în
cazul infractorilor minori ___________________________________4
§6. Aplicarea măsurilor preventive în cazul persoanelor juridice ______4
§7. Computarea măsurii preventive ______________________________4
Secţiunea a 4-a. Liberarea provizorie ______________________________4
§1. Noţiune şi natură juridică ___________________________________4
§2. Liberarea provizorie sub control judiciar_______________________4
2.1. Condiţii ______________________________________________4
§3. Liberarea provizorie pe cauţiune _____________________________4
3.1. Condiţii ______________________________________________4
3.2. Cauţiunea_____________________________________________4
§4. Dispoziţii comune privind procedura liberării provizorii
sub control judiciar şi pe cauţiune ___________________________4
4.1. Titularii şi conţinutul cererii de liberare provizorie __________4
4.2. Organul judiciar competent _____________________________4
4.3. Activitatea instanţei de judecată la rezolvarea cererii
de liberare provizorie __________________________________4
4.3.1. Măsuri pregătitoare ________________________________4
Cuprins 755
4.3.2. Examinarea şi admiterea în principiu a cererii _________4
4.3.3. Soluţionarea cererii________________________________4
4.3.4. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea
provizorie _________________________________________4
4.4. Revocarea liberării provizorii ____________________________4
Capitolul al III-lea. Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă ________4
Secţiunea 1. Luarea măsurilor de ocrotire __________________________4
Secţiunea a 2-a. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul
desfăşurării procesului penal _________________________________4
§1. Condiţiile în care pot fi luate măsurile de siguranţă______________4
§2. Procedura luării măsurilor de siguranţă ________________________4
Capitolul al IV-lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii _______________4
Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii _________________________________4
§1. Organele judiciare care dispun măsurile asigurătorii şi
bunurile care pot fi indisponibilizate _________________________4
§2. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asigurătorii__________4
§3. Luarea măsurii asigurătorii şi organele judiciare care le
aduc la îndeplinire ________________________________________4
§4. Contestarea măsurii asigurătorii ______________________________4
§5. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii privite în special ______4
5.1. Sechestrul propriu-zis___________________________________4
5.2. Poprirea ______________________________________________4
5.3. Inscripţia ipotecară_____________________________________4
Secţiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei
anterioare _________________________________________________4
§1. Restituirea lucrurilor________________________________________4
§2. Restabilirea situaţiei anterioare_______________________________4
Titlul al IX-lea. Actele procesuale şi procedurale comune _____________________4
Capitolul I. Actele procesuale şi actele procedurale ___________________4
Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural __________4
Secţiunea a 2-a. Actele procesuale şi actele procedurale comune ______4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Citaţia____________________________________________________4
2.1. Noţiune şi importanţă __________________________________4
2.2. Conţinut______________________________________________4
2.3. Locul de citare ________________________________________4
2.4. Înmânarea citaţiei______________________________________4
2.4.1. Înmânarea citaţiei persoanei care urmează să se
prezinte în faţa organelor judiciare ____________________4
2.4.2. Înmânarea citaţiei altor persoane ____________________4
2.5. Dovada de primire şi procesul-verbal de predare
a citaţiei______________________________________________4
§3. Comunicarea altor acte procedurale __________________________4
§4. Mandatul de aducere _______________________________________4
756 Drept procesual penal
Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea
erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite _____________4
§1. Modificarea actelor procedurale______________________________4
§2. Îndreptarea erorilor materiale ________________________________4
§3. Înlăturarea omisiunilor vădite ________________________________4
Capitolul al II-lea. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele
procedurale__________________________________________________4
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare ______________________________4
Secţiunea a 2-a. Termenele în procesul penal _______________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Clasificarea termenelor _____________________________________4
§3. Modul de calcul al termenelor _______________________________4
3.1. Calculul termenelor substanţiale__________________________4
3.2. Calculul termenelor procedurale _________________________4
§4. Acte considerate ca făcute în termen __________________________4
Secţiunea a 3-a. Sancţiunile procedurale penale_____________________4
§1. Noţiunea de sancţiune procedurală penală_____________________4
§2. Inexistenţa ________________________________________________4
§3. Decăderea ________________________________________________4
§4. Inadmisibilitatea ___________________________________________4
§5. Nulităţile _________________________________________________4
5.1. Noţiune. Caracterizare__________________________________4
5.2. Clasificarea nulităţilor __________________________________4
5.2.1. Nulităţile relative__________________________________4
5.2.2. Nulităţile absolute_________________________________4
5.3. Efectele nulităţilor______________________________________4
Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară ___________4
Secţiunea 1. Cheltuielile judiciare_________________________________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare_________4
§3. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de achitare sau
de încetare a procesului penal_______________________________4
3.1. Plata cheltuielilor în caz de achitare ______________________4
3.2. Plata cheltuielilor în caz de încetare a procesului penal ______4
3.3. Cazuri speciale privind plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat _______________________________________4
3.3.1. Suportarea cheltuielilor judiciare în cazul cererii
de continuare a procesului penal______________________4
3.3.2. Plata cheltuielilor judiciare în cazul declarării apelului
ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri ______4
§4. Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi _____________________4
4.1. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz
de condamnare________________________________________4
4.2. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz
de achitare ___________________________________________4
Cuprins 757
4.3. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în
celelalte cazuri________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Amenda judiciară ________________________________4
PARTEA A II-A Partea specială ____________________________________________4
Titlul I. Urmărirea penală ________________________________________________4
Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________________4
Secţiunea 1. Consideraţii cu privire la structura procesului penal.
Urmărirea penală, prima fază a procesului penal ________________4
Secţiunea a 2-a. Obiectul urmăririi penale__________________________4
Secţiunea a 3-a. Limitele fazei urmăririi penale______________________4
Secţiunea a 4-a. Trăsăturile caracteristice fazei urmăririi penale________4
§1. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire
penală___________________________________________________4
§2. Lipsa de publicitate a urmăririi penale_________________________4
§3. Caracterul necontradictoriu al urmăririi penale _________________4
§4. Caracterul preponderent al formei scrise_______________________4
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii generale privind urmărirea penală _________4
§1. Consideraţii generale _______________________________________4
§2. Rolul activ al organelor de urmărire penală ____________________4
§3. Ordonanţele organului de urmărire penală_____________________4
Capitolul al II-lea. Organele de urmărire penală şi competenţa
acestora_____________________________________________________4
Secţiunea 1. Competenţa organelor de cercetare ale poliţiei
judiciare __________________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Competenţa organelor de cercetare speciale__________4
Secţiunea a 3-a. Competenţa procurorului la efectuarea urmăririi
penale ____________________________________________________4
Secţiunea a 4-a. Verificarea competenţei de către organul de
urmărire penală ____________________________________________4
Secţiunea a 5-a. Actele încheiate de alte organe decât cele de
urmărire penală ____________________________________________4
§1. Actele încheiate de unele organe de constatare _________________4
§2. Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave,
precum şi de agenţii de poliţie de frontieră ____________________4
Capitolul al III-lea. Supravegherea exercitată de către procuror _________4
Secţiunea 1. Noţiune____________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Obiectul supravegherii____________________________4
Secţiunea a 3-a. Procurorul competent să exercite
supravegherea urmăririi penale _______________________________4
Secţiunea a 4-a. Modalităţi de exercitare a supravegherii
de către procuror ___________________________________________4
§1. Verificarea cauzelor aflate în curs de cercetare penală ___________4
§2. Autorizarea, confirmarea, încuviinţarea şi infirmarea actelor
sau măsurilor procesuale de către procuror ____________________4
758 Drept procesual penal
§3. Participarea directă a procurorului la efectuarea unor acte de
cercetare penală___________________________________________4
§4. Trecerea cauzei de la un organ la altul ________________________4
Capitolul al IV-lea. Efectuarea urmăririi penale _______________________4
Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală _________________4
§1. Plângerea _________________________________________________4
§2. Denunţul _________________________________________________4
§3. Sesizarea din oficiu_________________________________________4
§4. Modurile de sesizare speciale ________________________________4
Secţiunea a 2-a. Procedura plângerii prealabile______________________4
§1. Noţiunea de plângere prealabilă______________________________4
§2. Titularii plângerii prealabile _________________________________4
§3. Conţinutul plângerii prealabile _______________________________4
§4. Organul de urmărire penală la care se introduce plângerea
prealabilă ________________________________________________4
§5. Termenul de introducere a plângerii prealabile _________________4
§6. Reglementări privind procedura plângerii prealabile în
cazuri speciale ____________________________________________4
6.1. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor
flagrante ______________________________________________4
6.2. Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate __________4
6.3. Schimbarea încadrării faptei _____________________________4
Secţiunea a 3-a. Actele premergătoare urmăririi penale _______________4
§1. Noţiune __________________________________________________4
§2. Limitele actelor premergătoare _______________________________4
Secţiunea a 4-a. Desfăşurarea urmăririi penale ______________________4
§1. Începerea urmăririi penale___________________________________4
§2. Rezoluţia de începere a urmăririi penale. Confirmarea
rezoluţiei_________________________________________________4
§3. Luarea măsurilor de prevenţie________________________________4
§4. Punerea în mişcare a acţiunii penale __________________________4
§5. Continuarea cercetării şi ascultarea inculpatului ________________4
§6. Extinderea cercetării penale _________________________________4
Secţiunea a 5-a. Suspendarea urmăririi penale ______________________4
Secţiunea a 6-a. Soluţiile care pot fi dispuse de procuror pe
parcursul sau la terminarea urmăririi penale ____________________4
Secţiunea a 7-a. Încetarea urmăririi penale _________________________4
Secţiunea a 8-a. Scoaterea de sub urmărire penală___________________4
Secţiunea a 9-a. Clasarea cauzelor penale __________________________4
Secţiunea a 10-a. Procedura prezentării materialului de urmărire
penală ____________________________________________________4
Secţiunea a 11-a. Terminarea urmăririi penale ______________________4
§1. Consideraţii generale _______________________________________4
§2. Terminarea urmăririi penale fără punerea în mişcare
a acţiunii penale __________________________________________4
Cuprins 759
2.1. Ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării ______4
2.2. Înaintarea dosarului privind pe învinuit____________________4
2.3. Prezentarea materialului de urmărire penală de către
procuror _____________________________________________4
§3. Terminarea urmăririi penale cu acţiunea penală pusă în
mişcare __________________________________________________4
3.1. Înaintarea dosarului de urmărire penală privind
pe inculpat ___________________________________________4
3.2. Referatul de terminare a urmăririi penale __________________4
§4. Efectuarea cercetării penale în cauzele în care urmărirea
penală se efectuează de procuror ____________________________4
Capitolul al V-lea. Trimiterea în judecată ____________________________4
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare______________________________4
Secţiunea a 2-a. Verificarea lucrărilor urmăririi penale _______________4
Secţiunea a 3-a. Rezolvarea cauzelor de către procuror ______________4
§1. Trimiterea în judecată ______________________________________4
§2. Netrimiterea în judecată prin scoaterea de sub urmărire
penală, încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei __________4
§3. Suspendarea urmăririi penale ________________________________4
§4. Restituirea cauzei în vederea completării sau refacerii
urmăririi penale ___________________________________________4
§5. Trimiterea cauzei la organul competent să efectueze
urmărirea penală __________________________________________4
Secţiunea a 4-a. Rechizitoriul ____________________________________4
Capitolul al VI-lea. Reluarea urmăririi penale_________________________4
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Cazurile de reluare
a urmăririi penale___________________________________________4
§1. Reluarea urmăririi penale după suspendare ____________________4
§2. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei
de către instanţa de judecată în vederea refacerii urmăririi penale_4
§3. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale ______________4
Capitolul al VII-lea. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor
de urmărire penală ___________________________________________4
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________4
Secţiunea a 2-a. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de
urmărire penală ale organelor de cercetare penală _______________4
Secţiunea a 3-a. Plângerea contra actelor procurorului _______________4
Secţiunea a 4-a. Plângerea în faţa judecătorului împotriva
soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată ________________4
§1. Consideraţii generale _______________________________________4
§2. Actele şi măsurile dispuse de procuror care pot fi contestate
potrivit procedurii prevăzute în art. 2781 C. proc. pen. __________4
Titlul al II-lea. Judecata __________________________________________________4
760 Drept procesual penal
Capitolul I. Dispoziţii generale privind judecata_______________________4
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind judecata şi principiile
specifice fazei de judecată ___________________________________4
§1. Judecata – fază importantă a procesului penal __________________4
§2. Principiile specifice fazei de judecată _________________________4
2.1. Publicitatea fazei de judecată ____________________________4
2.2. Nemijlocirea ca regulă a fazei de judecată _________________4
2.3. Contradictorialitatea ca regulă a fazei de judecată___________4
2.4. Oralitatea ca regulă a fazei de judecată____________________4
Secţiunea a 2-a. Reglementări generale privind judecata ______________4
§1. Consideraţii preliminare_____________________________________4
§2. Rolul activ al instanţei de judecată____________________________4
§3. Locul unde se desfăşoară judecata ____________________________4
§4. Citarea părţilor la judecată __________________________________4
§5. Compunerea instanţei de judecată ____________________________4
§6. Asigurarea apărării _________________________________________4
§7. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată ____________4
§8. Constatarea infracţiunilor de audienţă _________________________4
§9. Suspendarea judecăţii ______________________________________4
§10. Dispoziţii generale privind hotărârile judecătoreşti _____________4
10.1. Noţiunea de hotărâre judecătorească_____________________4
10.2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti __________4
10.3. Procedura deliberării __________________________________4
10.4. Pronunţarea hotărârii __________________________________4
10.5. Felurile şi structura hotărârilor judecătoreşti _______________4
§11. Necesitatea motivării schimbării practicii judiciare _____________4
Capitolul al II-lea. Judecata în primă instanţă _________________________4
Secţiunea 1. Consideraţii generale ________________________________4
Secţiunea a 2-a. Participanţii şi obiectul judecăţii____________________4
§1. Participanţii la judecata în primă instanţă ______________________4
1.1. Participarea procurorului la judecarea cauzelor
în primă instanţă_______________________________________4
1.2. Participarea părţilor la judecarea cauzelor penale
în primă instanţă_______________________________________4
1.3. Participarea altor persoane la judecarea cauzelor penale
în primă instanţă_______________________________________4
§2. Obiectul judecăţii în primă instanţă ___________________________4
Secţiunea a 3-a. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă _____4
§1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată ___________________4
§2. Şedinţa de judecată în primă instanţă__________________________4
2.1. Începutul judecăţii _____________________________________4
2.1.1. Deschiderea şedinţei de judecată ____________________4
2.1.2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi__________________4
2.1.3. Verificarea sesizării instanţei ________________________4
2.1.4. Verificări privitoare la inculpat ______________________4
Cuprins 761
2.1.5. Măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii __________4
2.1.6. Lămuriri, excepţii şi cereri __________________________4
2.2. Cercetarea judecătorească_______________________________4
2.2.1. Începerea cercetării judecătoreşti ____________________4
2.2.2. Ascultarea inculpatului_____________________________4
2.2.3. Ascultarea coinculpaţilor ___________________________4
2.2.4. Ascultarea celorlalte părţi __________________________4
2.2.5. Ascultarea martorului, expertului şi interpretului _______4
2.2.6. Terminarea cercetării judecătoreşti___________________4
2.3. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei __________________4
2.3.1. Consideraţii generale ______________________________4
2.3.2. Condiţii _________________________________________4
2.3.3. Procedura judecăţii în cazul recunoaşterii
vinovăţiei _________________________________________4
2.4. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea
urmăririi penale _______________________________________4
2.5. Schimbarea încadrării juridice a faptei dispusă de
instanţă în cursul judecăţii în primă instanţă _______________4
2.6. Cazuri de extindere a procesului penal ____________________4
2.6.1. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte
materiale__________________________________________4
2.6.2. Extinderea procesului penal pentru alte fapte
penale ____________________________________________4
2.6.3. Extinderea procesului penal cu privire la alte
persoane __________________________________________4
2.7. Dezbaterile ___________________________________________4
2.8. Ultimul cuvânt al inculpatului ___________________________4
2.9. Deliberarea şi rezolvarea cauzei penale în primă
instanţă ______________________________________________4
2.9.1. Deliberarea ______________________________________4
2.9.2. Rezolvarea cauzei penale __________________________4
A. Rezolvarea laturii penale ____________________________526
B. Rezolvarea laturii civile _____________________________528
2.10. Pronunţarea hotărârii __________________________________4
2.11. Structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti pronunţate
în primă instanţă ______________________________________4
Capitolul al III-lea. Căile de atac ordinare____________________________4
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac ordinare_______4
Secţiunea a 2-a. Apelul__________________________________________4
§1. Hotărârile supuse apelului___________________________________4
§2. Titularii apelului ___________________________________________4
2.1. Procurorul ca titular al apelului __________________________4
2.2. Inculpatul ca titular al apelului___________________________4
2.3. Partea vătămată ca titular al apelului ______________________4
762 Drept procesual penal
2.4. Partea civilă şi partea responsabilă civilmente ca titulari
ai apelului ____________________________________________4
2.5. Martorul, expertul, interpretul şi apărătorul ca titulari
ai apelului ____________________________________________4
2.6. Dreptul de a face apel al oricărei persoane ale cărei
interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau
printr-un act al instanţei ________________________________4
§3. Termenul de declarare a apelului _____________________________4
3.1. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
procuror______________________________________________4
3.2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
părţi _________________________________________________4
3.3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
alte persoane__________________________________________4
3.4. Repunerea în termen ___________________________________4
3.5. Apelul peste termen ____________________________________4
§4. Declararea apelului, renunţarea la apel, retragerea apelului_______4
4.1. Declararea apelului ____________________________________4
4.2. Renunţarea la apel _____________________________________4
4.3. Retragerea apelului_____________________________________4
§5. Efectele apelului ___________________________________________4
5.1. Efectul suspensiv al apelului _____________________________4
5.2. Efectul devolutiv al apelului _____________________________4
5.3. Efectul neagravant______________________________________4
5.4. Efectul extensiv al apelului ______________________________4
§6. Judecarea apelului _________________________________________4
6.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în apel __________4
6.2. Şedinţa de judecată în apel ______________________________4
6.2.1. Participanţii la judecata apelului_____________________4
6.2.2. Desfăşurarea judecării apelului ______________________4
6.3. Soluţionarea apelului ___________________________________4
6.3.1. Respingerea apelului_______________________________4
6.3.2. Admiterea apelului ________________________________4
6.3.3. Limitele desfiinţării hotărârii atacate cu apel ___________4
6.3.4. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării _________4
Secţiunea a 3-a. Recursul ________________________________________4
§1. Hotărârile penale supuse recursului ___________________________4
1.1. Sentinţele _____________________________________________4
1.2. Deciziile______________________________________________4
1.3. Încheierile ____________________________________________4
§2. Titularii recursului__________________________________________4
§3. Termenul de recurs_________________________________________4
§4. Renunţarea la recurs________________________________________4
§5. Retragerea recursului _______________________________________4
§6. Declararea recursului_______________________________________4
Cuprins 763
6.1. Motivele de recurs _____________________________________4
6.1.1. Cazurile de recurs formale sau de procedură __________4
6.1.2. Cazurile de recurs substanţiale sau de judecată ________4
6.2. Motivarea recursului ___________________________________4
§7. Efectele recursului _________________________________________4
7.1. Efectul suspensiv de executare ___________________________4
7.2. Efectul devolutiv al recursului____________________________4
7.3. Efectul extensiv al recursului_____________________________4
7.4. Efectul neagravării situaţiei în propriul recurs_______________4
§8. Judecata recursului_________________________________________4
8.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în recurs_________4
8.2. Şedinţa de judecată ____________________________________4
8.3. Deliberarea şi pronunţarea ______________________________4
§9. Soluţionarea recursului _____________________________________4
9.1. Respingerea recursului__________________________________4
9.1.1. Respingerea recursului ca tardiv _____________________4
9.1.2. Respingerea recursului ca inadmisibil ________________4
9.1.3. Respingerea recursului ca nefondat __________________4
9.2. Admiterea recursului ___________________________________4
9.3. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării______________4
Capitolul al IV-lea. Căile extraordinare de atac _______________________4
Secţiunea 1. Contestaţia în anulare________________________________4
§1. Cazurile de contestaţie în anulare ____________________________4
1.1. Când procedura de citare a părţii pentru termenul la
care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu
a fost îndeplinită conform legii___________________________4
1.2. Când partea dovedeşte că la termenul în care s-a judecat
cauza de către instanţa de recurs a fost în imposibilitate
de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre
această împiedicare____________________________________4
1.3. Când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei
cauze de încetare a procesului penal dintre cele
prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. f)-i1), cu privire la care
existau probe la dosar __________________________________4
1.4. Când împotriva unei persoane s-au pronunţat două
hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă ____________________4
1.5. Când la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei
de către instanţa de recurs inculpatul prezent nu a fost
ascultat, iar ascultarea acestuia este obligatorie
potrivit art. 38514 alin. (11) ori art. 38516 alin. (1) ____________4
§2. Cererea de contestaţie în anulare _____________________________4
2.1. Titularii cererii de contestaţie în anulare ___________________4
2.2. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare ___________4
2.3. Instanţa competentă ____________________________________4
§3. Procedura de judecată a contestaţiei în anulare _________________4
764 Drept procesual penal
3.1. Admiterea în principiu __________________________________4
3.2. Judecarea contestaţiei în anulare _________________________4
Secţiunea a 2-a. Revizuirea ______________________________________4
§1. Hotărârile supuse revizuirii __________________________________4
§2. Cazurile de revizuire _______________________________________4
2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost
cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei _______________4
2.2. Un martor, un expert sau un interpret a săvârşit
infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei
revizuire se cere _______________________________________4
2.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei
revizuire se cere a fost declarat fals _______________________4
2.4. Un membru al completului de judecată, procurorul ori
persoana care a efectuat acte de cercetare penală a
comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire
se cere _______________________________________________4
2.5. Două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive
nu se pot concilia______________________________________4
§3. Persoanele care pot cere revizuirea ___________________________4
§4. Cererea de revizuire ________________________________________4
§5. Termenul de introducere a cererii de revizuire__________________4
§6. Procedura rezolvării cererii de revizuire _______________________4
6.1. Efectuarea actelor de cercetare ___________________________4
§7. Procedura de judecare a cererii de revizuire____________________4
7.1. Instanţa competentă ____________________________________4
7.2. Măsuri premergătoare __________________________________4
7.3. Admiterea în principiu __________________________________4
7.4. Procedura de rejudecare după admiterea în principiu ________4
§8. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului __________________________________________________4
§9. Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale _____________4
Secţiunea a 3-a. Recursul în interesul legii__________________________4
§1. Consideraţii generale _______________________________________4
§2. Titularii şi conţinutul cererii de recurs în interesul legii ___________4
§3. Procedura judecării recursului în interesul legii _________________4
Titlul al III-lea. Executarea hotărârilor penale ______________________________ 4
Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotărârilor penale______4
Secţiunea 1. Punerea în executare a hotărârilor penale – fază a
procesului penal____________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor penale ______4
Secţiunea a 3-a. Momentul la care rămân definitive hotărârile
judecătoreşti penale_________________________________________4
§1. Rămânerea definitivă a hotărârilor primei instanţe_______________4
§2. Rămânerea definitivă a hotărârilor instanţei de apel _____________4
§3. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de recurs______________4
Cuprins 765
Secţiunea a 4-a. Instanţa competentă să pună în executare
hotărârile judecătoreşti penale________________________________4
Capitolul al II-lea. Punerea în executare a pedepselor principale ________4
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau
detenţiunii pe viaţă _________________________________________4
§1. Atribuţiile instanţei de executare _____________________________4
§2. Atribuţiile altor organe care cooperează la punerea
în executare a pedepsei închisorii____________________________4
§3. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă__________________________________________________4
3.1. Noţiune şi caracterizare_________________________________4
3.2. Cazurile în care poate fi dispusă amânarea executării
pedepsei _____________________________________________4
3.3. Procedura amânării executării pedepsei sau a
detenţiunii pe viaţă ____________________________________4
3.3.1. Titularii cererii____________________________________4
3.3.2. Instanţa competentă _______________________________4
§4. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă ________________________________________4
4.1. Noţiune şi caracterizare_________________________________4
4.2. Cazurile în care poate fi dispusă întreruperea pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă _______________________4
4.3. Procedura întreruperii executării pedepsei închisorii
sau a detenţiunii pe viaţă _______________________________4
4.3.1. Titularii cererii____________________________________4
4.3.2. Instanţa competentă _______________________________4
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei amenzii ____________4
§1. Modalităţile de executare a amenzii __________________________4
§2. Înlocuirea pedepsei amenzii _________________________________4
Capitolul al III-lea. Punerea în executare a pedepselor
complementare ______________________________________________4
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepsei interzicerii
exerciţiului unor drepturi ____________________________________4
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei degradării
militare ___________________________________________________4
Capitolul al IV-lea. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă _______4
Secţiunea 1. Punerea în executare a obligării la tratament
medical ___________________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a internării medicale ___________4
Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a
interzicerii unei funcţii sau profesii şi a măsurii de siguranţă
a interzicerii de a se afla în anumite localităţi ___________________4
Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a expulzării___________________4
Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a confiscării speciale ___________4
766 Drept procesual penal
Secţiunea a 6-a. Executarea interdicţiei de a reveni în locuinţa
familiei pe o perioadă determinată ____________________________4
Secţiunea a 7-a. Revocarea măsurilor de siguranţă ___________________4
Capitolul al V-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor privind
înlocuirea răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au
aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen. ___________________4
Secţiunea 1. Punerea în executare a dispoziţiilor privind
înlocuirea răspunderii penale_________________________________4
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care
s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen.______________4
Capitolul al VI-lea. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a
cheltuielilor judiciare avansate de stat ___________________________4
Capitolul al VII-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor civile
din hotărâre _________________________________________________4
Secţiunea 1. Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate ______4
Secţiunea a 2-a. Înscrisurile declarate false, despăgubirile civile şi
cheltuielile judiciare ________________________________________4
Capitolul al VIII-lea. Schimbări în executarea unor hotărâri_____________4
Secţiunea 1. Revocarea sau anularea suspendării condiţionate a
executării pedepsei şi a suspendării executării pedepsei sub
supraveghere, precum şi a executării pedepsei la locul
de muncă _________________________________________________4
Secţiunea a 2-a. Alte modificări de pedepse ________________________4
Secţiunea a 3-a. Liberarea condiţionată ____________________________4
Secţiunea a 4-a. Înlocuirea executării pedepsei şi reducerea
pedepsei pentru militari______________________________________4
Secţiunea a 5-a. Intervenirea unei legi penale noi____________________4
Secţiunea a 6-a. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă ______4
Secţiunea a 7-a. Amnistia şi graţierea ______________________________4
Capitolul al IX-lea. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa
de executare _________________________________________________4
Capitolul al X-lea. Contestaţia la executare___________________________4
Secţiunea 1. Noţiune şi caracterizare ______________________________4
Secţiunea a 2-a. Cazurile în care se poate face contestaţie la
executare__________________________________________________4
§1. S-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă ____________4
§2. Executarea este îndreptată împotriva unei alte persoane
decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare_______________4
§3. S-a ivit vreo nelămurire cu privire la hotărârea ce se execută
sau vreo împiedicare la executare ____________________________4
§4. Se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză
de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice
alt incident ivit în cursul executării ___________________________4
Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă ______________________________4
Secţiunea a 4-a. Procedura de rezolvare____________________________4
Cuprins 767
Titlul al IV-lea. Proceduri speciale_________________________________________4
Capitolul I. Consideraţii generale privind procedurile speciale __________4
Capitolul al II-lea. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante _____4
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare______________________________4
§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă_____________________________4
§2. Condiţiile de aplicare a procedurii speciale de urmărire şi
judecare a unor infracţiuni flagrante__________________________4
Secţiunea a 2-a. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante _________4
§1. Constatarea infracţiunii _____________________________________4
§2. Luarea măsurilor preventive _________________________________4
§3. Rezolvarea cauzei de către procuror __________________________4
Secţiunea a 3-a. Judecata unor infracţiuni flagrante __________________4
§1. Instanţa competentă ________________________________________4
§2. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată_____________________4
§3. Judecata în primă instanţă ___________________________________4
§4. Soluţionarea acţiunii civile __________________________________4
§5. Judecata apelului şi recursului _______________________________4
Secţiunea a 4-a. Regulile procedurale în caz de concurs de
infracţiuni, indivizibilitate şi conexitate ________________________4
Secţiunea a 5-a. Cazurile când nu se aplică procedura specială________4
Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la răspundere
penală a persoanei juridice_____________________________________4
Capitolul al IV-lea. Procedura în cauzele cu infractori minori ___________4
Secţiunea 1. Consideraţii generale ________________________________4
Secţiunea a 2-a. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori______4
§1. Persoanele chemate la organul de urmărire penală ______________4
§2. Prezentarea materialului de urmărire penală ___________________4
§3. Referatul de evaluare _______________________________________4
§4. Asistenţa juridică __________________________________________4
§5. Dispoziţii speciale pentru minori în materia măsurilor
de prevenţie ______________________________________________4
Secţiunea a 3-a. Judecata infractorilor minori _______________________4
§1. Compunerea instanţei ______________________________________4
§2. Participarea procurorului în cauzele cu infractori minori _________4
§3. Persoanele chemate la judecarea minorilor ____________________4
§4. Desfăşurarea judecăţii în cauzele cu infractori minori____________4
§5. Referatul de evaluare _______________________________________4
§6. Asistenţa juridică __________________________________________4
Secţiunea a 4-a. Inculpaţi minori cu inculpaţi

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec