Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala Conform noului Cod de procedura civila

Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala Conform noului Cod de procedura civila
Preț: 149,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 838
Format: 17x24

DESCRIERE

Data aparitiei: Aprilie 2013


- Cuprinde solutii jurisprudentiale de actualitate;
- Acopera programa analitica din curricula facultatilor de drept;
- Contine noile reglementari legislative interne si comunitare.
Date tehnice

Titlu: Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala
Pret: 149,00 RON
ISBN: 978-973-127-917-6
Format: Academic 17x24 mm
Pagini: 838
831
Cuprins
Cuprins
1. Noţiuni introductive.................................................................5
1. Dreptul procesual civil.............................................................................................6
1.1. Definiţie..............................................................................................................6
1.2. Caracterele dreptului procesual civil.................................................................9
2. Normele dreptului procesual civil........................................................................12
2.1. Clasificarea în funcţie de obiect.......................................................................12
2.1.1. Aspecte generale...................................................................................12
2.1.2. Importanţa clasificării...........................................................................14
2.1.2.1. Norme de organizare judiciară.......................................................15
2.1.2.2. Norme de competenţă......................................................................15
2.1.2.3. Norme de procedură propriu-zisă...................................................18
2.2. Clasificarea în funcţie de întinderea câmpului de aplicare..............................22
2.2.1. Aspecte generale...................................................................................22
2.2.2. Importanţa clasificării...........................................................................24
2.3. Clasificarea în funcţie de caracterul conduitei impuse....................................26
2.3.1. Aspecte generale...................................................................................26
2.3.2. Importanţa clasificării...........................................................................31
3. Procesul civil...........................................................................................................33
3.1. Definiţie............................................................................................................33
3.2. Fazele şi etapele procesului civil.....................................................................33
4. Principiile fundamentale ale procesului civil......................................................36
4.1. Principiul liberului acces la justiţie..................................................................36
4.2. Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim
şi previzibil.....................................................................................................42
4.3. Principiul legalităţii..........................................................................................59
4.4. Principiul egalităţii părţilor în faţa justiţiei......................................................64
4.5. Principiul disponibilităţii.................................................................................69
4.6. Principiul privitor la faptul că părţilor le revin obligaţii în
desfăşurarea procesului..................................................................................81
4.7. Principiul potrivit căruia terţii au obligaţia să sprijine realizarea justiţiei.......86
4.8. Principiul bunei-credinţe în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea
obligaţiilor procesuale....................................................................................89
4.9. Principiul dreptului la apărare..........................................................................95
832
Mihaela Tăbârcă. Drept procesual civil. Vol. I – Teoria generală
4.10. Principiul contradictorialităţii......................................................................106
4.11. Principiul oralităţii.......................................................................................122
4.12. Principiul nemijlocirii..................................................................................126
4.13. Principiul publicităţii...................................................................................129
4.14. Principiul desfăşurării procesului în limba română.....................................134
4.15. Principiul continuităţii completului de judecată..........................................135
4.16. Principiul privitor la încercarea de împăcare a părţilor...............................137
4.17. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului..................................140
4.18. Principiul respectului cuvenit justiţiei.........................................................151
4.19. Obligaţia respectării principiilor fundamentale...........................................153
2. Acţiunea civilă...........................................................................155
1. Declanşarea procesului civil. Acţiunea civilă – mijloc de restabilire a
dreptului subiectiv încălcat.....................................................................................156
2. Acţiunea civilă......................................................................................................158
2.1. Particularităţi..................................................................................................158
2.2. Noţiune...........................................................................................................159
2.3. Elementele acţiunii civile...............................................................................159
3. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile.............................................................163
3.1. Aspecte generale............................................................................................163
3.2. Capacitatea procesuală..................................................................................164
3.2.1. Capacitatea procesuală de folosinţă....................................................164
3.2.1.1. Noţiune. Particularităţi.................................................................164
3.2.1.2. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Invocare.....................167
3.2.1.3. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Sancţiunea..................168
3.2.1.4. Despăgubiri în caz de anulare a acţiunii......................................168
3.2.2. Capacitatea procesuală de exerciţiu....................................................169
3.2.2.1. Noţiune. Particularităţi.................................................................169
3.2.2.2. Reprezentarea. Asistarea. Autorizarea..........................................171
3.2.2.3. Curatela specială..........................................................................174
3.2.2.4. Lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu. Invocare......................179
3.2.2.5. Lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu. Sancţiunea..................180
3.2.2.6. Despăgubiri în caz de anulare a acţiunii......................................181
3.3. Calitatea procesuală.......................................................................................182
3.3.1. Noţiune................................................................................................182
3.3.2. Legitimarea procesuală legală.............................................................189
3.3.3. Justificarea calităţii procesuale............................................................214
3.3.4. Transmiterea calităţii procesuale.........................................................217
833
Cuprins
3.3.5. Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi..................219
3.3.6. Lipsa calităţii procesuale. Invocare.....................................................222
3.3.7. Lipsa calităţii procesuale. Sancţiunea.................................................222
3.3.8. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii........................................222
3.4. Formularea unei pretenţii...............................................................................223
3.4.1. Condiţii de exercitare a dreptului........................................................223
3.4.2. Lipsa dreptului. Invocare....................................................................229
3.4.3. Lipsa dreptului. Sancţiunea.................................................................230
3.4.4. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii........................................231
3.5. Interesul..........................................................................................................232
3.5.1. Noţiune. Particularităţi........................................................................232
3.5.2. Condiţiile interesului...........................................................................236
3.5.3. Lipsa interesului. Invocare..................................................................239
3.5.4. Lipsa interesului. Sancţiunea..............................................................240
3.5.5. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii........................................240
4. Clasificarea cererilor în justiţie...........................................................................241
4.1. Clasificarea în funcţie de scopul material urmărit
de către reclamant........................................................................................241
4.2. Clasificarea în funcţie de natura dreptului care se valorifică.........................250
4.3. Clasificarea în funcţie de calea procedurală aleasă pentru
valorificarea dreptului..................................................................................253
5. Apărările în justiţie..............................................................................................259
5.1. Aspecte generale............................................................................................259
5.2. Apărări de fond. Apărări procedurale.............................................................259
3. Participan ţii la procesul civil....................................... 267
1. Instanţa.................................................................................................................268
1.1. Sensurile noţiunii...........................................................................................268
1.2. Compunerea şi constituirea instanţei.............................................................269
1.2.1. Compunerea instanţei..........................................................................269
1.2.2. Constituirea instanţei...........................................................................273
1.2.3. Nelegala compunere sau constituire a instanţei..................................276
1.3. Incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei...........277
1.3.1. Incompatibilitatea................................................................................278
1.3.1.1. Noţiune. Particularităţi.................................................................278
1.3.1.2. Cazuri de incompatibilitate...........................................................279
1.3.2. Abţinerea şi recuzarea.........................................................................294
1.3.2.1. Noţiune. Particularităţi.................................................................294
1.3.2.2. Procedura de judecată..................................................................301
834
Mihaela Tăbârcă. Drept procesual civil. Vol. I – Teoria generală
2. Părţile....................................................................................................................330
2.1. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte........................331
2.1.1. Noţiune. Particularităţi........................................................................331
2.1.2. Efectele coparticipării procesuale.......................................................334
2.2. Alte persoane care pot lua parte la judecată...................................................338
2.2.1. Intervenţia voluntară...........................................................................340
2.2.1.1. Intervenţia voluntară principală...................................................341
2.2.1.2. Intervenţia voluntară accesorie....................................................348
2.2.1.3. Procedura de judecată a intervenţiei voluntare............................351
2.2.2. Intervenţia forţată................................................................................370
2.2.2.1. Chemarea în judecată a altor persoane........................................370
2.2.2.2. Chemarea în garanţie....................................................................380
2.2.2.3. Arătarea titularului dreptului........................................................395
2.3. Introducerea forţată în cauză, din oficiu,
a altor persoane............................................................................................401
2.3.1. Cazuri. Particularităţi. Termen............................................................401
2.3.2. Procedura de judecată.........................................................................409
2.4. Reprezentarea părţilor în judecată.................................................................412
2.4.1. Formele reprezentării. Aspecte generale.............................................412
2.4.2. Reprezentarea convenţională a persoanei fizice..................................422
2.4.2.1. Reprezentarea prin mandatar neavocat........................................422
2.4.2.2. Reprezentarea prin avocat............................................................429
2.4.2.3. Încetarea mandatului judiciar.......................................................434
2.4.3. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice şi a
entităţilor fără personalitate juridică.............................................................439
2.4.3.1. Reprezentarea persoanei juridice.................................................439
2.4.3.2. Particularităţi privind mandatul...................................................446
2.4.3.3. Reprezentarea entităţii fără personalitate juridică.......................446
2.4.4. Reprezentarea asigurată de consilierul în proprietate industrială.......446
2.4.5. Sancţiunea pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant....................446
2.5. Asistenţa judiciară..........................................................................................449
2.5.1. Ajutorul public judiciar.......................................................................450
2.5.1.1. Condiţii de acordare.....................................................................450
2.5.1.2. Forme de asistenţă judiciară – facilităţi la plata taxelor judiciare........455
2.5.1.3. Forme de asistenţă judiciară – apărarea şi asistenţa
gratuită printr-un avocat desemnat de barou............................................456
2.5.1.4. Alte forme de asistenţă judiciară..................................................458
2.5.1.5. Procedura de judecată..................................................................460
2.5.2. Facilităţi fiscale acordate persoanei juridice.......................................471
2.5.2.1. Condiţii de acordare.....................................................................471
2.5.2.2. Procedura de judecată..................................................................473
835
Cuprins
3. Participarea Ministerului Public în procesul civil............................................474
3.1. Pornirea acţiunii civile...................................................................................474
3.2. Participarea la judecată..................................................................................480
3.3. Exercitarea căilor de atac...............................................................................482
3.4. Solicitarea executării silite a unor titluri executorii.......................................484
4. Comp etenţa instan ţelor judecătoreşti..................485
1. Noţiune..................................................................................................................486
2. Clasificarea normelor de competenţă.................................................................487
3. Competenţa generală...........................................................................................491
3.1. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate..............................491
3.2. Competenţa în materie electorală...................................................................497
3.3. Competenţa în materia contenciosului administrativ.....................................499
3.4. Competenţa în alte materii.............................................................................504
3.4.1. Competenţa în materia litigiilor de muncă..........................................504
3.4.2. Competenţa în materia actelor de stare civilă.....................................505
3.4.3. Competenţa cu privire la schimbarea numelui....................................506
3.4.4. Competenţa în materie succesorală.....................................................508
3.4.5. Competenţa în materia protecţiei copilului.........................................509
3.4.6. Competenţa tribunalului arbitral.........................................................511
3.4.7. Competenţa în materia desfacerii căsătoriei.......................................514
4. Competenţa materială.........................................................................................516
4.1. Competenţa materială a judecătoriei..............................................................516
4.1.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă...................................516
4.1.2. Competenţa privind judecata în ultimă instanţă..................................537
4.1.3. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege...............540
4.2. Competenţa materială a tribunalului..............................................................545
4.2.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă...................................546
4.2.2. Competenţa privind judecata în apel...................................................567
4.2.3. Competenţa privind judecata în recurs................................................567
4.2.4. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege...............569
4.3. Competenţa materială a curţii de apel...........................................................574
4.3.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă...................................575
4.3.2. Competenţa privind judecata în apel...................................................575
4.3.3. Competenţa privind judecata în recurs................................................577
4.3.4. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege...............578
4.4. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie............................581
4.4.1. Competenţa privind judecata în recurs................................................582
4.4.2. Competenţa privind judecata recursului în interesul legii..................586
836
Mihaela Tăbârcă. Drept procesual civil. Vol. I – Teoria generală
4.4.3. Competenţa privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.....................................................600
4.4.4. Competenţa privind judecata altor cereri date prin lege în
competenţa sa................................................................................................613
4.4.5. „Competenţa” Completului de 5 judecători........................................614
4.4.6. „Competenţa” Secţiilor Unite.............................................................616
4.5. Competenţa materială a secţiilor instanţelor şi a completelor specializate....616
4.6. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii
introductive de instanţă................................................................................618
4.6.1. Reguli generale...................................................................................619
4.6.2. Cazul mai multor capete de cerere principale.....................................622
4.6.3. Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi.........................................624
4.6.4. Valoarea cererii în cazuri speciale.......................................................626
4.6.5. Valoarea cererii de plată parţială.........................................................628
4.6.6. Valoarea cererii în caz de prestaţii succesive......................................629
4.6.7. Valoarea cererii în materie imobiliară.................................................629
4.6.8. Valoarea cererii în materie de moştenire.............................................630
4.6.9. Dispoziţii speciale...............................................................................633
5. Competenţa teritorială........................................................................................637
5.1. Competenţa teritorială de drept comun.........................................................637
5.1.1. Regula generală...................................................................................637
5.1.2. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut..........................643
5.2. Competenţa teritorială alternativă..................................................................644
5.2.1. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte............................645
5.2.2. Cererea îndreptată împotriva unei entităţi
fără personalitate juridică..............................................................................646
5.2.3. Cererile îndreptate împotriva persoanelor
juridice de drept public.................................................................................647
5.2.4. Pluralitatea de pârâţi............................................................................647
5.2.5. Alte cazuri de competenţă teritorială alternativă.................................650
5.2.6. Competenţa în materie de asigurare....................................................661
5.2.7. Cazul cererii în care judecătorul este parte.........................................663
5.3. Competenţa teritorială exclusivă....................................................................667
5.3.1. Cereri privitoare la imobile.................................................................667
5.3.2. Cereri privitoare la moştenire.............................................................669
5.3.3. Cereri privitoare la societăţi................................................................677
5.3.4. Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv..................678
5.3.5. Cereri împotriva unui consumator......................................................679
5.3.6. Cereri privitoare la persoane...............................................................679
5.3.7. Cereri în cauze maritime şi fluviale....................................................680
5.3.8. Cereri în legătură cu incidentele privind arbitrajul.............................681
837
Cuprins
6. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei...............................682
6.1. Excepţia de necompetenţă..............................................................................682
6.1.1. Invocare...............................................................................................682
6.1.2. Clasificare............................................................................................689
6.1.3. Soluţionare..........................................................................................689
6.1.4. Hotărârea de declinare a competenţei. Particularităţi.........................692
6.2. Conflictele de competenţă..............................................................................697
6.2.1. Cazuri..................................................................................................697
6.2.2. Procedura de soluţionare.....................................................................703
6.3. Prorogarea de competenţă..............................................................................707
6.3.1. Prorogarea legală de competenţă........................................................707
6.3.2. Prorogarea judecătorească de competenţă..........................................724
6.3.3. Prorogarea convenţională de competenţă...........................................744
5. Actele de procedură şi termenele
procedurale.....................................................................................751
1. Actele de procedură.............................................................................................752
1.1. Noţiune...........................................................................................................752
1.2. Clasificare......................................................................................................752
1.3. Condiţii pentru întocmirea actelor de procedură...........................................754
2. Nulitatea actelor de procedură...........................................................................761
2.1. Noţiune. Particularităţi...................................................................................761
2.2. Clasificare......................................................................................................762
2.3. Cazuri de nulitate...........................................................................................764
2.3.1. Nulitatea condiţionată de vătămare.....................................................764
2.3.2. Nulitatea necondiţionată de vătămare.................................................772
2.4. Mijloacele de invocare a nulităţii...................................................................773
2.4.1. Excepţia nulităţii. Invocare.................................................................773
2.4.2. Actul de procedură prin care este soluţionată excepţia nulităţii..........780
2.4.3. Efectele nulităţii..................................................................................781
3. Termenele procedurale........................................................................................784
3.1. Noţiune...........................................................................................................784
3.2. Clasificare......................................................................................................784
3.3. Calculul termenelor........................................................................................787
3.4. Durata termenelor procedurale......................................................................791
3.5. Sancţiunea nerespectării termenului procedural............................................798
3.5.1. Decăderea............................................................................................798
3.5.1.1. Noţiune..........................................................................................798
838
Mihaela Tăbârcă. Drept procesual civil. Vol. I – Teoria generală
3.5.1.2. Condiţiile decăderii.......................................................................800
3.5.1.3. Cazurile în care intervine decăderea............................................801
3.5.1.4. Cazurile în care nu intervine decăderea.......................................803
3.5.1.5. Efectele decăderii..........................................................................805
3.5.2. Anularea..............................................................................................805
3.6. Repunerea în termen......................................................................................805
6. Amenzi judiciare şi despăgubiri..................................... 813
1. Amenzi judiciare..................................................................................................814
2. Despăgubiri...........................................................................................................821
3. Stabilirea amenzii şi despăgubirii.......................................................................824
4. Reexaminarea.......................................................................................................827

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0263 sec