Drept penal. Partea generala. Raspunderea penala si sanctiunile de drept penal

Drept penal. Partea generala. Raspunderea penala si sanctiunile de drept penal
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 288
Categoria: Penal

DESCRIERE

În prima parte a acestei lucrări, cititorii vor găsi informaţii utile despre două instituţii fundamentale ale Dreptului penal: Răspunderea penală şi Sancţiunile de drept penal. Fiecăreia dintre cele două instituţii îi este rezervat câte un titlu.
Cel care va parcurge conţinutul cărţii va rămâne cu o imagine de ansamblu asupra normelor juridice care reglementează pedepsele, minoritatea, măsurile de siguranţă şi cauzele care înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei şi consecinţele condamnării.

Partea a doua a lucrării este destinată unor teste grilă, care acoperă întreaga materie a Dreptului penal – Partea generală, şi prezentării comparative a dispoziţiilor generale din Codul penal în vigoare şi din noul Cod penal.
Prin informaţiile pe care le conţine, cartea se adresează studenţilor din învăţământul juridic, practicienilor şi teoreticienilor care activează în domeniul dreptului, precum şi oricăror persoane interesate de fenomenul dreptului penal.Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................... XI
Titlul I. Răspunderea penală .................................................................................... 1
Capitolul I. Aspecte generale privind răspunderea penală ............................... 1
Secţiunea 1. Noţiunea răspunderii penale ........................................................... 1
Secţiunea a 2-a. Principiile răspunderii penale ................................................... 2
§1. Precizări prealabile ................................................................................... 2
§2. Scurte consideraţii privind principiile răspunderii penale ........................ 2
Secţiunea a 3-a. Cauzele care exclud (înlătură) răspunderea penală .................. 4
Secţiunea a 4-a. Înlocuirea răspunderii penale ................................................... 5
§1. Condiţii ..................................................................................................... 5
§2. Sancţiunile cu caracter administrativ........................................................ 5
Capitolul II. Analiza cauzelor care înlătură răspunderea penală .................... 6
Secţiunea 1. Amnistia ......................................................................................... 6
§1. Noţiune şi caracterizare ............................................................................ 6
§2. Felurile amnistiei ...................................................................................... 6
§3. Efectele amnistiei ..................................................................................... 7
Secţiunea a 2-a. Prescripţia răspunderii penale ................................................ 11
§1. Noţiune şi caracterizare .......................................................................... 11
§2. Termenele de prescripţie a răspunderii penale ....................................... 12
§3. Întreruperea cursului termenului prescripţiei ......................................... 13
§4. Suspendarea termenului prescripţiei ...................................................... 13
§5. Efectele prescripţiei ................................................................................ 14
Secţiunea a 3-a. Lipsa plângerii prealabile ....................................................... 14
§1. Noţiune şi caracterizare .......................................................................... 14
§2. Condiţiile plângerii prealabile şi lipsa acesteia ...................................... 15
Secţiunea a 4-a. Retragerea plângerii prealabile ............................................... 19
§1. Noţiune şi caracterizare .......................................................................... 19
§2. Condiţiile retragerii plângerii prealabile ................................................ 19
Secţiunea a 5-a. Împăcarea părţilor .................................................................. 20
§1. Noţiune şi caracterizare .......................................................................... 20
§2. Condiţiile împăcării părţilor ................................................................... 21
Titlul II. Sancţiunile de drept penal ....................................................................... 22
Capitolul I. Generalităţi privind sancţiunile de drept penal ........................... 22
Secţiunea 1. Noţiunea de sancţiune de drept penal ........................................... 22
Secţiunea a 2-a. Felurile sancţiunilor de drept penal ........................................ 24
§1. Precizări prealabile ................................................................................. 24
§2. Prezentarea unor categorii de sancţiuni de drept penal .......................... 24
VI Drept penal. Partea generală
Secţiunea a 3-a. Caracterele sancţiunilor de drept penal .................................. 25
§1. Precizări prealabile ................................................................................. 25
§2. Prezentarea caracterelor sancţiunilor de drept penal .............................. 25
Secţiunea a 4-a. Principiile sancţiunilor de drept penal .................................... 26
§1. Principiul legalităţii sancţiunilor de drept penal ..................................... 26
§2. Principiul stabilirii unor sancţiuni de drept penal compatibile
cu morala şi concepţia juridică a societăţii ............................................. 26
§3. Principiul individualizării (personalizării) sancţiunilor
de drept penal ......................................................................................... 27
§4. Principiul personalităţii sancţiunilor penale ........................................... 28
Capitolul II. Pedepsele ........................................................................................ 30
Secţiunea 1. Noţiunea, funcţiile şi scopul pedepsei .......................................... 30
§1. Noţiune ................................................................................................... 30
§2. Funcţiile pedepsei ................................................................................... 31
§3. Scopul pedepsei ...................................................................................... 35
Secţiunea a 2-a. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor ....................... 37
§1. Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice ....................................... 37
§2. Felurile pedepselor aplicabile persoanelor juridice ................................ 37
Secţiunea a 3-a. Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice ................. 38
§1. Detenţiunea pe viaţă ............................................................................... 38
§2. Închisoarea ............................................................................................. 39
§3. Amenda .................................................................................................. 39
Secţiunea a 4-a. Pedeapsa principală aplicabilă persoanei juridice .................. 41
Secţiunea a 5-a. Pedepsele complementare şi accesorii .................................... 41
§1. Pedepsele complementare în cazul persoanei fizice ............................... 41
1.1. Precizări introductive ........................................................................ 41
1.2. Drepturile ce formează obiectul pedepsei complementare a
interzicerii unor drepturi ................................................................... 41
1.3. Aplicarea şi executarea pedepsei complementare a interzicerii unor
drepturi ............................................................................................. 43
1.4. Degradarea militară .......................................................................... 46
§2. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice ........................ 46
1.1. Precizări prealabile ........................................................................... 46
1.2. Dizolvarea persoanei juridice ........................................................... 46
1.3. Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei
juridice .............................................................................................. 49
1.4. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe
o durată de la 3 luni la 3 ani .............................................................. 50
1.5. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice
pe o durată de la unu la trei ani ......................................................... 51
1.6. Afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei ........................... 52
§3. Pedepsele accesorii ................................................................................. 53
Capitolul III. Individualizarea pedepselor ........................................................ 56
Secţiunea 1. Concept, mijloace şi criterii de individualizare a pedepsei .......... 56
§1. Conceptul individualizării pedepsei ....................................................... 56
Cuprins VII
1.1. Noţiunea individualizării pedepsei ................................................... 56
1.2. Formele individualizării pedepsei..................................................... 56
1.2.1. Aspecte introductive ................................................................. 56
1.2.2. Individualizarea legală .............................................................. 57
1.2.3. Individualizarea judiciară (judecătorească) ............................... 58
1.2.4. Individualizarea administrativă ................................................. 58
§2. Mijloacele şi criteriile generale de individualizare judiciară
a pedepsei ............................................................................................... 59
2.1. Mijloacele de individualizare a pedepsei .......................................... 59
2.2. Criteriile de individualizare a pedepsei ............................................ 59
2.2.1. Conţinutul dispoziţiilor legale ................................................... 59
2.2.2. Categoriile şi limitele generale şi speciale ale pedepselor ........ 60
2.2.3. Persoana făptuitorului ............................................................... 60
2.2.4. Gravitatea faptei săvârşite ......................................................... 62
2.2.5. Cauzele de agravare şi atenuare a răspunderii .......................... 63
2.2.6. Alte criterii de individualizare a pedepselor ............................. 64
Secţiunea a 2-a. Circumstanţele atenuante şi agravante ................................... 65
§1. Circumstanţele atenuante ....................................................................... 65
1.1. Circumstanţele atenuante legale ....................................................... 65
1.1.1. Precizări prealabile .................................................................... 65
1.1.2. Provocarea ................................................................................. 66
1.1.3. Depăşirea limitelor legitimei apărări şi ale stării
de necesitate .............................................................................. 71
1.2. Circumstanţele atenuante judiciare ................................................... 72
1.2.1. Precizări prealabile .................................................................... 72
1.2.2. Circumstanţele atenuante judiciare prevăzute de lege .............. 72
§2. Circumstanţele agravante ....................................................................... 74
2.1. Circumstanţele agravante legale ....................................................... 74
2.1.1. Precizări prealabile .................................................................... 74
2.1.2. Analiza circumstanţelor agravante legale ................................. 75
§3. Efectele circumstanţelor ......................................................................... 77
3.1. Efectele circumstanţelor atenuante ................................................... 77
3.2. Efectele circumstanţelor agravante ................................................... 79
§4. Concursul între cauzele de atenuare şi de agravare ................................ 80
Secţiunea a 3-a. Individualizarea judiciară a executării pedepselor ................. 80
§1. Formele individualizării judiciare a executării pedepsei ........................ 80
§2. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ..................................... 82
2.1. Noţiune ............................................................................................. 82
2.2. Condiţiile suspendării condiţionate a executării pedepsei ................ 83
2.3. Termenul de încercare ...................................................................... 86
2.4. Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei ................... 87
2.5. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei ................. 88
2.6. Revocarea suspendării condiţionate ................................................. 88
2.7. Cazuri speciale de suspendare condiţionată
a executării pedepsei ......................................................................... 91
VIII Drept penal. Partea generală
§3. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ............................... 92
§4. Executarea pedepsei la locul de muncă .................................................. 93
§5. Liberarea condiţionată ............................................................................ 95
5.1. Noţiune şi caracterizare .................................................................... 95
5.2. Condiţiile liberării condiţionate ........................................................ 96
5.2.1. Expunerea condiţiilor ................................................................ 96
5.2.2. Analiza diferitelor cazuri de liberare condiţionată .................... 97
5.3. Procedura liberării condiţionate ...................................................... 100
5.4. Efectele liberării condiţionate ......................................................... 102
5.5. Revocarea liberării condiţionate pentru săvârşirea unei
infracţiuni în termenul liberării condiţionate .................................. 102
§6. Executarea pedepsei într-o închisoare militară ..................................... 103
6.1. Noţiune ........................................................................................... 103
6.2. Condiţii ........................................................................................... 103
6.3. Efectele executării pedepsei într-o închisoare militară ................... 104
6.4. Revocarea ....................................................................................... 104
Secţiunea a 4-a. Calculul pedepselor .............................................................. 104
§1. Durata executării pedepselor ................................................................ 104
§2. Computarea reţinerii şi a arestării preventive ....................................... 104
§3. Computarea privaţiunii de libertate executată în afara ţării.................. 105
Capitolul IV. Minoritatea ................................................................................. 107
Secţiunea 1. Consideraţii generale referitoare la sancţiunile
penale aplicabile minorilor ........................................................................... 107
Secţiunea a 2-a. Tratamentul penal al minorilor ............................................. 108
Secţiunea a 3-a. Regimul măsurilor educative ................................................ 109
§1. Mustrarea .............................................................................................. 109
§2. Libertatea supravegheată ...................................................................... 110
§3. Internarea într-un centru de reeducare .................................................. 112
§4. Internarea într-un institut medical-educativ ......................................... 115
Secţiunea a 4-a. Pedepsele aplicabile infractorilor minori .............................. 117
Capitolul V. Măsurile de siguranţă ................................................................. 118
Secţiunea 1. Noţiune şi enumerare ................................................................. 118
§1. Noţiune ................................................................................................. 118
§2. Enunţare ............................................................................................... 119
Secţiunea a 2-a. Regimul măsurilor de siguranţă ........................................... 119
§1. Obligarea la tratament medical ............................................................. 119
§2. Internarea medicală .............................................................................. 122
§3. Interzicerea unei funcţii sau profesii .................................................... 125
§4. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi ....................................... 127
§5. Expulzarea ............................................................................................ 129
§6. Confiscarea specială ............................................................................. 132
§7. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă
determinată ............................................................................................ 140
§8. Confiscarea extinsă .............................................................................. 144
Cuprins IX
Capitolul VI. Cauzele care înlătură executarea pedepsei
şi consecinţele condamnării ............................................................................ 161
Secţiunea 1. Prescripţia executării pedepsei ................................................... 161
§1. Noţiune şi caracterizare ........................................................................ 161
§2. Termenele de prescripţie a executării pedepsei .................................... 161
§3. Întreruperea cursului termenului de prescripţie .................................... 162
§4. Suspendarea cursului termenului prescripţiei
executării pedepsei ............................................................................... 163
Secţiunea a 2-a. Graţierea ............................................................................... 164
§1. Noţiune şi caracterizare ........................................................................ 164
§2. Felurile graţierii .................................................................................... 165
§3. Obiectul graţierii .................................................................................. 166
§4. Efectele graţierii ................................................................................... 167
Secţiunea a 3-a. Reabilitarea ........................................................................... 170
§1. Noţiunea şi natura reabilitării ............................................................... 170
§2. Felurile reabilitării ................................................................................ 172
§3. Efectele reabilitării ............................................................................... 176
§4. Anularea reabilitării judecătoreşti ........................................................ 177
Teste grilă ........................................................................................................... 179
I. Legea penală şi limitele ei de aplicare ......................................................... 179
II. Trăsăturile esenţiale şi conţinutul infracţiunii ............................................ 183
III. Formele infracţiunii .................................................................................. 188
IV. Pluralitatea de infractori ........................................................................... 191
V. Pluralitatea de infracţiuni ........................................................................... 196
VI. Unitatea infracţională ............................................................................... 202
VII. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei ....................................... 206
VIII. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor ...................................... 213
IX. Individualizarea pedepselor ...................................................................... 218
X. Răspunderea penală a minorilor ................................................................ 223
XI. Măsurile de siguranţă ............................................................................... 227
XII. Răspunderea penală ................................................................................. 230
XIII. Prescripţia executării pedepsei, graţierea şi reabilitarea ........................ 233
Răspunsuri la teste ............................................................................................ 237
Scurtă prezentare comparativă a Codului penal din 1969
şi a noului Cod penal – Partea generală ........................................................ 241
Bibliografie selectivă ......................................................................................... 269


978-606-18-0148-0
Data aparitiei: 18 Mar 2013
Nr pagini : 288

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec