Drept fiscal. Editia 5

Drept fiscal. Editia 5
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0185-5
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 360

DESCRIERE

Cursul abordează problematica fiscalităţii în sensul restrâns al termenului, prin prisma evoluţiei procedurii fiscale, atât în partea generală, cât şi în chestiunile strict legate de analiza fiecărui impozit sau taxă, componente ale sistemului fiscal românesc.

Ajunsă deja la a cincea ediţie, lucrarea asimilează evoluţiile legislative ale ultimilor ani, remarcându-se totodată prin înglobarea unor probleme legate de fiscalitatea europeană, a căror utilitate este evidentă având în vedere apartenenţa României la Uniunea Europeană. În plus, cursul examinează şi modificările aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 8/2013, act normativ ce include reglementări referitoare la persoanele impozabile ce aplică sistemul TVA la încasare.


Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................. XV
Capitolul I. Introducere în dreptul fiscal ................................................................. 1
§1. Definiţia dreptului fiscal .................................................................................... 1
§2. Principiile dreptului fiscal ................................................................................. 2
§3. Izvoarele dreptului fiscal ................................................................................... 2
§4. Raporturile juridice fiscale ................................................................................ 4
Capitolul II. Sistemul fiscal. Noţiune. Trăsături ................................................... 10
Capitolul III. Fiscalitatea ........................................................................................ 12
§1. Definiţia fiscalităţii .......................................................................................... 12
§2. Nivelul şi structura fiscalităţii ......................................................................... 12
§3. Principiile generale ale fiscalităţii societăţii libere .......................................... 13
Capitolul IV. Politica fiscală ................................................................................... 15
§1. Noţiunea şi sfera politicii fiscale ..................................................................... 15
§2. Teoria politicilor fiscale .................................................................................. 16
§3. Condiţionarea fiscală a finanţării deficitului fiscal ......................................... 17
§4. Intervenţionismul fiscal ................................................................................... 18
§5. Structurile instituţionale ale politicii fiscale .................................................... 19
§6. Principiile politicii fiscale ............................................................................... 20
6.1. Principiul impunerii echitabile ................................................................... 20
6.2. Principiul politicii financiare ...................................................................... 22
6.3. Principiul politicii economice .................................................................... 23
§7. Instrumentele de realizare a politicii fiscale .................................................... 23
7.1. Impozitele directe ....................................................................................... 24
7.2. Impozitele indirecte .................................................................................... 25
§8. Efecte ale fiscalităţii ........................................................................................ 26
8.1. Frauda şi evaziunea fiscală ......................................................................... 26
8.2. Riscul de inflaţie prin fiscalitate ................................................................. 27
8.3. Deteriorarea competitivităţii internaţionale................................................ 27
§9. Armonizarea politicii fiscale în context internaţional ..................................... 27
Capitolul V. Concepţii tradiţionale şi moderne privind impozitele
şi impunerea ............................................................................................................. 29
§1. Dreptul de a reglementa sistemul de impunere ................................................. 29
§2. Maximele fundamentale ale impunerii ............................................................ 30
VI Drept fiscal
Capitolul VI. Particularităţile veniturilor publice ................................................ 31
§1. Conţinutul şi natura juridică a impozitelor. Clasificarea impozitelor ................ 31
§2. Elementele definitorii ale veniturilor publice .................................................. 32
Capitolul VII. Principalele obligaţii fiscale ale contribuabililor în România ..... 36
Capitolul VIII. Obligaţia fiscală ............................................................................. 38
§1. Noţiune. Particularităţi .................................................................................... 38
§2. Individualizarea obligaţiei fiscale. Titlul de creanţă fiscală ............................ 40
2.1. Titluri de creanţă explicite ......................................................................... 44
2.2. Titluri de creanţă implicite ......................................................................... 45
§3. Exigibilitatea obligaţiei fiscale ........................................................................ 47
§4. Dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere ........................................... 48
§5. Modificarea obligaţiei fiscale .......................................................................... 50
5.1. Modificarea elementelor în raport de care s-a făcut individualizarea
obligaţiei bugetare ...................................................................................... 51
5.1.1. Modificarea obligaţiei bugetare în urma admiterii contestaţiilor
formulate de contribuabili ....................................................................... 52
5.1.2. Modificarea obligaţiei bugetare în urma controlului exercitat
de organele financiare competente ........................................................... 52
5.2. Modificarea situaţiei juridice a contribuabilului ........................................ 53
5.3. Modificarea obligaţiei fiscale prin acordarea înlesnirilor legale ................ 53
5.4. Modificarea actelor normative prin care se instituie şi se
reglementează veniturile bugetare .............................................................. 54
§6. Stingerea obligaţiei fiscale .............................................................................. 55
6.1. Stingerea obligaţiei fiscale prin plată ......................................................... 55
6.1.1. Executarea obligaţiei bugetare prin plată directă .................................. 56
6.1.2. Executarea obligaţiei bugetare prin reţinere la sursă ............................ 57
6.2. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare ..................................................... 58
6.2.1. Amnistia fiscală ....................................................................................... 58
6.2.2. Anularea obligaţiilor fiscale individuale ................................................ 59
6.3. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie ................................................ 59
6.4. Stingerea obligaţiei bugetare prin scădere.................................................. 60
6.5. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare .............................................. 62
6.6. Tratamentul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în
situaţia compensărilor ................................................................................ 64
§7. Executarea silită a obligaţiilor fiscale ............................................................. 64
7.1. Condiţiile declanşării executării silite ........................................................ 64
7.2. Subiectele executării silite .......................................................................... 67
7.2.1. Competenţa organelor de executare ....................................................... 68
7.2.2. Atribuţiile organelor de executare .......................................................... 69
7.2.3. Pluralitatea de creditori. Distribuirea sumelor rezultate din
valorificarea bunurilor debitorului .......................................................... 69
7.3. Obiectul executării silite ............................................................................ 71
Cuprins
VII
7.3.1. Veniturile contribuabilului ...................................................................... 71
7.3.2. Bunurile contribuabilului ........................................................................ 72
7.4. Măsurile asigurătorii .................................................................................. 73
7.5. Formele şi procedura executării silite ........................................................ 74
7.6. Declanşarea procedurii de executare silită. Somaţia .................................. 74
7.7. Modalităţile de executare silită .................................................................. 75
7.7.1. Poprirea .................................................................................................... 75
7.7.2. Contestaţia la executare silită prin poprire ............................................ 76
7.7.3. Executarea silită mobiliară ...................................................................... 77
7.7.4. Executarea silită imobiliară .................................................................... 81
7.7.5. Vânzarea la licitaţie ................................................................................. 82
7.8. Cheltuielile de executare ............................................................................ 84
7.9. Contestaţia la executare .............................................................................. 84
Capitolul IX. Impozitele .......................................................................................... 86
§1. Noţiunea de impozit ........................................................................................ 86
§2. Fiscalitatea modernă în România .................................................................... 87
2.1. Contribuţiile ............................................................................................... 88
2.2. Taxele parafiscale (speciale) ...................................................................... 89
§3. Clasificarea impozitelor .................................................................................. 90
3.1. Precizări referitoare la clasificarea în impozite directe şi indirecte .............. 90
3.2. Clasificarea impozitelor directe şi indirecte ............................................... 90
§4. Impozitele directe ............................................................................................ 92
4.1. Caracterizarea generală a impozitelor directe ............................................ 92
4.2. Trăsături caracteristice ale impozitelor pe venit ......................................... 93
4.2.1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice ............................................. 93
4.2.2. Impozitul pe veniturile societăţilor ........................................................ 95
4.3. Impozitul pe avere ...................................................................................... 96
4.3.1. Impozitele propriu-zise pe avere ............................................................ 96
4.3.2. Impozitele asupra circulaţiei averii ........................................................ 97
4.3.3. Impozitele pe creşterea averii ................................................................. 97
§5. Impozitele indirecte ......................................................................................... 98
Capitolul X. Taxele ................................................................................................ 101
§1. Noţiunea de taxă ............................................................................................ 101
§2. Funcţiile taxelor şi impozitelor ..................................................................... 102
Capitolul XI. Impozitul pe profit .......................................................................... 104
§1. Aspecte generale ........................................................................................... 104
§2. Categorii de contribuabili definite de lege .................................................... 104
§3. Determinarea profitului impozabil ................................................................ 108
3.1. „Ecuaţia” impozitului pe profit ................................................................ 108
3.2. Precizări privind cheltuielile .................................................................... 110
§4. Obligaţii ale societăţilor legate de impozitul pe profit .................................. 118
VIII Drept fiscal
4.1. Obligaţii de înregistrare ............................................................................ 118
4.2. Obligaţii de declarare ................................................................................ 118
4.3. Obligaţii de plată ...................................................................................... 119
Capitolul XII. Impozitul pe dividende ................................................................. 120
§1. Noţiune .......................................................................................................... 120
§2. Reglementare ................................................................................................. 120
§3. Definiţii şi terminologie ................................................................................. 121
§4. Aspecte procedurale comune ale calculării şi plăţii impozitului
pe dividende datorat de persoanele fizice sau persoanele juridice .................... 123
§5. Obiectul impozitului pe dividende ................................................................ 124
§6. Determinarea şi înregistrarea dividendelor şi a impozitului aferent
în contabilitate ................................................................................................ 125
§7. Subiectele impozitului pe dividende ............................................................. 125
7.1. Debitorii impozitului pe dividende – persoane fizice .............................. 126
7.2. Debitorii impozitului pe dividende – persoane juridice ........................... 126
7.3. Debitori scutiţi de plata impozitului pe dividende ................................... 127
7.4. Plătitorii impozitului pe dividende ............................................................ 127
7.5. Microîntreprinderile – debitori ai impozitului pe dividende .................... 127
§8. Unitatea de evaluare ...................................................................................... 128
§9. Perceperea şi termenele de plată ................................................................... 129
Capitolul XIII. Impozitul pe reprezentanţe......................................................... 130
§1. Constituirea şi funcţionarea reprezentanţelor comerciale ................................ 130
§2. Formalităţi privind înfiinţarea reprezentanţelor ............................................ 130
§3. Regimul fiscal aplicabil reprezentanţelor societăţilor străine în România .... 131
Capitolul XIV. Impozitarea microîntreprinderilor ............................................ 133
Capitolul XV. Impozitarea persoanelor fizice ..................................................... 135
§1. Venituri supuse impozitului pe venitul net anual impozabil ......................... 138
1.1. Venituri din activităţi independente ......................................................... 138
1.1.1. Stabilirea venitului (adică a bazei de impozitare) în sistem real ........ 139
1.1.2. Stabilirea venitului net anual din activităţi independente
pe baza normelor de venit ..................................................................... 141
1.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ................................................. 142
1.2.1. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor ........... 142
1.3. Venituri din activităţi agricole.................................................................. 143
1.3.1. Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de
norme de venit........................................................................................ 143
1.4. Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole .... 144
1.5. Stabilirea venitului net anual impozabil ................................................... 145
1.6. Declaraţii de venit estimat ........................................................................ 145
1.7. Plăţi anticipate ale impozitului pe venitul anual ...................................... 146
Cuprins
IX
1.8. Stabilirea şi plata impozitului pe venitul net anual impozabil ................. 146
1.9. Veniturile supuse unui impozit final ........................................................ 147
1.10. Deducerea personală .............................................................................. 149
1.11. Determinarea impozitului pe venitul din salarii ..................................... 150
1.12. Termenul de plată a impozitului ............................................................. 150
1.13. Fişele fiscale ........................................................................................... 151
§2. Veniturile din investiţii.................................................................................. 151
2.1. Stabilirea venitului din investiţii .............................................................. 151
2.2. Stabilirea şi reţinerea impozitului din veniturile din investiţii ................. 152
§3. Veniturile din pensii ...................................................................................... 154
3.1. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii ......................................... 154
3.2. Reţinerea şi plata impozitului din venitul din pensii .................................. 154
§4. Veniturile din premii şi jocuri de noroc .......................................................... 154
4.1. Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc ......................... 155
4.2. Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri
de noroc .................................................................................................... 155
§5. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare ............................................ 155
5.1. Stabilirea şi plata impozitului pe veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare ........................................................................... 156
Capitolul XVI. Impozitele locale .......................................................................... 157
§1. Impozitul pe clădiri ....................................................................................... 157
1.1. Subiectele impunerii ................................................................................. 157
1.2. Obiectul sau materia impozabilă .............................................................. 158
1.2.1. Scutiri prin raportare la obiectul impunerii.......................................... 158
1.2.2. Scutiri prin raportare la subiectele impunerii ...................................... 160
1.3. Stabilirea şi perceperea impozitului pe clădiri ......................................... 162
1.3.1. Stabilirea impozitului pentru persoane fizice ...................................... 162
1.3.2. Stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoane juridice .................. 163
1.3.3. Stabilirea impozitului pe clădiri în situaţia incintelor folosite
pentru activităţi economice din clădirile scutite de impozit ............... 164
1.3.4. Stabilirea impozitului pe clădiri în situaţia dobândirii,
înstrăinării şi modificării clădirilor ....................................................... 164
1.4. Depunerea declaraţiilor fiscale ................................................................. 165
1.5. Plata impozitului pe clădiri ...................................................................... 165
§2. Impozitul pe teren ......................................................................................... 166
2.1. Subiectele impunerii ................................................................................. 166
2.2. Obiectul sau materia impozabilă .............................................................. 166
2.2.1. Scutiri în raport de obiectul impunerii ................................................ 166
2.2.2. Scutiri în raport de subiectul impunerii ............................................. 167
2.3. Stabilirea şi perceperea impozitului ......................................................... 170
2.3.1. Stabilirea impozitului pe terenuri în cazul dobândirii ori
transferului terenului, precum şi altor modificări aduse terenului ................. 170
2.4. Plata impozitului pe terenuri ..................................................................... 171
§3. Taxa asupra mijloacelor de transport .............................................................. 171
X Drept fiscal
3.1. Subiectele impunerii ................................................................................. 171
3.2. Obiectul sau materia impozabilă ............................................................... 172
3.3. Stabilirea şi perceperea impozitului ........................................................... 172
3.4. Plata taxei asupra mijloacelor de transport ............................................... 173
§4. Impozitul pe spectacole .................................................................................. 174
4.1. Subiectele impunerii ................................................................................. 174
4.2. Obiectul sau materia impozabilă ............................................................... 174
4.3. Stabilirea şi perceperea impozitului pe spectacole ..................................... 174
4.4. Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci ............................................ 175
4.5. Plata impozitului pe spectacole ................................................................ 176
Capitolul XVII. Convenţii fiscale internaţionale şi dubla impunere ................. 177
§1. Fenomenul de dublă impunere internaţională ............................................... 177
§2. Evitarea dublei impuneri, o necesitate pentru dezvoltarea relaţiilor
economice internaţionale ............................................................................... 178
§3. Degrevarea unilaterală de dublă impunere internaţională
(instrumente juridice interne) ......................................................................... 179
§4. Convenţii internaţionale pentru evitarea dublei impuneri
(instrumente juridice internaţionale) .............................................................. 180
4.1. Importanţa convenţiilor fiscale................................................................. 180
4.2. Principalele trăsături ale convenţiilor pentru evitarea dublei
impuneri internaţionale ............................................................................ 181
4.3. Metode de evitare a dublei impuneri ........................................................ 183
Capitolul XVIII. Taxa pe valoarea adăugată ...................................................... 185
§1. Introducere .................................................................................................... 185
§2. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată .............................................. 187
§3. Mecanismul taxei pe valoarea adăugată ........................................................ 189
§4. Elementele esenţiale ale taxei pe valoarea adăugată ..................................... 190
4.1. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată ................... 190
4.2. Cotele de taxă pe valoarea adăugată ........................................................ 191
4.3. Termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată ....................................... 192
4.4. Locul operaţiunilor impozabile ................................................................ 192
4.5. Dreptul de deducere ................................................................................. 194
4.6. Operaţiuni care nu beneficiază de dreptul de deducere ............................ 195
§5. Obiectul sau materia impozabilă ................................................................... 196
5.1. Baza de impozitare la operaţiunile interne ............................................... 196
5.2. Elementele excluse din baza de impozitare .............................................. 197
5.3. Baza de impozitare pentru operaţiunile de import ................................... 197
§6. Regimul fiscal aplicabil operaţiunilor impozabile ........................................ 198
§7. Subiectele impozabile ................................................................................... 202
§8. Obligaţiile subiectelor impozabile................................................................. 203
8.1. Înregistrarea la organele fiscale ................................................................ 203
8.2. Evidenţa operaţiunilor impozabile şi depunerea decontului .................... 204
Cuprins
XI
8.3. Calculul şi plata taxei pe valoarea adăugată ............................................. 204
8.4. Reprezentantul fiscal ................................................................................ 204
8.4.1. Activităţile reprezentantului fiscal ....................................................... 205
Capitolul XIX. Accizele ......................................................................................... 207
§1. Accizele armonizate ....................................................................................... 207
1.1. Subiectele impunerii ................................................................................. 207
1.1.1. Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal ............................................ 208
1.1.2. Condiţii de autorizare ............................................................................ 208
1.1.3. Emiterea sau respingerea cererii de autorizare .................................... 209
1.1.4. Revocarea, anularea, suspendarea autorizaţiei .................................... 210
1.1.5. Obligaţiile antrepozitarului autorizat ................................................... 211
1.2. Obiectul sau materia impozabilă .............................................................. 212
1.3. Produse accizabile scutite de plata accizelor ............................................ 216
1.3.1. Scutiri generale ...................................................................................... 216
1.3.2. Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice ............................ 217
1.3.3. Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică ......................... 217
1.4. Faptul generator şi exigibilitatea accizelor armonizate ............................ 218
1.4.1. Faptul generator ..................................................................................... 218
1.4.2. Exigibilitatea .......................................................................................... 219
1.4.3. Momentul exigibilităţii accizelor ......................................................... 219
1.5. Plata accizelor armonizate ........................................................................ 220
1.5.1. Responsabilităţile antrepozitarilor autorizaţi în legătură cu
plata accizelor ........................................................................................ 220
1.5.1.1. Depunerea declaraţiilor de accize şi calculul accizelor ............ 220
1.5.1.2. Plata accizelor la bugetul de stat ............................................... 221
1.5.1.3. Obligaţia de plată a accizelor pe durata deplasării ................... 221
§2. Accizele ......................................................................................................... 222
2.1. Subiectele impunerii ................................................................................. 222
2.2. Obiectul sau materia impozabilă .............................................................. 222
2.3. Plata accizelor ........................................................................................... 223
§3. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă ....................................................... 224
Capitolul XX. Taxele vamale ................................................................................ 225
§1. Istoric privind regimul vamal românesc ........................................................ 225
1.1. Primele formaţiuni statale şi apariţia taxelor vamale datorate
necesităţilor economico-sociale şi politice ............................................... 225
1.2. Regimul vamal în Evul Mediu şi Epoca Modernă ................................... 226
1.3. Regimul vamal în perioada interbelică şi postbelică ................................ 229
1.4. Codul vamal din 1978 .............................................................................. 232
1.5. Codul vamal din 1997 .............................................................................. 233
§2. Integrarea sistemului vamal românesc în sistemul Uniunii Europene ............. 234
§3. Politica vamală, componentă a politicii fiscal-comerciale ............................ 237
3.1. Conceptul de politică vamală ................................................................... 237
XII Drept fiscal
3.2. Impunerea – instrument principal în aplicarea politicii vamale ............... 240
3.3. Măsuri de politică vamală ........................................................................ 240
§4. Conceptul de taxă vamală ............................................................................. 241
§5. Natura juridică, funcţiile şi efectele taxelor vamale ...................................... 243
§6. Clasificarea taxelor vamale ............................................................................ 245
§7. Exceptări şi reduceri de plata taxelor vamale ................................................ 247
§8. Tariful vamal de import al României ............................................................ 248
8.1. Tariful vamal – principal instrument de politică comercială .................... 248
8.2. Originea mărfurilor .................................................................................. 252
8.3. Clasificarea tarifelor vamale de import .................................................... 253
§9. Zonele libere .................................................................................................. 254
§10. Regimurile vamale suspensive şi regimuri vamale economice ................... 257
§11. Importul şi exportul ..................................................................................... 263
§12. Sistemul instituţional al autorităţii vamale .................................................. 264
12.1. Structura organizatorică a autorităţii vamale .......................................... 264
12.2. Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale.............................................. 266
§13. Procedura vămuirii ...................................................................................... 266
13.1. Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României ....................... 266
13.2. Prezentarea mărfurilor la vamă .............................................................. 267
13.3. Obligaţia de a atribui o destinaţie vamală mărfurilor
prezentate la vamă .................................................................................. 268
13.4. Declaraţia vamală ................................................................................... 268
13.5. Declaraţia în scris. Procedura simplificată ............................................. 270
13.6. Infracţiuni şi contravenţii ....................................................................... 272
Capitolul XXI. Inspecţia fiscală ............................................................................ 273
§1. Organele inspecţiei fiscale .............................................................................. 273
§2. Persoanele supuse inspecţiei fiscale .............................................................. 274
§3. Principalele drepturi şi obligaţii ale persoanei controlate ............................. 274
§4. Procedura inspecţiei fiscale ........................................................................... 275
4.1. Formele şi întinderea inspecţiei fiscale .................................................... 275
4.2. Metodele realizării inspecţiei fiscale ......................................................... 275
4.3. Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale .......................................... 276
4.4. Durata inspecţiei fiscale ........................................................................... 276
4.5. Desfăşurarea inspecţiei fiscale ................................................................. 276
4.6. Reguli privind inspecţia fiscală ................................................................ 277
§5. Actele controlului fiscal ................................................................................ 278
Capitolul XXII. Evaziunea fiscală ........................................................................ 279
§1. Consideraţii generale ..................................................................................... 279
§2. Noţiunea şi formele evaziunii fiscale ............................................................ 282
2.1. Noţiunea evaziunii fiscale ........................................................................ 282
2.2. Evaziunea fiscală legală ........................................................................... 283
2.3. Evaziunea fiscală frauduloasă .................................................................. 284
Cuprins
XIII
§3. Cauzele evaziunii fiscale ............................................................................... 286
§4. Modalităţile evaziunii fiscale ........................................................................ 288
4.1. Modalităţi generale ale evaziunii fiscale .................................................. 288
4.2. Evaziunea cu ajutorul conturilor bancare ................................................. 290
4.3. Moduri de evaziune în contabilitate prin intermediul unor conturi ............ 290
§5. Măsurarea fenomenului de evaziune fiscală.................................................. 293
5.1. Dificultatea determinării exacte a mărimii evaziunii fiscale .................... 293
5.2. Instrumentele de măsură a evaziunii fiscale ............................................. 294
5.2.1. Metodele aproximative ......................................................................... 294
5.2.2. Metoda eşantionului reprezentativ al contribuabililor ........................ 295
§6. Mărimea evaziunii fiscale ............................................................................. 296
§7. Regimul juridic actual privind evaziunea fiscală .......................................... 297
7.1. Definirea evaziunii fiscale ........................................................................ 297
7.2. Înregistrarea fiscală .................................................................................. 297
7.3. Subiectele evaziunii fiscale ...................................................................... 298
7.4. Obiectul evaziunii fiscale ......................................................................... 299
7.5. Latura subiectivă a infracţiunii de evaziune fiscală ................................. 299
7.6. Latura obiectivă a infracţiunii de evaziune fiscală ................................... 299
§8. Categorii de fapte incriminate ca infracţiuni în sistemul
Legii nr. 241/2005 .......................................................................................... 300
§9. Categorii de fapte considerate contravenţii în sistemul altor legi
financiar-fiscale .............................................................................................. 301
9.1. Contravenţiile şi infracţiunile prevăzute de Legea nr. 82/1991 –
Legea contabilităţii ................................................................................... 301
9.2. Contravenţiile prevăzute de O.G. nr. 17/1993 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare
şi fiscale ................................................................................................... 302
§10. Efectele evaziunii fiscale ............................................................................. 303
10.1. Efectele fenomenului de evaziune fiscală asupra formării
veniturilor statului .................................................................................. 303
10.2. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscală ...................... 305
10.3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală............................. 309
10.4. Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscală ............................ 311
§11. Combaterea evaziunii fiscale ...................................................................... 312
11.1. Legea pentru combaterea evaziunii fiscale ............................................ 313
§12. Fenomenul de evaziune fiscală în legislaţia internaţională ......................... 315
12.1. Măsurarea neconformării fiscale (rezistenţei la impozite) ..................... 317
12.2. Formele de micşorare a sarcinii fiscale .................................................. 319
12.2.1. „Economisirea” de impozite (tax saving) .......................................... 319
12.2.2. Frauda fiscală (tax fraud) .................................................................... 320
12.2.3. Evaziunea fiscală (tax avoidance) ...................................................... 323
12.3. Măsuri generale pentru combaterea evaziunii şi fraudei fiscale
internaţionale .......................................................................................... 324
12.3.1. Criterii de clasificare ........................................................................... 324
12.3.2. Evaziunea (avoidance) ........................................................................ 324
XIV Drept fiscal
12.3.2.1. Teoriile economice şi legale ................................................... 324
12.3.2.2. Abuzul de drept (Abuse of law) .............................................. 325
12.3.2.3. Măsurile generale împotriva evaziunii fiscale
internaţionale .......................................................................... 327
12.3.2.4. Substanţa deasupra formei (Substance over form) ................. 327
12.3.2.5. Doctrina „scopul afacerii” (the „business purpose”
doctrine) ................................................................................. 328
12.3.2.6. Simularea (sham) .................................................................... 328
12.3.2.7. Concluzii privitoare la evaziunea fiscală ................................ 329
12.3.2.8. Frauda (fraud) ......................................................................... 330
§13. Măsuri specifice pentru combaterea evaziunii şi fraudei fiscale
internaţionale ............................................................................................... 331
13.1. Necesitatea prevederilor speciale ........................................................... 331
13.2. Persoanele fizice rezidente (migrarea) ................................................... 333
13.3. Persoanele juridice rezidente .................................................................. 334
13.3.1. Evitarea rezidenţei ............................................................................... 334
13.3.2. Migrarea şi transferul bunurilor ......................................................... 335
13.3.3. Transferul de valori ............................................................................. 335
13.3.4. Abuzul de creditul (scutirea) impozitului extern ............................... 336
13.4. Contribuabilii nerezidenţi ....................................................................... 337
13.4.1. Impozitarea veniturilor provenite din servicii personale
independente ....................................................................................... 337
13.4.2. Impozitarea veniturilor (din investiţii) la sursă ................................. 337
13.4.3. Impozitarea creşterii de capital pe baza determinării proprietăţii
reale ...................................................................................................... 338
13.5. Controlul schimbului (economic) şi autorizarea fiscală ......................... 339
Capitolul XXIII. Cazierul fiscal ........................................................................... 340
Bibliografie selectivă .............................................................................................. 345


ISBN: 978-606-18-0185-5
Data aparitiei: 31 Mai 2013
Nr pagini : 360

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec