Drept financiar public. Editia 4

Drept financiar public. Editia 4
Preț: 61,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 408

DESCRIERE

Cursul analizează aspecte referitoare la noţiunea de „finanţe publice”, atribuţiile principalelor organe ale statului implicate în procesul bugetar, activitatea bugetară, veniturile şi cheltuielile publice, controlul execuţiei bugetare, răspunderea în materie financiară şi moneda unică europeană.
Drept financiar public. Editia 4. Fisiere atasate:

Detalii: Drept financiar public. Editia 4.

În cadrul capitolelor referitoare la veniturile şi cheltuielile publice sunt abordate teme de mare actualitate, cum ar fi achiziţiile publice, datoria publică şi sistemul asigurărilor sociale de stat.
Prezenta ediţie a cursului are în vedere legislaţia internă în domeniul finanţelor publice publicată până la data de 1 noiembrie 2010, iar elementul de noutate îl constituie corelarea cu legislaţia comunitară în materie.

Cuprins
Abrevieri .............................................................................................................. XIII
Capitolul I. Introducere în dreptul financiar..........................................................1
Sectiunea 1. Definitia dreptului financiar................................................................ 1
Sectiunea a 2-a. Locul si importanta dreptului financiar în cadrul dreptului
public .................................................................................................................... 1
Sectiunea a 3-a. Relatia dintre dreptul financiar si dreptul fiscal............................ 2
Sectiunea a 4-a. Principiile dreptului financiar ....................................................... 2
Sectiunea a 5-a. Izvoarele dreptului financiar ......................................................... 4
Sectiunea a 6-a. Normele dreptului financiar.......................................................... 5
Sectiunea a 7-a. Raporturile de drept financiar ....................................................... 6
Capitolul II. Finantele publice si moneda................................................................8
Sectiunea 1. Finantele publice – categorie economico-juridica .............................. 8
§1. Notiunea de finante publice .......................................................................... 8
1.1. Teorii conturate în literatura de specialitate privind finantele publice.... 9
1.2. Finantele publice ca stiinta si disciplina juridica................................... 11
§2. Continutul economic, trasaturile si functiile finantelor publice.................. 11
2.1. Continutul economic al finantelor publice ............................................ 11
2.2. Trasaturile finantelor publice ................................................................ 13
2.3. Functiile finantelor publice ................................................................... 14
§3. Structura finantelor publice ........................................................................ 15
Sectiunea a 2-a. Repere istorice ale finantelor publice românesti ......................... 16
§1. Aspecte generale......................................................................................... 16
1.1. Sursele de venituri ale statului .............................................................. 16
1.2. Organele fiscale si administrarea veniturilor statului............................ 17
1.3. Regulamentele Organice ....................................................................... 18
§2. Finantele publice de la Unirea Principatelor pâna la primul razboi
mondial .......................................................................................................... 18
2.1. Sistemul fiscal ....................................................................................... 18
2.2. Organizarea bugetara ............................................................................ 19
2.3. Curtea de Conturi .................................................................................. 19
§3. Finantele publice între cele doua razboaie mondiale si în epoca
contemporana................................................................................................. 20
3.1. Sistemul fiscal ....................................................................................... 20
3.2. Procedura bugetara................................................................................ 20
Sectiunea a 3-a. Moneda si instrumentele monetare ............................................. 21
§1. Moneda si functiile ei ................................................................................. 21
1.1. Notiune.................................................................................................. 21
1.2. Functiile monedei.................................................................................. 21
VI Drept financiar public
1.3. Relatia bani – moneda........................................................................... 23
§2. Principalele ipoteze asupra momentului aparitiei monedei ........................ 24
2.1. Ipoteza economica................................................................................. 24
2.2. Ipoteza aparitiei monedei ca etalon de valoare ..................................... 25
2.3. Ipoteza religioasa .................................................................................. 25
2.4. Ipoteza sociala....................................................................................... 27
2.5. Ipoteza patrimoniala.............................................................................. 27
§3. Geneza social-economica a monedei.......................................................... 29
§4. Categorii de monede existente în circulatia monetara ................................ 33
4.1. Principalele categorii de monede .......................................................... 33
4.2. Monede internationale – DST si ECU................................................... 35
§5. Crearea sistemului banesc al leului............................................................. 38
5.1. Repere de istorie monetara anterioara aparitiei monedei nationale....... 38
5.2. Necesitatea social-economica si istorica a monedei nationale .............. 43
5.3. Legea nr. 14/1867 ................................................................................. 44
5.4. Evolutia unitatii monetare a leului ........................................................ 44
§6. Notiunea si formele circulatiei monetare.................................................... 46
§7. Stabilitatea si echilibrul monetar ................................................................ 47
7.1. Puterea de cumparare a banilor ............................................................. 47
7.2. Stabilitatea monetara............................................................................. 48
7.3. Devalorizarea monetara ........................................................................ 50
§8. Inflatia monetara......................................................................................... 51
8.1. Notiunea de inflatie monetara ............................................................... 51
8.2. Formele de manifestare a inflatiei......................................................... 52
Capitolul III. Organele statului cu atributii si raspunderi în domeniul
finantelor publice.....................................................................................................55
Capitolul IV. Conceptul de sistem bugetar............................................................63
Sectiunea 1. Notiuni introductive.......................................................................... 63
Sectiunea a 2-a. Aparitia si dezvoltarea bugetului statului român ............................. 64
Sectiunea a 3-a. Definitia si importanta sistemului bugetar .................................. 68
Sectiunea a 4-a. Natura juridica a sistemului bugetar ........................................... 71
Sectiunea a 5-a. Continutul sistemului bugetar ..................................................... 72
§1. Veniturile publice ....................................................................................... 72
§2. Cheltuielile publice..................................................................................... 73
Sectiunea a 6-a. Partile sistemului bugetar............................................................ 76
Capitolul V. Activitatea bugetara a statului român. Procedura bugetara .........80
Sectiunea 1. Notiunea de procedura bugetara ....................................................... 80
Sectiunea a 2-a. Principiile procedurii bugetare.................................................... 80
§1. Universalitatea bugetara ............................................................................. 81
§2. Echilibrarea bugetului................................................................................. 82
§3. Specializarea bugetara ................................................................................ 82
§4. Realitatea bugetara ..................................................................................... 83
§5. Unitatea bugetara........................................................................................ 83
Cuprins
VII
§6. Neafectarea veniturilor bugetare................................................................. 84
§7. Anualitatea bugetara ................................................................................... 84
§8. Unitatea monetara....................................................................................... 86
§9. Publicitatea bugetului ................................................................................. 86
Sectiunea a 3-a. Elaborarea proiectului sistemului bugetar................................... 86
§1. Elaborarea proiectului bugetului de stat ..................................................... 87
§2. Elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat ...................... 87
§3. Elaborarea proiectelor bugetelor locale ...................................................... 89
3.1. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor bugetare între organele
centrale si locale de stat ............................................................................ 90
3.2. Factorii care contribuie la cresterea cheltuielilor finantate din bugetele
unitatilor locale ......................................................................................... 90
3.3. Modificari în structura veniturilor bugetelor locale .............................. 90
3.4. Particularitati ale întocmirii, aprobarii si executarii bugetelor locale ... 91
3.5. Reglementarea actuala a elaborarii bugetelor locale în România ......... 92
Sectiunea a 4-a. Aprobarea sistemului bugetar ..................................................... 94
§1. Aprobarea bugetului de stat ........................................................................ 94
§2. Aprobarea bugetului asigurarilor sociale de stat......................................... 95
§3. Aprobarea bugetelor locale......................................................................... 95
§4. Cuprinsul legilor bugetare anuale............................................................... 95
Sectiunea a 5-a. Executia bugetelor ...................................................................... 96
§1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor................................ 96
§2. Executia de casa bugetara........................................................................... 97
§3. Procedura realizarii veniturilor bugetare .................................................... 98
§4. Procedura efectuarii cheltuielilor bugetare ............................................... 100
Sectiunea a 6-a. Modificarea destinatiei creditelor bugetare............................... 103
§1. Virarile de credite bugetare ...................................................................... 104
§2. Transferarea creditelor bugetare ............................................................... 104
§3. Suplimentarea creditelor bugetare ............................................................ 105
§4. Anticiparea creditelor bugetare................................................................. 105
§5. Blocarea creditelor bugetare ..................................................................... 106
§6. Anularea creditelor bugetare..................................................................... 106
Sectiunea a 7-a. Procedura încheierii executiei bugetare .................................... 107
§1. Elaborarea si aprobarea contului general anual de executie ..................... 107
Sectiunea a 8-a. Controlul executiei bugetare ..................................................... 108
Capitolul VI. Veniturile publice ...........................................................................110
Sectiunea 1. Introducere...................................................................................... 110
Sectiunea a 2-a. Veniturile ordinare.................................................................... 110
§1. Impozitele ................................................................................................. 110
§2. Taxele ....................................................................................................... 112
§3. Principalele impozite datorate bugetului de stat ....................................... 113
3.1. Impozitul pe venit ............................................................................... 114
3.2. Taxa pe valoarea adaugata .................................................................. 118
3.3. Accizele............................................................................................... 118
3.4. Taxele vamale ..................................................................................... 118
VIII Drept financiar public
§4. Principalele impozite si taxe datorate bugetelor locale............................. 119
§5. Contributiile sociale.................................................................................. 123
5.1. Contributia de asigurari sociale........................................................... 123
5.2. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale ............................................................................................ 125
§6. Contributiile la fondurile speciale extrabugetare...................................... 127
6.1. Contributia la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate .. 127
6.2. Contributii la bugetul asigurarilor de somaj........................................ 128
Sectiunea a 3-a. Veniturile extraordinare............................................................ 130
§1. Împrumuturi acordate din disponibilitatile Trezoreriei Statului ............... 130
§2. Împrumuturi temporare în conditiile art. 69 din Legea nr. 500/2002
a finantelor publice si art. 72 din Legea nr. 273/2006 a finantelor
publice locale............................................................................................... 131
§3. Datoria publica ......................................................................................... 132
§4. Datoria publica guvernamentala ............................................................... 132
4.1. Împrumuturile de stat .......................................................................... 133
4.2. Titlurile de stat .................................................................................... 184
4.3. Garantiile guvernamentale .................................................................. 186
4.4. Administrarea datoriei publice guvernamentale.................................. 191
§5. Datoria publica locala............................................................................... 194
5.1. Introducere .......................................................................................... 194
5.2. Împrumuturile publice locale si împrumuturile garantate de
autoritatile administratiei publice locale................................................. 194
Capitolul VII. Sistemul cheltuielilor publice .......................................................201
Sectiunea 1. Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice ........................ 201
§1. Notiunea de cheltuieli publice .................................................................. 201
§2. Rolul cheltuielilor publice ........................................................................ 202
§3. Clasificarea cheltuielilor publice .............................................................. 203
Sectiunea a 2-a. Structura cheltuielilor publice................................................... 205
§1. Cheltuieli publice în domeniul social ....................................................... 206
1.1. Cheltuieli publice pentru învatamânt. Investitia în „capital uman” .... 207
1.2. Cheltuieli publice pentru sanatate ....................................................... 210
1.3. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale .................................... 213
§2. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare ...................................................... 224
§3. Cheltuieli militare ..................................................................................... 229
§4. Cheltuielile bugetare pentru functionarea aparatului de stat..................... 232
§5. Cheltuieli publice pentru actiuni economice ............................................ 234
5.1. Cheltuieli bugetare pentru functionarea sectorului de stat .................. 234
Sectiunea a 3-a. Achizitiile publice..................................................................... 235
§1. Reglementarea aplicabila.......................................................................... 235
§2. Principiile generale care stau la baza atribuirii contractului de achizitie........... 236
§3. Definitia contractului de achizitie publica ................................................ 237
§4. Tipuri de contracte de achizitie publica.................................................... 237
§5. Autoritati contractante .............................................................................. 238
§6. Domeniu de aplicare. Exceptii.................................................................. 239
Cuprins
IX
§7. Proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica......................... 240
7.1. Licitatia deschisa................................................................................. 240
7.2. Licitatia restrânsa ................................................................................ 241
7.3. Dialogul competitiv............................................................................. 241
7.4. Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare ........ 242
7.5. Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare...... 243
7.6. Cererea de oferte ................................................................................. 245
7.7. Concursul de solutii ............................................................................ 245
§8. Estimarea valorii contractului de achizitie publica................................... 245
§9. Reguli generale de participare .................................................................. 246
9.1. Impedimente la participare.................................................................. 246
9.2. Limitarea participarii........................................................................... 246
§10. Documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica................ 246
§11. Reguli de publicitate............................................................................... 247
11.1. Anuntul de intentie............................................................................ 247
11.2. Anuntul de participare....................................................................... 248
11.3. Anuntul de atribuire .......................................................................... 248
§12. Reguli speciale de transparenta pentru serviciile de publicitate ............. 248
§13. Comunicarea si transmiterea datelor....................................................... 249
§14. Reguli de evitare a conflictului de interese............................................. 249
§15. Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica........... 249
15.1. Acordul-cadru ................................................................................... 249
15.2. Sistemul de achizitie dinamic............................................................ 250
15.3. Licitatia electronica........................................................................... 250
§16. Elaborarea ofertei. Ofertele alternative................................................... 251
§17. Criterii de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor...................... 251
§18. Cazuri de excludere din cadrul procedurii de atribuire........................... 252
§19. Criteriile de atribuire .............................................................................. 252
§20. Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica ......................................................................................................... 253
§21. Dosarul de achizitie publica.................................................................... 254
§22. Garantia de participare............................................................................ 254
§23. Garantia de buna executie....................................................................... 255
§24. Rezolvarea contestatiilor ........................................................................ 255
Capitolul VIII. Controlul financiar......................................................................257
Sectiunea 1. Notiunea, rolul, functiile si obiectul controlului financiar.............. 257
Sectiunea a 2-a. Reglementarea si formele controlului financiar al
executiei bugetare ............................................................................................. 259
Sectiunea a 3-a. Controlul financiar preventiv.................................................... 261
§1. Controlul financiar preventiv propriu....................................................... 264
1.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu........................... 264
1.2. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv........................ 264
1.3. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu ............................ 267
§2. Controlul financiar preventiv delegat ....................................................... 269
2.1. Organizarea controlului financiar preventiv delegat ........................... 269
X Drept financiar public
2.2. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv delegat ........... 269
2.3. Exercitarea controlului financiar preventiv delegat ............................ 270
§3. Raportul national anual privind controlul preventiv................................. 273
Sectiunea a 4-a. Controlul intern......................................................................... 274
Sectiunea a 5-a. Auditul public intern................................................................. 277
§1. Definitie.................................................................................................... 277
§2.Tipuri de audit ........................................................................................... 277
§3. Sfera auditului public intern ..................................................................... 277
§4. Obiectivele auditului public intern ........................................................... 278
§5. Organizarea auditului public intern în România....................................... 278
5.1. Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) ..................................... 278
5.2. Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern
(UCAAPI)............................................................................................... 279
5.3. Compartimentele de audit public intern din entitatile publice ............ 280
5.4. Desfasurarea auditului public intern ................................................... 284
Sectiunea a 6-a. Curtea de Conturi...................................................................... 286
§1. Organizarea si functionarea Curtii de Conturi. Consideratii generale............ 286
1.1. Principii de functionare....................................................................... 287
1.2. Functiile Curtii de Conturi .................................................................. 288
1.3. Numirea si statutul personalului.......................................................... 289
1.4. Structura Curtii de Conturi si atributiile membrilor acesteia .............. 290
1.5. Abateri si sanctiuni.............................................................................. 296
§2. Atributiile de control ale Curtii de Conturi. Consideratii generale........... 296
2.1. Controlul financiar ulterior ................................................................. 299
2.2. Activitatea Curtii................................................................................. 302
§3. Atributiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi ........................................ 303
§4. Atributii de raportare si avizare ale Curtii de Conturi .............................. 304
4.1. Rapoartele Curtii de Conturi ............................................................... 304
4.2. Atributii de avizare ale Curtii de Conturi............................................ 305
4.3. Alte competente ale Curtii de Conturi................................................. 306
Capitolul IX. Raspunderea juridica în domeniul financiar ...............................308
Sectiunea 1. Raspunderea juridica – parte integranta a raspunderii sociale........ 308
Sectiunea a 2-a. Notiunea raspunderii juridice.................................................... 309
Sectiunea a 3-a. Functiile raspunderii juridice .................................................... 311
Sectiunea a 4-a. Raspunderea penala .................................................................. 311
§1. Infractiuni în materia finantelor publice ................................................... 311
1.1. Infractiuni savârsite în legatura cu modul de efectuare
a cheltuielilor publice ............................................................................. 311
1.2. Infractiuni savârsite în legatura cu datoria publica locala................... 312
1.3. Infractiuni care pot fi savârsite de persoane având ca atributii
de serviciu gestiunea patrimoniului public sau cheltuirea
banului public ......................................................................................... 312
§2. Infractiuni în materie contabila................................................................. 313
§3. Infractiuni în materia asigurarilor sociale................................................. 313
Sectiunea a 5-a. Raspunderea contraventionala .................................................. 315
Cuprins
XI
§1. Contraventii în materia finantelor publice ................................................ 315
1.1. Contraventii savârsite în legatura cu modul de efectuare
a cheltuielilor publice ............................................................................. 315
1.2. Contraventii savârsite în legatura cu realizarea sau administrarea
veniturilor publice si patrimoniului statului sau unitatilor
administrativ-teritoriale ........................................................................... 317
1.3. Contraventii savârsite în legatura cu datoria publica .......................... 317
§2. Contraventii în materia raporturilor juridice de trezorerie........................ 317
§3. Contraventii în materie contabila.............................................................. 318
§4. Contraventii în materia asigurarilor sociale.............................................. 319
Capitolul X. Moneda unica europeana ................................................................323
Sectiunea 1. Etapele constituirii si functionarii Uniunii Europene ..................... 323
§1. Scurt istoric al Uniunii Economice si Monetare....................................... 323
§2. Uniunea Europeana – forma avansata de integrare economica
europeana..................................................................................................... 329
Sectiunea a 2-a. Premisele adoptarii monedei unice europene în lumina
Tratatului de la Maastricht ................................................................................ 336
§1. Geneza si elementele de baza ale Tratatului............................................. 336
§2. Uniunea Economica si Monetara.............................................................. 340
§3. Principalele elemente ale Uniunii Economice si Monetare ...................... 342
3.1. Autoritatea monetara unica ................................................................. 342
3.2. Moneda comuna.................................................................................. 343
3.3. Finante publice sanatoase si disciplina bugetara stricta ...................... 343
3.4. Criteriile monetare de convergenta ..................................................... 345
3.5. Criteriile bugetare de convergenta ...................................................... 346
3.6. Critica criteriilor de convergenta......................................................... 347
Sectiunea a 3-a. Euro – moneda unica europeana ............................................... 351
§1. Conceptul si semnificatia monedei euro................................................... 351
§2. Principalele avantaje economice ale monedei unice europene ................. 357
2.1. Obiectivele economice ale monedei unice europene .......................... 360
§3. Costurile si riscurile introducerii monedei unice...................................... 363
§4. Sistemul European al Bancilor Centrale – (SEBC) baza politicii
monetare a UE ............................................................................................. 368
4.1. Obiectivele si sarcinile Sistemului European al Bancilor Centrale.
Organizarea Sistemului European al Bancilor Centrale ......................... 368
4.2. Banca Centrala Europeana (BCE)....................................................... 369
Sectiunea a 4-a. Efectele monedei unice europene asupra economiei mondiale.....374
§1. Factorii specifici care determina puterea economica si politica
a monedei unice, euro.................................................................................. 374
§2. Factorii specifici care determina stabilitatea monedei unice (euro) ......... 380
§3. Perspectivele Eurozonei într-o economie mondiala ................................. 384
Index .......................................................................................................................389

Data aparitiei: 14 Ian 2011
Nr pagini : 408

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.020 sec