Drept financiar public. Drept bugetar

Drept financiar public. Drept bugetar
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0304-0
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 296

DESCRIERE

Criza economică din ultimii ani a pus o amprentă puternică pe modalitatea de gestionare a finanţelor publice. Abordările prudente referitoare la supravegherea deficitului public şi datoriei publice reclamate la nivelul Uniunii Europene şi de către instituţiile financiare internaţionale şi-au găsit, în ultimul an, multiple implementări în legislaţia românească.

Prezentată într-o abordare concisă şi accesibilă, lucrarea urmăreşte sistematizarea principalelor aspecte referitoare la finanţele publice, sistemul bugetar, cuprinsul bugetului, procedura bugetară, realizarea investiţiilor publice şi controlul financiar. Ca tehnică de redactare, lucrarea prezintă, în completarea abordărilor teoretice, extrase din acte normative relevante, dar şi exemple practice, pentru a facilita înţelegerea fenomenelor complexe care caracterizează constituirea, gestionarea şi utilizarea fondurilor publice. Problematicile analizate sunt prezentate şi prin raportare la legislaţia europeană implementată sau corespondentă, în unele cazuri cu detalierea considerentelor care au determinat adoptarea unei anumite măsuri legislative.

Lucrarea reprezintă note de curs adresate studenţilor anului II la Facultatea de Drept în vederea însuşirii elementelor de bază referitoare la administrarea fondurilor publice şi patrimoniului public care formează obiectul disciplinei Drept financiar public.


Cuprins
Abrevieri ................................................................................................ XI
Capitolul I. Noţiuni introductive despre finanţele publice ................... 1
Secţiunea 1. Prezentare generală ........................................................... 1
§1. Importanţa finanţelor publice ...................................................... 1
§2. Evoluţia finanţelor publice .......................................................... 3
§3. Componenta naţională şi europeană a finanţelor publice ................ 7
§4. Rolul instituţiilor financiare internaţionale în materia
finanţelor publice ....................................................................... 12
§5. Finanţele publice în contextul crizei economice ....................... 19
§6. Scurte considerații referitoare la circulația monetară ................ 27
Secţiunea a 2-a. Dreptul financiar public ............................................ 31
§1. Obiectul de studiu ..................................................................... 31
§2. Izvoarele dreptului financiar public .......................................... 41
§3. Principiile dreptului financiar public ......................................... 45
3.1. Principiul legalităţii ......................................................... 45
3.2. Principiul planificării financiare ...................................... 45
3.3. Principiul verificării modului de utilizare
a banilor publici ............................................................... 45
§4. Raporturile juridice de drept financiar public ........................... 45
§5. Normele de drept financiar public ............................................. 51
§6. Locul dreptului financiar public în sistemul dreptului .............. 52
Anexă: Acordul Stand-By România – Fondul Monetar
Internaţional (extras) ....................................................................... 54
Capitolul II. Bugetele publice ............................................................... 78
Secţiunea 1. Prezentare generală ......................................................... 78
§1. Concept ..................................................................................... 78
§2. Natura juridică a bugetului ........................................................ 80
§3. Evoluţia conceptului de buget în legislaţia românească ............ 81
§4. Conceptul de buget în legislaţia comunitară ............................. 89
Secţiunea a 2-a. Structuri bugetare ...................................................... 91
Secţiunea a 3-a. Legile bugetare anuale .............................................. 93
Secţiunea a 4-a. Clasificaţia bugetară .................................................. 96
Secţiunea a 5-a. Principiile bugetare ................................................... 97
VI Drept financiar public. Drept bugetar
§1. Principii reglementate de Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice ............................................................ 97
1.1. Principiul universalităţii .................................................. 98
1.2. Principiul publicităţii ....................................................... 98
1.3. Principiul unităţii ............................................................. 99
1.4. Principiul anualităţii ...................................................... 101
1.5. Principiul specializării bugetare .................................... 101
1.6. Principiul unităţii monetare ........................................... 103
1.7. Principiul echilibrului bugetar ....................................... 104
1.8. Principiul neafectării veniturilor bugetare ..................... 104
§2. Principii reglementate de Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale ............................................... 105
2.1. Principiul universalităţii ................................................ 105
2.2. Principiul transparenţei şi publicităţii ............................ 106
2.3. Principiul unităţii ........................................................... 106
2.4. Principiul unităţii monetare ........................................... 106
2.5. Principiul anualităţii ...................................................... 107
2.6. Principiul specializării bugetare .................................... 107
2.7. Principiul echilibrului .................................................... 107
2.8. Principiul solidarităţii .................................................... 107
2.9. Principiul autonomiei locale financiare ......................... 108
2.10. Principiul proporţionalităţii ......................................... 108
2.11. Principiul consultării ................................................... 108
2.12. Principiul neafectării veniturilor bugetare ................... 108
§3. Principii reglementate de Regulamentul (CE)
nr. 1605/2002 .......................................................................... 109
Anexa 1: Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat
pe anul 2013 (extras) .................................................................... 110
Anexa 2: O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2013 (extras) ......................................... 123
Capitolul III. Conţinutul bugetelor .................................................... 124
Secţiunea 1. Veniturile publice .......................................................... 124
§1. Consideraţii generale ............................................................... 124
§2. Clasificarea veniturilor publice ............................................... 128
§3. Veniturile bugetare ordinare ................................................... 132
3.1. Venituri publice fiscale .................................................. 133
3.2. Venituri publice nefiscale .............................................. 137
§4. Veniturile bugetare extraordinare ............................................ 139
Secţiunea a 2-a. Cheltuielile bugetare ............................................... 140
Cuprins VII
§1. Cheltuieli bugetare în domeniul social .................................... 141
§2. Cheltuieli bugetare pentru cercetare-dezvoltare ...................... 142
§3. Cheltuieli bugetare în domeniul militar .................................. 143
§4. Cheltuieli bugetare pentru funcţionarea aparatului de stat ...... 144
§5. Cheltuieli bugetare pentru finanţarea activităţilor
economice ................................................................................ 144
Secţiunea a 3-a. Raportul între veniturile şi cheltuielile publice ....... 145
§1. Modalităţi de raportare a veniturilor publice la
cheltuielile publice .................................................................. 145
§2. Prevederi comunitare referitoare la deficitul bugetar .............. 146
§3. Deficitul bugetar în legislaţia finanţelor publice
din România ............................................................................ 148
Anexă: Legea nr. 5/2013. Anexa I. Sinteza bugetului
de stat (extras) ............................................................................... 151
Capitolul IV. Ordonatorii de credite bugetare .................................. 166
Secţiunea 1. Definiţie ........................................................................ 166
Secţiunea a 2-a. Categorii de ordonatori de credite ........................... 168
§1. Ordonatorii principali de credite bugetare............................... 169
§2. Ordonatorii secundari de credite bugetare............................... 170
§3. Ordonatorii terţiari de credite bugetare ................................... 171
§4. Delegarea atribuţiilor de ordonator de credite ......................... 173
Secţiunea a 3-a. Atribuţiile ordonatorilor de credite ......................... 173
Secţiunea a 4-a. Prezentare sintetică a responsabilităţilor
ordonatorilor de credite ................................................................. 175
Capitolul V. Procedura bugetară ....................................................... 178
Secţiunea 1. Prezentare generală ....................................................... 178
§1. Definiţie .................................................................................. 178
§2. Etapele procedurii bugetare ..................................................... 178
Secţiunea a 2-a. Elaborarea bugetelor ............................................... 181
§1. Premisele procesului de elaborare bugetară ............................ 181
§2. Elaborarea bugetară propriu-zisă ............................................ 185
Secţiunea a 3-a. Aprobarea bugetelor ................................................ 189
§1. Dezbaterea parlamentară în procedura de aprobare bugetară ...... 189
§2. Actele de aprobare a bugetelor ................................................ 191
§3. Calendarul aprobării bugetare ................................................. 196
Secţiunea a 4-a. Procedura execuţiei bugetare .................................. 198
§1. Prezentare generală. Principii .................................................. 198
§2. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor
bugetare ................................................................................... 199
VIII Drept financiar public. Drept bugetar
§3. Execuţia de casă bugetară ....................................................... 201
3.1. Încasarea veniturilor bugetare ....................................... 203
3.2. Efectuarea cheltuielilor bugetare ................................... 204
§4. Modificarea destinaţiei creditelor bugetare ............................. 210
4.1. Virări de credite bugetare .............................................. 210
4.2. Transferurile între ordonatorii principali de credite ...... 212
4.3. Suplimentarea creditelor bugetare ................................. 212
4.4. Anularea creditelor bugetare ......................................... 213
4.5. Blocarea creditelor bugetare .......................................... 214
§5. Procedura încheierii execuţiei bugetare .................................. 214
5.1. Contul general anual de execuţie bugetară .................... 214
5.2. Structura conturilor anuale de execuţie a bugetului ....... 215
5.3. Principii ale încheierii execuţiei bugetare ...................... 216
§6. Controlul execuţiei bugetare ................................................... 216
§7. Răspunderea juridică privind execuţia bugetară ..................... 218
7.1. Prezentare generală ........................................................ 218
7.2. Infracţiuni în domeniul execuţiei bugetare .................... 219
Anexă: Model Scrisoare-Cadru (extras) ........................................... 221
Capitolul VI. Investiţii publice ........................................................... 236
Secţiunea 1. Considerații generale despre investițiile publice ........... 236
Secţiunea a 2-a. Investiţii publice de interes naţional ........................ 237
Secţiunea a 3-a. Investiţii publice locale ........................................... 239
Secţiunea a 4-a. Prioritizarea investițiilor publice ............................. 241
§1. Demararea proiectelor de investiții ......................................... 241
§2. Principii și criterii de prioritizare ............................................ 243
§3. Unitatea de evaluare a investițiilor publice ............................. 243
Secţiunea a 5-a. Atribuirea contractelor prin care
se implementează investiții publice............................................... 244
§1. Achiziția publică ..................................................................... 244
§2. Concesiunea ............................................................................ 246
§3. Parteneriatul public-privat ....................................................... 247
Anexa 1: Studiu de fezabilitate (extras) ........................................... 257
Anexa 2: Principii și criterii de prioritizare a proiectelor
de investiții publice (extras) .......................................................... 260
Capitolul VII. Controlul financiar ..................................................... 262
Secţiunea 1. Prezentare generală ....................................................... 262
Secţiunea a 2-a. Controlul financiar intern ........................................ 267
Secţiunea a 3-a. Controlul financiar preventiv .................................. 271
§1. Controlul preventiv propriu ..................................................... 272
Cuprins IX
§2. Controlul preventiv delegat ..................................................... 272
§3. Regimul refuzului de viză ....................................................... 273
Secţiunea a 4-a. Controlul financiar ulterior exercitat
de Curtea de Conturi a României .................................................. 274
§1. Activitatea de audit desfăşurată de Curtea de Conturi ............ 276
§2. Autoritatea de Audit ................................................................ 279
§3. Rapoartele Curţii de Conturi ................................................... 279
§4. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi .......................... 280
§5. Constatarea prejudiciului în urma controlului efectuat
de Curtea de Conturi ................................................................ 280
Bibliografie ........................................................................................... 283

ISBN: 978-606-18-0304-0
Data aparitiei: 20 Dec 2013
Nr pagini : 296

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0229 sec