Drept european si international penal

Drept european si international penal
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0210-4
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 448
Categoria: Penal

DESCRIERE

Fenomenul globalizării, care marchează pregnant începutul secolului XXI, are un impact nemijlocit şi asupra criminalităţii, care a dobândit în ultimii ani valenţe transnaţionale. De asemenea, în spaţiul Uniunii Europene, libertatea de circulaţie a persoanelor poate avea ca efect nedorit dezvoltarea infracţionalităţii transeuropene, în lipsa unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a unui asemenea fenomen.

În acest context, atât la nivel universal, cât şi la nivel regional, s-a impus intensificarea cooperării internaţionale în materie penală şi adoptarea unor noi instrumente juridice, menite a da un răspuns eficient unei criminalităţi fără frontiere.

Lucrarea urmăreşte să aducă la zi cercetările în domeniul cooperării juridice şi judiciare internaţionale în materie penală şi să abordeze de o manieră unitară diferitele forme de cooperare: extrădarea şi predarea în baza unui mandat european de arestare; predarea către tribunalele internaţionale, cu precădere Curtea Penală Internaţională; transferul de proceduri în materie penală; transferarea persoanelor condamnate; asistenţa judiciară internaţională în materie penală, inclusiv cea între statele membre ale Uniunii Europene. Mai mult decât atât, întreaga lucrare îşi propune să aducă argumente juridice solide privind rolul pe care instrumentele juridice privind cooperarea internaţională şi europeană în materie penală îl au nu doar în dezvoltarea dreptului internaţional penal, ci şi în stabilirea unor standarde comune privind dreptul penal internaţional.

ISBN: 978-606-18-0210-4
Data aparitiei: 11 Iun 2013
Nr pagini : 448


Cuprins
Abrevieri ...................................................................................... XIX
Consideraţii introductive ................................................................ 1
PARTEA I. Despre cooperarea internaţională în materie
penală şi contribuţia acesteia la dezvoltarea dreptului
penal ............................................................................................. 7
Titlul I. Cooperarea judiciară internaţională în materie
penală ........................................................................................... 9
Capitolul I. Privire istorică asupra instrumentelor de
cooperare internaţională în materie penală ........................... 9
Capitolul II. Extrădarea ............................................................ 20
Secţiunea 1. Noţiunea şi natura juridică a extrădării .............. 20
§1. Noţiune .......................................................................... 20
1.1. Definiţia extrădării ........................................... 20
1.2. Delimitarea de alte măsuri ............................... 20
1.3. Frauda la extrădare ........................................... 21
§2. Natura juridică a extrădării ........................................... 22
§3. Clasificări ...................................................................... 23
Secţiunea a 2-a. Extrădarea în dreptul internaţional public ... 25
§1. Extrădarea – act de suveranitate al statului................... 25
§2. Consecinţele trăsăturii extrădării de a fi o
prerogativă a suveranităţii statului ................................ 26
§3. Extrădarea în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului ....................................................... 32
Secţiunea a 3-a. Condiţiile extrădării în lumina dreptului
internaţional şi a dreptului român ...................................... 33
§1. Condiţii privitoare la infracţiune................................... 34
1.1. Condiţii privind gravitatea infracţiunii sau a
pedepsei ............................................................. 34
Drept european şi internaţional penal
VIII
1.2. Dubla incriminare ............................................ 35
1.3. Fapta să nu fie prescrisă ................................... 38
1.4. Infracţiunea să nu fie una politică sau conexă
unei infracţiuni politice sau motivată pe
considerente de rasă, religie, sex, naţionalitate,
limbă, opinii politice sau ideologice sau de
apartenenţă la un grup social ............................. 38
§2. Condiţii privind persoana extrădabilă ........................... 38
§3. Condiţii privind urmărirea penală, judecata sau
executarea pedepsei ....................................................... 40
§4. Condiţii privind cererea de extrădare ........................... 41
Secţiunea a 4-a. Procedura extrădării ..................................... 42
§1. Consideraţiuni generale ................................................. 42
§2. Procedura extrădării în legislaţia română în
vigoare ........................................................................... 43
Secţiunea a 5-a. Convenţii multilaterale de extrădare sau
care conţin dispoziţii privind extrădarea la care
România este parte ............................................................. 48
§1. Convenţia europeană de extrădare, adoptată
la Paris la 13 decembrie 1957, şi Protocoalele
sale adiţionale, adoptate la Strasbourg la
15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978 ......................... 48
1.1. Introducere ....................................................... 48
1.2. Analiza principalelor dispoziţii ale
Convenţiei ........................................................ 49
1.3. Primul Protocol adiţional (Strasbourg,
15 octombrie 1975) ........................................... 57
1.4. Al doilea Protocol adiţional (Strasbourg,
17 martie 1978) ................................................. 58
1.5. Al treilea Protocol adiţional (Strasbourg,
10 noiembrie 2010) ............................................ 61
1.6. Al patrulea Protocol adiţional (Viena,
20 septembrie 2012) ........................................... 63
§2. Alte convenţii multilaterale cu dispoziţii în
materie de extrădare la care România este parte .......... 64
Secţiunea a 6-a. Tratate bilaterale de extrădare
încheiate de România ......................................................... 66
Cuprins
IX
Capitolul III. Transferul de proceduri în materie penală ....... 79
Secţiunea 1. Noţiune. Definiţie. Reglementare ...................... 79
Secţiunea a 2-a. Aut dedere, aut judicare .............................. 80
Secţiunea a 3-a. Principalele convenţii internaţionale
care cuprind dispoziţii privind transferul de
proceduri în materie penală ............................................... 81
§1. Convenţia europeană privind transferul de
proceduri în materie penală ............................................ 81
§2. Alte instrumente juridice internaţionale în
materia transferului de proceduri ................................... 87
Secţiunea a 4-a. Reglementarea internă a transferului
de proceduri penale ............................................................ 88
Capitolul IV. Asistenţa judiciară internaţională în
materie penală ........................................................................ 93
Secţiunea 1. Noţiune. Definiţie. Reglementare ...................... 93
Secţiunea a 2-a. Principalele forme de asistenţă judiciară
internaţională în materie penală ......................................... 94
§1. Comunicarea sau notificarea actelor de procedură ....... 94
§2. Comisia rogatorie internaţională ................................... 95
Secţiunea a 3-a. Convenţii multilaterale în domeniul asistenţei
judiciare internaţionale în materie penală
la care România este parte ................................................. 98
§1. Convenţia europeană de asistenţă judiciară
în materie penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959)
şi Protocoalele sale adiţionale ........................................ 98
1.1. Prezentarea generală a Convenţiei .................. 98
1.2. Analiza principalelor prevederi ale
Convenţiei ...................................................... 98
1.2.1. Domeniul de aplicare ............................ 98
1.2.2. Comisiile rogatorii ................................ 99
1.2.3. Comunicarea actelor judiciare şi
înfăţişarea martorilor, experţilor şi a
persoanelor acuzate ............................. 100
1.2.4. Cazierul judiciar şi schimbul de
informaţii ............................................ 102
1.2.5. Procedura stabilită de Convenţie ........ 102
Drept european şi internaţional penal
X
1.2.6. Primul Protocol adiţional
(17 martie 1978) şi cel de-al
doilea Protocol adiţional
(8 noiembrie 2001) ............................. 104
§2. Alte convenţii multilaterale cu dispoziţii în
domeniul asistenţei judiciare în materie penală ......... 112
2.1. Convenţii cu vocaţie universală adoptate
sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite ........ 112
2.2. Convenţii ale Consiliului Europei .................. 113
Secţiunea a 4-a. Tratate bilaterale de asistenţă
judiciară internaţională în materie penală încheiate
de România ...................................................................... 114
Capitolul V. Recunoaşterea hotărârilor penale ..................... 116
Secţiunea 1. Convenţia europeană privind valoarea
internaţională a hotărârilor represive ............................... 116
§1. Executarea hotărârilor străine ..................................... 117
§2. Efectele internaţionale ale hotărârilor penale
europene ....................................................................... 120
Secţiunea a 2-a. Reglementarea în legea română a
recunoaşterii şi executării hotărârilor penale străine ...... 121
Capitolul VI. Transferarea persoanelor condamnate ........... 123
Secţiunea 1. Noţiune. Definiţie. Reglementare .................... 123
Secţiunea a 2-a. Convenţia Consiliului Europei asupra
transferării persoanelor condamnate, adoptată la
Strasbourg la 21 martie 1983, şi Protocolul său
adiţional din 18 decembrie 1997 ...................................... 124
§1. Consideraţii generale ................................................... 124
§2. Analiza principalelor articole ale Convenţiei ............. 125
§3. Protocolul adiţional din 18 decembrie 1997 ............... 130
Secţiunea a 3-a. Tratate bilaterale încheiate de
România în materia transferării persoanelor
condamnate ...................................................................... 132
Secţiunea a 4-a. Cadrul juridic intern privind
transferarea persoanelor condamnate ............................... 133
Cuprins
XI
Titlul II. Instrumente juridice multilaterale privind
cooperarea internaţională care impun statelor părţi
standarde comune privind dreptul substanţial şi
procedural penal ...................................................................... 135
Capitolul I. Introducere ........................................................... 135
Capitolul II. Instrumente juridice multilaterale care obligă
statele părţi să incrimineze, sancţioneze, să urmărească
şi să judece unele fapte grave, altele decât crimele
internaţionale ........................................................................ 137
Secţiunea 1. Instrumente juridice universale ....................... 137
Secţiunea a 2-a. Instrumente juridice adoptate sub egida
Consiliului Europei .......................................................... 148
Capitolul III. Instrumente juridice multilaterale care
conţin norme de procedură penală, altele decât cele
privind cooperarea judiciară .............................................. 158
Secţiunea 1. Instrumente juridice ale ONU .......................... 158
Secţiunea a 2-a. Instrumente juridice ale Consiliului
Europei ............................................................................ 159
Titlul III. Cooperarea poliţienească internaţională în
materie penală ......................................................................... 163
Capitolul I. Deosebiri şi complementaritate faţă de
cooperarea judiciară în materie penală ............................. 163
Capitolul II. Rolul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie
Criminală (Interpol) ............................................................ 166
Titlul IV. De la justiţie penală transnaţională la justiţie
penală supranaţională ............................................................. 167
Capitolul I. Despre dreptul internaţional penal şi crearea
unei justiţii penale supranaţionale ...................................... 167
Secţiunea 1. Premisele unei justiţii penale
supranaţionale .................................................................. 167
Secţiunea a 2-a. Noţiunea şi izvoarele dreptului
internaţional penal ........................................................... 169
Secţiunea a 3-a. Principiile dreptului internaţional
penal ................................................................................ 175
Drept european şi internaţional penal
XII
§1. Principiul legalităţii ..................................................... 176
§2. Principiul competenţei (jurisdicţiei) universale .......... 179
§3. Principiul imprescriptibilităţii crimelor contra
umanităţii şi a crimelor de război ............................... 184
§4. Principiul răspunderii penale individuale ................... 185
§5. Principiul neretroactivităţii legii penale ...................... 185
Capitolul II. Jurisdicţii penale supranaţionale ...................... 186
Secţiunea 1. Tribunalele penale internaţionale ad-hoc ......... 186
Secţiunea a 2-a. Curtea Penală Internaţională ...................... 194
§1. Consideraţiuni introductive ......................................... 194
§2. Funcţionarea Curţii Penale Internaţionale .................. 195
§3. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale ....................... 198
3.1. Complementaritatea jurisdicţiei Curţii
Penale Internaţionale ....................................... 198
3.2. Crimele prevăzute de Statutul de la Roma ..... 201
3.2.1. Competenţa ratione personae şi
ratione materiae ................................. 201
3.2.2. Crimele prevăzute de Statut................ 201
3.2.3. Procedura ............................................ 207
PARTEA a II-a. Despre cooperarea judiciară şi
poliţienească în materie penală între statele membre ale
Uniunii Europene şi rolul acesteia în crearea unui spaţiu penal
european şi a unui drept european penal .............................. 211
Titlul I. Cooperarea judiciară între statele membre ale
Uniunii Europene – un răspuns adecvat la o
criminalitate fără frontiere ..................................................... 213
Capitolul I. Recunoaşterea reciprocă – „piatra
unghiulară” a cooperării judiciare în materie penală
între statele membre ale Uniunii Europene ....................... 213
Capitolul II. De la extrădare la mandatul european
de arestare ............................................................................. 217
Secţiunea 1. Primul pas: proceduri simplificate de
extrădare ........................................................................... 217
Secţiunea a 2-a. Mandatul european de arestare .................. 222
§1. Introducere ................................................................... 222
Cuprins
XIII
§2. Noţiune ........................................................................ 224
§3. Procedura de predare în baza unui mandat
european de arestare. Asemănări şi deosebiri
faţă de procedura „clasică” de extrădare ...................... 225
3.1. Eliminarea etapei administrative şi a
oricărei posibilităţi de influenţă a factorului
politic ............................................................. 225
3.2. Condiţiile predării şi regulile de procedură .... 226
§4. Implicaţii constituţionale: analiză comparativă
a situaţiei din Germania, Polonia şi România ............ 228
§5. Mandatul european de arestare şi drepturile
omului .......................................................................... 241
§6. Aplicarea în timp şi în spaţiu a Deciziei-cadru
privind mandatul european de arestare. Decizia
nr. C-296/ 2008 a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene ...................................................................... 250
6.1. Aplicarea în timp ............................................ 250
6.2. Aplicarea în spaţiu ......................................... 254
§7. Transpunerea Deciziei-cadru privind mandatul
european de arestare în dreptul român ........................ 254
Capitolul III. Instrumente juridice privind asistenţa
judiciară în materie penală ................................................. 265
Secţiunea 1. Convenţia UE de asistenţă judiciară
în materie penală din 29 mai 2000 ................................... 265
Secţiunea a 2-a. Protocolul din 16 octombrie 2001 ............. 269
Secţiunea a 3-a. Aplicarea în România a Convenţiei
şi a Protocolului ............................................................... 269
Capitolul IV. Instrumente juridice privind recunoaşterea
reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor
judiciare ................................................................................ 272
Secţiunea 1. Instrumente bazate pe principiul
recunoaşterii reciproce pentru obţinerea probelor,
sechestru şi confiscare ..................................................... 272
§1. Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din
22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea
Europeană a ordinelor de indisponibilizare
a bunurilor sau a probelor ............................................ 272
Drept european şi internaţional penal
XIV
§2. Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6
octombrie 2006 privind aplicarea principiului
recunoaşterii reciproce ordinelor de confiscare .......... 279
§3. De la „mandatul european de obţinere a probelor”
la „ordinul european de anchetă” ................................ 281
3.1. Privire critică asupra Deciziei-cadru privind
mandatul european de obţinere a probelor .... 281
3.2. Propunerea de directivă privind ordinul
european de anchetă. „Valoarea adăugată”
a acestei iniţiative faţă de mandatul de
obţinere a probelor......................................... 285
Secţiunea a 2-a. Aplicarea principiului recunoaşterii
reciproce sancţiunilor pecuniare ...................................... 289
§1. Privire generală asupra Deciziei-cadru
2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005
privind aplicarea principiului recunoaşterii
reciproce sancţiunilor pecuniare .................................. 289
§2. Analiza critică a transpunerii în dreptul român
a acestei decizii-cadru şi propuneri de lege
ferenda ......................................................................... 292
§3. Analiză comparativă a modului în care a fost
transpusă Decizia-cadru privind sancţiunile
pecuniare în alte state membre ale Uniunii
Europene...................................................................... 294
§4. Relaţia cu Directiva 2011/82/UE de facilitare a
schimbului transfrontalier de informaţii privind
încălcările normelor de circulaţie care afectează
siguranţa rutieră ........................................................... 297
Secţiunea a 3-a. Recunoaşterea reciprocă a pedepselor
sau măsurilor privative de libertate .................................. 298
§1. „Mandatul european de executare a pedepsei” ........... 298
1.1. Scurtă introducere .......................................... 298
1.2. Domeniul de aplicare şi procedura ................. 299
1.3. Transpunerea Deciziei-cadru în dreptul
naţional al statelor membre şi propuneri
de lege ferenda privind transpunerea
în legea română ............................................. 309
Cuprins
XV
§2. Instrumente juridice pentru luarea în considerare a
condamnărilor şi schimbul de informaţii din
cazierele judiciare ........................................................ 311
§3. Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în
cazul măsurilor de probaţiune şi al sancţiunilor
alternative ..................................................................... 314
Secţiunea a 4-a. „Ordinul european de supraveghere” ......... 316
Titlul II. Crearea unui drept european penal ........................... 321
Capitolul I. Argumente pentru existenţa unui drept
european penal .................................................................... 321
Capitolul II. Instrumente juridice vizând stabilirea unor
norme minime de drept substanţial penal în statele
membre ale Uniunii Europene ............................................ 329
Secţiunea 1. Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului
din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului ......... 329
Secţiunea a 2-a. Decizia-cadru 2004/757/JAI a
Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a
dispoziţiilor minime privind elementele constitutive ale
infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul
traficului ilicit de droguri .................................................. 331
Secţiunea a 3-a. Decizia-cadru 2003/568/JAI a
Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea
corupţiei în sectorul privat ............................................... 335
Secţiunea a 4-a. Decizia-cadru 2001/413/JAI a
Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei
şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât
numerarul ......................................................................... 337
Secţiunea a 5-a. Decizia-cadru 2001/500/JAI a
Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea
banilor, identificarea, urmărirea, indisponibilizarea,
sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi
produselor infracţiunii ..................................................... 339
Secţiunea a 6-a. Decizia-cadru 2002/629/JAI a
Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea
traficului de persoane ....................................................... 340
Drept european şi internaţional penal
XVI
Secţiunea a 7-a. Decizia-cadru 2004/68/JAI a
Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea
exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei
infantile ............................................................................ 343
Capitolul III. Cadrul instituţional al cooperării
judiciare în materie penală în Uniunea Europeană .......... 346
Secţiunea 1. Reţeaua Judiciară Europeană şi alte reţele
ale Uniunii Europene implicate în cooperarea în
materie penală .................................................................. 346
§1. Reţeaua Judiciară Europeană ...................................... 346
§2. Alte reţele ale Uniunii Europene implicate în
cooperarea în materie penală ...................................... 348
Secţiunea a 2-a. Eurojust ...................................................... 350
§1. Prezentare generală ..................................................... 350
§2. Misiunea şi rolul Eurojust „înainte şi după
Lisabona”. Analiză critică ........................................... 352
2.1. Menirea Eurojust în lumina Tratatului
de la Amsterdam. Rolul şi funcţiile
Eurojust potrivit Deciziei 2002/187/JAI
a Consiliului din 28 februarie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare ........... 352
2.2. Misiunea Eurojust în lumina noului Tratat
privind funcţionarea Uniunii Europene ......... 363
Secţiunea a 3-a. Propuneri de lege ferenda la nivel
european privind Reţeaua Judiciară Europeană şi
Eurojust ............................................................................ 365
Secţiunea a 4-a. Rolul magistraţilor de legătură .................. 368
Titlul III. Cooperarea poliţienească în materie penală
în Uniunea Europeană ............................................................ 371
Capitolul I. Evoluţia cadrului normativ privind
cooperarea poliţienească în materie penală între
statele membre ale Uniunii Europene ................................ 371
Capitolul II. Rolul şi misiunea Europol .................................. 373
Titlul IV. Dezvoltarea cadrului normativ şi instituţional
în materie penală al Uniunii Europene după intrarea
în vigoare a Tratatului de la Lisabona .................................. 379
Cuprins
XVII
Capitolul I. Evoluţii actuale şi de perspectivă ale
dreptului penal al Uniunii Europene .................................. 379
Capitolul II. Perspectivele înfiinţării unui Parchet
European ............................................................................... 389
Concluzii generale şi sintetizarea propunerilor
de lege ferenda .......................................................................... 393
§1. Concluzii...................................................................... 393
§2. Sinteza propunerilor de lege ferenda .......................... 394
2.1. Propuneri de revizuire a Constituţiei
României ........................................................ 394
2.2. Propuneri de modificare şi completare a
Noului Codului penal (Codul penal 2009) ...... 395
2.3. Propuneri de modificare a Noului Cod de
procedură penală (2010) ................................. 395
2.4. Propuneri de modificare a Legii
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală ..................... 396
2.5. Propunerea de a se elabora şi adopta o lege
specială pentru cooperarea cu Curtea
Penală Internaţională şi alte tribunale
internaţionale ................................................. 398
2.6. Propuneri privind viitorul cadru instituţional
al Uniunii Europene în domeniul cooperării
judiciare în materie penală.............................. 398
Anexa nr. 1 – Lista tratatelor bilaterale de extrădare sau
conţinând dispoziţii privind extrădarea încheiate de
România .................................................................................... 399
Anexa nr. 2 – Lista tratatelor bilaterale încheiate de România
în domeniul asistenţei judiciare în materie penală..................... 403
Anexa nr. 3 – Lista principalelor instrumente juridice ale
Consiliului Europei privind cooperarea internaţională
în materie penală ....................................................................... 407
Anexa nr. 4 – Lista principalelor decizii-cadru ale
Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperării
judiciare în materie penală ..................................................... 415
Bibliografie ................................................................................... 423

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec