Drept constitutional

Drept constitutional
Preț: 47,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 344
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Data aparitiei: 31 Aug 2011
Nr pagini : 344


La elaborarea prezentului curs a fost valorificată atât doctrina română şi străină de drept constituţional, cât şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României din cei 20 de ani de existenţă a acestei instanţe de contencios constituţional.


De asemenea, autorul a avut în vedere calitatea României de stat membru al Uniunii Europene şi tendinţele actuale în ceea ce priveşte extinderea ideii de „constituţie” şi „constituţionalism”. Aşa se face că în curs, sunt tratate teme relativ noi pentru ramura dreptului constituţional românesc, precum: raportul dintre ordinea juridică naţională şi ordinea juridică a Uniunii Europene, ideea de constituţionalism la nivelul statelor membre ale UE, cetăţenia UE, corelaţia dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români şi drepturile şi libertăţile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE, partidele politice de la nivelul UE sau natura juridică a UE, etc.

Cuprins
Introducere......................................................................................... XIII
Capitolul I. Dreptul constituŃional – ramură principală
a dreptului ............................................................................................1
SecŃiunea 1. NoŃiunea de drept ..............................................................1
§1. Drept obiectiv. Drept subiectiv ...................................................4
§2. Drept pozitiv. Drept natural ........................................................4
SecŃiunea a 2-a. Ramurile de drept ........................................................5
§1. Drept public. Drept privat ...........................................................5
§2. Criterii de diferenŃiere .................................................................6
§3. ImportanŃa delimitării..................................................................7
SecŃiunea a 3-a. Fundamentele dreptului...............................................7
§1. Morala .........................................................................................7
§2. Religia .........................................................................................9
§3. Politica ......................................................................................10
SecŃiunea a 4-a. DefiniŃia dreptului constituŃional...............................11
SecŃiunea a 5-a. Locul dreptului constituŃional în sistemul de drept ...12
SecŃiunea a 6-a. ApariŃia dreptului constituŃional ca
disciplină de studiu..........................................................................14
SecŃiunea a 7-a. Izvoarele dreptului constituŃional..............................16
§1. ConstituŃia .................................................................................16
§2. Legea.........................................................................................17
§3. Actele normative cu putere de lege ...........................................17
§4. Tratatele internaŃionale..............................................................18
§5. Regulamentele de organizare si funcŃionare a Parlamentului ...19
§6. TradiŃiile si practicile constituŃionale........................................20
§7. JurisprudenŃa .............................................................................20
§8. Doctrina.....................................................................................21
SecŃiunea a 8-a. Raporturile juridice de drept constituŃional ...................21
§1. NoŃiune......................................................................................21
§2. Caracteristici .............................................................................22
VI Drept constituŃional
§3. Elemente....................................................................................23
§4. Subiectele raporturilor juridice de drept constituŃional .............24
§5. ConŃinutul raporturilor juridice de drept constituŃional.............27
§6. Obiectul raporturilor de drept constituŃional .............................28
Capitolul II. Teoria ConstituŃiei ...........................................................34
SecŃiunea 1. NoŃiunea de constituŃie....................................................35
§1. ConstituŃie în sens material .......................................................36
§2. ConstituŃie în sens formal..........................................................37
SecŃiunea a 2-a. DefiniŃia juridică dată constituŃiei .............................37
SecŃiunea a 3-a. ApariŃia constituŃiei ...................................................40
§1. ConstituŃia cutumiară ................................................................42
§2. ConstituŃia scrisă .......................................................................43
SecŃiunea a 4-a. Adoptarea constituŃiei ...............................................45
§1. Puterea constituantă ..................................................................45
§2. Diferite forme de constituŃie .....................................................46
SecŃiunea a 5-a. Modificarea (revizuirea) constituŃiei .........................50
§1. Ce este modificarea (revizuirea) constituŃiei.............................50
§2. Cine poate modifica (revizui) o constituŃie ............................... 52
§3. ConstituŃii flexibile si constituŃii rigide..................................... 52
SecŃiunea a 6-a. Suspendarea constituŃiei ............................................54
§1. NoŃiune......................................................................................54
§2. Clasificare .................................................................................55
SecŃiunea a 7-a. Abrogarea constituŃiei ...............................................55
§1. NoŃiune......................................................................................55
§2. Clasificare .................................................................................56
SecŃiunea a 8-a. ConŃinutul normativ al constituŃiei............................57
§1. Aspecte generale .......................................................................57
§2. Raportul dintre constituŃie si religie ..........................................59
SecŃiunea a 9-a. SupremaŃia constituŃiei..............................................67
SecŃiunea a 10-a. JustiŃia constituŃională, garanŃie a supremaŃiei
constituŃiei .......................................................................................69
§1. Ce este justiŃia constituŃională...................................................69
§2. Reguli speciale aplicabile justiŃiei constituŃionale ....................71
§3. Dialogul dintre instanŃele care fac justiŃie constituŃională ........73
Cuprins VII
§4. Ce reprezintă dialogul dintre instanŃele ce fac justiŃie
constituŃională.............................................................................74
SecŃiunea a 11-a. Teoria generală a controlului constituŃionalităŃii
legilor ..............................................................................................75
§1. ApariŃia controlului de constituŃionalitate a legilor..................75
§2. NoŃiunea controlului de constituŃionalitate a legilor .................84
§3. DefiniŃia controlului de constituŃionalitate a legilor..................85
§4. Fundamentarea stiinŃifică a controlului
constituŃionalităŃii legilor ............................................................85
§5. Obiectul controlului constituŃionalităŃii legilor .........................86
§6. Clasificarea controlului de constituŃionalitate a legilor............89
§7. ConsecinŃele controlului constituŃionalităŃii legilor ..................95
SecŃiunea a 12-a. Procesul de constituŃionalizare a dreptului..............96
§1. NoŃiune......................................................................................96
§2. Factorii constituŃionalizării dreptului ........................................98
§3. ConsecinŃele constituŃionalizării dreptului ................................98
SecŃiunea a 13-a. ConstituŃie si constituŃionalism la nivelul
Uniunii Europene ............................................................................99
§1. NoŃiunea de „constituŃie” si cea de „constituŃionalism”............99
§2. DistincŃia dintre „constituŃie” si „constituŃionalism” ..............100
§3. Fenomenul de „constituŃionalism” de la nivelul
Uniunii Europene......................................................................100
§4. Natura juridică a Uniunii Europene ........................................102
SecŃiunea a 14-a. Raporturile dintre ordinea juridică a
Uniunii Europene si cea naŃională.................................................103
§1. Ordinea juridică a Uniunii Europene ......................................103
§2. Autonomia ordinii juridice a Uniunii Europene......................104
§3. Raportul dintre ordinea juridică naŃională si cea a
Uniunii Europene......................................................................105
SecŃiunea a 15-a. Dezvoltarea constituŃională a României................106
§1. Perioada preconstituŃională (1740-1860) ................................106
§2. Perioada formării statului român modern (1860-1940)...........111
§3. Perioada celui de-al Doilea Război Mondial...........................118
§4. Perioada constituŃiilor socialiste (1948-1989).........................123
§5. Perioada actelor constituŃionale (1989-1991)..........................128
§6. ConstituŃia din 1991 ................................................................134
VIII Drept constituŃional
Capitolul III. CetăŃenia română .........................................................146
SecŃiunea 1. NoŃiunea de cetăŃenie ....................................................146
SecŃiunea a 2-a. NoŃiunea de naŃionalitate.........................................148
SecŃiunea a 3-a. Natura juridică a cetăŃeniei......................................151
§1. CetăŃenia văzută ca element al statului....................................151
§2. CetăŃenia văzută ca un raport juridic.......................................151
§3. CetăŃenia văzută ca un raport juridic de „supusenie”..............152
§4. CetăŃenia văzută ca un contract...............................................152
§5. CetăŃenia văzută ca statut juridic al persoanei.........................153
§6. CetăŃenia văzută ca însăsi capacitatea juridică a persoanei .....153
§7. CetăŃenia este parte a capacităŃii juridice a persoanei .............153
SecŃiunea a 4-a. EvoluŃia istorică a noŃiunii de cetăŃenie
în România ....................................................................................153
§1. Codul civil de la 1864 .............................................................153
§2. Legea nr. 28 din februarie 1924 privind cetăŃenia...................154
§3. Legea nr. 33 din 1939 privind cetăŃenia ..................................155
§4. Decretul nr. 125 din 1948 privind cetăŃenia ............................156
§5. Decretul nr. 33 din 1952 privind cetăŃenia ..............................156
§6. Legea nr. 24 din 1971 privind cetăŃenia ..................................157
SecŃiunea a 5-a. Reglementarea juridică a cetăŃeniei române si
principiile aplicabile acesteia ........................................................157
§1. Reglementarea juridică a cetăŃeniei române............................157
§2. Principiile cetăŃeniei române...................................................158
SecŃiunea a 6-a. CondiŃiile de dobândire, păstrare si pierdere a
cetăŃeniei române ..........................................................................161
SecŃiunea a 7-a. Dobândirea cetăŃeniei române.................................161
§1. Nastere ....................................................................................162
§2. AdopŃie....................................................................................162
§3. Acordare la cerere ...................................................................163
§4. Redobândirea cetăŃeniei ..........................................................164
§5. Procedura acordării cetăŃeniei române ....................................165
SecŃiunea a 8-a. Pierderea cetăŃeniei române ....................................168
§1. Retragerea cetăŃeniei române ..................................................168
§2. Aprobarea renunŃării la cetăŃenia română ...............................169
§3. Alte cazuri de pierdere a cetăŃeniei prevăzute de lege ............171
Cuprins IX
SecŃiunea a 9-a. Dovada cetăŃeniei române .......................................171
SecŃiunea a 10-a. CetăŃenia de onoare ...............................................172
SecŃiunea a 11-a. Dubla (multipla) cetăŃenie.....................................172
SecŃiunea a 12-a. CorelaŃia dintre cetăŃenia română si
cetăŃenia Uniunii Europene ...........................................................173
Capitolul IV. Drepturile, libertăŃile si îndatoririle
fundamentale ...................................................................................181
SecŃiunea 1. NoŃiunea de drepturi si libertăŃi.....................................181
SecŃiunea a 2-a. ApariŃia si evoluŃia drepturilor ................................183
§1. Primele reglementări în materia drepturilor omului................183
§2. DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului ...........................184
§3. Sistemul european de protecŃie a drepturilor omului ..............186
SecŃiunea a 3-a. Promovarea si protejarea drepturilor omului în
România ........................................................................................189
SecŃiunea a 4-a. DefiniŃia juridică a drepturilor fundamentale..........191
SecŃiunea a 5-a. Natura juridică a drepturilor fundamentale .............191
§1. ConcepŃii cu privire la drepturile fundamentale......................191
§2. Trăsăturile drepturilor fundamentale.......................................193
SecŃiunea a 6-a. CorelaŃia dintre reglementările interne si cele
internaŃionale în materia drepturilor omului .................................195
§1. Principiile constituŃionale în materia drepturilor omului ........195
§2. Raportul dintre ConstituŃie si tratatele internaŃionale..............197
§3. Raportul dintre legile interne si tratatele internaŃionale ..........197
SecŃiunea a 7-a. GaranŃii oferite protecŃiei drepturilor
fundamentale.................................................................................198
§1. Curtea ConstituŃională.............................................................199
§2. AutorităŃile judecătoresti .........................................................199
§3. Avocatul Poporului .................................................................199
SecŃiunea a 8-a. Clasificarea drepturilor............................................204
§1. Criteriul sferei de manifestare a drepturilor ............................204
§2. Criteriul importanŃei drepturilor..............................................204
§3. Criteriul titularului dreptului ...................................................204
§4. Criteriul implicării statului în protejarea si garantarea
drepturilor .................................................................................205
X Drept constituŃional
§5. Criteriul momentului apariŃiei .................................................205
§6. Criteriul conŃinutului drepturilor .............................................207
SecŃiunea a 9-a. Drepturile principii..................................................208
§1. Universalitatea.........................................................................208
§2. Neretroactivitatea legii ............................................................210
§3. Egalitatea.................................................................................213
§4. Expulzarea...............................................................................215
§5. Extrădarea ...............................................................................217
§6. ProtecŃia juridică a cetăŃenilor români în străinătate ...............220
§7. ProtecŃia juridică a cetăŃenilor străini si a apatrizilor
în România................................................................................221
§8. Ocuparea funcŃiilor si a demnităŃilor publice ..........................222
§9. Accesul liber la justiŃie............................................................224
§10. Caracterul de excepŃie al restrângerii unor drepturi
sau libertăŃi................................................................................229
SecŃiunea a 10-a. InviolabilităŃile ......................................................233
§1. Dreptul la viaŃă si la integritate fizică si psihică .....................233
§2. Libertatea individuală..............................................................236
§3. Dreptul la apărare....................................................................241
§4. Dreptul la liberă circulaŃie.......................................................243
§5. Dreptul la viaŃă intimă, familială si privată.............................245
§6. Inviolabilitatea domiciliului ....................................................248
SecŃiunea a 11-a. Drepturile si libertăŃile social-economice
si culturale.....................................................................................252
§1. Dreptul la învăŃătură................................................................252
§2. Accesul la cultură....................................................................256
§3. Dreptul la ocrotirea sănătăŃii ...................................................258
§4. Dreptul la un mediu sănătos ....................................................260
§5. Dreptul la muncă si la protecŃia socială a muncii....................261
§6. Dreptul la grevă.......................................................................267
§7. Dreptul de proprietate privată .................................................268
§8. Libertatea economică ..............................................................274
§9. Dreptul la mostenire................................................................275
§10. Dreptul la un nivel de trai decent ..........................................276
§11. Dreptul la căsătorie si dreptul de a întemeia o familie ..........279
§12. ProtecŃia copiilor si a tinerilor ...............................................282
§13. ProtecŃia persoanelor cu handicap.........................................285
Cuprins XI
SecŃiunea a 12-a. Drepturile si libertăŃile social-politice...................286
§1. Libertatea constiinŃei ...............................................................286
§2. Secretul corespondenŃei ..........................................................286
§3. Libertatea de exprimare...........................................................286
§4. Dreptul la informaŃie ...............................................................286
§5. Libertatea întrunirilor ..............................................................286
§6. Dreptul de asociere..................................................................286
SecŃiunea a 13-a. Drepturile exclusiv politice ...................................286
SecŃiunea a 14-a. Drepturile garanŃii .................................................286
§1. Dreptul de petiŃionare..............................................................286
§2. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ................286
SecŃiunea a 15-a. Îndatoririle fundamentale ale cetăŃenilor...............286
§1. NoŃiune....................................................................................286
§2. DefiniŃie ..................................................................................286
§3. Clasificare ...............................................................................286

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.070 sec