Drept comercial român

Drept comercial român
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0212-8
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 416

DESCRIERE

Lucrarea se adresează tuturor specialiştilor (teoreticieni sau practicieni) din domeniul comercial, dar şi acelor persoane care acum încep studiul dreptului comercial.
Noutatea materialului constă în analiza juridică a instituţiilor specifice în integralitatea lor, în raport de dispoziţiile Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă, în contextul unei structuri logice şi abordări mixte (teoretică - practică).

Autorii prezintă şi explică concepte de drept comercial cu caracter de noutate, analizează ultimele noutăţi legislative în materie şi introduc în discuţie, argumentat, puncte de vedere de natură să motiveze poziţionările specialiştilor.


Cuprins
Abrevieri ...................................................................................................................... XIX
Capitolul I. Introducere în dreptul comercial român .................................................... 1
Secţiunea 1. Noţiunea şi izvoarele dreptului comercial ................................................. 1
§1. Noţiunea dreptului comercial ............................................................................... 1
§2. Izvoarele dreptului comercial .............................................................................. 3
2.1. Legile .............................................................................................................. 3
2.2. Uzanţele şi principiile generale ale dreptului ................................................. 4
Secţiunea a 2-a. Evoluţia normativă a conceptelor specifice de drept comercial ........... 6
§1. Conceptul de „faptă de comerţ” ........................................................................... 6
§2. Întreprinderea ....................................................................................................... 8
§3. „Comerciant” versus „profesionist” ................................................................... 10
Capitolul II. Subiectele dreptului comercial. Aspecte generale .................................. 12
Secţiunea 1. Interesul determinării noţiunii de comerciant .......................................... 12
Secţiunea a 2-a. Dobândirea calităţii de comerciant .................................................... 13
§1. Dobândirea calităţii de comerciant de către persoanele fizice ........................... 13
§2. Dobândirea calităţii de comerciant de către persoanele juridice ........................ 14
2.1. Societăţile comerciale ................................................................................... 14
2.2. Regiile autonome .......................................................................................... 14
2.3. Societăţile cooperative ................................................................................. 15
2.4. Grupurile de interes economic (GIE) ........................................................... 15
2.5. Grupul european de interes economic (GEIE).............................................. 16
2.6. Societatea europeană (societas europeea) .................................................... 16
2.7. Societatea cooperativă europeană (SCE) ...................................................... 17
2.8. Alţi operatori economici prezenţi în piaţă .................................................... 17
Secţiunea a 3-a. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale ................................. 20
§1. Incapacităţi ......................................................................................................... 20
§2. Restricţiile privind dobândirea calităţii de comerciant şi exercitarea
activităţii comerciale ........................................................................................... 21
2.1. Incompatibilităţile ........................................................................................ 21
2.2. Decăderile..................................................................................................... 22
2.3. Interdicţiile ................................................................................................... 22
2.4. Autorizaţiile .................................................................................................. 23
Secţiunea a 4-a. Obligaţiile profesionale ale comercianţilor ........................................ 24
§1. Obligaţia de a face publicitate anumitor acte şi informaţii ................................ 24
§2. Obligaţia de a organiza şi conduce propria contabilitate ................................... 25
§3. Obligaţia de a acţiona în limitele unei concurenţe licite .................................... 26
Secţiunea a 5-a. Fondul de comerţ ............................................................................... 27
§1. Noţiunea fondului de comerţ ............................................................................. 27
§2. Elementele constitutive ale fondului de comerţ ................................................. 28
§3. Apărarea fondului de comerţ ............................................................................. 32
VI Drept comercial român
§4. Actele juridice privind fondul de comerţ ........................................................... 33
4.1. Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ .................................................... 33
4.2. Aportarea fondului de comerţ cu ocazia constituirii sau majorării
capitalului social al unei societăţi comerciale ............................................... 34
4.3. Locaţiunea fondului de comerţ (locaţia de gestiune) .................................... 34
4.4. Garanţia reală mobiliară asupra fondului de comerţ ..................................... 35
4.5. Uzufructul fondului de comerţ ..................................................................... 35
Secţiunea a 6-a. Auxiliarii comercianţilor .................................................................... 35
§1. Aspecte introductive .......................................................................................... 35
§2. Reprezentarea..................................................................................................... 36
§3. Auxiliarii dependenţii ........................................................................................ 37
§4. Auxiliarii autonomi ............................................................................................ 39
4.1. Mandatarii .................................................................................................... 39
4.2. Intermediarii ................................................................................................. 40
A. Intermediarii permanenţii ........................................................................... 40
B. Intermediarii ocazionali .............................................................................. 41
Capitolul III. Comercianţii - persoane fizice ................................................................ 42
Secţiunea 1. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
persoane fizice ........................................................................................................ 42
Secţiunea a 2-a. Regimul juridic aplicabil persoanelor fizice autorizate ...................... 43
§1. Comerciantul persoană fizică autorizată (PFA) ................................................. 43
§2. Întreprinderile individuale ................................................................................. 44
§3. Întreprinderile familiale ..................................................................................... 45
Capitolul IV. Societăţile comerciale .............................................................................. 48
Secţiunea 1. Aspecte introductive privind societăţile comerciale ................................ 48
§1. Reglementare ..................................................................................................... 48
§2. Noţiunea societăţii comerciale ........................................................................... 50
§3. Formele în care se pot constitui societăţile comerciale ...................................... 51
§4. Clasificarea societăţilor comerciale ................................................................... 52
Secţiunea a 2-a. Constituirea societăţilor comerciale ................................................... 53
§1. Actele constitutive ale societăţilor comerciale ................................................... 53
§2. Elementele specifice ale contractului de societate ............................................. 55
2.1. Aporturile asociaţilor .................................................................................... 55
2.2. Intenţia de a constitui societatea (affectio societatis) ................................... 59
2.3. Realizarea şi împărţirea beneficiilor ............................................................. 59
§3. Forma actului constitutiv (contractului de societate) ......................................... 60
§4. Cuprinsul actelor constitutive ............................................................................ 60
4.1. Cuprinsul contractului de societate .............................................................. 60
4.2. Statutul societăţii comerciale ........................................................................ 63
§5. Procedura de constituire a societăţilor comerciale ............................................. 63
5.1. Întocmirea actului constitutiv ....................................................................... 64
5.2. Înmatricularea societăţii comerciale în registrul comerţului ........................ 65
§6. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţilor comerciale...... 67
6.1. Efectele încălcării cerinţelor legale constatate înainte de
înmatricularea societăţii comerciale ............................................................. 67
Cuprins
VII
6.2. Efectele încălcării cerinţelor legale constatate după înmatricularea
societăţii ........................................................................................................ 68
§7. Personalitatea juridică a societăţii comerciale ................................................... 70
7.1. Naţionalitatea societăţii comerciale .............................................................. 70
7.2. Dreptul de a participa la viaţa economică şi dreptul de a sta în justiţie ........ 72
Secţiunea a 3-a. Funcţionarea societăţilor comerciale ................................................. 72
§1. Consideraţii introductive .................................................................................... 72
§2. Adunarea generală ............................................................................................. 73
2.1. Felurile adunării generale ............................................................................. 74
A. Adunarea ordinară ...................................................................................... 74
B. Adunarea extraordinară .............................................................................. 75
C. Adunarea specială ....................................................................................... 76
2.2. Convocarea adunării generale ...................................................................... 76
A. Iniţiativa convocării .................................................................................... 76
B. Conţinutul convocării ................................................................................. 77
C. Comunicarea convocării ............................................................................. 77
2.3. Şedinţa adunării generale ............................................................................. 78
A. Condiţiile de participare ............................................................................. 78
B. Desfăşurarea şedinţei .................................................................................. 78
C. Dreptul de vot şi exercitarea lui .................................................................. 78
D. Adoptarea hotărârilor .................................................................................. 79
E. Procesul-verbal al şedinţei .......................................................................... 80
2.4. Hotărârile adunării generale ......................................................................... 80
§3. Administrarea şi conducerea societăţilor comerciale ......................................... 81
3.1. Reglementările generale ale Noului Cod civil şi Legii nr. 31/1990 ............. 81
3.2. Statutul juridic al administratorilor .............................................................. 82
A. Calitatea de administrator ........................................................................... 82
B. Condiţiile cerute pentru numirea administratorului .................................... 83
C. Interdicţia cumulului ................................................................................... 83
D. Limitarea cumulului ................................................................................... 84
E. Desemnarea administratorilor ..................................................................... 84
F. Durata funcţiei de administrator .................................................................. 85
G. Publicarea numirii administratorilor ........................................................... 86
H. Remunerarea administratorilor ................................................................... 86
I. Obligaţiile administratorilor ......................................................................... 87
J. Puterile administratorului ............................................................................ 87
K. Încetarea funcţiei de administrator ............................................................. 89
L. Pluralitatea administratorilor ....................................................................... 90
M. Modul de lucru al administratorilor care nu se află în organe
colegiale de administrare ............................................................................ 90
N. Răspunderea administratorilor .................................................................... 91
§4. Administrarea şi conducerea societăţii comerciale pe acţiuni ............................ 94
4.1. Consideraţii introductive .............................................................................. 94
4.2. Sistemul unitar .............................................................................................. 95
A. Consiliul de administraţie ........................................................................... 95
B. Directorii societăţii ................................................................................... 100
4.3. Sistemul dualist de administrare şi conducere a societăţii .......................... 101
VIII Drept comercial român
A. Directoratul ............................................................................................... 101
B. Consiliul de supraveghere ......................................................................... 104
§5. Controlul gestiunii societăţilor comerciale ...................................................... 106
5.1. Noţiuni generale ......................................................................................... 106
5.2. Cenzorii societăţii ....................................................................................... 107
5.3. Auditorii financiari ..................................................................................... 109
5.4. Controlul asociaţilor asupra gestiunii societăţii .......................................... 110
Secţiunea a 4-a. Particularităţile funcţionării anumitor societăţi comerciale ............. 110
§1. Particularităţile funcţionării societăţilor în nume colectiv ............................... 110
1.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 110
1.2. Controlul gestiunii societăţii....................................................................... 112
1.3. Drepturile asociaţilor şi obligaţiile asociaţilor ............................................ 112
1.4. Cesiunea aportului la capitalul social ......................................................... 112
1.5. Răspunderea pentru obligaţiile societăţii .................................................... 113
§2. Particularităţile funcţionării societăţilor în comandită simplă ......................... 113
§3. Particularităţile funcţionării societăţilor pe acţiuni .......................................... 114
3.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 114
3.2. Acţiunile emise de societatea pe acţiuni ..................................................... 115
3.3. Dobândirea propriilor acţiuni ..................................................................... 116
3.4. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor ........................................................... 116
3.5. Obligaţiunile emise de societate ................................................................. 117
§4. Particularităţile funcţionării societăţilor în comandită pe acţiuni ....................... 118
§5. Particularităţile funcţionării societăţilor cu răspundere limitată ...................... 119
Secţiunea a 5-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale .............................. 121
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 121
§2. Dizolvarea societăţilor comerciale ................................................................... 121
§3. Cauzele de dizolvare a societăţilor comerciale ................................................ 122
3.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii ...................................... 122
3.2. Imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia ........... 122
3.3. Declararea nulităţii societăţii ...................................................................... 123
3.4. Hotărârea adunării asociaţilor ..................................................................... 123
3.5. Hotărârea tribunalului ................................................................................. 123
3.6. Falimentul societăţii ................................................................................... 123
3.7. Alte cauze prevăzute de lege sau actul constitutiv al societăţii .................. 124
§4. Lichidarea societăţilor comerciale ................................................................... 126
4.1. Reguli cu caracter imperativ şi principii ce guvernează procedura
lichidării societăţilor comerciale ................................................................. 126
4.2. Numirea lichidatorilor şi predarea gestiunii ............................................... 127
4.3. Lichidarea activului şi pasivului societăţii comerciale ............................... 128
4.4. Închiderea lichidării societăţii comerciale .................................................. 130
Secţiunea a 6-a. Retragerea şi excluderea asociaţilor ................................................. 131
Capitolul V. Alte categorii de comercianţi .................................................................. 133
Secţiunea 1. Societăţile cooperative ........................................................................... 133
Secţiunea a 2-a. Grupurile de interes economic (GIE) ............................................... 135
Secţiunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic (GEIE) ............................. 136
Secţiunea a 4-a. Societatea europeană ........................................................................ 136
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 136
Cuprins
IX
§2. Constituirea societăţii europene ....................................................................... 137
Secţiunea a 5-a. Societatea cooperativă europeană .................................................... 139
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 139
§2. Constituirea SCE.............................................................................................. 140
Capitolul VI. Obligaţiile comerciale ............................................................................ 142
Secţiunea 1. Despre obligaţii în reglementarea Noului Cod civil .............................. 142
§1. Conceptul de obligaţie. Raportul juridic obligaţional ...................................... 142
§2. Izvoarele şi clasificarea obligaţiilor ................................................................. 144
2.1. Izvoarele obligaţiilor .................................................................................. 144
2.2. Clasificarea obligaţiilor .............................................................................. 144
Secţiunea a 2-a. Regulile speciale privind obligaţiile comerciale .............................. 145
§1. Concept şi cadru normativ ............................................................................... 145
§2. Încheierea şi executarea contractelor privind activitatea comercială ..................... 146
2.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 146
2.2. Oferta de a contracta şi acceptarea ofertei .................................................. 147
2.3. Momentul încheierii contractului ............................................................... 148
2.4. Revocarea ofertei şi a acceptării ................................................................. 149
2.5. Încheierea contractelor la distanţă .............................................................. 149
2.6. Importanţa momentului încheierii contractului .......................................... 151
§3. Executarea şi prescripţia extinctivă în materia obligaţiilor comerciale ............ 151
3.1. Preţul în obligaţiile comerciale ................................................................... 151
3.2. Trăsăturile obligaţiilor comerciale ............................................................. 152
A. Solidaritatea codebitorilor ........................................................................ 152
B. Punerea în întârziere a debitorului şi curgerea dobânzilor comerciale ..... 152
C. Acordarea „termenului suplimentar” ........................................................ 153
3.3. Modalităţi de executare a obligaţiilor ......................................................... 153
A. Consideraţii introductive .......................................................................... 153
B. Contractele încheiate între profesionişti ................................................... 154
C. Contractele au fost încheiate între profesionişti şi autorităţi contractante ... 154
3.4. Prescripţia extinctivă în materie comercială ............................................... 156
Secţiunea a 3-a. Specificul obligaţiilor izvorâte din titlurile de valoare ..................... 156
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 156
§2. Executarea obligaţiilor rezultând din titlul de valoare ..................................... 157
2.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 157
2.2. Daune-interese ............................................................................................ 158
2.3. Garantarea executării obligaţiilor asumate prin titlul de valoare ................ 158
§3. Ipoteca - garanţie reală a titlurilor de valoare (art. 2343-2479 C.civ.) ............. 161
3.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 161
3.2. Vânzarea bunului ipotecat .......................................................................... 162
3.3. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative .................................... 162
§4. Gajul (art. 2480-2494 C.civ.) ........................................................................... 162
§5. Garanţii specifice ............................................................................................. 163
Secţiunea a 4-a. Norme procedurale în materie comercială ....................................... 163
§1. Reguli speciale privind competenţa instanţelor de judecată
şi citarea părţilor ............................................................................................... 163
§2. Proba obligaţiilor comerciale ........................................................................... 164
2.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 164
X Drept comercial român
2.2. Înscrisurile .................................................................................................. 165
A. Înscrisul autentic ....................................................................................... 165
B. Înscrisul sub semnătură privată .................................................................. 165
C. Registrele profesioniştilor .......................................................................... 167
D. Facturile acceptate ..................................................................................... 167
E. Corespondenţa comercială ......................................................................... 167
F. Înscrisurile în formă electronică ................................................................. 168
G. Proba cu martori ....................................................................................... 169
Capitolul VII. Contracte privind activitate comercială .............................................. 170
Secţiunea 1. Contractul de vânzare ............................................................................ 170
§1. Noţiunea şi caractere juridice ale contractului de vânzare comercială ............. 170
§2. Condiţiile de validitate a contractului de vânzare comercială .......................... 173
2.1. Noţiuni generale ......................................................................................... 173
2.2. Consimţământul părţilor. Promisiunea de vânzare ..................................... 173
A. Consimţământul părţilor ........................................................................... 173
B. Promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare .............................. 174
C. Promisiunea bilaterală de vânzare ............................................................ 174
D. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare ....................................... 175
2.3. Capacitatea juridică a părţilor ..................................................................... 175
A. Incapacităţi speciale de a cumpăra ........................................................... 176
B. Incapacităţi speciale de a vinde ................................................................ 177
C. Interdicţii speciale privind încheierea contractului de vânzare ...................... 177
2.4. Obiectul contractului de vânzare ................................................................ 178
A. Consideraţii generale ................................................................................ 178
B. Lucrul vândut ............................................................................................ 178
C. Preţul ......................................................................................................... 181
2.5. Cauza în contractul de vânzare ................................................................... 183
§3. Efectele contractului de vânzare comercială .................................................... 183
3.1. Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor de la vânzător
la cumpărător .............................................................................................. 183
A. Reguli generale stabilite de Codul civil .................................................... 183
B. Cazuri de transmitere a dreptului de proprietate ulterior încheierii
contractului de vânzare ............................................................................ 184
3.2. Obligaţiile părţilor ...................................................................................... 185
A. Obligaţiile vânzătorului ............................................................................ 185
B. Obligaţiile cumpărătorului ........................................................................ 196
§4. Varietăţi de vânzare-cumpărare ....................................................................... 198
4.1. Vânzarea cu grămada ................................................................................. 198
4.2. Vânzarea după greutate, număr sau măsură (în Codul civil din 1864) ....... 199
4.3. Vânzarea pe încercate ................................................................................. 199
4.4. Vânzarea cu pact de răscumpărare (art. 1758 şi urm. C.civ.) ..................... 199
Secţiunea a 2-a. Contractul de furnizare .................................................................... 200
§1. Noţiune. Caractere juridice .............................................................................. 200
§2. Condiţii de validitate ........................................................................................ 201
§3. Efecte ............................................................................................................... 201
§4. Subcontractarea ................................................................................................ 202
Secţiunea a 3-a. Contractul de report ......................................................................... 202
Cuprins
XI
§1. Noţiune. Caractere juridice .............................................................................. 202
§2. Condiţii de validitate ........................................................................................ 203
§3. Efectele contractului de report ......................................................................... 204
Secţiunea a 4-a. Contractul de mandat ....................................................................... 205
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 205
1.1. Reprezentarea în acte juridice .................................................................... 205
1.2. Noţiune. Caractere juridice ......................................................................... 206
§2. Contractul de mandat cu reprezentare .............................................................. 207
2.1. Noţiune ....................................................................................................... 207
2.2. Condiţii de validitate .................................................................................. 207
2.3. Efecte juridice ............................................................................................ 207
A. Efectele în raporturile dintre mandatar şi mandant ................................... 207
B. Efectele în raporturile dintre mandant şi terţi ........................................... 209
2.4. Încetare ....................................................................................................... 209
§3. Contractul de mandat fără reprezentare ........................................................... 210
3.1. Noţiune. Aplicaţii ....................................................................................... 210
3.2. Reguli ......................................................................................................... 210
Secţiunea a 5-a. Contractul de comision .................................................................... 210
§1. Noţiune. Caractere juridice .............................................................................. 210
§2. Condiţii de validitate ........................................................................................ 211
§3. Efectele contractului ........................................................................................ 211
3.1. Efecte în raporturile dintre comitent şi comisionar .................................... 211
A. Executarea mandatului acordat de comitent ............................................. 211
B. Obligaţia de a da socoteală cu privire la mandatul executat ..................... 212
C. Obligaţia comisionarului de a executa personal mandatul încredinţat ...... 212
D. Obligaţia de achitare a remuneraţiei cuvenite comisionarului .................. 212
E. Obligaţia de plată a cheltuielilor efectuate de comisionar
în executarea împuternicirii ...................................................................... 212
F. Obligaţia de dezdăunare a comisionarului ................................................ 212
3.2. Efecte în raporturile dintre comisionar şi terţi ............................................ 212
§4. Încetarea contractului ....................................................................................... 213
Secţiunea a 6-a. Contractul de consignaţie ................................................................. 213
§1. Noţiune. Caractere juridice .............................................................................. 213
§2. Condiţii de validitate ........................................................................................ 213
§3. Efectele contractului ........................................................................................ 214
3.1. Efecte în raporturile dintre consignant şi consignatar ................................ 214
A. Obligaţiile consignatarului ....................................................................... 214
B. Obligaţiile consignantului ......................................................................... 215
3.2. Efecte ale executării contractului de consignaţie în raporturile
dintre consignatar ....................................................................................... 215
§4. Încetarea contractului ....................................................................................... 216
Secţiunea a 7-a. Contractul de agenţie ....................................................................... 216
§1. Noţiune. Caractere juridice .............................................................................. 216
§2. Condiţii de validitate ........................................................................................ 216
§3. Efectele contractului ........................................................................................ 217
3.1. Efectele contractului în raporturile dintre agent şi comitent ....................... 217
A. Obligaţiile şi drepturile agentului ............................................................. 218
XII Drept comercial român
B. Obligaţiile comitentului ............................................................................ 219
3.2. Efecte faţă de terţi ...................................................................................... 220
§4. Încetarea contractului de agenţie...................................................................... 220
Secţiunea a 8-a. Contractul de intermediere ............................................................... 221
§1. Noţiune. Caractere juridice .............................................................................. 221
§2. Efectele contractului ........................................................................................ 221
2.1. Obligaţiile intermediarului ......................................................................... 221
A. Obligaţia de a găsi client .......................................................................... 221
B. Obligaţia de a informa clientul ................................................................. 221
2.2. Obligaţiile clientului ................................................................................... 221
A. Obligaţia de a-i furniza intermediarului informaţiile necesare
desfăşurării în condiţii optime a activităţii de mijlocire ........................... 221
B. Obligaţia de a-i comunica intermediarului încheierea contractului
cu partenerul ............................................................................................. 222
C. Obligaţia de a-l remunera pe intermediar ................................................. 222
D. Obligaţia de a-i restitui intermediarului cheltuielile făcute
în procesul de mijlocire ............................................................................ 222
Secţiunea a 9-a. Operaţiunile de leasing şi contractul de leasing ............................... 222
§1. Terminologie .................................................................................................... 222
§2. Operaţiunea de leasing ..................................................................................... 222
2.1. Caracteristicile operaţiunilor de leasing ..................................................... 223
2.2. Obiectul operaţiunilor de leasing ................................................................ 223
§3. Contractul de leasing ....................................................................................... 224
3.1. Noţiune. Caractere juridice ......................................................................... 224
3.2. Formele contractului de leasing .................................................................. 224
3.3. Condiţiile de validitate ale contractului de leasing ..................................... 227
3.4. Efectele contractului ................................................................................... 227
A. Obligaţiile locatorului/finanţatorului ........................................................ 227
B. Obligaţiile utilizatorului ............................................................................ 227
3.5. Încetarea contractului de leasing ................................................................ 228
A. Încetarea contractului de leasing înaintea termenului ............................... 228
B. Încetarea contractului de leasing la termen ............................................... 229
Secţiunea a 10-a. Activitatea de asigurări şi contractul de asigurare ......................... 230
§1. Noţiune şi caractere juridice ............................................................................ 230
§2. Părţile contractului de asigurare ....................................................................... 231
2.1. Asiguratul ................................................................................................... 231
2.2. Asigurătorul ................................................................................................ 231
2.3. Intermediarii în asigurări ............................................................................ 232
A. Agentul de asigurare ................................................................................. 232
B. Brokerul de asigurare ................................................................................ 233
§3. Obiectul şi cauza contractului de asigurare ...................................................... 233
3.1. Obiectul contractului de asigurare .............................................................. 233
3.2. Cauza contractului de asigurare CASCO ................................................... 233
§4. Procedura negocierii şi încheierii contractului de asigurare ............................ 234
§5. Elementele specifice contractului de asigurare ................................................ 235
5.1. Interesul asigurat ........................................................................................ 235
5.2. Riscul .......................................................................................................... 235
Cuprins
XIII
5.3. Cazul asigurat ............................................................................................. 235
5.4. Prima de asigurare ...................................................................................... 235
5.5. Suma asigurată ........................................................................................... 236
5.6. Indemnizaţia de asigurare ........................................................................... 236
§6. Efectele contractului de asigurare .................................................................... 236
6.1. Efectele contractului de asigurare până la momentul producerii
cazului asigurat ........................................................................................... 237
A. Obligaţiile asiguratului ............................................................................. 237
B. Drepturile asiguratului .............................................................................. 239
C. Obligaţiile şi drepturile asigurătorului ...................................................... 239
6.2. Efectele contractului de asigurare CASCO după producerea
evenimentului asigurat ................................................................................ 240
A. Drepturile şi obligaţiile asiguratului după sinistru .................................... 240
B. Drepturile şi obligaţiile asigurătorului după sinistru ................................. 240
§7. Încetarea contractului de asigurare .................................................................. 240
Secţiunea a 11-a. Activitatea bancară şi contractele bancare ..................................... 241
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 241
§2. Contul curent ................................................................................................... 241
2.1. Contractul de cont curent ........................................................................... 241
A. Efectele contractului de cont curent .......................................................... 242
B. Încheierea contului şi încetarea contractului de cont curent ...................... 242
2.2. Contractul de cont bancar curent ................................................................ 242
A. Noţiune ..................................................................................................... 243
B. Efectele contractului de cont bancar curent .............................................. 243
C. Încetarea contractului de cont bancar curent ............................................. 243
2.3. Particularităţi ale obiectului contractului de cont curent ............................ 244
§3. Consideraţii finale ............................................................................................ 245
3.1. Despre contractul bancar de depozit de fonduri ......................................... 245
3.2. Despre contractul de card bancar ............................................................... 246
Secţiunea a 12-a. Activitatea bursieră şi contracte bursiere ....................................... 247
§1. Consideraţii introductive asupra particularităţilor activităţii bursiere ................. 247
1.1. Societatea de brokeraj ................................................................................ 247
1.2. Brokerii ...................................................................................................... 248
§2. Tranzacţionarea şi încheierea contractelor de bursă ........................................ 249
2.1. Condiţiile speciale pentru tranzacţionarea şi încheierea contractelor
de bursă ....................................................................................................... 249
2.2. Contractul de bursă ..................................................................................... 249
Capitolul VIII. Titlurile de valoare ............................................................................. 251
Secţiunea 1. Concept şi terminologie ......................................................................... 251
§1. Conceptul de „titlu de valoare” ......................................................................... 251
§2. Terminologie .................................................................................................... 252
Secţiunea a 2-a. Caracteristicile titlului de valoare .................................................... 254
Secţiunea a 3-a. Evoluţia cadrului normativ în materia titlurilor de valoare .............. 256
§1. Cadrul juridic extern ........................................................................................ 256
§2. Cadrul juridic intern ......................................................................................... 257
Secţiunea a 3-a. Clasificări şi particularităţi ale titlurilor de valoare ......................... 258
§1. Clasificările titlurilor de valoare ...................................................................... 258
XIV Drept comercial român
§2. Particularităţile titlurilor de valoare ................................................................. 261
2.1. Efectele de comerţ ...................................................................................... 261
2.2. Titlurile reprezentative ale mărfurilor ........................................................ 262
A. Conosamentul ........................................................................................... 262
B. Ordinul de livrare ...................................................................................... 264
C. Recipisa-warant ........................................................................................ 264
D. Certificatul de depozit .............................................................................. 266
2.3. Valorile mobiliare ...................................................................................... 266
A. Acţiunea (valoare mobiliară) .................................................................... 266
B. Natura juridică .......................................................................................... 267
2.4. Titlurile de credit improprii ........................................................................ 271
Secţiunea a 4-a. Cambia ............................................................................................. 271
§1. Consideraţii introductive .................................................................................. 271
§2. Raportul juridic cambial .................................................................................. 272
2.1. Consideraţii introductive ............................................................................ 272
2.2. Subiecţii raportului cambial ....................................................................... 273
2.3. Conţinutul şi obiectul raportului cambial ................................................... 273
§3. Caracteristicile şi funcţiile cambiei .................................................................. 274
3.1. Caracteristicile cambiei .............................................................................. 274
3.2. Funcţiile cambiei ........................................................................................ 275
A. Funcţia de instrument de schimb valutar .................................................. 275
B. Funcţia de instrument de credit ................................................................. 276
C. Funcţia de instrument de plată .................................................................. 277
D. Funcţia de mijloc de garantare a executării unor obligaţii ........................ 277
E. Cambia de favoare .................................................................................... 278
§4. Condiţiile de valabilitate a cambiei .................................................................. 278
4.1. Condiţii de fond .......................................................................................... 278
4.2. Condiţii de formă ....................................................................................... 279
§5. Circulaţia cambiei ............................................................................................ 284
5.1. Transmiterea cambiei ................................................................................. 284
5.2. Cesiunea proviziunii cambiale ................................................................... 285
5.3. Girul cambiei .............................................................................................. 285
A. Condiţii de valabilitate a girului ............................................................... 285
B. Efectele girării cambiei ............................................................................. 286
C. Girurile succesive ..................................................................................... 286
D. Girul la purtător (girul în alb) ................................................................... 287
E. Giruri improprii ......................................................................................... 287
Secţiunea a 5-a. Garanţiile cambiale. Avalul ............................................................. 288
§1. Concept ............................................................................................................ 288
§2. Condiţii de valabilitate ale avalului ................................................................. 289
§3. Efectele avalului .............................................................................................. 289
§4. Proviziunea ...................................................................................................... 290
§5. Acceptarea cambiei .......................................................................................... 290
§6. Acceptarea extraordinară a plăţii ..................................................................... 291
§7. Protestul ........................................................................................................... 291
Secţiunea a 6-a. Biletul la ordin ................................................................................. 292
§1. Noţiune. Cadru normativ ................................................................................. 292
Cuprins
XV
§2. Condiţiile de validitate ale biletului la ordin .................................................... 293
2.1. Condiţii de formă ....................................................................................... 293
2.2. Condiţii de fond .......................................................................................... 295
2.3. Particularităţi ale girului şi avalului biletului la ordin ................................ 295
2.4. Plata biletului la ordin ................................................................................ 296
Secţiunea a 7-a. Cecul ................................................................................................ 297
§1. Noţiune. Perspectivă istorică şi terminologică ................................................. 297
§2. Caracterele cecului ........................................................................................... 299
2.1. Comercialitatea cecului .............................................................................. 299
2.2. Cecul - instrument de plată „la nevoie” ...................................................... 299
§3. Condiţii de valabilitate a cecului ...................................................................... 300
3.1. Condiţii de formă. Menţiuni obligatorii ..................................................... 300
3.2. Condiţii de fond .......................................................................................... 301
§4. Diferite tipuri de cecuri .................................................................................... 302
4.1. Cecuri nominative ...................................................................................... 302
4.2. Cecuri la ordin ............................................................................................ 302
4.3. Cecuri la purtător ........................................................................................ 302
4.4. Cecul emis cu clauza „netransmisibil” ....................................................... 302
§5. Reguli specifice tipurilor derivate ale cecului .................................................. 302
5.1. Cecul barat.................................................................................................. 302
5.2. Cecul de virament ....................................................................................... 303
5.3. Cecul de călătorie ....................................................................................... 303
5.4. Cecul circular ............................................................................................. 303
§6. Transmiterea, garantarea şi stingerea obligaţiei asumate prin cec ...................... 304
6.1. Transmiterea obligaţiei asumate prin cec ................................................... 304
6.2. Garantarea obligaţiei asumate prin cec ....................................................... 304
Capitolul IX. Tratamentul legal aplicat întreprinderilor în dificultate ................... 310
Secţiunea 1. Aspecte introductive privind tratamentul legal aplicat
întreprinderilor aflate în dificultate ....................................................................... 310
§1. Dificultăţile activităţii economice .................................................................... 310
§2. Evoluţia concepţiilor privind tratamentul debitorilor în dificultate ....................... 310
§3. Evoluţia concepţiilor privind tratamentul debitorilor în dificultate
în dreptul român ............................................................................................... 314
§4. Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi
a falimentului ................................................................................................... 319
§5. Reglementarea actuală: Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ...... 322
§6. Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi
mandatului ad-hoc ........................................................................................... 324
Secţiunea a 2-a. Proceduri de salvgardare a întreprinderilor aflate în dificultate. ...... 325
§1. Prezentare generală .......................................................................................... 325
§2. Organe care aplică procedurile prevăzute de LCM .......................................... 326
§3. Alte persoane implicate în procedura concordatului preventiv ........................ 328
§4. Mandatul ad-hoc .............................................................................................. 329
§5. Procedura concordatului preventiv .................................................................. 329
5.1. Deschiderea procedurii ............................................................................... 330
5.2. Încheierea, constatarea şi omologarea concordatului preventiv ................. 331
5.3. Închiderea procedurii concordatului preventiv ........................................... 333
XVI Drept comercial român
Secţiunea a 3-a. Procedura insolvenţei ....................................................................... 334
§1. Aspecte introductive privind procedura insolvenţei......................................... 334
§2. Participanţii la procedura insolvenţei ............................................................... 335
2.1. Organele care aplică procedura insolvenţei ................................................ 335
A. Instanţele judecătoreşti ............................................................................. 335
B. Tribunalul prin intermediul judecătorului-sindic ...................................... 336
C. Curtea de apel ........................................................................................... 338
2.2. Administratorul judiciar şi lichidatorul - practicieni în insolvenţă ............. 338
A. Administratorul judiciar ........................................................................... 339
B. Lichidatorul judiciar ................................................................................. 342
2.3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor ............................................. 343
A. Adunarea creditorilor ................................................................................ 343
B. Comitetul creditorilor ............................................................................... 345
2.4. Administratorul special – reprezentant al debitorului persoană juridică .... 346
§3. Deschiderea procedurii insolvenţei .................................................................. 347
3.1. Condiţii cu privire la persoana debitorului ................................................. 347
A. Debitori cărora le este aplicabilă procedura generală ............................... 347
B. Debitori cărora le este aplicabilă procedura simplificată .......................... 347
3.2. Condiţii referitoare la situaţia financiară a debitorului ............................... 348
A. Noţiunea de insolvenţă ............................................................................. 348
B. Pasivul exigibil ......................................................................................... 348
C. Insuficienţa fondurilor băneşti disponibile ............................................... 349
D. Caracterul vădit sau iminent al insolvenţei ............................................... 350
3.3. Condiţii de formă........................................................................................ 350
A. Sesizarea tribunalului ............................................................................... 350
B. Cererea debitorului ................................................................................... 350
C. Documente anexate cererii ........................................................................ 351
D. Cererea creditorilor ................................................................................... 353
3.4. Hotărârea de deschidere a procedurii ......................................................... 353
A. Deschiderea procedurii la cererea debitorului .......................................... 353
B. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor .......................................... 354
§4. Efectele deschiderii procedurii insolvenţei ...................................................... 355
4.1. Desemnarea administratorului judiciar sau lichidatorului .......................... 355
4.2. Suspendarea acţiunilor judiciare şi extrajudiciare ...................................... 355
4.3. Suspendarea cursului prescripţiei ............................................................... 356
4.4. Imposibilitatea adăugării de accesorii creanţelor născute anterior
deschiderii procedurii ................................................................................. 356
4.5. Indisponibilizarea acţiunilor/părţilor sociale .............................................. 357
4.6. Suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor ............................................. 357
4.7. Nulitatea actelor încheiate de debitor ulterior deschiderii procedurii
insolvenţei .................................................................................................. 357
4.8. Ridicarea dreptului debitorului de administrare ......................................... 358
4.9. Inopozabilitatea înscrierilor, transcrierilor, intabulărilor ............................ 359
4.10. Notarea deschiderii procedurii ................................................................. 359
4.11. Menţiuni trilingve pe actele şi corespondenţa debitorului ........................ 359
4.12. Obligaţia debitorului de a depune acte şi informaţii ................................. 359
4.13. Punerea la dispoziţia practicianului în insolvenţă a informaţiilor cerute ..... 360
Cuprins
XVII
4.14. Alte efecte ................................................................................................ 360
§5. Perioada de observaţie ..................................................................................... 362
5.1. Aspecte introductive ................................................................................... 362
5.2. Activitatea administratorului judiciar şi implicaţiile ei
asupra derulării procedurii .......................................................................... 364
A. Raportul de 30 de zile ............................................................................... 364
B. Raportul de 60 de zile ............................................................................... 364
5.3. Stabilirea masei pasive ............................................................................... 365
A. Notificarea creditorilor ............................................................................. 365
B. Înregistrarea şi verificarea creanţelor ........................................................ 366
C. Întocmirea tabelului definitiv al creanţelor ............................................... 368
D. Particularităţile stabilirii masei pasive în cadrul procedurii simplificate ..... 369
5.4. Anularea actelor juridice încheiate în frauda creditorilor ........................... 370
§6. Reorganizarea judiciară ................................................................................... 373
6.1. Caracterizare generală ................................................................................ 373
6.2. Planul de reorganizare judiciară ................................................................. 373
A. Iniţiativa planului de reorganizare ............................................................ 373
B. Modul de adoptare a planului de reorganizare .......................................... 374
C. Conducerea activităţii debitorului ............................................................. 376
§7. Procedura falimentului ..................................................................................... 379
7.1. Intrarea în faliment a debitorului ................................................................ 379
7.2. Efectele hotărârii de intrare în faliment ...................................................... 379
7.3. Stabilirea masei active ................................................................................ 380
7.4. Stabilirea masei pasive. Întocmirea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor ................................................................................................ 382
7.5. Lichidarea bunurilor din averea debitorului ............................................... 384
7.6. Distribuirea sumelor rezultate în urma lichidării ........................................ 385
A. Distribuiri parţiale .................................................................................... 385
B. Distribuirile către creditorii garantaţi ........................................................ 386
C. Distribuirile către ceilalţi creditori. Ordinea distribuirii ........................... 387
D. Distribuirea finală. Raportul final şi bilanţul general al lichidării ............ 388
§8. Închiderea procedurii insolvenţei ..................................................................... 388
8.1. Situaţii în care procedura se poate închide ................................................. 388
8.2. Efectele închiderii procedurii ..................................................................... 389
Bibliografie ..

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0178 sec