Drept comercial. Profesionistii-comercianti

Drept comercial. Profesionistii-comercianti
Preț: 59,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 328
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Lucrarea a fost elaborată într-un moment istoric deosebit de dificil pentru „soarta” dreptului comercial, în condiţiile unificării dreptului privat. Cu toate acestea, fără a ignora în totalitate disputele doctrinare privind autonomia dreptului comercial, în condiţiile legislative actuale, considerăm că este necesară o analiză detaliată cu valenţe teoretice şi practice a regimului juridic şi, în special, a statutului juridic a unei categorii importante de profesionişti, respectiv a profesioniştilor-comercianţi.
Unificarea dreptului privat prin „absorbţia” dreptului comercial de către dreptul civil nu a adus modificări substanţiale conţinutului legislaţiei speciale care reglementează categoria profesioniştilor-comercianţi.
În aceste condiţii, lucrarea analizează legislaţia aplicabilă profesioniştilor-comercianţi, doctrina şi jurisprudenţa, în corelaţie cu dispoziţiile Noului Cod civil şi chiar ale Noului Cod de procedură civilă.
Lucrarea este destinată tuturor celor care studiază si aprofundează problematica profesioniştilor-comercianţi, fie că aceştia sunt studenţi, auditori de justiţie, fie masteranzi, doctoranzi, în general, teoreticieni şi practicieni.


Cuprins
Prefaţă.................................................................................................................. XVII
Abrevieri ............................................................................................................. XVIII
Introducere ............................................................................................................ XIX
Capitolul I. Profesioniştii-comercianţi ..................................................................... 1
Secţiunea 1. Cadrul conceptual al termenilor de „profesionist”,
„întreprindere”, „comerciant” ............................................................................... 1
§1. Dar ce se înţelege prin „profesionişti” şi, evident,
care sunt categoriile de profesionişti? ............................................................ 1
§2. Noţiunea de „întreprindere” .......................................................................... 1
§3. Comerciantul – cadrul conceptual ................................................................ 3
Secţiunea a 2-a. Profesionistul-comerciant persoană fizică .................................... 7
§1. Introducere .................................................................................................... 7
§2. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării profesionistului-comerciant
persoană fizică ............................................................................................ 10
§3. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate ............................................ 11
3.1. Capacitatea juridică a persoanei fizice autorizate .................................. 11
3.2. Incompatibilităţi, decăderi, interdicţii ................................................... 12
3.3. Cetăţenia persoanei fizice autorizate ..................................................... 14
3.4. Activitatea economică desfăşurată de persoana fizică
autorizată (PFA) .................................................................................... 14
3.5. Forţa de muncă ...................................................................................... 15
3.6. Răspunderea persoanei fizice autorizate ............................................... 16
3.7. Încetarea activităţii persoanei fizice autorizate ..................................... 16
§4. Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular
al întreprinderii individuale ........................................................................ 16
§5. Regimul juridic al întreprinderii familiale .................................................. 17
5.1. Constituirea întreprinderii familiale ...................................................... 18
5.2. Reprezentarea întreprinderii familiale ................................................... 18
5.3. Încetarea activităţii întreprinderii familiale şi radierea
din registrul comerţului ......................................................................... 18
Secţiune a 3-a. Profesioniştii-comercianţi persoane juridice ................................ 19
§1. Aspecte generale ......................................................................................... 19
§2. Regiile autonome ........................................................................................ 20
§3. Grupurile de interes economic .................................................................... 21
§4. Societăţile cooperative ................................................................................ 21
§5. Organizaţiile cooperatiste ........................................................................... 23
§6. Cooperativele de credit ............................................................................... 23
§7. Societăţile europene .................................................................................... 24
§8. Societăţile cooperative europene (SCE) ..................................................... 25
Secţiunea a 4-a. Statutul juridic al profesionistului-comerciant ............................ 25
VI Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi
§1. Înregistrarea în registrul comerţului ........................................................... 26
§2. Răspunderea comerciantului pentru nerespectarea dispoziţiilor
cuprinse în Legea privind registrul comerţului ........................................... 29
§3. Radierea înregistrărilor ............................................................................... 30
§4. Întocmirea registrelor comerciale ............................................................... 31
§5. Alte obligaţii ale comercianţilor ................................................................. 31
§6. Răspunderea penală a profesionistului-comerciant persoană juridică ............. 33
Capitolul II. Fondul de comerţ ............................................................................... 35
Secţiunea 1. Consideraţii generale, importanţa şi utilitatea conceptului
„fond de comerţ” în cadrul legislativ general ..................................................... 35
§1. Consideraţii generale .................................................................................. 35
§2. Importanţa şi utilitatea conceptului „fond de comerţ” în cadrul
legislativ actual ........................................................................................... 35
Secţiunea a 2-a. Cadrul legal şi conceptual al fondului de comerţ.
Drept comparat. Fondul de comerţ în Franţa ...................................................... 36
§1. Cadrul legal şi conceptual ........................................................................... 36
§2. Drept comparat. Fondul de comerţ în Franţa .............................................. 38
Secţiunea a 3-a. Delimitarea noţiunii de „fond de comerţ” de alte
noţiuni învecinate ................................................................................................ 39
Secţiunea a 4-a. Natura juridică a fondului de comerţ .......................................... 42
§1. Fondul de comerţ – universalitate de fapt ................................................... 42
§2. Fondul de comerţ – bun mobil incorporal .................................................. 44
Secţiunea a 5-a. Elementele fondului de comerţ ................................................... 45
§1. Elemente corporale ..................................................................................... 45
§2. Elemente incorporale .................................................................................. 46
2.1. Firma ..................................................................................................... 47
2.2. Emblema ............................................................................................... 49
2.3. Clientela ................................................................................................ 50
2.4. Vadul comercial (achalandage) ............................................................ 54
2.5. Dreptul de bail ....................................................................................... 55
2.6. Drepturile de proprietate intelectuală (industrială şi de autor) .............. 56
2.7. Mărcile .................................................................................................. 57
Secţiunea a 6-a. Operaţiuni (acte juridice) asupra fondului de comerţ ................. 58
§1. Aspecte generale ......................................................................................... 58
§2. Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ .................................................. 59
§3. Aportul în societate al fondului de comerţ .................................................. 61
§4. Locaţiunea fondului de comerţ ................................................................... 61
§5. Garanţia reală mobiliară asupra fondului de comerţ ................................... 62
5.1. Publicitatea ipotecii mobiliare asupra fondului de comerţ .................... 63
Capitolul III. Societăţile comerciale ....................................................................... 64
Secţiunea 1. Terminologie .................................................................................... 64
Secţiunea a 2-a. Cadrul conceptual, cadrul legal şi definiţia
societăţilor comerciale ........................................................................................ 65
Cuprins VII
§1. Conceptul de „societate comercială” .......................................................... 65
§2. Cadrul legal al societăţilor comerciale ........................................................ 65
§3. Definiţia societăţilor comerciale ................................................................. 66
§4. Societatea comercială şi societatea simplă ................................................. 67
Secţiunea a 3-a. Clasificarea societăţilor comerciale ............................................ 69
Secţiunea a 4-a. Formele societăţilor comerciale .................................................. 70
§1. Societăţile de persoane ............................................................................... 70
1.1. Consideraţii generale ............................................................................. 70
1.2. Trăsăturile societăţilor în nume colectiv ............................................... 71
1.3. Trăsăturile societăţilor în comandită simplă .......................................... 73
1.4. Avantajele şi dezavantajele societăţilor de persoane ............................. 73
§2. Societăţile de capital ................................................................................... 74
2.1. Societăţile pe acţiuni ............................................................................. 74
2.2. Societăţile în comandită pe acţiuni ........................................................ 76
2.3. Avantajele şi dezavantajele societăţilor de capital ................................ 76
§3. Societatea cu răspundere limitată ............................................................... 76
3.1. Particularităţi ......................................................................................... 76
3.2. Trăsăturile societăţii cu răspundere limitată .......................................... 77
3.3. Societatea cu răspundere limitată cu unic asociat ................................. 78
3.4. Avantajele şi dezavantajele societăţilor cu răspundere limitată ............ 79
Secţiunea a 5-a. Contractul de societate ................................................................ 79
§1. Consideraţii generale .................................................................................. 79
§2. Definiţie şi caracteristici ............................................................................. 80
2.1. Definiţie ................................................................................................. 80
2.2. Caracterele juridice ale contractului de societate .................................. 81
§3. Condiţiile generale (de fond) de validitate a contractului de societate
comercială ................................................................................................... 81
3.1. Capacitatea de a contracta ..................................................................... 81
3.2. Consimţământul .................................................................................... 82
3.3. Obiectul contractului ............................................................................. 82
3.4. Cauza (scopul) contractului ................................................................... 83
3.5. Forma contractului ................................................................................ 83
§4. Aportul la capitalul social – condiţie de fond specială a contractului
de societate comercială ............................................................................... 84
4.1. Definiţie şi importanţă ........................................................................... 84
4.2. Obiectul obligaţiei de aportare .............................................................. 85
4.3. Regimul juridic al aporturilor asociaţilor potrivit Codului civil.
Abordare comparatistă cu dispoziţiile Legii societăţilor ..................... 88
4.4. Regimul juridic al aporturilor de bunuri comune .................................. 90
§5. Capitalul social ........................................................................................... 91
§6. Participarea la profit şi pierderi .................................................................. 93
6.1. Noţiunea de profit .................................................................................. 93
6.2. Raportul dintre profit şi dividende ........................................................ 93
6.3. Împărţirea profitului şi suportarea pierderilor ....................................... 94
6.4. Affectio societatis .................................................................................. 94
Secţiunea a 6-a. Constituirea societăţilor comerciale ............................................ 94
§1. Aspecte generale ......................................................................................... 94
VIII Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi
§2. Actul constitutiv al societăţilor comerciale. Forma actului constitutiv ............ 95
Secţiunea a 7-a. Conţinutul actului constitutiv ...................................................... 97
§1. Menţiuni (clauze) comune indiferent de forma de societate ....................... 97
§2. Menţiuni (clauze) specifice diferitelor forme de societăţi .......................... 99
2.1. Societăţile de persoane şi societăţile cu răspundere limitată ................. 99
2.2. Societăţile de capital ............................................................................ 100
§3. Aspecte specifice privind actul constitutiv şi constituirea
societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică .......................................... 101
3.1. Consideraţii generale ........................................................................... 101
3.2. Prospectul de emisiune ........................................................................ 101
3.3. Subscrierea acţiunilor .......................................................................... 103
3.4. Adunarea constitutivă .......................................................................... 104
3.5. Capitalul social .................................................................................... 105
3.6. Raportul de expertiză .......................................................................... 105
3.7. Atribuţiile adunării constitutive ........................................................... 106
3.8. Statutul juridic al fondatorilor societăţii pe acţiuni care
se constituie prin subscripţie publică ................................................... 107
3.9. Răspunderea fondatorilor şi a primilor membri ai consiliului
de administraţie, respectiv ai directoratului şi ai consiliului
de supraveghere ................................................................................... 108
Secţiunea a 8-a. Înmatricularea societăţilor comerciale ...................................... 109
§1. Cadrul legal al înmatriculării societăţilor comerciale ............................... 109
§2. Procedura de înmatriculare a societăţilor comerciale ............................... 109
§3. Competenţa de soluţionare a cererii de înmatriculare
a societăţii comerciale ............................................................................... 110
§4. Constatarea neregularităţilor după constituirea
societăţilor comerciale ............................................................................. 112
Sancţiunea a 9-a. Nulitatea societăţilor comerciale ............................................. 114
§1. Cadrul legal al nulităţii societăţilor comerciale ........................................ 114
§2. Cazuri de nulitate. Efecte .......................................................................... 114
Sancţiunea a 10-a. Regimul juridic al filialelor şi al sediilor secundare
ale societăţilor comerciale ................................................................................. 115
§1. Noţiune ..................................................................................................... 115
§2. Sediile secundare ...................................................................................... 116
§3. Procedura de înfiinţare a sucursalelor ....................................................... 116
§4. Filialele ..................................................................................................... 118
§5. Societăţi străine. Sedii secundare ............................................................. 118
Sancţiunea a 11-a. Personalitatea juridică a societăţilor comerciale ................... 119
§1. Aspecte generale ....................................................................................... 119
§2. Elementele constitutive ale societăţii comerciale ca persoană juridică .......... 119
2.1. Firma ................................................................................................... 120
2.2. Sediul societăţii ................................................................................... 120
2.3. Naţionalitatea societăţii ....................................................................... 121
2.4. Codul unic de înregistrare ................................................................... 121
§3. Patrimoniul societăţii ................................................................................ 121
§4. Scopul constituirii societăţii ..................................................................... 122
Cuprins IX
§5. Efectele personalităţii juridice a societăţii comerciale .............................. 122
5.1. Capacitatea de folosinţă....................................................................... 122
5.2. Capacitatea de folosinţă anticipată ...................................................... 122
5.3. Conţinutul capacităţii de folosinţă ....................................................... 123
5.4. Capacitatea de exerciţiu....................................................................... 123
5.5. Alte efecte ale personalităţii juridice ................................................... 124
Capitolul IV. Funcţionarea societăţilor comerciale ............................................ 125
Secţiunea 1. Dispoziţii comune privind funcţionarea societăţilor comerciale .... 125
§1. Regimul juridic al bunurilor care reprezintă aport în societate ................. 125
§2. Drepturile creditorilor asociatului ............................................................. 127
§3. Regimul juridic al dividendelor ................................................................ 127
§4. Rezervele societăţii ................................................................................... 128
§5. Drepturile şi obligaţiile administratorilor societăţii .................................. 129
§6. Natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea
comercială ................................................................................................. 130
§7. Transmiterea dreptului de reprezentare .................................................... 134
§8. Răspunderea solidară a administratorilor. Acţiunea în răspundere ........... 135
§9. Incompatibilităţi ........................................................................................ 135
Secţiunea a 2-a. Funcţionarea societăţii în nume colectiv ................................... 136
§1. Administrarea societăţii ............................................................................ 136
§2. Despre asociaţii în societatea în nume colectiv. Incompatibilităţi ............ 137
§3. Aportul asociaţilor .................................................................................... 138
Secţiunea a 3-a. Funcţionarea societăţilor în comandită simplă .......................... 144
§1. Comanditari şi comanditaţi ....................................................................... 144
§2. Drepturile asociaţilor comanditari ............................................................ 146
§3. Răspunderea asociaţilor în societăţile în comandită simplă...................... 146
Secţiunea a 4-a. Funcţionarea societăţilor pe acţiuni .......................................... 147
§1. Acţiunile – valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni ..................... 147
1.1. Noţiune ................................................................................................ 147
1.2. Caracteristicile acţiunilor .................................................................... 148
1.3. Felurile acţiunilor ................................................................................ 149
1.4. Menţiuni obligatorii în cuprinsul acţiunii ............................................ 149
1.5. Transmiterea acţiunilor ....................................................................... 150
1.6. Acţiunile cu dividend prioritar fără drept de vot ................................. 151
1.7. Constituirea de garanţii reale mobiliare asupra acţiunilor ................... 152
1.8. Drepturile titularilor de acţiuni ............................................................ 153
1.9. Răspunderea acţionarilor pentru neefectuarea vărsămintelor .............. 154
1.10. Subscrierea propriilor acţiuni de către societatea comercială ............ 154
1.11. Dobândirea de către societate a propriilor sale acţiuni ...................... 155
1.12. Obligaţia de înstrăinare a acţiunilor .................................................. 155
1.13. Regimul juridic al acţiunilor proprii dobândite de societate ............. 156
§2. Obligaţiunile ............................................................................................. 156
2.1. Cadrul conceptual al obligaţiunilor, valoare, categorii,
subscripţia obligaţiunilor ..................................................................... 156
2.2. Adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ................................ 157
X Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi
§3. Adunarea generală în cadrul societăţilor pe acţiuni .................................. 158
3.1. Aspecte generale ................................................................................. 158
3.2. Adunarea generală ordinară ................................................................. 159
3.3. Adunarea generală ordinară. Deliberări. Hotărâri ............................... 160
3.4. Adunarea generală extraordinară ......................................................... 160
3.5. Adunările generale speciale ................................................................. 162
3.6. Convocarea adunării generale ............................................................. 162
3.7. Exercitarea dreptului la vot de către acţionari ..................................... 164
3.8. Hotărârile adunării generale ................................................................ 167
Secţiunea a 5-a. Anularea hotărârilor adunărilor generale ale
societăţilor comerciale ...................................................................................... 167
§1. Cadrul legal al nulităţii hotărârii adunării generale a asociaţilor .............. 168
§2. Natura juridică a hotărârilor adunării generale a
asociaţilor/ acţionarilor ............................................................................. 169
§3. Regimul juridic al acţiunii privind anularea hotărârilor
adunării generale a asociaţilor .................................................................. 169
§4. Aspecte de ordin procesual ....................................................................... 172
4.1. Calitatea procesuală activă .................................................................. 172
4.2. Calitatea procesuală pasivă ................................................................. 173
4.3. Termenul de exercitare a acţiunii în anularea hotărârii
adunării generale a acţionarilor ........................................................... 173
4.4. Competenţa de soluţionare a acţiunii în anularea hotărârii
adunării generale a acţionarilor ........................................................... 174
4.5. Suspendarea hotărârilor atacate ........................................................... 174
4.6. Opoziţia formulată împotriva hotărârii adunării generale
a asociaţilor/ acţionarilor, în temeiul art. 61-63 LSC ........................... 175
4.7. Retragerea acţionarilor din societatea pe acţiuni ................................. 175
Capitolul V. Administrarea societăţilor pe acţiuni ............................................. 177
Secţiunea 1. Introducere ...................................................................................... 177
Secţiunea a 2-a. Sistemul unitar .......................................................................... 178
§1. Desemnarea şi revocarea administratorilor ............................................... 178
§2. Revocarea administratorilor şi renunţarea la mandat ................................ 179
§3. Vacanţa postului de administrator ............................................................ 180
§4. Delegarea atribuţiilor de conducere către directori ................................... 181
§5. Membrii independenţi ai consiliului de administraţie .............................. 181
§6. Preşedintele consiliului de administraţie .................................................. 183
§7. Comitetele consultative ............................................................................ 183
§8. Funcţionarea consiliului de administraţie ................................................. 184
§9. Atribuţiile consiliului de administraţie ..................................................... 185
§10. Delegarea conducerii societăţii către director ......................................... 186
§11. Responsabilitatea directorilor. Modul de organizare a activităţii.
Revocarea directorilor ............................................................................ 187
§12. Obligaţia de neconcurenţă ...................................................................... 187
§13. Reprezentarea societăţii comerciale ........................................................ 187
§14. Răspunderea administratorilor şi a directorilor....................................... 188
Cuprins XI
§15. Administratorul. Interese contrare intereselor societăţii ......................... 190
§16. Creditarea administratorilor de către societate ....................................... 190
§17. Actele juridice încheiate între administrator şi societate ........................ 191
Secţiunea a 3-a. Sistemul dualist ......................................................................... 191
§1. Directoratul ............................................................................................... 192
1.1. Definiţie şi alcătuire ............................................................................ 192
1.2. Desemnarea membrilor directoratului, mandat, revocare ................... 192
§2. Consiliul de supraveghere......................................................................... 193
2.1. Numirea membrilor, număr, revocare ................................................. 193
2.2. Incompatibilităţi. Condiţii specifice. Drepturile şi obligaţiile
membrilor consiliului de supraveghere ................................................. 193
2.3. Atribuţiile consiliului de supraveghere ............................................... 194
2.4. Comitete consultative .......................................................................... 194
2.5. Şedinţele consiliului de supraveghere ................................................. 194
§3. Reprezentarea societăţii ............................................................................ 195
§4. Durata mandatului membrilor directoratului şi ai consiliului
de supraveghere ........................................................................................ 195
§5. Raport şi informare ................................................................................... 195
Secţiunea a 4-a. Dispoziţii comune pentru sistemul unitar şi sistemul
dualist de administrare a societăţii pe acţiuni ................................................... 196
§1. Durata mandatului .................................................................................... 196
§2. Persoanele care pot fi numite în funcţia de administrator ......................... 197
§3. Obligaţiile administratorului ..................................................................... 197
§4. Numărul maxim de mandate ..................................................................... 197
§5. Remuneraţiile administratorilor ................................................................ 198
§6. Adoptarea deciziilor ................................................................................. 198
§7. Anularea deciziilor organelor colective de administrare .......................... 199
§8. Acte juridice încheiate în numele şi în contul societăţii
(situaţie specială) ...................................................................................... 200
§9. Alte obligaţii ale administratorilor societăţilor pe acţiuni ........................ 200
Secţiunea a 5-a. Acţiunea în răspundere a administratorilor ............................... 201
§1. Consideraţii generale ................................................................................ 201
§2. Regimul juridic al acţiunii în răspunderea administratorilor .................... 202
§3. Aspecte de ordin procedural privind răspunderea membrilor
organelor persoanei juridice, potrivit Noului Cod civil ............................ 204
Secţiunea a 6-a. Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii .............................. 204
§1. Aspecte generale ....................................................................................... 204
§2. Desemnarea cenzorilor ............................................................................. 205
§3. Incompatibilităţi ........................................................................................ 206
§4. Natura juridică a raporturilor dintre cenzori şi societate .......................... 206
§5. Atribuţiile cenzorilor ................................................................................ 206
§6. Sesizarea cenzorilor .................................................................................. 207
§7. Răspunderea cenzorilor ............................................................................ 207
Secţiunea a 7-a. Funcţionarea societăţii în comandită pe acţiuni ........................ 208
§1. Acţionarii comanditari şi acţionarii comanditaţi....................................... 208
§2. Administrarea societăţii în comandită pe acţiuni ...................................... 208
XII Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi
§3. Controlul de gestiune a activităţii ............................................................. 208
Secţiunea a 8-a. Registrele societăţii comerciale ................................................ 209
§1. Categorii de registre şi entităţile (organele) obligate să le întocmească ... 209
§2. Societatea de registru independent ........................................................... 209
§3. Accesul la registre .................................................................................... 210
Capitolul VI. Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată ........................ 211
Secţiunea 1. Introducere ...................................................................................... 211
Secţiunea a 2-a. Conducerea, administrarea şi controlul activităţii societăţii ..... 211
§1. Adunările generale .................................................................................... 211
§2. Administrarea societăţii cu răspundere limitată ........................................ 213
2.1. Numire şi revocare .............................................................................. 213
2.2. Atribuţii ............................................................................................... 214
2.3. Răspundere .......................................................................................... 214
§3. Controlul gestiunii societăţii ..................................................................... 214
Secţiunea a 3-a. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor în societăţile
cu răspundere limitată ....................................................................................... 215
§1. Drepturile asociaţiilor în cadrul societăţilor cu răspundere limitată ......... 215
1.1. Dreptul la informare cu privire la societate ......................................... 215
1.2. Dreptul la vot ....................................................................................... 215
1.3. Dreptul de a cere efectuarea unei expertize cu privire
la gestiunea patrimoniului societăţii .................................................... 216
1.4. Dreptul de a acţiona în justiţie ............................................................. 216
1.5. Dreptul de a se retrage din societate .................................................... 217
1.6. Dreptul la profit ................................................................................... 217
§2. Obligaţiile asociaţiilor în cadrul societăţilor cu răspundere limitată ........ 218
2.1. Participarea la pierderi......................................................................... 218
2.2. Obligaţia de neconcurenţă ................................................................... 218
§3. Răspunderea asociaţilor în societatea cu răspundere limitată ................... 219
Secţiunea a 4-a. Transmiterea părţilor sociale ..................................................... 219
§1. Regimul juridic al transmiterii părţilor sociale ......................................... 219
§2. Dreptul de opoziţie al creditorilor ............................................................. 221
Secţiunea a 5-a. Excluderea şi retragerea asociaţilor .......................................... 221
§1. Excluderea şi retragerea asociaţilor din societatea în nume colectiv ........ 221
1.1. Cazuri de excludere ............................................................................. 221
1.2. Hotărârea judecătorească de excludere ............................................... 222
1.3. Consecinţele excluderii ....................................................................... 223
1.4. Retragerea unui asociat din societatea în nume colectiv ..................... 224
1.5. Efectele retragerii unui asociat ............................................................ 224
§2. Excluderea şi retragerea asociaţilor comanditaţi ...................................... 225
§3. Excluderea şi retragerea asociatului din societatea
cu răspundere limitată .............................................................................. 225
3.1. Excluderea ........................................................................................... 225
3.2. Retragerea asociatului ......................................................................... 226
Cuprins XIII
Capitolul VII. Modificarea societăţilor comerciale ............................................ 227
Secţiunea 1. Aspecte generale ............................................................................. 227
Secţiunea a 2-a. Procedura generală de înregistrare a menţiunilor
de modificare .................................................................................................... 228
§1. Consideraţii generale ................................................................................ 228
§2. Modificarea formei şi duratei societăţii .................................................... 229
2.1. Modificarea formei societăţii .............................................................. 229
2.2. Modificarea duratei societăţii .............................................................. 229
Secţiunea a 3-a. Modificarea capitalului social ................................................... 231
§1. Reducerea capitalului social ..................................................................... 231
§2. Majorarea capitalului social ...................................................................... 232
§3. Dreptul de preferinţă al acţionarilor.......................................................... 233
Capitolul VIII. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale ........ 236
Secţiunea 1. Dizolvarea societăţilor comerciale .................................................. 236
§1. Cauze comune de dizolvare a societăţilor comerciale .............................. 236
1.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii ............................... 237
1.2. Imposibilitatea realizării obiectului sau realizarea acestuia ................ 237
1.3. Declararea nulităţii societăţii ............................................................... 238
1.4. Hotărârea adunării generale (dizolvare voluntară) .............................. 238
1.5. Hotărârea tribunalului ......................................................................... 238
1.6. Falimentul societăţii ............................................................................ 239
1.7. Alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii ...... 239
§2. Cauze speciale de dizolvare a societăţilor comerciale în funcţie
de fiecare formă de societate reglementată de lege .................................. 240
2.1. Dizolvarea societăţilor de capital ........................................................ 240
2.2. Dizolvarea societăţilor de persoane ..................................................... 241
2.3. Dizolvarea societăţii cu răspundere limitată ........................................ 241
§3. Efectele dizolvării ..................................................................................... 242
§4. Răspunderea asociaţilor în faza dizolvării societăţii ................................. 243
Secţiunea a 2-a. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale ........................... 243
§1. Introducere ................................................................................................ 243
§2. Avantajele economice ale fuziunii ............................................................ 244
§3. Inconvenientele economice ale fuziunii ................................................... 244
§4. Cadrul conceptual al fuziunii şi divizării societăţilor comerciale ............. 244
§5. Cadrul legal al fuziunii şi divizării societăţilor comerciale ...................... 245
§6. Formele fuziunii ....................................................................................... 246
6.1. Fuziunea prin absorbţie ....................................................................... 246
6.2. Fuziunea prin contopire ....................................................................... 246
§7. Formele divizării ....................................................................................... 247
Secţiune a 3-a. Efectele (consecinţele) fuziunii sau divizării .............................. 248
§1. Transmisiunea patrimoniului .................................................................... 248
1.1. Aspecte generale ................................................................................. 248
1.2. Activul transmis .................................................................................. 248
1.3. Drepturile de proprietate industrială .................................................... 248
XIV Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi
1.4. Pasivul transmis ................................................................................... 249
1.5. Transmiterea contractelor .................................................................... 249
1.6. Drepturile terţilor asupra fuziunii ........................................................ 250
§2. Dizolvarea fără lichidare........................................................................... 250
§3. Procedura de fuziune şi de divizare .......................................................... 250
3.1. Proiectul de fuziune sau de divizare .................................................... 251
3.2. Raportul administratorilor. Expertiză. Răspundere ............................. 252
3.3. Protecţia creditorilor ............................................................................ 253
3.4. Hotărârea adunării generale de fuziune sau divizare ........................... 254
3.5. Modificarea actului constitutiv al societăţii absorbante ...................... 255
3.6. Data producerii efectelor fuziunii sau divizării ................................... 255
3.7. Perioada intermediară .......................................................................... 256
3.8. Nulitatea unei fuziuni sau divizări ....................................................... 257
3.9. Efectele hotărârii de declarare a nulităţii fuziunii/ divizării ................ 257
Secţiunea a 4-a. Fuziunea transfrontalieră .......................................................... 257
§1. Introducere ................................................................................................ 257
§2. Cadrul conceptual ..................................................................................... 259
§3. Subiectele participante la fuziune ............................................................. 259
§4. Particularităţile fuziunii transfrontaliere ................................................... 260
Capitolul IX. Lichidarea societăţilor comerciale ................................................ 262
Secţiunea 1. Aspecte comune lichidării pentru toate formele
de societăţi comerciale ...................................................................................... 262
§1. Noţiune ..................................................................................................... 262
§2. Principii .................................................................................................... 262
§3. Obligaţiile lichidatorilor puterile (drepturile) acestora ............................. 263
Secţiunea a 2-a. Operaţiuni specifice procedurii de lichidare ............................. 265
§1. Înlocuirea organelor de administrare ........................................................ 265
§2. Predarea gestiunii ..................................................................................... 266
§3. Restrângerea obiectului gestiunii .............................................................. 266
§4. Lichidarea pasivului social ....................................................................... 267
§5. Drepturile creditorilor sociali ................................................................... 267
§6. Drepturile asociaţilor ................................................................................ 268
§7. Întocmirea şi executarea situaţiei financiare finale ................................... 268
§8. Radierea societăţii comerciale din registrul comerţului ............................ 269
Capitolul X. Contravenţii şi infracţiuni ............................................................... 270
Secţiunea 1. Aspecte generale ............................................................................. 270
§1. Reglementare ............................................................................................ 270
Secţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor (scurte consideraţii) ............................... 271
§1. Obiectul juridic al infracţiunilor ............................................................... 271
§2. Subiecţii infracţiunii ................................................................................. 271
§3. Latura obiectivă ........................................................................................ 271
§4. Latura subiectivă ....................................................................................... 272
§5. Regimul sancţionator ................................................................................ 272
Cuprins XV
Capitolul XI. Grupurile de interes economic şi grupurile europene
de interes economic ................................................................................................ 273
Secţiunea 1. Grupurile de interes economic ........................................................ 273
§1. Introducere ................................................................................................ 273
§2. Scurt istoric privind grupările de interes economic în Franţa ................... 273
§3. Cadrul conceptual al grupurilor de interes economic ............................... 274
§4. Natura juridică a grupurilor de interes economic ..................................... 274
§5. Calitatea de membru al grupului de interes economic .............................. 275
5.1. Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice .......................... 275
5.2. Incapacităţi (interdicţii) şi incompatibilităţi cu privire
la membrii grupului de interes economic ............................................ 276
5.3. Persoane juridice care desfăşoară activităţi economice ....................... 277
§6. Condiţii prevăzute de lege pentru constituirea şi funcţionarea
grupului de interes economic .................................................................... 278
§7. Trăsăturile grupului de interes economic. Comparaţie între societăţile
comerciale de persoane – societatea în nume colectiv .............................. 280
§8. Constituirea grupului de interes economic. Comparaţie cu societăţile
comerciale. Particularităţi ......................................................................... 281
8.1. Particularităţi ale constituirii grupului de interes ................................ 282
8.2. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a grupului
de interes economic ............................................................................. 285
8.3. Opozabilitatea actelor sau faptelor grupului faţă de terţe persoane ..... 285
§9. Funcţionarea grupurilor de interes economic ........................................... 286
9.1. Conducerea grupurilor de interes economic ........................................ 286
9.2. Administrarea grupului ....................................................................... 287
9.3. Controlul gestiunii grupului de interes economic................................ 288
§10. Drepturile membrilor grupului ............................................................... 289
§11. Obligaţiile şi răspunderea membrilor grupului ....................................... 290
§12. Încetarea calităţii de membru .................................................................. 290
Secţiunea a 2-a. Grupurile europene de interes economic .................................. 292
Bibliografie ............................................................................................................. 293


978-606-18-0153-4
Nr pagini (estimativ): 328

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec