Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar

Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0196-1
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 312

DESCRIERE

Lucrarea are un pronunţat caracter practic, cuprinzând sinteze, probleme de seminar şi bibliografia aferentă.
Sintezele conţin prezentarea sistematizată a problematicii moştenirilor, fiind realizate, în partea finală, inventare ale noutăţilor consacrate de Codul civil în vigoare (prin raportare la Codul civil de la 1864).
În cadrul problemelor de seminar, sunt propuse teme de reflecţie, teme pentru referate, întrebări clasice (posibile subiecte de examen), teste grilă (cu una, cu mai multe variante sau fără vreo variantă corectă de răspuns) şi speţe.
Structurată astfel, cartea se doreşte a fi un instrument util pentru studenţii de la programele de studii Drept şi Administraţie publică, ajutându-i pe aceştia să-şi pregătească examenul de semestru la disciplina „Drept succesoral”, examenul de licenţă la disciplina „Drept civil”, precum şi examenele ulterioare absolvirii studiilor de licenţă (precum cel pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii sau cel pentru primirea în profesia de avocat).


Abrevieri ....................................................................................XV
Titlul I. Consideraţii generale privind materia moştenirii ....... 1
Capitolul I. Noţiunea şi felurile moştenirii ............................... 1
Secţiunea 1. Sinteze ............................................................. 1
§1. Precizări terminologice ............................................ 1
§2. Noţiunea de moştenire ............................................. 2
§3. Reglementarea legală a moştenirii ........................... 3
§4. Felurile moştenirii .................................................... 3
§5. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în
vigoare faţă de reglementarea anterioară .................. 6
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ................................. 6
§1. Teme de reflecţie ...................................................... 6
§2. Temă pentru referat .................................................. 7
§3. Întrebări .................................................................... 7
§4. Teste grilă ................................................................. 7
§5. Speţă ......................................................................... 8
Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii......10
Secţiunea 1. Sinteze ........................................................... 10
§1. Transmiterea moştenirii este o transmisiune
mortis causa ............................................................ 10
§2. Transmiterea moştenirii este o transmisiune
universală .................................................................11
§3. Transmiterea moştenirii este o transmisiune
unitară ..................................................................... 12
§4. Transmiterea moştenirii este o transmisiune
indivizibilă .............................................................. 14
§5. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil
în vigoare faţă de reglementarea anterioară ............ 14
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................... 14
§1. Teme de reflecţie .................................................... 14
Cuprins
VI Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar
§2. Temă pentru referat ................................................ 15
§3. Întrebări .................................................................. 15
§4. Teste grilă ............................................................... 15
§5. Speţă ....................................................................... 17
Capitolul III. Deschiderea moştenirii...................................... 19
Secţiunea 1. Sinteze ........................................................... 19
§1. Consideraţii generale ............................................. 19
§2. Data deschiderii moştenirii .................................... 19
§3. Locul deschiderii moştenirii ................................... 22
§4. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în
vigoare faţă de reglementarea anterioară ................ 23
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................... 23
§1. Teme de reflecţie .................................................... 23
§2. Temă pentru referat ................................................ 23
§3. Întrebări .................................................................. 24
§4. Teste grilă ............................................................... 24
§5. Speţă ....................................................................... 26
Capitolul IV. Condiţiile dreptului la moştenire ....................... 28
Secţiunea 1. Sinteze ........................................................... 28
§1. Enumerare .............................................................. 28
§2. Capacitatea de a moşteni ........................................ 28
§3. Nedemnitatea succesorală ...................................... 31
§4. Vocaţia la moştenire ............................................... 38
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................... 41
§1. Teme de reflecţie .................................................... 41
§2. Teme pentru referat ................................................ 41
§3. Întrebări .................................................................. 42
§4. Teste grilă ............................................................... 42
§5. Speţă ....................................................................... 45
Bibliografie ............................................................................. 47
Titlul II. Devoluţiunea succesorală legală ................................ 49
Capitolul I. Principiile devoluţiunii succesorale legale .......... 49
Secţiunea 1. Sinteze ........................................................... 49
§1. Consideraţii generale ............................................. 49
§2. Principiul chemării rudelor la moştenire
în ordinea claselor de moştenitori ........................... 49
Cuprins VII
§3. Principiul proximităţii gradului de rudenie
în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori................... 52
§4. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi
clasă şi de acelaşi grad ............................................ 52
§5. Reprezentarea succesorală ..................................... 53
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................... 59
§1. Teme de reflecţie .................................................... 59
§2. Teme pentru referat ................................................ 60
§3. Întrebări .................................................................. 60
§4. Teste grilă ............................................................... 60
Capitolul II. Drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor al defunctului .............................................. 66
Secţiunea 1. Sinteze ........................................................... 66
§1. Consideraţii generale .............................................. 66
§2. Un drept de moştenire, în concurs cu oricare
dintre clasele de moştenitori sau, în lipsa
acestora, un drept de moştenire exclusiv ................ 68
§3. Un drept de abitaţie ............................................... 69
§4. Un drept special de moştenire ................................ 70
§5. Procedură de calcul ................................................ 73
§6. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil
în vigoare faţă de reglementarea anterioară ............ 74
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................... 74
§1. Teme de reflecţie .................................................... 74
§2. Teme pentru referat ................................................ 74
§3. Întrebări .................................................................. 75
§4. Teste grilă ............................................................... 75
§5. Speţă ....................................................................... 78
Capitolul III. Drepturile succesorale ale rudelor
defunctului ......................................................................... 80
Secţiunea 1. Sinteze ........................................................... 80
§1. Clasa I de moştenitori legali (clasa
descendenţilor) ........................................................ 80
§2. Clasa a II-a de moştenitori legali (clasa
ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor
privilegiaţi) ............................................................. 82
VIII Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar
§3. Clasa a III-a de moştenitori legali (clasa
ascendenţilor ordinari) ............................................ 90
§4. Clasa a IV-a de moştenitori legali (clasa
colateralilor ordinari) .............................................. 92
§5. Tabel recapitulativ .................................................. 94
§6. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în
vigoare faţă de reglementarea anterioară ................ 94
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................... 95
§1. Teme de reflecţie .................................................... 95
§2. Teme pentru referat ................................................ 95
§3. Întrebări .................................................................. 95
§4. Teste grilă ............................................................... 96
§5. Speţă ....................................................................... 98
Capitolul IV. Moştenirea vacantă .......................................... 100
Secţiunea 1. Sinteze ......................................................... 100
§1. Noţiune ................................................................. 100
§2. Beneficiari ............................................................ 100
§3. Natură juridică ..................................................... 101
§4. Particularităţi ........................................................ 101
§5. Situaţii atipice ...................................................... 103
§6. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil
în vigoare faţă de reglementarea anterioară .......... 105
Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar ............................. 105
§1. Temă de reflecţie .................................................. 105
§2. Temă pentru referat .............................................. 105
§3. Întrebări ................................................................ 105
§4. Teste grilă ............................................................. 106
§5. Speţă ..................................................................... 108
Bibliografie ........................................................................... 109
Titlul III. Devoluţiunea testamentară a moştenirii ................111
Capitolul I. Testamentul .........................................................111
Secţiunea 1. Consideraţii generale ...................................111
§1. Noţiune ..................................................................111
§2. Caractere juridice ..................................................111
§3. Cuprins ..................................................................111
§4. Probă ....................................................................112
Cuprins IX
§5. Interpretare ............................................................113
§6. Condiţii esenţiale de validitate ..............................113
§7. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în
vigoare faţă de reglementarea anterioară ...............119
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului ........................... 120
§1. Enumerare ............................................................ 120
§2. Testamentele ordinare .......................................... 120
§3. Testamentele privilegiate ..................................... 127
§4. Testamentul sumelor şi valorilor depozitate ......... 129
§5. Conversiune ......................................................... 129
§6. Tabel sintetic ........................................................ 130
§7. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în
vigoare faţă de reglementarea anterioară .............. 130
Secţiunea a 3-a. Probleme de seminar ............................. 131
§1. Teme de reflecţie .................................................. 131
§2. Teme pentru referat .............................................. 131
§3. Întrebări ................................................................ 131
§4. Teste grilă ............................................................. 132
§5. Speţă ..................................................................... 135
Capitolul II. Principalele dispoziţii testamentare .................. 137
Secţiunea 1. Legatul ........................................................ 137
§1. Noţiune ................................................................. 137
§2. Condiţii ................................................................ 137
§3. Clasificare ............................................................ 138
§4. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil
în vigoare faţă de reglementarea anterioară .......... 143
§5. Ineficacitatea legatului ......................................... 144
Secţiunea a 2-a. Dezmoştenirea ....................................... 152
§1. Noţiune ................................................................. 152
§2. Feluri .................................................................... 152
§3. Efecte ................................................................... 153
§4. Nulitate ................................................................. 155
§5. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil
în vigoare faţă de reglementarea anterioară .......... 155
Secţiunea a 3-a. Execuţia testamentară ........................... 156
§1. Noţiune ................................................................. 156
§2. Modalităţi de desemnare ...................................... 156
X Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar
§3. Cine poate fi executor testamentar? ..................... 156
§4. Pluralitatea de executori testamentari .................. 156
§5. Natură juridică...................................................... 157
§6. Atribuţii ................................................................ 157
§7. Transmitere .......................................................... 158
§8. Încetare ................................................................. 159
§9. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în
vigoare faţă de reglementarea anterioară .............. 160
Secţiunea a 4-a. Probleme de seminar ............................. 161
§1. Teme de reflecţie .................................................. 161
§2. Teme pentru referat .............................................. 161
§3. Întrebări ................................................................ 162
§4. Teste grilă ............................................................. 162
§5. Speţă ..................................................................... 166
Capitolul III. Limitele dreptului de a dispune asupra
moştenirii .............................................................................. 169
Secţiunea 1. Sinteze ......................................................... 169
Subsecţiunea 1. Oprirea actelor juridice asupra
moştenirii nedeschise .............................................. 169
Subsecţiunea a 2-a. Oprirea substituţiilor
fideicomisare graduale şi veşnice ............................ 170
§1. Noţiune şi reglementare legală ............................. 170
§2. Condiţii ................................................................ 171
§3. Efecte .................................................................. 171
§4. Ineficacitate .......................................................... 172
§5. Revizuirea sarcinii administrării bunului/lor ....... 173
§6. Liberalităţile reziduale ......................................... 173
§7. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil
în vigoare faţă de reglementarea anterioară .......... 174
Subsecţiunea a 3-a. Oprirea liberalităţilor care
încalcă rezerva succesorală ..................................... 175
§1. Noţiune şi reglementare legală ............................ 175
§2. Caractere juridice ................................................ 175
§3. Întindere ............................................................... 176
§4. Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii
disponibile ............................................................ 181
§5. Reducţiunea liberalităţilor excesive ..................... 186


ISBN: 978-606-18-0196-1
Data aparitiei: 27 Mai 2013
Nr pagini : 312

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0208 sec