Drept civil. Proprietatea intelectuala

Drept civil. Proprietatea intelectuala
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 296
Categoria: Civil

DESCRIERE

Intrarea în vigoare a Noului Cod civil a determinat o regândire şi o reașezare a proprietăţii intelectuale în cadrul dreptului civil. Noile reglementări din domeniul civil au un impact direct asupra relaţiilor sociale reglementate de norma de proprietate intelectuală, fie ea de drept civil de autor, fie de proprietate industrială. Analiza iniţială a relaţiilor de proprietate intelectuală (pe care autoarea a făcut-o în cărţile publicate deja de editura C.H. Beck) este completată şi întregită prin prezentul curs din noua perspectivă a dreptului civil asupra studiului, perspectivă conferită de apariţia Noului Cod civil. Lucrarea conţine referiri şi la aspectele noi de ordin procesual astfel cum apar ele reglementate în Noul Cod de procedură civilă.
Abordarea este inedită prin aceea că proprietatea intelectuală nu mai este analizată ca ramură de drept distinctă, ci ca un domeniu al dreptului civil. Lucrarea răspunde astfel necesităţii de actualizare a studiului domeniului proprietăţii intelectuale prin prisma noii codificări civile împletite cu prevederile legilor speciale din domeniu.Cuprins
Prefaţă...................................................................................................................... XV
Argument ............................................................................................................. XVII
Abrevieri ............................................................................................................... XIX
Partea I. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor ............................................. 1
Titlul I. Raportul juridic civil de drept de autor ............................................... 1
Capitolul I. Noţiunea proprietăţii intelectuale. Dreptul civil de autor ....... 1
Secţiunea 1. Consideraţii generale .............................................................. 1
Secţiunea a 2-a. Izvoarele dreptului de autor .............................................. 6
Secţiunea a 3-a. Raportul dintre proprietatea intelectuală
de autor, domeniu al dreptului civil şi alte ramuri de drept ................. 9
Secţiunea a 4-a. Necesitatea şi importanţa dreptului civil de autor .......... 12
Capitolul II. Subiectul dreptului de autor .................................................. 14
Secţiunea 1. Consideraţii generale ............................................................ 14
Secţiunea a 2-a. Terminologie (subiect, proprietar, posesor) ................... 19
Secţiunea a 3-a. Mijloace de probă a raportului juridic civil de drept
de autor. Măsuri de garanţie şi protecţie procesuală în cadrul
procesului civil ................................................................................... 21
Secţiunea a 4-a. Raportul dintre autorul operei şi terţi ............................. 24
Secţiunea a 5-a. Pluralitatea de subiecte în raporturile juridice
de autor în cazul operei comune şi al operei colective ....................... 26
§1. Pluralitatea de subiecte în cazul operei comune ....................... 26
§2. Pluralitatea de subiecte în cazul operelor colective .................. 29
Secţiunea a 6-a. Categorii de autori ocrotite prin dispoziţii
exprese ale legii .................................................................................. 31
§1. Artiştii interpreţi sau executanţi ................................................ 31
§2. Producătorii de înregistrări sonore şi audiovizuale ................... 33
§3. Autorii unei opere audiovizuale ................................................ 33
§4. Regizorul şi producătorul operei audiovizuale ......................... 36
§5. Organismele de radiodifuziune ................................................. 36
§6. Producătorii de programe de calculator, fabricanţii
bazelor de date, utilizatorul legitim al unei baze de date .......... 38
Secţiunea a 7-a. Organismele de gestiune colectivă a dreptului de
autor şi a drepturilor conexe ............................................................... 39
Secţiunea a 8-a. Oficiul Român pentru Drepturi de Autor ....................... 47
Capitolul III. Obiectul dreptului de autor. Categorii de opere
protejate de lege .................................................................................... 50
Secţiunea 1. Noţiunea de obiect al dreptului de autor .............................. 50
Secţiunea a 2-a. Opera originală şi opera derivată.................................... 56
VIII Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor
Secţiunea a 3-a. Opera singulară, opera comună şi opera colectivă ......... 57
Secţiunea a 4-a. Opera de comandă şi opera creată la propria
iniţiativă a autorului ........................................................................... 57
Secţiunea a 5-a. Opera cinematografică şi alte opere audiovizuale .......... 58
Secţiunea a 6-a. Opera de artă plastică, de arhitectură şi fotografică.
Portretul. Corespondenţa adresată unei persoane ............................... 61
Secţiunea a 7-a. Operele artiştilor interpreţi sau executanţi şi
operele producătorilor de înregistrări sonore şi audiovizuale ............ 63
Secţiunea a 8-a. Titlurile ca obiect al dreptului de autor.
Opera publicitară ................................................................................ 66
Secţiunea a 9-a. Categorii de opere protejate în mod expres de lege ....... 68
§1. Programele pentru calculator şi bazele de date ......................... 68
Secţiunea a 10-a. Creaţii ce nu fac obiectul dreptului de autor ................ 69
Capitolul IV. Conţinutul dreptului civil de autor. Drepturile morale ..... 70
Capitolul V. Conţinutul dreptului civil de autor. Drepturile
patrimoniale de autor ........................................................................... 78
Secţiunea 1. Noţiune ................................................................................. 78
Secţiunea a 2-a. Dreptul de valorificare a operei prin aducerea
ei la cunoştinţă publică ....................................................................... 81
§1. Aducerea operei la cunoştinţă publică ...................................... 83
Secţiunea a 3-a. Drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi
sau executanţi. Dreptul la remuneraţia echitabilă. Dreptul la
remuneraţia compensatorie pentru copia privată ................................ 86
§1. Remuneraţia unică echitabilă .................................................... 87
§2. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată ..................... 87
Secţiunea a 4-a. Drepturile producătorilor de înregistrări sonore ............. 92
Secţiunea a 5-a. Drepturile organismelor de radiodifuziune
şi de televiziune .................................................................................. 93
Secţiunea a 6-a. Dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza
traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum şi orice altă
transformare a operei prin care se obţine o operă derivată ............... 100
Secţiunea a 7-a. Dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza
închirierea originalului şi a copiilor operelor ................................... 100
Secţiunea a 8-a. Drepturile sui generis ale fabricanţilor bazelor
de date .............................................................................................. 103
Secţiunea a 9-a. Drepturi patrimoniale de autor derivate
din specificul operei ......................................................................... 104
§1. Dreptul de suită ....................................................................... 104
§2. Drepturi patrimoniale asupra programelor pentru
calculator ................................................................................ 106
Capitolul VI. Limitele exercitării dreptului de autor .............................. 107
Secţiunea 1. Noţiune ............................................................................... 107
Secţiunea a 2-a. Limite pentru utilizarea operei ..................................... 107
Secţiunea a 3-a. Limite pentru transformarea unei opere ....................... 111
Secţiunea a 4-a. Limite pentru reproducerea sau comunicarea
publică a operei ................................................................................ 112
Cuprins IX
Secţiunea a 5-a. Categorii de autorizaţii necesare în situaţia limitării
exercitării dreptului de autor. Dreptul de citare ............................... 113
Capitolul VII. Durata protecţiei dreptului de autor ................................ 114
Titlu II. Transmiterea drepturilor de autor ................................................ 116
Capitolul I. Transferul drepturilor de autor pe calea devoluţiunii
legale şi testamentare ......................................................................... 116
Capitolul II. Transmiterea drepturilor de autor prin acte între vii ....... 120
Capitolul III. Contractul de muncă cu clauză de comandă
a unei opere ......................................................................................... 122
Titlu III. Contracte speciale reglementate de Legea privind dreptul
de autor şi drepturile conexe ...................................................................... 123
Capitolul I. Contractul de editare a unei opere ........................................ 123
Capitolul II. Contractul de reprezentare teatrală sau de
execuţie muzicală ................................................................................ 126
Capitolul III. Contractul de închiriere a unei opere ................................ 128
Capitolul IV. Contractul de reproducere a unei opere de artă ............... 130
Capitolul V. Împrumutul public ................................................................ 131
Capitolul VI. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale
de autor................................................................................................ 133
Secţiunea 1. Contractul de cesiune exclusivă ......................................... 134
Secţiunea a 2-a. Contractul de cesiune neexclusivă ............................... 135
Capitolul VII. Contractul de adaptare ...................................................... 139
Capitolul VIII. Contractul de comandă a unei opere viitoare ................ 140
Capitolul IX. Contractul de producţie audiovizuală ................................ 143
Capitolul X. Contractul de utilizare a unui program
pentru calculator ................................................................................ 144
Capitolul XI. Contractul de folosire în film a unei opere ........................ 145
Capitolul XII. Concluzii ............................................................................. 146
Partea a-II-a. Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială ................... 147
Titlu I. Noţiuni introductive ............................................................................ 147
Capitolul I. Definiţie. Terminologie. Natură juridică .............................. 147
Capitolul II. Componentele dreptului de proprietate industrială.
Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială ................... 152
Capitolul III. Izvoarele dreptului de proprietate industrială ................. 154
Secţiunea 1. Izvoare interne ale dreptului de proprietate industrială ..... 154
X Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor
Secţiunea a 2-a. Izvoare internaţionale ale dreptului de proprietate
industrială ......................................................................................... 155
Capitolul IV. Raportul dintre dreptul de proprietate industrială
şi alte ramuri de drept ........................................................................ 157
Secţiunea 1. Raportul cu dreptul civil .................................................... 157
Secţiunea a 2-a. Legătura dintre dreptul de proprietate industrială
şi fostul drept comercial ................................................................... 157
Secţiunea a 3-a. Legătura dintre proprietatea industrială şi
dreptul administrativ ........................................................................ 158
Secţiunea a 4-a. Legătura dintre proprietatea industrială
şi dreptul muncii ............................................................................... 159
Capitolul V. Necesitatea şi importanţa dreptului de
proprietate industrială ....................................................................... 160
Titlu II. Obiectul dreptului de proprietate industrială ................................. 161
Capitolul I. Protecţia semnelor distinctive ................................................ 161
Secţiunea 1. Protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice ....................... 161
§1. Aspecte introductive. Cadru legislativ. Definiţii.
Natură juridică ........................................................................ 161
§2. Funcţiile mărcilor .................................................................... 164
§3. Semne distinctive care fac obiectul protecţiei.
Clasificarea mărcilor ............................................................... 165
§4. Semne distinctive constitutive ale mărcii ................................ 168
4.1. Cuvinte şi desene ……………… .............................. …..168
4.2. Elemente figurative şi semne tridimensionale ……………169
4.3. Culori …………… ................................................................ 170
§5. Condiţii de fond cerute unui semn distinctiv pentru
obţinerea protecţiei ca marcă .................................................. 170
Secţiunea a 2-a. Subiectul protecţiei mărcii ........................................... 172
Secţiunea a 3-a. Conţinutul protecţiei mărcii. Drepturi şi obligaţii
născute din protejarea unei mărci ..................................................... 172
§1. Drepturi subiective conferite de marca înregistrată ................ 172
§2. Obligaţiile titularului protecţiei mărcii ................................... 174
Secţiunea a 4-a. Modalităţi de acordare a protecţiei mărcii. Condiţia
protecţiei. Procedura de acordare a protecţiei .................................. 174
§1. Naşterea drepturilor subiective conferite de marca
înregistrată. Procedura înregistrării mărcii ............................. 174
§2. Procedura de înregistrare a mărcii .......................................... 175
Secţiunea a 5-a. Durata protecţiei mărcii. Protecţia protecţiei.
Stingerea protecţiei .......................................................................... 178
§1. Durata, reînnoirea şi modificarea înregistrării mărcii ............. 178
§2. Efectele juridice ale înregistrării mărcii .................................. 179
§3. Transmiterea dreptului la marcă ............................................. 179
3.1. Contractul de cesiune al mărcii ....................................... 180
3.2. Contractul de licenţă asupra unei mărci ......................... 181
3.3. Contractul de franciză asupra unei mărci ........................ 182
Cuprins XI
3.3.1. Reţeaua de franciză. Constituirea reţelei de franciză 183
3.3.2. Condiţii cerute de lege pentru înfiinţarea
reţelei de franciză, pentru francizor .......................... 183
3.3.3. Condiţii cerute de lege pentru beneficiar ................. 185
3.3.4. Crearea reţelei de franciză ........................................ 185
3.4. Efectele contractului de franciză .................................... 186
3.5. Încetarea contractului de franciză ................................... 190
Secţiunea a 6-a. Protecţia indicaţiilor geografice ................................... 192
Secţiunea a 7-a. Protecţia numelui ca element de distinctivitate
în activitatea profesioniştilor ............................................................ 196
Secţiunea a 8-a. Protecţia emblemei ....................................................... 198
Secţiunea a 9-a. Protecţia numelui de domeniu ...................................... 199
Capitolul II. Protecţia creaţiilor utilitare ornamentale
(desene şi modele industriale) ............................................................ 202
Secţiunea 1. Protecţia desenelor şi modelelor industriale ....................... 202
§1. Definiţie, terminologie, importanţa protecţiei ......................... 202
§2. Sediul materiei ........................................................................ 204
§3. Condiţii de protecţie ................................................................ 204
§4. Subiectul protecţiei ................................................................. 205
Secţiunea a 2-a. Condiţii pentru protecţia desenelor
şi modelelor industriale .................................................................... 206
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie .............. 207
Secţiunea a 4-a. Drepturi şi obligaţii conferite de certificatul de
înregistrare a desenelor şi modelelor ................................................ 211
Secţiunea a 5-a. Desenele şi modelele comunitare ................................. 213
Capitolul III. Protecţia creaţiilor utilitare industriale – invenţia ........... 215
Secţiunea 1. Protecţia invenţiei prin brevetul de invenţie ...................... 215
Secţiunea a 2-a. Subiectul protecţiei ....................................................... 216
Secţiunea a 3-a. Obiectul protecţiei. Condiţii de brevetabilitate ............ 217
Secţiunea a 4-a. Procedura administrativă a obţinerii protecţiei ............. 220
§1. Constituirea depozitului naţional reglementar ........................ 220
§2. Examinarea preliminară a cererii de brevetare
a unei invenţii ......................................................................... 223
§3. Examinarea în fond a cererii de brevetare a unei invenţii ....... 223
§4. Eliberarea brevetului ............................................................... 224
§5. Tipuri de brevet de invenţie .................................................... 224
Secţiunea a 5-a. Drepturile şi obligaţiile titularului de brevet ................ 225
Secţiunea a 6-a. Pierderea dreptului asupra brevetului de invenţie ........ 227
Secţiunea a 7-a. Transmiterea drepturilor subiective conferite
prin titlul de protecţie ....................................................................... 227
§1. Contractul de cesiune .............................................................. 228
§2. Contractul de licenţă ............................................................... 229
§3. Aportul în societate al unui brevet .......................................... 230
Capitolul IV. Protecţia noilor soiuri de plante ......................................... 231
Capitolul V. Protecţia invenţiei prin modele de utilitate ......................... 234
XII Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor
Secţiunea 1. Definiţie, terminologie, sediul materiei .............................. 234
Secţiunea a 2-a. Obiectul protecţiei. Condiţiile protecţiei ...................... 234
Secţiunea a 3-a. Subiectul protecţiei ....................................................... 235
Secţiunea a 4-a. Înregistrarea şi obţinerea protecţiei .............................. 236
§1. Cererea de obţinere a modelului de utilitate.
Depozitul naţional reglementar .............................................. 236
§2. Examinarea preliminară şi publicarea cererii
de model de utilitate ............................................................... 236
§3. Pronunţarea hotărârii de înregistrare a modelului
de utilitate ............................................................................... 237
§4. Eliberarea certificatului de model de utilitate ......................... 238
§5. Drepturi conferite de modelul de utilitate ............................... 238
§6. Cereri internaţionale de protecţie prin model de utilitate ........ 239
Capitolul VI. Protecţia topografiilor produselor semiconductoare ........ 240
Titlu III. Oficiul de Stat pentru Investiţii şi Mărci ........................................ 243
Capitolul I. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice ................................ 244
Capitolul II. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale .............. 245
Capitolul III. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
privind invenţiile şi modelele de utilitate .......................................... 246
Capitolul IV. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
privind consilierii în proprietate industrială .................................... 247
Titlu IV. Aspecte de procedură în soluţionarea litigiilorde drept
de proprietate industrială ............................................................................. 248
Capitolul I. Aspecte de procedură în soluţionarea litigiilor sub
dispoziţiile vechiului Cod de procedură civilă ................................. 248
Capitolul II. Aspecte particulare ale stabilirii cadrului procesual
în litigiile din materia drepturilor de proprietate intelectuală ....... 252
Secţiunea 1. Pseudonimul, atribut de identificare procesuală................. 252
Capitolul III. Procedura măsurilor provizorii în materia drepturilor
de proprietate intelectuală din Noul Cod de procedură civilă.
Prezentare generală ............................................................................ 257
Secţiunea 1. Noţiunea de drepturi de proprietate intelectuală
şi de măsuri provizorii procesuale în domeniul drepturilor de
proprietate intelectuală. Sediul materiei. Măsuri provizorii care
pot fi dispuse de instanţa de judecată în domeniul dreptului de
proprietate intelectuală ..................................................................... 257
Secţiunea a 2-a. Competenţa instanţei .................................................... 258
Secţiunea a 3-a. Cererea de instituire a măsurilor provizorii .................. 259
Secţiunea 4-a. Judecarea cererii de instituire a măsurilor provizorii ...... 261
Cuprins XIII
Secţiunea a 5-a. Hotărârea judecătorească. Tipuri de măsuri
provizorii care pot fi luate de instanţă. Efecte. Căi de atac .............. 262
Secţiunea a 6-a. Măsuri asigurătorii şi probe în domeniul protecţiei
noilor soiuri de plante ...................................................................... 264
Titlu V. Consilierii în proprietate industrială ................................................ 266
Bibliografie selectivă .............................................................................................. 269

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec