Drept civil. Persoanele in reglementarea noului Cod civil

Drept civil. Persoanele in reglementarea noului Cod civil
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 312
Categoria: Civil

DESCRIERE

Dreptul persoanelor este important nu numai pentru ca guverneaza si protejeaza omul, dar si pentru ca este implicat in toate celelate ramuri ale dreptului: persoana este „inima” tuturor activitatilor juridice. Nu intamplator – dupa modelul lui Justinian – codurile moderne se deschid cu Dreptul persoanelor.
Prin acest curs universitar este prezentata materia persoanelor din perspectiva noului Cod civil, astfel cum a intrat in vigoare de la 1 octombrie 2011. Se are in vedere corpul uman (inclusiv prelevarea si transplantul de organe), drepturile personalitatii, inclusiv mult invocatul drept la respectarea vietii private, capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu, identificarea si ocrotirea persoanei fizice, precum si persoana juridica.
Ovidiu Ungureanu este profesor universitar, fost decan al Facultatii de Drept – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, iar Cornelia Munteanu este lector universitar la aceeasi facultate.Cuprins
TITLUL I. PERSOANA FIZICĂ __________________________________________ 1
Capitolul I. Existenţa persoanei fizice ___________________________________ 3
Secţiunea I. Preliminarii ______________________________________________ 3
§1. Noţiunea şi definirea persoanei fizice_______________________________ 3
1. Persoană, personaj şi personalitate _______________________________ 3
2. Persoana fizică – subiect de drept ________________________________ 4
3. Individualism şi socializare ______________________________________ 7
4. Fiinţa umană şi personalitatea juridică _____________________________ 8
5. Persoana fizică şi capacitatea juridică ____________________________ 10
6. Persoana fizică şi persoana juridică ______________________________ 11
7. Clasificarea persoanelor fizice __________________________________ 13
8. Absenţa calităţii de subiect de drept a animalelor ___________________ 14
9. Importanţa dreptului persoanelor ________________________________ 18
§2. Sediul materiei _______________________________________________ 19
Secţiunea a II-a. Corpul uman ________________________________________ 20
§1. Preliminarii __________________________________________________ 20
§2. Protecţia corpului uman prin Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii (titlul VI) şi prin prevederile noului Cod civil ________ 25
1. Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la o persoană în viaţă_______ 27
2. Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la o persoană decedată _____ 30
3. Transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane____________________ 33
4. Daunele corporale____________________________________________ 34
§3. Persoana fizică şi procrearea medical asistată ______________________ 36
Secţiunea a III-a. Drepturile personalităţii _______________________________ 42
§1. Preliminarii __________________________________________________ 42
§2. Dreptul la propria imagine ______________________________________ 50
1. Noţiune. Fundament __________________________________________ 50
2. Autonomia dreptului la imagine _________________________________ 53
3. Consimţământul _____________________________________________ 55
4. Limitele dreptului la propria imagine______________________________ 58
5. Contractul de imagine_________________________________________ 61
6. Stingerea dreptului asupra imaginii ______________________________ 62
§3. Dreptul la onoare _____________________________________________ 63
§4. Dreptul la propria voce _________________________________________ 67
§5. Dreptul la demnitate ___________________________________________ 69
§6. Dreptul la respectarea vieţii private _______________________________ 71
§7. Protecţia datelor cu caracter personal _____________________________ 76
§8. Sancţiunile civile privind nerespectarea drepturilor personalităţii ________ 78
Drept civil. Persoanele
VIII
Secţiunea a IV-a. Viaţa. Capacitatea de folosinţă_________________________ 85
§1. Preliminarii__________________________________________________ 85
§2. Definiţie ____________________________________________________ 85
§3. Naşterea. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice __________ 87
§4. Prezumţia timpului legal al concepţiunii ___________________________ 89
§5. Există un drept de a nu te naşte? Se poate vorbi de un prejudiciu
care rezultă din naştere sau din absenţa sa (din nenaştere)? __________ 90
§6. Declararea naşterii ___________________________________________ 91
§7. Caracterele juridice ale capacităţii juridice de folosinţă________________ 93
§8. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice__________________ 95
Secţiunea a V-a. Moartea. Sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice __ 96
§1. Preliminarii__________________________________________________ 96
§2. Statutul morţii________________________________________________ 98
§3. Scurt istoric _________________________________________________ 99
§4. Momentul morţii_____________________________________________ 101
§5. Declararea decesului_________________________________________ 105
§6. Dispariţia. Incertitudinea asupra existenţei persoanei________________ 106
§7. Declararea judecătorească a morţii______________________________ 109
§8. Comorienţii_________________________________________________ 117
Secţiunea a VI-a. Incapacităţile de folosinţă ale persoanei fizice____________ 118
§1. Despre incapacităţi în general__________________________________ 118
§2. Caracterul excepţional al incapacităţilor __________________________ 120
§3. Incapacităţile (îngrădirile sau restrângerile capacităţii) de folosinţă _____ 124
Capitolul al II-lea. Capacitatea de exerciţiu ____________________________ 133
Secţiunea I. Definire şi caractere juridice ______________________________ 133
§1. Preliminarii_________________________________________________ 133
§2. Scurt istoric ________________________________________________ 134
§3. Sediul materiei______________________________________________ 135
§4. Definiţie ___________________________________________________ 135
§5. Caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu _____________________ 135
Secţiunea a II-a. Felurile sau fazele capacităţii de exerciţiu ________________ 137
§1. Lipsa capacităţii de exerciţiu ___________________________________ 137
§2. Capacitatea de exerciţiu restrânsă ______________________________ 141
§3. Capacitatea de exerciţiu deplină ________________________________ 147
§4. Incapacităţile de exerciţiu şi sancţiunea lor________________________ 150
Capitolul al III-lea. Identificarea persoanei fizice________________________ 156
Secţiunea I. Preliminarii ___________________________________________ 156
§1. Noţiune. Definire ____________________________________________ 156
§2. Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice__________ 157
§3. Caracterele juridice ale drepturilor personale nepatrimoniale
(extrapatrimoniale)___________________________________________ 157
Cuprins
IX
Secţiunea a II-a. Numele ___________________________________________ 158
§1. Definiţie____________________________________________________ 158
§2. Scurt istoric_________________________________________________ 159
§3. Sediul materiei ______________________________________________ 161
§4. Caracterele juridice ale dreptului la nume _________________________ 161
§5. Natura juridică a numelui ______________________________________ 164
§6. Uzurparea şi utilizarea abuzivă a numelui _________________________ 166
§7. Numele de familie____________________________________________ 169
1. Definiţie___________________________________________________ 169
2. Dobândirea numelui de familie _________________________________ 169
3. Modificarea numelui de familie _________________________________ 173
4. Schimbarea numelui şi prenumelui pe cale administrativă____________ 185
5. Retranscrierea numelui de familie ______________________________ 190
§8. Prenumele _________________________________________________ 191
1. Definire ___________________________________________________ 191
2. Stabilire. Schimbare _________________________________________ 192
3. Efectele juridice ale prenumelui ________________________________ 194
§9. Pseudonimul________________________________________________ 194
§10. Porecla ___________________________________________________ 195
Secţiunea a III-a. Domiciliul _________________________________________ 196
§1. Preliminarii _________________________________________________ 196
§2. Sediul materiei ______________________________________________ 197
§3. Scurt istoric_________________________________________________ 197
§4. Definire şi terminologie________________________________________ 198
§5. Caracterele juridice ale domiciliului ______________________________ 198
§6. Efectele domiciliului __________________________________________ 200
§7. Felurile domiciliului ___________________________________________ 201
1. Domiciliul de drept comun (voluntar) ____________________________ 201
2. Domiciliul legal _____________________________________________ 204
3. Domiciliul convenţional _______________________________________ 206
§8. Reşedinţa __________________________________________________ 207
1. Definiţie___________________________________________________ 207
2. Caractere _________________________________________________ 207
3. Importanţă_________________________________________________ 208
4. Stabilire şi dovadă___________________________________________ 208
Secţiunea a IV-a. Starea civilă_______________________________________ 209
§1. Definiţie____________________________________________________ 209
§2. Sediul materiei ______________________________________________ 210
§3. Scurt istoric_________________________________________________ 210
§4. Conţinut ___________________________________________________ 211
§5. Caracterele juridice ale stării civile_______________________________ 212
Drept civil. Persoanele
X
§6. Posesia de stat _____________________________________________ 214
§7. Factorii de ordin natural care intră în compunerea stării civile _________ 217
1. Sexul ____________________________________________________ 217
2. Sănătatea_________________________________________________ 220
3. Concubinajul ______________________________________________ 221
§8. Acţiunile de stare civilă _______________________________________ 222
1. Definiţie __________________________________________________ 222
2. Clasificare ________________________________________________ 223
3. Efectele acţiunilor de stare civilă _______________________________ 223
4. Caracterele juridice ale acţiunilor de stare civilă ___________________ 224
5. Proba stării civile ___________________________________________ 224
§9. Actele de stare civilă _________________________________________ 226
1. Definiţie __________________________________________________ 226
2. Scurt istoric _______________________________________________ 226
3. Natura juridică a actelor de stare civilă __________________________ 227
4. Organizarea stării civile ______________________________________ 227
5. Ofiţerii de stare civilă ________________________________________ 228
6. Cazul în care actul de stare civilă a fost întocmit de o altă persoană
decât de un ofiţer de stare civilă _________________________________ 229
7. Felurile înregistrărilor de stare civilă ____________________________ 230
8. Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă_____________________ 230
9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă _______ 231
10. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor
de stare civilă şi a menţiunilor ___________________________________ 232
11. Reconstituirea actelor de stare civilă___________________________ 234
Capitolul al IV-lea. Ocrotirea persoanei fizice __________________________ 236
§1. Preliminarii_________________________________________________ 236
§2. Sediul materiei______________________________________________ 237
§3. Scurt istoric ________________________________________________ 237
Secţiunea I. Minorii _______________________________________________ 238
§1. Autoritatea părintească _______________________________________ 238
1. Definiţie __________________________________________________ 238
2. Sediul materiei _____________________________________________ 239
3. Principiile generale__________________________________________ 239
4. Exercitarea autorităţii părinteşti ________________________________ 242
5. Conţinutul autorităţii părinteşti _________________________________ 242
6. Răspunderea părinţilor_______________________________________ 243
§2. Tutela minorului_____________________________________________ 244
1. Definiţie __________________________________________________ 244
2. Caracterele tutelei minorului __________________________________ 245
3. Principiile tutelei minorului ____________________________________ 247
Cuprins
XI
4. Tutorele___________________________________________________ 248
5. Deschiderea tutelei __________________________________________ 250
6. Consiliul de familie __________________________________________ 252
7. Exercitarea tutelei ___________________________________________ 253
8. Încetarea tutelei ____________________________________________ 257
9. Răspunderea tutorelui________________________________________ 258
§3. Curatela minorului ___________________________________________ 260
1. Definiţie. Natură juridică ______________________________________ 260
2. Cazurile de instituire a curatelei ________________________________ 261
3. Încetarea curatelei __________________________________________ 261
§4. Protecţia copilului aflat în dificultate______________________________ 261
1. Preliminarii ________________________________________________ 261
2. Plasamentul copilului ________________________________________ 262
3. Plasamentul copilului în regim de urgenţă ________________________ 263
4. Supravegherea specializată ___________________________________ 263
Secţiunea a II-a. Majorii ____________________________________________ 263
§1. Ocrotirea persoanei fizice prin interdicţie judecătorească _____________ 263
1. Definiţie___________________________________________________ 264
2. Sediul materiei _____________________________________________ 265
3. Condiţiile punerii sub interdicţie ________________________________ 265
4. Procedura punerii sub interdicţie _______________________________ 266
5. Efectele punerii sub interdicţie _________________________________ 268
6. Ridicarea interdicţiei judecătoreşti ______________________________ 269
7. Încetarea interdicţiei judecătoreşti ______________________________ 270
§2. Tratamentul medical în cazul persoanelor cu tulburări psihice _________ 270
1. Preliminarii ________________________________________________ 270
2. Instituirea tratamentului_______________________________________ 271
3. Încetarea internării __________________________________________ 273
§3. Curatela ___________________________________________________ 273
1. Noţiune şi clasificare_________________________________________ 273
2. Sediul materiei _____________________________________________ 274
3. Cazurile de instituire a curatelei capabilului (curatela propriu-zisă) _____ 274
4. Instituirea curatelei __________________________________________ 275
5. Conţinutul curatelei propriu-zise ________________________________ 276
6. Încetarea curatelei propriu-zise ________________________________ 277
7. Curatela persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu
capacitate de exerciţiu restrânsă (curatela specială) __________________ 277
§4. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice _________________________ 278
Drept civil. Persoanele
XII
TITLUL AL II-LEA. PERSOANA JURIDICĂ _____________________________ 279
§1. Definiţie şi terminologie _______________________________________ 279
§2. Sediul materiei______________________________________________ 280
§3. Clasificarea persoanelor juridice ________________________________ 281
§4. Elementele constitutive ale persoanei juridice _____________________ 284
§5. Înfiinţarea persoanei juridice. Înregistrarea ________________________ 286
§6. Capacitatea persoanei juridice _________________________________ 288
§7. Identificarea persoanei juridice _________________________________ 290
§8. Reorganizarea persoanei juridice _______________________________ 291
§9. Încetarea persoanei juridice ___________________________________ 292
Bibliografie selectivă ______________________________________________ 293
Index ___________________________________________________________ 295


Data: 14.12.2011
312 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec