Drept civil. Partea generala. Persoanele. In reglementarea noului Cod civil

Drept civil. Partea generala. Persoanele. In reglementarea noului Cod civil
Preț: 55,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 472
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data: 10.01.2012
472 pagini

Descriere
Lucrarea de fata trateaza institutiile clasice, specifice acestei parti din materia dreptului civil, in reglementarea noului Cod civil, prezentata comparativ cu reglementarea anterioara. Metoda comparativa releva faptul ca noul Cod nu schimba radical abordarea institutiilor de drept civil in domeniul supus analizei, in sensul ca nu contine prevederi de o noutate absoluta, care sa surprinda. Ceea ce este nou si diferit reprezinta, de fapt, solutiile propuse de doctrina si jurisprudenta pentru problemele controversate ori solutii imprumutate din coduri civile ale altor tari, verificate in timp.

Modificari importante au intervenit, in special, la institutia actului juridic civil, a prescriptiei extinctive, la ocrotirea persoanei fizice si la reglementarea persoanei juridice. Modificarile intervenite, precum si „constructiile noi”, realizate pe temeliile dreptului civil, au fost analizate si interpretate, semnalandu-se problemele si propunandu-se solutii de rezolvare a lor. Practica judiciara va fi, insa, aceea care va avea ultimul cuvant de spus.

Carmen Tamara Ungureanu


Cuprins
Capitolul I. Noţiuni introductive__________________________________ 1
Secţiunea I. Definiţia dreptului civil _____________________________ 1
Secţiunea a II-a. Delimitarea dreptului civil _______________________ 3
§1. Criterii de delimitare__________________________________ 4
1. Obiectul de reglementare_____________________________ 4
2. Metoda de reglementare _____________________________ 4
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept)__________ 4
4. Natura sancţiunilor __________________________________ 7
5. Calitatea subiectelor_________________________________ 7
6. Principiile proprii ale ramurii ___________________________ 7
6.1. Principiul proprietăţii _____________________________ 8
6.2. Principiul egalităţii în faţa legii civile _________________ 9
6.3. Principiul îmbinării intereselor personale cu
interesele generale_________________________________ 10
6.4. Principiul garantării şi ocrotirii drepturilor subiective
civile ____________________________________________ 11
§2. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept __________ 11
1. Dreptul constituţional _______________________________ 11
2. Dreptul administrativ________________________________ 12
3. Dreptul financiar ___________________________________ 13
4. Dreptul muncii ____________________________________ 14
5. Dreptul comercial __________________________________ 14
6. Dreptul familiei ____________________________________ 15
7. Dreptul internaţional privat ___________________________ 16
8. Dreptul procesual civil ______________________________ 17
Secţiunea a III-a. Izvoarele dreptului civil _______________________ 18
1. Noţiune__________________________________________ 18
2. Clasificare________________________________________ 18
2.1. Izvoare formale ________________________________ 18
2.2. Izvoare neformale ______________________________ 23
Secţiunea a IV-a. Aplicarea normei juridice civile _________________ 26
§1. Aplicarea normei juridice civile în timp___________________ 26
1. Principiul neretroactivităţii____________________________ 28
2. Principiul aplicării imediate a normei juridice civile noi______ 31
§2. Aplicarea normei juridice civile în spaţiu _________________ 32
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XII
§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor_________ 33
Secţiunea a V-a. Interpretarea normelor juridice civile _____________ 34
1. Necesitatea interpretării _____________________________ 34
2. Clasificare________________________________________ 35
2.1. În raport de persoana care face interpretarea şi
de forţa juridică a interpretării_________________________ 35
2.2. În raport de metodele folosite la interpretarea
normelor juridice civile ______________________________ 37
2.3. În raport de rezultatul la care se ajunge prin
interpretare _______________________________________ 41
Capitolul II. Raportul juridic civil ________________________________ 45
Secţiunea I. Definiţia, caracterele şi izvoarele raportului juridic civil ___ 45
1. Definiţie _________________________________________ 45
2. Caractere ________________________________________ 45
3. Izvoare __________________________________________ 46
Secţiunea a II-a. Structura raportului juridic civil __________________ 48
§1. Subiectele raportului juridic civil________________________ 48
1. Noţiune__________________________________________ 48
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil__________ 49
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil _____________ 50
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil ____________ 54
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil ____________ 60
5.1. Noţiune ______________________________________ 60
5.2. Persoana fizică ________________________________ 61
5.2.1. Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de
exerciţiu _______________________________________ 62
5.2.2. Capacitatea delictuală _______________________ 62
5.2.3. Începutul capacităţii juridice ___________________ 64
5.2.4. Încetarea capacităţii juridice___________________ 66
a) Constatarea fizică a morţii ____________________ 66
b) Declararea judecătorească a morţii _____________ 67
5.2.5. Noţiunea de incapacitate şi de incapabil _________ 73
5.2.6. Felurile incapacităţii _________________________ 75
a) Incapacitatea absolută _______________________ 76
b) Incapacitatea relativă ________________________ 85
5.2.7. Capacitatea deplină de exerciţiu _______________ 88
5.3. Persoana juridică_______________________________ 88
5.3.1. Capacitatea de folosinţă______________________ 89
5.3.2. Capacitatea de exerciţiu _____________________ 91
§2. Conţinutul raportului juridic civil ________________________ 95
Cuprins
XIII
1. Noţiune__________________________________________ 95
2. Clasificarea drepturilor subiective civile _________________ 97
2.1. Drepturile absolute şi drepturile relative _____________ 97
2.2. Drepturile patrimoniale şi drepturile personale
nepatrimoniale ____________________________________ 97
2.3. Drepturi principale şi drepturi accesorii ______________ 99
2.4. Drepturi simple şi drepturi afectate de modalităţi _____ 104
3. Recunoaşterea, exercitarea şi apărarea drepturilor
subiective civile ____________________________________ 105
4. Clasificarea obligaţiilor civile ________________________ 109
4.1. Obligaţii care se nasc din acte juridice sau din fapte
juridice _________________________________________ 110
4.2. Obligaţii civile în funcţie de obiectul lor _____________ 112
4.3. Obligaţii perfecte şi obligaţii imperfecte_____________ 113
4.4. Obligaţii obişnuite, reale şi opozabile terţilor _________ 114
4.5. Obligaţii simple şi obligaţii complexe_______________ 114
§3. Obiectul raportului juridic civil ________________________ 115
1. Definiţie ________________________________________ 115
2. Clasificarea bunurilor ______________________________ 117
2.1. După calitatea titularului din al cărui patrimoniu fac
parte ___________________________________________ 117
2.2. După posibilitatea de a face obiectul unor acte
juridice civile _____________________________________ 118
2.3. După natura bunurilor şi calificarea dată lor de lege ___ 119
2.4. După modul în care sunt determinate ______________ 122
2.5. După cum se pot sau nu se pot schimba unele
cu altele ________________________________________ 124
2.6. După cum întrebuinţarea bunurilor conduce sau
nu la consumarea substanţei lor______________________ 125
2.7. După posibilitatea împărţirii bunurilor, fără a li se
schimba destinaţia ________________________________ 125
2.8. După corelaţia dintre bunuri _____________________ 126
2.9. După cum bunurile sunt producătoare de fructe
sau nu__________________________________________ 127
Capitolul III. Actul juridic civil _________________________________ 129
Secţiunea I. Noţiune ______________________________________ 129
Secţiunea a II-a. Clasificarea actelor juridice civile _______________ 130
1. După numărul părţilor______________________________ 130
2. După scopul urmărit la încheierea lor__________________ 132
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XIV
3. După momentul în care îşi produc efectele _____________ 134
4. După modul lor de formare__________________________ 135
5. După efectele pe care le produc _____________________ 136
6. După importanţa actului juridic în raport cu un bun sau
cu un patrimoniu____________________________________ 137
7. După rolul recunoscut de lege voinţei părţilor în
determinarea conţinutului actelor juridice_________________ 138
8. După corelaţia dintre ele ___________________________ 139
9. După posibilitatea încadrării lor juridice în unul din
tipurile de acte juridice reglementate expres de lege________ 139
10. După modul de încheiere a actelor juridice civile________ 140
11. După modul lor de executare _______________________ 140
Secţiunea a III-a. Condiţiile actului juridic civil___________________ 142
§1. Definiţie şi clasificare _______________________________ 142
§2. Condiţiile de formare şi de validitate a actului juridic _______ 143
1. Capacitatea _____________________________________ 143
2. Consimţământul __________________________________ 144
2.1. Definiţie _____________________________________ 144
2.2. Legătura dintre consimţământ şi voinţa juridică ______ 144
2.3. Corelaţia dintre voinţa internă şi voinţa declarată _____ 145
2.4. Condiţiile de valabilitate a consimţământului_________ 146
2.5. Viciile de consimţământ_________________________ 151
2.5.1. Eroarea__________________________________ 151
2.5.2. Dolul ____________________________________ 157
2.5.3. Violenţa__________________________________ 161
2.5.4. Leziunea _________________________________ 165
3. Obiectul actului juridic civil __________________________ 169
3.1. Noţiune _____________________________________ 169
3.2. Condiţii de validitate generale ____________________ 169
3.2.1. Obiectul trebuie să existe ____________________ 169
3.2.2. Obiectul trebuie să fie determinat sau
determinabil ___________________________________ 170
3.2.3. Obiectul trebuie să fie posibil _________________ 171
3.2.4. Obiectul trebuie să fie în circuitul civil___________ 172
3.2.5. Obiectul trebuie să fie licit şi moral _____________ 172
3.3. Condiţii de validitate speciale ____________________ 173
3.3.1. Obiectul să constituie un fapt personal al celui
care se obligă __________________________________ 173
Cuprins
XV
3.3.2. Cel care se obligă trebuie să fie titularul
dreptului ______________________________________ 174
4. Cauza actului juridic civil ___________________________ 175
4.1. Noţiune _____________________________________ 175
4.2. Elementele cauzei _____________________________ 175
4.3. Condiţii de validitate ___________________________ 176
4.3.1. Cauza trebuie să existe _____________________ 176
4.3.2. Cauza trebuie să fie licită şi morală ____________ 177
5. Forma actului juridic civil ___________________________ 178
5.1. Principiul autonomiei de voinţă ___________________ 178
5.2. Noţiunea de formă a actului juridic civil şi felurile ei ___ 179
5.2.1. Forma cerută pentru validitatea actului juridic
civil __________________________________________ 179
5.2.2. Forma cerută pentru probarea actului juridic _____ 182
5.2.3. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi____ 183
§3. Condiţiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalităţile
actului juridic civil _____________________________________ 185
1. Termenul _______________________________________ 186
1.1. Noţiune _____________________________________ 186
1.2. Clasificare ___________________________________ 187
1.3. Efectele termenului ____________________________ 189
2. Condiţia ________________________________________ 190
2.1. Noţiune _____________________________________ 190
2.2. Clasificare ___________________________________ 191
2.3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea
condiţiei ________________________________________ 193
2.4. Efectele condiţiei ______________________________ 195
2.5. Diferenţe între termen şi condiţie__________________ 196
3. Sarcina _________________________________________ 196
3.1. Noţiune _____________________________________ 196
3.2. Clasificare ___________________________________ 197
3.3. Efectele neexecutării sarcinii_____________________ 198
Secţiunea a IV-a. Interpretarea actului juridic civil________________ 198
1. Noţiune_________________________________________ 198
2. Reguli de interpretare______________________________ 199
Secţiunea a V-a. Efectele actului juridic civil ____________________ 201
1. Noţiune_________________________________________ 201
2. Principiile efectelor actului juridic _____________________ 201
2.1. Principiul forţei obligatorii________________________ 201
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XVI
2.1.1. Excepţii de la principiul forţei obligatorii _________ 202
2.2. Principiul irevocabilităţii _________________________ 203
2.2.1. Excepţii de la principiul irevocabilităţii___________ 204
2.3. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil ______ 205
2.3.1. Succesorii________________________________ 206
2.3.2. Creditorii chirografari _______________________ 208
2.3.3. Excepţii de la principiul relativităţii _____________ 209
Secţiunea a VI-a. Reprezentarea în actele juridice civile __________ 213
1. Noţiune_________________________________________ 213
2. Clasificare_______________________________________ 213
2.1. Reprezentarea legală, convenţională şi judiciară _____ 213
2.1.1. Reprezentarea legală _______________________ 214
2.1.2. Reprezentarea judiciară _____________________ 214
2.1.3. Reprezentarea convenţională_________________ 215
2.2. Reprezentarea generală şi specială _______________ 216
3. Forma împuternicirii reprezentării_____________________ 216
4. Condiţiile reprezentării _____________________________ 217
4.1. Împuternicirea de a reprezenta ___________________ 217
4.2. Intenţia de a reprezenta_________________________ 219
4.3. Voinţa valabilă a reprezentantului _________________ 220
5. Efectele reprezentării ______________________________ 220
6. Încetarea reprezentării _____________________________ 221
Secţiunea a VII-a. Nulitatea actului juridic civil __________________ 222
§1. Definiţie şi funcţii __________________________________ 222
1. Definiţie ________________________________________ 222
2. Funcţiile nulităţii __________________________________ 222
§2. Clasificarea nulităţilor_______________________________ 223
1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă _________________ 223
1.1. Regimul juridic al nulităţii absolute ________________ 224
1.2. Regimul juridic al nulităţii relative _________________ 225
1.3. Confirmarea__________________________________ 226
2. Nulitatea totală şi nulitatea parţială ___________________ 228
3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală__________________ 229
4. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă_________________ 229
5. Nulitatea de drept şi nulitatea judiciară ________________ 229
6. Nulitatea amiabilă şi nulitatea judiciară ________________ 230
§3. Cauzele de nulitate ________________________________ 230
§4. Efectele nulităţii ___________________________________ 231
1. Principiile efectelor nulităţii__________________________ 232
Cuprins
XVII
1.1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii____________ 232
1.1.1. Excepţii__________________________________ 233
1.2. Principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară
(restitutio in integrum)______________________________ 234
1.2.1. Excepţii__________________________________ 234
1.2.2. Restituirea prestaţiilor_______________________ 235
1.3. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare
a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis,
resolvitur ius accipientis) ___________________________ 237
1.3.1. Excepţii__________________________________ 237
2. Principii care înlătură nulitatea _______________________ 239
2.1. Principiul conversiunii actului juridic _______________ 240
2.1.1. Condiţii __________________________________ 240
2.1.2. Aplicaţii __________________________________ 241
2.2. Principiul validităţii aparenţei în drept ______________ 241
2.3. Principiul răspunderii civile delictuale ______________ 242
§5. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a
actului juridic ________________________________________ 243
1. Rezoluţiunea ____________________________________ 243
2. Rezilierea _______________________________________ 243
3. Revocarea ______________________________________ 244
4. Reducţiunea _____________________________________ 244
5. Caducitatea _____________________________________ 245
6. Inopozabilitatea __________________________________ 245
7. Clauzele considerate nescrise _______________________ 245
Capitolul IV. Dovada drepturilor civile (probele) __________________ 248
Secţiunea I. Noţiunea, obiectul, sarcina şi importanţa probei.
Reguli de admisibilitate ____________________________________ 248
1. Noţiune_________________________________________ 248
2. Obiectul probei ___________________________________ 249
3. Sarcina probei ___________________________________ 250
4. Importanţa probei _________________________________ 251
5. Reguli de admisibilitate ____________________________ 251
Secţiunea a II-a. Mijloacele de probă _________________________ 251
§1. Înscrisurile _______________________________________ 251
1. Noţiune şi clasificare ______________________________ 251
2. Înscrisul autentic__________________________________ 253
3. Înscrisul sub semnătură privată ______________________ 255
3.1. Noţiune _____________________________________ 255
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XVIII
3.2. Formalitatea multiplului exemplar _________________ 256
3.3. Menţiunea „bun şi aprobat” ______________________ 257
3.4. Forţa probantă________________________________ 258
3.5. Data________________________________________ 259
4. Înscrisul în formă electronică ________________________ 259
5. Înscrisurile nepreconstituite _________________________ 260
5.1. Menţiunile făcute de creditor pe titlul de creanţă______ 260
5.2. Registrele, cărţile şi hârtiile casnice _______________ 261
5.3. Scrisorile ____________________________________ 262
§2. Mărturia (proba cu martori) __________________________ 262
1. Noţiune. Trăsături_________________________________ 262
2. Admisibilitatea probei cu martori _____________________ 263
2.1. Interdicţia de a se dovedi cu martori existenţa
actelor juridice de o valoare mai mare de 250 lei_________ 264
2.2. Interdicţia de a se dovedi cu martori împotriva şi
peste cuprinsul unui înscris _________________________ 265
2.3. Excepţii _____________________________________ 266
§3. Mărturisirea ______________________________________ 268
1. Noţiunea şi caracterul juridic al mărturisirii______________ 268
2. Felurile mărturisirii ________________________________ 268
3. Interogatoriul ____________________________________ 269
§4. Prezumţiile _______________________________________ 270
1. Noţiune_________________________________________ 270
2. Clasificarea prezumţiilor____________________________ 271
2.1. Prezumţiile legale _____________________________ 271
2.2. Prezumţiile simple sau ale omului _________________ 273
§5. Expertiza ________________________________________ 274
§6.Cercetarea la faţa locului ____________________________ 275
Capitolul V. Prescripţia extinctivă ______________________________ 276
Secţiunea I. Consideraţii generale____________________________ 276
1. Noţiune_________________________________________ 276
2. Sediul materiei ___________________________________ 277
3. Caracterul normelor _______________________________ 277
4. Natura juridică ___________________________________ 281
5. Funcţiile prescripţiei extinctive _______________________ 282
6. Efectul prescripţiei extinctive ________________________ 282
7. Principiile efectului prescripţiei extinctive _______________ 283
Cuprins
XIX
Secţiunea a II-a. Domeniul prescripţiei extinctive ________________ 285
§1. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
patrimoniale _________________________________________ 285
1. Drepturile de creanţă ______________________________ 285
2. Drepturile reale accesorii ___________________________ 286
3. Drepturile reale principale __________________________ 286
§2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
nepatrimoniale _______________________________________ 289
§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei
extinctive ___________________________________________ 290
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei____ 290
2. Acţiunea în constatare _____________________________ 290
3. Acţiunile mixte ___________________________________ 291
4. Dualitatea de acţiuni_______________________________ 291
5. Acţiuni privind un drept secundar_____________________ 292
6. Acţiuni în repararea unui prejudiciu moral ______________ 292
7. Acţiuni în restituirea prestaţiilor executate în baza unui
act juridic anulat (desfiinţat) ___________________________ 293
Secţiunea a III-a. Termenele de prescripţie extinctivă_____________ 293
1. Noţiune_________________________________________ 293
2. Clasificare_______________________________________ 294
2.1. Termenul general _____________________________ 294
2.2. Termene speciale _____________________________ 294
Secţiunea a IV-a. Cursul prescripţiei extinctive __________________ 296
§1. Începutul prescripţiei extinctive _______________________ 296
1. Regula generală__________________________________ 296
2. Reguli speciale___________________________________ 297
§2. Suspendarea prescripţiei extinctive ____________________ 302
1. Noţiune_________________________________________ 302
2. Cauzele de suspendare ____________________________ 303
3. Efectele suspendării prescripţiei extinctive______________ 306
§3. Întreruperea prescripţiei extinctive_____________________ 307
1. Noţiune_________________________________________ 307
2. Cauzele de întrerupere_____________________________ 308
3. Efectele întreruperii prescripţiei extinctive ______________ 311
§4. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă __________ 312
1. Noţiune_________________________________________ 312
2. Cauzele de repunere în termen ______________________ 313
3. Efectul repunerii în termen __________________________ 314
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XX
§5. Împlinirea prescripţiei extinctive_______________________ 314
Secţiunea a V-a. Delimitarea prescripţiei extinctive_______________ 315
1. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă)___________________ 315
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil_____ 316
3. Decăderea ______________________________________ 316
Capitolul VI. Persoanele ______________________________________ 318
Subcapitolul I. Persoana fizică ________________________________ 318
Secţiunea I. Individualizarea persoanei fizice ___________________ 318
Subsecţiunea I. Noţiune__________________________________ 318
Subsecţiunea II. Mijloace de individualizare __________________ 319
§1. Numele__________________________________________ 319
1. Noţiune_________________________________________ 319
2. Dobândirea (stabilirea) numelui şi a prenumelui _________ 320
2.1. Numele şi prenumele copilului din căsătorie _________ 321
2.2. Numele şi prenumele copilului din afara căsătoriei ____ 323
2.3. Numele şi prenumele copilului născut din părinţi
necunoscuţi _____________________________________ 323
3. Modificarea numelui de familie_______________________ 324
3.1. Schimbări în filiaţia persoanei fizice _______________ 324
3.2. Schimbări determinate de instituţia adopţiei _________ 326
3.3. Schimbări determinate de instituţia căsătoriei________ 326
4. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui pe cale
administrativă ______________________________________ 328
5. Retranscrierea numelui de familie şi a prenumelui _______ 332
6. Alte mijloace de individualizare, asemănătoare numelui ___ 333
6.1. Pseudonimul _________________________________ 333
6.2. Porecla _____________________________________ 334
6.3. Codul numeric personal_________________________ 334
6.4. Identificarea pe baza amprentelor genetice _________ 334
§2. Domiciliul ________________________________________ 335
1. Noţiune_________________________________________ 335
2. Felurile domiciliului________________________________ 336
2.1. Domiciliul de drept comun _______________________ 336
2.2. Domiciliul legal________________________________ 336
2.3. Domiciliul ales sau convenţional __________________ 338
2.4. Domiciliul profesional___________________________ 339
2.5. Reşedinţa ___________________________________ 339
§3. Starea civilă ______________________________________ 340
1. Noţiune_________________________________________ 340
Cuprins
XXI
2. Conţinutul stării civile ______________________________ 341
2.1. Calităţi privind filiaţia persoanei fizice ______________ 341
2.2. Calităţi privind starea conjugală a persoanei fizice ____ 349
2.3. Sexul _______________________________________ 350
2.4. Cetăţenia ____________________________________ 351
2.5. Vârsta ______________________________________ 351
3. Sursele stării civile ________________________________ 351
3.1. Faptele de stare civilă __________________________ 352
3.2. Actele juridice de stare civilă _____________________ 356
3.3. Hotărârile judecătoreşti _________________________ 359
4. Actele de stare civilă (ca înscrisuri) ___________________ 360
4.1. Noţiune _____________________________________ 360
4.2. Anularea, modificarea şi completarea actelor
de stare civilă şi ale menţiunilor de pe acestea __________ 360
4.3. Rectificarea actelor de stare civilă_________________ 361
4.4. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor
de stare civilă ____________________________________ 362
5. Înregistrările de stare civilă__________________________ 363
6. Proba stării civile _________________________________ 365
Secţiunea a II-a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace
de drept civil_____________________________________________ 366
§1. Protecţia incapabililor_______________________________ 367
1. Protecţia minorului ________________________________ 367
1.1. Autoritatea părintească _________________________ 367
1.1.1. Noţiune __________________________________ 367
1.1.2. Conţinutul autorităţii părinteşti ________________ 368
1.1.3. Locuinţa copilului __________________________ 369
1.1.4. Exercitarea autorităţii părinteşti _______________ 369
1.1.5. Soluţionarea neînţelegerilor dintre părinţi________ 370
1.1.6. Răspunderea părinţilor ______________________ 371
1.1.7. Încetarea autorităţii părinteşti _________________ 373
1.2. Măsuri de protecţie specială a minorului ____________ 373
1.3. Tutela_______________________________________ 374
1.3.1. Noţiune __________________________________ 374
1.3.2. Caractere juridice __________________________ 375
1.3.3. Principiile tutelei ___________________________ 376
1.3.4. Cazurile de instituire a tutelei _________________ 376
1.3.5. Numirea tutorelui __________________________ 377
1.3.6. Consiliul de familie _________________________ 379
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XXII
1.3.7. Exercitarea tutelei__________________________ 381
1.3.8. Răspunderea tutorelui ______________________ 388
1.3.9. Încetarea tutelei ___________________________ 389
1.4. Curatela specială a minorului ____________________ 390
2. Protecţia persoanelor fizice cu tulburări psihice__________ 391
2.1. Protecţia persoanelor cu tulburări psihice,
potrivit Legii nr. 487/2002 ___________________________ 392
2.1.1. Noţiunea de persoană cu tulburări psihice _______ 392
2.1.2. Internarea într-o unitate de psihiatrie ___________ 392
2.1.3. Tratamentul medical obligatoriu _______________ 396
2.1.4. Capacitatea civilă a persoanelor cu tulburări
psihice internate ________________________________ 398
2.1.5. Încetarea internării _________________________ 398
2.2. Protecţia interzişilor judecătoreşti _________________ 398
2.2.1. Noţiunea de interdicţie judecătorească__________ 398
2.2.2. Persoanele care pot fi puse sub interdicţie
judecătorească _________________________________ 399
2.2.3. Condiţiile punerii sub interdicţie _______________ 401
2.2.4. Procedura punerii sub interdicţie ______________ 402
2.2.5. Efectele punerii sub interdicţie ________________ 403
2.2.6. Actele juridice ale interzisului _________________ 406
2.2.7. Încetarea interdicţiei ________________________ 407
§2. Protecţia unor categorii de persoane capabile. Curatela ____ 407
1. Noţiune_________________________________________ 407
2. Felurile curatelei__________________________________ 408
3. Cazuri de curatelă ________________________________ 408
4. Instanţa competentă_______________________________ 409
5. Persoanele care pot fi curator _______________________ 409
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei _________ 409
7. Numirea curatorului _______________________________ 409
8. Capacitatea de exerciţiu a celui reprezentat de curator____ 410
9. Încetarea curatelei ________________________________ 410
Subcapitolul II. Persoana juridică ______________________________ 410
Secţiunea I. Noţiunea şi elementele constitutive ale persoanei
juridice ________________________________________________ 410
1. Noţiune_________________________________________ 410
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice ___________ 411
2.1. Organizarea proprie, de sine stătătoare ____________ 411
2.2. Patrimoniul propriu ____________________________ 412
Cuprins
XXIII
2.3. Scopul propriu ________________________________ 413
Secţiunea a II-a. Clasificarea persoanelor juridice _______________ 413
1. Persoane juridice de drept public şi persoane juridice
de drept privat _____________________________________ 414
1.1. Persoanele juridice de drept public ________________ 414
1.2. Persoanele juridice de drept privat ________________ 415
2. Persoane juridice cu scop patrimonial şi fără scop
patrimonial ________________________________________ 416
3. Persoane juridice române şi persoane juridice străine_____ 416
4. Persoane juridice înfiinţate prin actul de înfiinţare al
organului competent şi persoane juridice înfiinţate prin
actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat _______ 416
5. Persoane juridice pe durată nedeterminată şi persoane
juridice pe durată determinată _________________________ 417
6. Persoane juridice cu sediul în România şi persoane
juridice cu sediul în străinătate_________________________ 417
Secţiunea a III-a. Identificarea persoanei juridice ________________ 417
§1. Atributele generale de identificare _____________________ 417
1. Denumirea ______________________________________ 417
2. Sediul __________________________________________ 418
3. Naţionalitatea ____________________________________ 419
4. Contul bancar____________________________________ 420
§2. Atributele speciale de identificare _____________________ 420
1. Codul unic de înregistrare __________________________ 420
2. Capitalul social ___________________________________ 420
3. Firma __________________________________________ 421
4. Marca __________________________________________ 421
Secţiunea a IV-a. Regimul persoanei juridice ___________________ 421
1. Înfiinţarea persoanei juridice ________________________ 421
1.1. Moduri de înfiinţare ____________________________ 421
1.2. Nulitatea persoanei juridice ______________________ 424
1.2.1. Cauzele de nulitate_________________________ 424
1.2.2. Regimul juridic al nulităţii ____________________ 425
1.2.3. Efectele nulităţii____________________________ 425
2. Reorganizarea persoanei juridice_____________________ 426
2.1. Noţiune _____________________________________ 426
2.2. Moduri de reorganizare _________________________ 427
2.2.1. Fuziunea_________________________________ 427
2.2.2. Divizarea_________________________________ 429
Drept civil. Partea generală. Persoanele
XXIV
2.2.3. Transformarea ____________________________ 430
2.3. Opoziţia _____________________________________ 431
3. Încetarea persoanei juridice _________________________ 432
3.1. Noţiune şi moduri de încetare ____________________ 432
3.2. Dizolvarea persoanei juridice ____________________ 432
3.3. Desfiinţarea persoanei juridice ___________________ 435
Index______________________________________________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec