Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a

Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 496
Categoria: Civil

DESCRIERE

Prezenta lucrare trateaza institutii clasice ale dreptului civil specifice primului an de studiu din invatamantul universitar, prezentate comparativ cu reglementarea anterioara si adaptate in functie de modificarile legislative intervenite ulterior intrarii in vigoare a noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila.

Astfel, sunt reliefate modificarile aduse Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila sau O. U. G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. De asemenea, lucrarea are in vedere faptul ca unele materii, precum admisibilitatea si administrarea probelor, sunt tratate in prezent exclusiv si unitar de noul Cod de procedura civila.

In plus fata de editia anterioara, lucrarea cuprinde un numar de 263 de grile cu maxim doua variante de raspuns, care se adreseaza in primul rand studentilor care se pregatesc pentru examenele de an si de licenta, dar si tuturor celor care doresc sa sustina examenul de admitere sau de definitivat in profesiile juridice.CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE VII
ABREVIERI IX
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1
SECŢIUNEA I. DEFINIŢIA DREPTULUI CIVIL 1
SECŢIUNEA A II-A. DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 3
§1. Criterii de delimitare 3
1. Obiectul de reglementare 3
2. Metoda de reglementare 4
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept) 4
4. Natura sancţiunilor 6
5. Calitatea subiectelor 6
6. Principiile proprii ale ramurii 7
6. 1. Principiul proprietăţii 8
6. 2. Principiul egalităţii în faţa legii civile 9
6. 3. Principiul îmbinării intereselor personale cu interesele generale 9
6. 4. Principiul garantării şi ocrotirii drepturilor subiective civile 10
SECŢIUNEA A III-A. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL 10
1. Noţiune 10
2. Clasificare 11
2. 1. Izvoare formale 11
2. 2. Izvoare neformale 16
SECŢIUNEA A IV-A. APLICAREA NORMEI JURIDICE CIVILE 19
§1. Aplicarea normei juridice civile în timp 20
1. Principiul neretroactivităţii 21
2. Principiul aplicării imediate a normei juridice civile noi 24
§2. Aplicarea normei juridice civile în spaţiu 25
§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor 26
SECŢIUNEA A V-A. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE CIVILE 27
1. Necesitatea interpretării 27
2. Clasificare 28
2. 1. În raport de persoana care face interpretarea şi de
forţa juridică a interpretării 28
2. 2. În raport de metodele folosite la interpretarea
normelor juridice civile 29
2. 3. În raport de rezultatul la care se ajunge prin interpretare 34
CAPITOLUL II. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 38
SECŢIUNEA I. DEFINIŢIA, CARACTERELE ŞI IZVOARELE
RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 38
1. Definiţie 38
2. Caractere 38
3. Izvoare 38
SECŢIUNEA A II-A. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 41
§1. Subiectele raportului juridic civil 41
1. Noţiune 41
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil 41
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 43
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil 46
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil 52
5. 1. Noţiune 52
5. 2. Persoana fizică 53
5. 3. Persoana juridică 79
§2. Conţinutul raportului juridic civil 83
1. Noţiune 83
2. Clasificarea drepturilor subiective civile 84
2. 1. Drepturile absolute şi drepturile relative 84
2. 2. Drepturile patrimoniale şi drepturile personale nepatrimoniale 85
2. 3. Drepturi principale şi drepturi accesorii 86
2. 4. Drepturi simple şi drepturi afectate de modalităţi 90
3. Recunoaşterea, exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile 91
4. Clasificarea obligaţiilor civile 96
4. 1. Obligaţii care se nasc din acte juridice sau din fapte juridice 96
4. 2. Obligaţii civile în funcţie de obiectul lor 98
4. 3. Obligaţii perfecte şi obligaţii imperfecte 100
4. 4. Obligaţii obişnuite, reale şi opozabile terţilor 100
4. 5. Obligaţii simple şi obligaţii complexe 101
XIV CUPRINS
§3. Obiectul raportului juridic civil 102
1. Definiţie 102
2. Clasificarea bunurilor 103
2. 1. După calitatea titularului din al cărui patrimoniu fac parte 104
2. 2. După posibilitatea de a face obiectul unor acte juridice civile 104
2. 3. După natura bunurilor şi calificarea dată lor de lege 105
2. 4. După modul în care sunt determinate 108
2. 5. După cum se pot sau nu se pot schimba unele cu altele 109
2. 6. După cum întrebuinţarea bunurilor conduce sau nu
la consumarea substanţei lor 110
2. 7. După posibilitatea împărţirii bunurilor, fără a li se
schimba destinaţia 111
2. 8. După corelaţia dintre bunuri 112
2. 9. După cum bunurile sunt producătoare de fructe sau nu 112
CAPITOLUL III. ACTUL JURIDIC CIVIL 114
SECŢIUNEA I. NOŢIUNE 114
SECŢIUNEA A II-A. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 115
1. După numărul părţilor 115
2. După scopul urmărit la încheierea lor 117
3. După momentul în care îşi produc efectele 119
4. După modul lor de formare 119
5. După efectele pe care le produc 121
6. După importanţa actului juridic în raport cu un bun
sau cu un patrimoniu 121
7. După rolul recunoscut de lege voinţei părţilor în
determinarea conţinutului actelor juridice 123
8. După corelaţia dintre ele 123
9. După posibilitatea încadrării lor juridice în unul din tipurile
de acte juridice reglementate expres de lege 124
10. După modul de încheiere a actelor juridice civile 125
11. După modul lor de executare 125
SECŢIUNEA A III-A. CONDIŢIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 127
§1. Definiţie şi clasificare 127
§2. Condiţiile de formare şi de validitate a actului juridic 128
1. Capacitatea 128
CUPRINS XV
2. Consimţământul 129
2. 1. Definiţie 129
2. 2. Legătura dintre consimţământ şi voinţa juridică 129
2. 3. Corelaţia dintre voinţa internă şi voinţa declarată 130
2. 4. Condiţiile de valabilitate a consimţământului 131
2. 5. Viciile de consimţământ 136
3. Obiectul actului juridic civil 154
3. 1. Noţiune 154
3. 2. Condiţii de validitate generale 154
3. 3. Condiţii de validitate speciale 157
4. Cauza actului juridic civil 160
4. 1. Noţiune 160
4. 2. Elementele cauzei 160
4. 3. Condiţii de validitate 161
5. Forma actului juridic civil 163
5. 1. Principiul autonomiei de voinţă 163
5. 2. Noţiunea de formă a actului juridic civil şi felurile ei 163
§3. Condiţiile de eficacitate a actului juridic civil.
Modalităţile actului juridic civil 168
1. Termenul 169
1. 1. Noţiune 169
1. 2. Clasificare 170
1. 3. Efectele termenului 172
2. Condiţia 173
2. 1. Noţiune 173
2. 2. Clasificare 173
2. 3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea condiţiei 175
2. 4. Efectele condiţiei 176
2. 5. Diferenţe între termen şi condiţie 178
3. Sarcina 178
3. 1. Noţiune 178
3. 2. Clasificare 178
3. 3. Efectele neexecutării sarcinii 179
SECŢIUNEA A IV-A. INTERPRETAREA ACTULUI JURIDIC CIVIL 180
1. Noţiune 180
2. Reguli de interpretare 180
SECŢIUNEA A V-A. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 182
1. Noţiune 182
XVI CUPRINS
2. Principiile efectelor actului juridic 182
2. 1. Principiul forţei obligatorii 183
2. 2. Principiul irevocabilităţii 185
2. 3. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil 186
SECŢIUNEA A VI-A. REPREZENTAREA ÎN ACTELE JURIDICE CIVILE 194
1. Noţiune 194
2. Clasificare 194
2. 1. Reprezentarea legală, convenţională şi judiciară 194
2. 2. Reprezentarea generală şi specială 196
3. Forma împuternicirii reprezentării 197
4. Condiţiile reprezentării 197
4. 1. Împuternicirea de a reprezenta 197
4. 2. Intenţia de a reprezenta 199
4. 3. Voinţa valabilă a reprezentantului 200
5. Efectele reprezentării 200
6. Încetarea reprezentării 201
SECŢIUNEA A VII-A. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 202
§1. Definiţie şi funcţii 202
1. Definiţie 202
2. Funcţiile nulităţii 202
§2. Clasificarea nulităţilor 203
1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă 203
1. 1. Regimul juridic al nulităţii absolute 204
1. 2. Regimul juridic al nulităţii relative 205
1. 3. Confirmarea 206
2. Nulitatea totală şi nulitatea parţială 207
3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală 208
4. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă 208
5. Nulitatea de drept şi nulitatea judiciară 209
6. Nulitatea amiabilă şi nulitatea judiciară 209
§3. Cauzele de nulitate 210
§4. Efectele nulităţii 211
1. Principiile efectelor nulităţii 211
1. 1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii 211
1. 2. Principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară
(restitutio in integrum) 212
CUPRINS XVII
1. 3. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării
actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 215
2. Principii care înlătură nulitatea 218
2. 1. Principiul conversiunii actului juridic 218
2. 2. Principiul validităţii aparenţei în drept 220
2. 3. Principiul răspunderii civile delictuale 220
§5. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic 221
1. Rezoluţiunea 221
2. Rezilierea 221
3. Revocarea 222
4. Reducţiunea 222
5. Caducitatea 222
6. Inopozabilitatea 223
7. Clauzele considerate nescrise 223
CAPITOLUL IV. DOVADA DREPTURILOR CIVILE (PROBELE) 225
SECŢIUNEA I. NOŢIUNEA, OBIECTUL, SARCINA ŞI IMPORTANŢA PROBEI.
REGULI DE ADMISIBILITATE 225
1. Noţiune 225
2. Obiectul probei 227
3. Sarcina probei 228
4. Importanţa probei 229
5. Reguli de admisibilitate 229
SECŢIUNEA A II-A. MIJLOACELE DE PROBĂ 229
§1. Înscrisurile 230
1. Noţiune şi clasificare 230
2. Înscrisul autentic 232
3. Înscrisul sub semnătură privată 234
3. 1. Noţiune 234
3. 2. Formalitatea multiplului exemplar 235
3. 3. Formalitatea „bun şi aprobat” 237
3. 4. Forţa probantă 238
3. 5. Data 238
3. 6. Înscrisuri asimilate de lege înscrisului sub semnătură privată 239
3. 7. Înscrisul în formă electronică 239
4. Înscrisurile nepreconstituite 240
4. 1. Menţiunile făcute de creditor pe titlul de creanţă 241
XVIII CUPRINS
4. 2. Registrele şi hârtiile domestice 241
4. 3. Registrele profesioniştilor 242
4. 4. Scrisorile 242
§2. Mărturia (proba cu martori) 243
1. Noţiune. Trăsături 243
2. Admisibilitatea probei cu martori 244
2. 1. Interdicţia de a se dovedi cu martori existenţa actelor juridice
al căror obiect are o valoare mai mare de 250 lei 244
2. 2. Interdicţia de a se dovedi cu martori împotriva şi peste
cuprinsul unui înscris. 245
2. 3. Excepţii 245
§3. Prezumţiile 246
1. Noţiune 246
2. Clasificarea prezumţiilor 247
2. 1. Prezumţiile legale 247
2. 2. Prezumţiile judiciare 249
§4. Mărturisirea 250
1. Noţiunea şi caracterul juridic al mărturisirii 250
2. Felurile mărturisirii 251
3. Interogatoriul 252
§5. Expertiza 253
§6. Mijloacele materiale de probă 254
§7. Cercetarea la faţa locului 254
CAPITOLUL V. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ 255
SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 255
1. Noţiune 255
2. Sediul materiei 256
3. Caracterul normelor 256
4. Natura juridică 260
5. Funcţiile prescripţiei extinctive 261
6. Efectul prescripţiei extinctive 261
7. Principiile efectului prescripţiei extinctive 262
SECŢIUNEA A II-A. DOMENIUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 264
§1. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale 264
1. Drepturile de creanţă 264
2. Drepturile reale accesorii 264
CUPRINS XIX
3. Drepturile reale principale 265
§2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale 267
§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei extinctive 268
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei 268
2. Acţiunea în constatare 269
3. Acţiunile mixte 269
4. Dualitatea de acţiuni 270
5. Acţiuni privind un drept secundar 270
6. Acţiuni în repararea unui prejudiciu moral 270
7. Acţiuni în restituirea prestaţiilor executate în baza unui
act juridic anulat (desfiinţat) 271
SECŢIUNEA A III-A. TERMENELE DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ 271
1. Noţiune 271
2. Clasificare 272
2. 1. Termenul general 272
2. 2. Termene speciale 272
SECŢIUNEA A IV-A. CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 274
§1. Începutul prescripţiei extinctive 274
1. Regula generală 274
2. Reguli speciale 275
§2. Suspendarea prescripţiei extinctive 280
1. Noţiune 280
2. Cauzele de suspendare 280
3. Efectele suspendării prescripţiei extinctive 284
§3. Întreruperea prescripţiei extinctive 285
1. Noţiune 285
2. Cauzele de întrerupere 285
3. Efectele întreruperii prescripţiei extinctive 288
§4. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă 289
1. Noţiune 289
2. Cauzele de repunere în termen 290
3. Efectul repunerii în termen 291
§5. Împlinirea prescripţiei extinctive 291
SECŢIUNEA A V-A. DELIMITAREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 292
1. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) 292
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil 293
XX CUPRINS
3. Decăderea 293
CAPITOLUL VI. PERSOANELE 295
SUBCAPITOLUL I. PERSOANA FIZICĂ 295
SECŢIUNEA I. INDIVIDUALIZAREA PERSOANEI FIZICE 295
SUBSECŢIUNEA I. NOŢIUNE 295
SUBSECŢIUNEA II. MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE 296
§1. Numele 296
1. Noţiune 296
2. Dobândirea (stabilirea) numelui şi a prenumelui 297
2. 1. Numele şi prenumele copilului din căsătorie 298
2. 2. Numele şi prenumele copilului din afara căsătoriei 299
2. 3. Numele şi prenumele copilului născut din părinţi necunoscuţi 300
3. Modificarea numelui de familie 301
3. 1. Schimbări în filiaţia persoanei fizice 301
3. 2. Schimbări determinate de instituţia adopţiei 302
3. 3. Schimbări determinate de instituţia căsătoriei 303
4. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui
pe cale administrativă 305
5. Retranscrierea numelui de familie şi a prenumelui 309
6. Alte mijloace de individualizare, asemănătoare numelui 309
6. 1. Pseudonimul 309
6. 2. Porecla 310
6. 3. Codul numeric personal 310
6. 4. Identificarea pe baza amprentelor genetice 311
§2. Domiciliul 311
1. Noţiune 311
2. Caractere juridice 312
3. Felurile domiciliului 313
3. 1. Domiciliul de drept comun 313
3. 2. Domiciliul legal 313
3. 3. Domiciliul ales sau convenţional 315
3. 4. Domiciliul profesional 316
3. 5. Reşedinţa 316
§3. Starea civilă 317
1. Noţiune 317
CUPRINS XXI
2. Conţinutul stării civile 318
2. 1. Calităţi privind filiaţia persoanei fizice 318
2. 2. Calităţi privind starea conjugală a persoanei fizice 325
2. 3. Sexul 326
2. 4. Cetăţenia 327
2. 5. Vârsta 327
3. Sursele stării civile 327
3. 1. Faptele de stare civilă 328
3. 2. Actele juridice de stare civilă 331
3. 3. Hotărârile judecătoreşti 334
4. Actele de stare civilă (ca înscrisuri) 335
4. 1. Noţiune 335
4. 2. Anularea, modificarea şi completarea actelor de stare civilă
şi ale menţiunilor de pe acestea 335
4. 3. Rectificarea actelor de stare civilă 336
4. 4. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor
de stare civilă 337
5. Înregistrările de stare civilă 337
6. Proba stării civile 339
SECŢIUNEA A II-A. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE
PRIN MIJLOACE DE DREPT CIVIL 341
§1. Protecţia incapabililor 341
1. Protecţia minorului 342
1. 1. Autoritatea părintească 342
1. 2. Măsuri de protecţie specială a minorului 347
1. 3. Tutela 348
1. 4. Curatela specială a minorului 363
2. Protecţia persoanelor fizice cu tulburări psihice 364
2. 1. Protecţia persoanelor cu tulburări psihice,
potrivit Legii nr. 487/2002 364
2. 2. Protecţia interzişilor judecătoreşti 369
§2. Protecţia unor categorii de persoane capabile. Curatela 376
1. Noţiune 376
2. Felurile curatelei 377
3. Cazuri de curatelă 377
4. Instanţa competentă 378
5. Persoanele care pot fi curator 378
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei 378
XXII CUPRINS
7. Numirea curatorului 378
8. Capacitatea de exerciţiu a celui reprezentat de curator 379
9. Încetarea curatelei 379
SUBCAPITOLUL II. PERSOANA JURIDICĂ 379
SECŢIUNEA I. NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE CONSTITUTIVE
ALE PERSOANEI JURIDICE 379
1. Noţiune 379
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice 380
2. 1. Organizarea proprie, de sine stătătoare 380
2. 2. Patrimoniul propriu 381
2. 3. Scopul propriu 382
SECŢIUNEA A II-A. CLASIFICAREA PERSOANELOR JURIDICE 382
1. Persoane juridice de drept public şi persoane juridice
de drept privat 382
1. 1. Persoanele juridice de drept public 383
1. 2. Persoanele juridice de drept privat 384
2. Persoane juridice cu scop patrimonial şi fără scop patrimonial 385
3. Persoane juridice române şi persoane juridice străine 385
4. Persoane juridice înfiinţate prin actul de înfiinţare al organului
competent şi persoane juridice înfiinţate prin actul de înfiinţare
al celor care o constituie, autorizat 385
5. Persoane juridice pe durată nedeterminată şi persoane juridice
pe durată determinată 385
6. Persoane juridice cu sediul în România şi persoane juridice
cu sediul în străinătate 386
SECŢIUNEA A III-A. IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE 386
§1. Atributele generale de identificare 386
1. Denumirea 386
2. Sediul 387
3. Naţionalitatea 388
4. Contul bancar 388
§2. Atributele speciale de identificare 388
1. Codul unic de înregistrare 389
2. Capitalul social 389
3. Firma 389
4. Marca 389
CUPRINS XXIII
SECŢIUNEA A IV-A. REGIMUL PERSOANEI JURIDICE 390
1. Înfiinţarea persoanei juridice 390
1. 1. Moduri de înfiinţare 390
1. 2. Nulitatea persoanei juridice 392
1. 3. Funcţionarea persoanei juridice 394
2. Reorganizarea persoanei juridice 398
2. 1. Noţiune 398
2. 2. Moduri de reorganizare 398
2. 3. Opoziţia 402
3. Încetarea persoanei juridice 403
3. 1. Noţiune şi moduri de încetare 403
3. 2. Dizolvarea persoanei juridice 403
3. 3. Desfiinţarea persoanei juridice 405
GRILE 407
RĂSPUNSURI LA GRILE 451
BIBLIOGRAFIE 455
INDEX 463
XXIV CUPRINSCapitolul I. Noțiuni introduc

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec