Drept civil. Obligatiile. Contractul

Drept civil. Obligatiile. Contractul
Preț: 129,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 768
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea se constituie ca un demers dedicat instituţiei Obligaţiilor în noul context juridic impus prin Cartea a V-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, o veritabilă monografie care, prin conţinutul analizei raportate la principiile fundamentale ale dreptului obligaţional, a surprins în mod exhaustiv principalul izvor al obligaţiilor – contractul – instrumentul juridic voliţional de drept substanţial prin intermediul căruia omul participă în mod activ la viaţa socială şi economică, dobândind drepturi şi asumându-şi obligaţii.Cuprins
Abrevieri.......................................................................................................XVII
Cuvânt-înainte ...............................................................................................XIX
Partea I. Teoria generala a contractului civil.......................................................... 1
Titlul I. Notiunea de contract civil. Clasificarea contractelor ...................... 1
Capitolul I. Notiunea si definitia contractului civil ............................................ 1
Capitolul II. Definitia contractului din perspectiva Noului Cod civil................. 6
Capitolul III. Sediul legal al materiei contractelor.............................................. 7
Capitolul IV. Trasaturile contractului............................................................... 11
Capitolul V. Functiile contractului ................................................................... 12
Capitolul VI. Vointa juridica si limitele acesteia în contract............................ 13
Sectiunea 1. Vointa juridica. Teoria autonomiei de vointa .......................... 13
Subsectiunea 1. Consideratii prealabile................................................... 13
Subsectiunea a 2-a. Notiunea de vointa juridica...................................... 14
Subsectiunea a 3-a. Formarea vointei juridice......................................... 18
Subsectiunea a 4-a. Teoria autonomiei de vointa sau principiul
libertatii actelor juridice .......................................................................... 19
Sectiunea a 2-a. Criticile aduse teoriei autonomiei de vointa ...................... 24
Sectiunea a 3-a. Limitele libertatii de a contracta ........................................ 28
Capitolul VII. Importanta contractului ............................................................. 37
Capitolul VIII. Clasificarea contractelor .......................................................... 38
Sectiunea 1. Necesitatea clasificarii ............................................................. 38
Sectiunea a 2-a. Clasificarea contractelor dupa modul de formare................... 39
Sectiunea a 3-a. Clasificarea contractelor dupa continutul lor ..................... 44
Sectiunea a 4-a. Clasificarea contractelor dupa scopul urmarit de parti ...... 51
Sectiunea a 5-a. Clasificarea contractelor dupa efectele produse................. 62
Sectiunea a 6-a. Clasificarea contractelor dupa modul de executare ................ 63
Sectiunea a 7-a. Clasificarea contractelor dupa cum sunt sau
nu nominalizate în legislatia civila............................................................... 65
Sectiunea a 8-a. Clasificarea contractelor dupa unele corelatii
existente între ele ......................................................................................... 67
Sectiunea a 9-a. Clasificarea contractelor dupa modul în care
se exprima vointa partilor ............................................................................ 67
Titlul II. Încheierea contractului................................................................... 74
Capitolul I. Notiunea de încheiere a contractului ............................................. 74
Sectiunea 1. Conditiile de validitate si conditiile de eficacitate
ale unui contract ........................................................................................... 75
Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale contractului .................................. 76
Capitolul II. Conditiile de formare valabila a contractelor ............................... 79
Sectiunea 1. Conditiile intrinseci de validitate a contractului ...................... 80
Drept civil. Obligatiile. VI Contractul
Subsectiunea 1. Capacitatea de a contracta ............................................. 80
§1. Capacitatea de a contracta a persoanelor fizice............................. 82
§2. Capacitatea de a contracta a persoanelor juridice ......................... 86
Subsectiunea a 2-a. Consimtamântul....................................................... 87
§1. Consideratii generale..................................................................... 87
1.1. Principiul vointei interne sau reale............................................... 88
1.2. Derogari de la principiul vointei interne sau reale ....................... 91
§2. Consimtamântul ca manifestare a acordului de vointa.................. 92
2.1. Rolul si importanta vointei juridice.............................................. 93
2.2. Realizarea acordului de vointa ..................................................... 96
2.2.1. Oferta.................................................................................... 96
2.2.1.1. Notiune.......................................................................... 96
2.2.1.2. Conditiile ofertei ......................................................... 100
2.2.1.3. Forma si exteriorizarea ofertei .................................... 104
2.2.1.4. Destinatarul ofertei...................................................... 106
2.2.1.5. Forta obligatorie a ofertei. Raspunderea
pentru revocarea ofertei ........................................................... 107
2.2.1.6. Influenta revocarii ofertei asupra încheierii
contractului .............................................................................. 114
2.2.1.7. Caducitatea ofertei ...................................................... 115
2.2.2. Acceptarea ofertei............................................................... 116
2.2.2.1. Notiune........................................................................ 116
2.2.2.2. Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca acceptarea... 119
2.2.3. Momentul si locul încheierii contractului........................... 122
2.2.3.1. Momentul încheierii contractului................................ 123
I. Sistemul emisiunii............................................................ 125
II. Sistemul receptiunii acceptarii........................................ 126
2.2.3.2. Regimul juridic al contractelor la distanta .................. 129
A. Precizari prealabile ......................................................... 129
B. Cadrul legal al reglementarii contractelor la distanta ..... 130
C. Domeniul de aplicabilitate a O.G. nr. 130/2000 ............. 135
D. Natura juridica a contractului la distanta........................ 135
E. Încheierea contractului la distanta................................... 137
I) Informarea consumatorului – obligatia de informare ...... 137
II) Momentul încheierii contractului în regimul
O.G. nr. 130/2000................................................................ 145
III) Locul încheierii contractului ......................................... 146
F. Executarea contractului la distanta.................................. 147
G. Dreptul de denuntare unilaterala a contractului la distanta... 148
2.2.3.3. Semnatura electronica. Momentul si locul
încheierii contractului .............................................................. 150
A. Precizari prealabile ......................................................... 150
B. Cadrul legal al reglementarii semnaturii electronice ...... 153
C. Conceptul de semnatura electronica ............................... 157
D. Regimul juridic al înscrisului electronic......................... 161
E. Contractele electronice. Natura juridica.......................... 163
Cuprins VII
F. Formarea contractelor electronice................................... 166
G. Obligatia precontractuala de informare .......................... 167
H. Momentul încheierii contractului prin mijloace
electronice ........................................................................... 169
I. Locul încheierii contractului electronic ........................... 172
2.2.3.4. Protectia juridica a consimtamântului......................... 173
2.2.3.4.1. Obligatia generala de informare precontractuala.... 173
2.2.3.4.2. Dreptul de reflexie si facultatea de retractare
a consumatorilor.................................................................. 180
2.2.3.4.3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate
de produse cu defecte .......................................................... 186
A. Notiuni introductive........................................................ 186
B. Natura juridica ................................................................ 186
C. Sediul materiei ................................................................ 188
D. Terminologie .................................................................. 188
I. Notiunea de consumator................................................... 189
II. Notiunea de producator................................................... 190
III. Notiunea de „produs”, „produs cu defecte”................... 192
IV. Deosebirea dintre produs defectuos si produs cu vicii .. 193
V. Sintagma „punerii pe piata a produsului”....................... 196
VI. Diferentierea raspunderii pentru produse
defectuoase în functie de tipul de defect?............................ 197
VII. Conceptul de „prejudiciu” ........................................... 198
E. Conditiile angajarii raspunderii....................................... 199
F. Exonerarea de raspundere ............................................... 203
G. Dreptul la actiune pentru repararea prejudiciului ........... 209
H. Importanta reglementarii raspunderii pentru
produsele cu defecte ............................................................ 209
§3. Calitatile si viciile consimtamântului.......................................... 210
3.1. Calitatile consimtamântului (conditii)........................................ 210
3.2. Viciile de consimtamânt. Prezentare sumara ............................. 213
3.2.1. Eroarea................................................................................ 215
A. Notiune si reglementare.................................................. 215
B. Domeniul de aplicare a erorii ......................................... 217
C. Clasificarea erorii si tipurile de eroare............................ 220
D. Structura erorii si conditiile de anulabilitate
pentru eroare........................................................................ 227
E. Sanctiunea si proba erorii................................................ 228
3.2.2. Dolul. Definitie si reglementare ......................................... 230
A. Clasificarea dolului......................................................... 231
B. Structura dolului ............................................................. 231
C. Conditiile dolului............................................................ 233
D. Sanctiunea dolului .......................................................... 235
3.2.3. Violenta .............................................................................. 235
A. Definitie si reglementare ................................................ 235
B. Clasificarea violentei ...................................................... 238
Drept civil. Obligatiile. VIII Contractul
C. Structura violentei........................................................... 238
D. Conditii........................................................................... 242
E. Sanctiune......................................................................... 247
F. Proba violentei ................................................................ 247
3.2.4. Leziunea ............................................................................. 247
A. Notiune si calificare........................................................ 247
B. Reglementarea juridica a leziunii ................................... 250
C. Structura leziunii............................................................. 251
D. Conditiile de admisibilitate ale leziunii .......................... 253
E. Domeniul de aplicare a leziunii ...................................... 255
I. Subiectele de drept care pot invoca leziunea ................... 255
II. Contractele care comporta leziunea................................ 257
F. Sanctionarea leziunii ....................................................... 261
3.2.5. Concluzii ............................................................................ 263
Subsectiunea a 3-a. Obiectul contractului ............................................. 264
§1. Consideratii generale................................................................... 264
§2. Definitia obiectului contractului ................................................. 265
§3. Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca obiectul
contractului ....................................................................................... 267
Subsectiunea a 4-a. Cauza contractului ................................................. 271
§1. Definitie. Reglementare .............................................................. 271
§.2. Conditiile de valabilitatea a cauzei contractului ........................ 276
§3. Proba cauzei ................................................................................ 279
Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale contractului ................................ 280
Subsectiunea 1. Consideratii generale. Principiul consensualismului
si formalismul contractual ..................................................................... 280
Subsectiunea a 2-a. Forma contractului................................................. 282
§1. Forma ad validitatem.................................................................. 283
§2. Forma ad probationem................................................................ 285
§3. Forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti
(ad opposabilitatem) .......................................................................... 286
Subsectiunea a 3-a. Forme speciale....................................................... 287
Titlul III. Efectele contractului între parti ................................................. 290
Capitolul I. Consideratii preliminare .............................................................. 290
Capitolul II. Interpretarea contractului ........................................................... 295
Sectiunea 1. Notiune .................................................................................. 295
Sectiunea a 2-a. Reguli de interpretare a contractelor în conceptia
Noului Cod civil......................................................................................... 297
Subsectiunea 1. Reguli generale de interpretare a unui contract ........... 298
§1. Prioritatea vointei reale a partilor................................................ 298
§2. Contractul produce, pe lânga efectele expres aratate,
si alte efecte....................................................................................... 303
§3. Subîntelegerea clauzelor obisnuite.............................................. 305
Subsectiunea a 2-a. Reguli speciale de interpretare a clauzelor
contractului............................................................................................ 306
§1. Interpretarea sistematica sau coordonata a clauzelor
contractului ....................................................................................... 306
Cuprins IX
§2. Interpretarea clauzelor îndoielnice.............................................. 306
Capitolul III. Principiul fortei obligatorii a contractului................................. 314
Sectiunea 1. Consideratii preliminare ........................................................ 314
Sectiunea a 2-a. Forta obligatorie a contractelor si „puterea de lege”........ 319
Sectiunea a 3-a. Forta obligatorie a contractului între parti ....................... 322
Subsectiunea 1. Obligatia partilor de a executa întocmai contractul .......... 322
Subsectiunea a 2-a. Executarea cu buna-credinta a contractului ........... 324
Subsectiunea a 3-a. Irevocabilitatea contractului prin vointa
unei parti. Simetria în contracte............................................................. 328
§1. Revocarea contractului prin consimtamântul mutual.................. 329
§2. Revocarea unilaterala a contractului în cazurile prevazute
ori autorizate de lege......................................................................... 331
§3. Revocarea unilaterala a contractelor – origine conventionala..... 333
§4. Rezilierea fortata a contractelor .................................................. 336
Sectiunea a 4-a. Forta obligatorie a contractului în raport cu instanta
de judecata ................................................................................................. 337
Sectiunea a 5-a. Corelatia dintre forta obligatorie a contractului si
forta legii. Interventia legiuitorului în contracte. Teoria impreviziunii...... 338
Subsectiunea 1. Corelatia dintre forta obligatorie a contractului
si forta legii............................................................................................ 338
Subsectiunea a 2-a. Interventia legiuitorului în contracte...................... 339
Subsectiunea a 3-a. Teoria impreviziunii .............................................. 341
§1. Consideratii introductive............................................................. 341
§2. Teoria impreviziunii în practica si jurisprudenta nationala......... 343
§3. Reglementare, notiune, caracteristici .......................................... 348
3.1. Revizuirea conventionala a contractelor .................................... 350
3.1.1. Clauza de indexare ............................................................. 350
3.1.2. Clauzele de revizuire .......................................................... 351
3.1.3. Clauza de hardship ............................................................. 352
3.2. Revizuirea legala a contractelor ................................................. 354
3.3. Revizuirea judiciara a contractelor............................................. 354
§4. Conditiile si proba impreviziunii ................................................ 355
§5. Efectele impreviziunii ................................................................. 357
§6. Aplicatii ale impreviziunii .......................................................... 357
Sectiunea a 6-a. Forta obligatorie a contractelor si principiul libertatii
si egalitatii partilor ..................................................................................... 358
Sectiunea a 7-a. Corelatia dintre principiul fortei obligatorii si
principiul relativitatii contractului.............................................................. 358
Capitolul IV. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice ..................... 359
Sectiunea 1. Principiul reciprocitatii si interdependentei obligatiilor
partilor în contractele sinalagmatice .......................................................... 359
Sectiunea a 2-a. Exceptia de neexecutare a contractului
(Exceptio non adimpleti contractus) .......................................................... 360
Subsectiunea 1. Notiune si istoric.......................................................... 360
Subsectiunea a 2-a. Caracteristici .......................................................... 362
Subsectiunea a 3-a. Temei juridic.......................................................... 363
Drept civil. Obligatiile. X Contractul
Subsectiunea a 4-a. Aplicatii practice ale exceptiei de neexecutare
a contractului în lumina Codului civil de la 1865.................................. 365
Subsectiunea a 5-a. Domeniul de aplicare a exceptiei de neexecutare
în lumina Noului Cod civil .................................................................... 366
Subsectiunea a 6-a. Conditiile pentru invocarea exceptiei
de neexecutare a contractului ................................................................ 370
Subsectiunea a 7-a. Invocarea exceptiei de neexecutarea
a contractului ......................................................................................... 377
Subsectiune a 8-a. Efectele exceptiei de neexecutare a contractului ..... 378
Subsectiunea a 9-a. Distinctia dintre exceptia de neexecutare
a contractului si dreptul de retentie........................................................ 380
Subsectiunea a 10-a. Distinctia dintre exceptia de neexecutare
a contractului si rezolutiunea contractului............................................. 381
Sectiunea a 3-a. Rezolutiunea contractelor ................................................ 382
Subsectiunea 1. Notiune si definitie ...................................................... 382
Subsectiunea a 2-a. Caracteristici .......................................................... 385
Subsectiunea a 3-a. Aparitia si dezvoltarea conceptului de
rezolutiune a contractului. Temeiul juridic al rezolutiunii .................... 386
Subsectiunea a 4-a. Domeniul de aplicare a rezolutiunii....................... 394
Subsectiunea a 5-a. Cazuri în care rezolutiunea nu se aplica
unor contracte sinalagmatice ................................................................. 397
Subsectiunea a 6-a. Felurile rezolutiunii ............................................... 399
§1. Rezolutiunea judiciara................................................................. 402
1.1. Notiune....................................................................................... 402
1.2. Conditiile cerute exercitarii rezolutiunii judiciare ..................... 405
1.3. Actiunea în rezolutiunea contractului ........................................ 421
1.4. Consideratii generale privitoare la posibilitatea renuntarii
anticipate la rezolutiunea contractului .............................................. 424
1.5. Acordarea daunelor-interese ...................................................... 425
1.6. Dreptul de optiune al creditorului .............................................. 427
§2. Rezolutiunea conventionala a contractului ................................. 428
2.1. Pactele comisorii exprese........................................................... 430
2.2. Declaratia de rezolutiune unilaterala.......................................... 438
2.3. Corelatia între pactele comisorii si alte institutii juridice........... 441
Subsectiunea a 7-a. Efectele rezolutiunii............................................... 441
Subsectiunea a 8-a. Privire comparativa a rezolutiunii din
prisma Codului civil român de la 1865 si a Noului Cod civil ............... 443
Subsectiunea a 9-a. Institutia rezolutiunii în lumina legislatiilor
altor state ............................................................................................... 445
Subsectiunea a 10-a. Distinctia între rezolutiune si nulitate.................. 447
Sectiunea a 4-a. Rezilierea contractelor sinalagmatice .............................. 448
Subsectiunea 1. Consideratii introductive ............................................. 448
Subsectiunea a 2-a. Notiune, reglementare, definitie ............................ 449
Subsectiunea a 3-a. Distinctia dintre rezolutiune si reziliere................. 453
Sectiunea a 5-a. Riscurile contractului....................................................... 454
Subsectiunea 1. Consideratii prealabile................................................. 454
Cuprins XI
Subsectiunea a 2-a. Imposibilitatea fortuita de executare...................... 456
Subsectiunea a 3-a. Definitie, domeniu de aplicare, specificul
riscului contractual ................................................................................ 458
Subsectiunea a 4-a. Riscul si caducitatea contractului .......................... 460
Subsectiunea a 5-a. Riscul contractului si rezolutiunea, respectiv
rezilierea contractelor ............................................................................ 461
Subsectiunea a 6-a. Principiul res perit debitori .................................... 462
Subsectiunea a 7-a. Suportarea riscurilor în contractele sinalagmatice
translative de proprietate ....................................................................... 464
Subsectiunea a 8-a. Suportarea riscurilor contractuale în lumina
dispozitiilor de drept comercial ............................................................. 472
Titlul IV. Efectele contractului fata de terti. Relativitatea efectelor
contractului. Opozabilitatea contractului fata de terti.............................. 473
Capitolul I. Principiul relativitatii efectelor contractului................................ 473
Sectiunea 1. Consideratii generale ............................................................. 473
Sectiunea a 2-a. Interpretarea principiului relativitatii efectelor
contractului ................................................................................................ 475
Sectiunea a 3-a. Originile principiului res inter alios acta ......................... 477
Sectiunea a 4-a. Principiul relativitatii efectelor contractului
în perceptia doctrinei române..................................................................... 479
Sectiunea a 5-a. Perceptia relativitatii efectelor contractului
în conceptia straina..................................................................................... 480
Sectiunea a 6-a. Notiune ............................................................................ 482
Sectiunea a 7-a. Fundamentul principiului relativitatii efectelor contractului ... 485
Sectiunea a 8-a. Semnificatia notiunii „efectul relativ al contractului”
raportat la notiunea „efectul relativ al obligatiei” ...................................... 487
Sectiunea a 9-a. Domeniul de aplicare a principiului relativitatii
efectelor contractului.................................................................................. 488
Subsectiunea 1. Determinarea notiunii de parti, terti si avânzi-cauza ........ 488
§1. Partile contractante...................................................................... 488
§2. Tertii............................................................................................ 492
Subsectiunea a 2-a. Efectele contractului fata de succesorii partilor..... 501
§1. Succesorii universali si cu titlu universal.................................... 501
§2. Succesorii cu titlu particular ....................................................... 503
§3. Creditorii chirografari ................................................................. 509
§4. Corelatia dintre categoria avânzilor-cauza si categoria
tertilor propriu-zisi ............................................................................ 512
Capitolul II. Opozabilitatea ............................................................................ 513
Sectiunea 1. Consideratii preliminare ........................................................ 513
Sectiunea a 2-a. Sensurile notiunii de „opozabilitate” ............................... 515
Sectiunea a 3-a. Notiune, reglementare, natura juridica............................. 518
Sectiunea a 4-a. Notiunea de inopozabilitate si principiul
inopozabilitatii contractului fata de terti .................................................... 524
Sectiunea a 5-a. Continutul notiunii de opozabilitate................................. 527
Sectiunea a 6-a. Conditiile opozabilitatii ................................................... 528
Sectiunea a 7-a. Corelatia dintre relativitatea efectelor contractului
si opozabilitatea lui .................................................................................... 534
Drept civil. Obligatiile. XII Contractul
Sectiunea a 8-a. Distinctia dintre relativitatea efectelor contractului
si opozabilitatea contractului fata de terti .................................................. 534
Sectiunea a 9-a. Importanta distinctiei dintre relativitatea contractului
si opozabilitatea acestuia............................................................................ 535
Sectiunea a 10-a. Modul de manifestare a opozabilitatii în practica.......... 536
Sectiunea a 11-a. Opozabilitatea contractului fata de terti ......................... 538
Sectiunea a 12-a. Cazurile de opozabilitate a contractului fata de terti...... 539
Sectiunea a 13-a. Actiunea în constatarea inopozabilitatii......................... 540
Capitolul III. Exceptiile de la principiul relativitatii efectelor contractului.... 542
Sectiunea 1. Notiune .................................................................................. 542
Sectiunea a 2-a. Clasificare........................................................................ 542
Subsectiunea 1. Promisiunea faptei altuia (conventia de porte-fort)..... 548
§1. Consideratii prealabile. Notiune ................................................. 548
§2. Promisiunea pentru altul în legislatiile straine ............................ 549
§3. Natura juridica ............................................................................ 550
§4. Caracterele juridice ale promisiunii faptei altuia ........................ 551
§5. Constructia promisiunii faptei altuia........................................... 551
§6. Efectele conventiei de porte-fort................................................. 552
§7. Aplicatii practice......................................................................... 555
§8. Deosebiri între promisiunea pentru altul si alte operatii juridice .... 556
Subsectiunea a 2-a Contractul în favoarea unei terte persoane
(stipulatia pentru altul) .......................................................................... 558
§1. Consideratii introductive............................................................. 558
§2. Notiune........................................................................................ 559
§3. Aplicatii practice ale stipulatiei pentru altul ............................... 562
§4. Conditii de validitate ale stipulatiei pentru altul ......................... 563
4.1. Vointa de a stipula în favoarea unei terte persoane.................... 565
4.2. Tertul beneficiar sa fie o persoana determinata sau
cel putin determinabila...................................................................... 566
§5. Acceptarea stipulatiei pentru altul de catre tertul beneficiar ....... 567
§6. Dreptul tertului beneficiar........................................................... 569
§7. Efectele stipulatiei pentru altul ................................................... 571
7.1. Efectele stipulatiei în raporturile dintre stipulant si promitent... 571
7.2. Efectele stipulatiei pentru altul în raporturile dintre
promitent si tertul beneficiar ............................................................. 573
7.3. Efectele stipulatiei pentru altul în raporturile dintre
stipulant si tertul beneficiar............................................................... 575
§8. Natura juridica a stipulatiei pentru altul...................................... 577
8.1. Teoria dublului contract (teoria ofertei) ..................................... 577
8.2. Teoria gestiunii de afaceri.......................................................... 578
8.3. Teoria actului unilateral al promitentului................................... 578
8.4. Teoria dreptului direct................................................................ 579
§9. Stipulatia pentru altul – exceptie reala de la principiul
relativitatii efectelor conventiilor...................................................... 579
§10. Delimitarea stipulatiei pentru altul de alte mecanisme
juridice .............................................................................................. 581
Cuprins XIII
Subsectiunea a 3-a. Simulatia – exceptie de la opozabilitatea
contractului fata de terti......................................................................... 582
§1. Notiune si terminologie............................................................... 582
§2. Reglementarea simulatiei si principiile care guverneaza
regimul interimar al acestei institutii................................................. 585
§3. Natura juridica ............................................................................ 587
§4. Caracterele simulatiei.................................................................. 590
§5. Conditiile simulatiei.................................................................... 591
5.1. Intentia comuna a partilor de a simula ....................................... 591
5.2. Existenta concomitenta a doua acte: unul public
si altul secret ..................................................................................... 592
§6. Conditiile contraînscrisului ......................................................... 594
6.1. Contraînscrisul trebuie sa îmbrace forma unui act
cu caracter secret............................................................................... 595
6.2. Contraînscrisul sa fie un act contemporan cu actul aparent ....... 597
§7. Controverse privind îndeplinirea cerintei de forma a actului
secret în cazul simulatiei ................................................................... 599
§8. Corelatia dintre parti, avânzi-cauza si terti în
cadrul simulatiei................................................................................ 600
§9. Formele simulatiei ...................................................................... 603
9.1. Fictivitatea contractului public sau ostensibil ............................ 604
9.2. Deghizarea actului secret prin actul public ................................ 608
9.3. Interpunerea de persoane ........................................................... 613
§10. Scopurile si limitele simulatiei.................................................. 618
10.1. Scopurile simulatiei.................................................................. 618
10.2. Limitele simulatiei ................................................................... 621
§11. Sanctiunea simulatiei ................................................................ 623
§12. Efectele simulatiei..................................................................... 626
12.1. Efectele simulatiei în raporturile dintre partile contractante .... 627
12.2. Efectele simulatiei fata de terti................................................. 631
12.3. Efectele simulatiei în raporturile dintre terti ............................ 635
§13. Actiunea în simulatie ................................................................ 636
13.1. Conditiile de exercitare ale actiunii în simulatie...................... 638
§14. Corelatia dintre actiunea în simulatie si alte actiuni prin
care se ocroteste gajul general al creditorilor chirografari ................ 640
14.1. Consideratii prealabile ............................................................. 640
14.2. Actiunea în simulatie si actiunea oblica................................... 640
14.3. Actiunea în simulatie si actiunea pauliana ............................... 641
§15. Proba simulatiei ........................................................................ 641
§16. Simulatia si actele juridice unilaterale ...................................... 646
§17. Distinctia între simulatie si alte institutii juridice
asemanatoare..................................................................................... 647
17.1. Simulatia si dolul ..................................................................... 647
17.2. Simulatia si eroarea obstacol.................................................... 648
17.3. Simulatia si falsul..................................................................... 648
17.4. Simulatia si novatia.................................................................. 649
Drept civil. Obligatiile. XIV Contractul
Partea a II-a. Raspunderea civila contractuala .................................................. 651
Titlul I. Teoria generala a raspunderii civile contractuale ....................... 651
Capitolul I. Consideratii prealabile................................................................. 651
Capitolul II. Fundamentarea raspunderii civile contractuale în lumina
Codului civil de la 1865 si a Noului Cod civil ............................................... 653
Capitolul III. Notiune si reglementare ............................................................ 655
Capitolul IV. Conditiile raspunderii contractuale........................................... 658
Sectiunea 1. Prejudiciul.............................................................................. 659
Sectiunea a 2-a. Fapta ilicita ...................................................................... 666
Sectiunea a 3-a. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu ...... 671
Sectiunea a 4-a. Vinovatia debitorului ....................................................... 672
Subsectiunea 1. Consideratii prealabile. Notiune.................................. 672
Subsectiunea a 2-a. Elementele vinovatiei ............................................ 674
Subsectiunea a 3-a. Formele vinovatiei ................................................. 675
Subsectiunea a 4-a. Gradele vinovatiei.................................................. 676
Subsectiunea a 5-a. Împrejurari care înlatura vinovatia civila............... 677
Subsectiunea a 6-a. Raportul vinovatie penala – vinovatie civila ......... 678
Subsectiunea a 7-a. Vinovatia – conditie a raspunderii civile
contractuale ........................................................................................... 678
Sectiunea a 5-a. Daunele-interese .............................................................. 683
Subsectiunea 1. Notiune ........................................................................ 683
Subsectiunea a 2-a. Conditia punerii în întârziere a debitorului............ 686
§1. Modalitatile punerii în întârziere................................................. 688
§2. Efectele punerii în întârziere ....................................................... 692
§3. Clasificarea daunelor-interese..................................................... 693
3.1. Daunele-interese compensatorii ................................................. 693
3.2. Daunele-interese moratorii......................................................... 694
§4. Evaluarea daunelor-interese........................................................ 696
4.1. Evaluarea judiciara..................................................................... 696
4.2. Evaluarea legala. Dobânda legala .............................................. 700
4.3. Evaluarea conventionala. Clauza penala.................................... 707
4.3.1. Notiune si functii ................................................................ 707
4.3.2. Natura juridica a clauzei penale.......................................... 711
4.3.3. Caracterele juridice ale clauzei penale ............................... 712
4.3.4. Delimitarea clauzei penale de alte institutii similare .......... 717
§5. Conventii de modificare a raspunderii contractuale.................... 719
5.1. Clauze exoneratoare de raspundere a debitorului ...................... 721
5.2. Clauze de limitare sau plafonare a raspunderii .......................... 721
5.3. Clauzele de agravare a raspunderii ............................................ 722
Titlul II. Raspunderea contractuala pentru fapta altuia .......................... 724
Capitolul I. Admiterea doctrinara a existentei raspunderii contractuale
pentru fapta altuia ........................................................................................... 724
Capitolul II. Recunoasterea expresa a raspunderii contractuale
pentru fapta altuia de catre Noul Cod civil ..................................................... 725
Capitolul III. Notiunea de raspundere contractuala pentru fapta altuia .......... 726
Capitolul IV. Fundamentarea raspunderii contractuale pentru fapta altuia .... 727
Cuprins XV
Capitolul V. Domeniul de aplicare a raspunderii contractuale
pentru fapta altuia ........................................................................................... 728
Capitolul VI. Conditiile angajarii raspunderii contractuale pentru
fapta altuia ...................................................................................................... 728
Capitolul VII. Incidenta raspunderii contractuale pentru fapta altuia
în cadrul raspunderii civile medicale în lumina Noului Cod civil .................. 728
Sectiunea 1. Raspunderea civila a personalului medical pentru
pagubele ce decurg din nerespectarea reglementarilor privitoare
la consimtamântul informat al pacientului ................................................. 728
Sectiunea a 2-a. Tipul de raspundere ce se angajeaza în cazul
neîndeplinirii obligatiei de informare......................................................... 728
Capitolul VIII. Exonerarea de raspundere a debitorului contractual .............. 728
Bibliografie selectiva..................................................................................... 728

Data aparitiei: noiembrie 2011

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec