Drept civil. Familia

Drept civil. Familia
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 544
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparititei: 10 Mai 2013

Lucrarea prezinta in detaliu dispozitiile din noul Cod civil cuprinse in Cartea a II-a „Despre familie”, organizand informatia dupa structura reglementarii intrate in vigoare la 1 octombrie 2011 si luand in considerare modificarile la zi ale legislatiei in domeniu.

Sunt examinate institutiile clasice ale dreptului civil al familiei – casatoria, rudenia, filiatia, adoptia, obligatia de intretinere –, dar si institutii noi, precum logodna si autoritatea parinteasca. In acest sens, este de subliniat analiza extensiva a regimurilor matrimoniale, element de noutate pe planul raporturilor patrimoniale dintre soti si de o importanta practica deosebita. Reglementarea actuala este explicata prin comparatie cu cea anterioara, evidentiindu-se atat avantajele, cat si posibilele probleme care pot aparea sau au aparut deja in practica prin aplicarea acestor norme. Totodata, se fac conexiuni cu alte institutii de drept civil care au legatura cu materia analizata, precum bunurile, obligatiile sau succesiunile. De asemenea, avand in vedere recenta intrare in vigoare a noului Cod de procedura civila, sunt relevate judicios si normele de procedura pertinente domeniului analizat.

Cartea se adreseaza in primul rand studentilor, dar poate fi utila tuturor celor preocupati de domeniul raporturilor de familie.

Autoarea este titulara cursurilor de Dreptul familiei, Regimuri matrimoniale la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si a facut parte din Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil.


Cuprins
TITLUL I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL AL FAMILIEI ________________ 1
Secţiunea 1. Familia. Drept şi sociologie ____________________________ 1
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de familie în sens sociologic ________________ 2
2.1. Definiţia sociologică a familiei _______________________________ 2
2.2. Tipuri de familii __________________________________________ 3
2.3. Funcţiile familiei __________________________________________ 3
Secţiunea a 3-a. Noţiunea de familie în sens juridic ____________________ 5
3.1. Cadrul legislativ general ___________________________________ 5
3.1.1. Reglementarea relaţiilor de familie din perspectiva
dreptului naţional __________________________________________ 5
3.1.2. Noţiunea de „viaţă de familie” din perspectiva Constituţiei
şi a dreptului european al drepturilor omului _____________________ 5
3.2. Noţiunea de familie din perspectiva reglementărilor interne ________ 8
3.2.1. Polivalenţa juridică a noţiunii de familie ____________________ 8
3.2.2. Noţiunea de familie potrivit Codului civil ___________________ 8
3.2.3. Definiţii legale speciale ale familiei ______________________ 10
Secţiunea a 4-a. Obiectul dreptului civil al familiei. Principii. Evoluţia
reglementării _________________________________________________ 11
4.1. Obiectul de reglementare _________________________________ 11
4.2. Principiile dreptului familiei ________________________________ 12
4.2.1. Consideraţii generale _________________________________ 12
4.2.2. Principiul egalităţii sexelor _____________________________ 12
4.2.3. Principiul monogamiei ________________________________ 13
4.2.4. Principiul liberului consimţământ la căsătorie ______________ 13
4.2.5. Principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei ____________________ 14
4.2.6. Principiul respectării interesului superior al copilului _________ 14
4.2.7. Principiul egalităţii în drepturi între copilul din afara
căsătoriei şi copilul adoptat cu cel din căsătorie _________________ 15
4.2.8. Principiul solidarităţii familiale __________________________ 16
4.3. Familia – instituţie a dreptului civil. Tendinţe legislative
de evoluţie ________________________________________________ 16
4.3.1. Familia – instituţie a dreptului civil _______________________ 16
4.3.2. Tendinţe actuale de evoluţie a reglementării _______________ 17
TITLUL II. CĂSĂTORIA ____________________________________________ 21
Capitolul I. Regimul general al căsătoriei ___________________________ 21
Secţiunea 1. Noţiune, caractere şi natură juridică ____________________ 21
1.1. Noţiune _______________________________________________ 21
1.2. Caracterele juridice ale căsătoriei ca act juridic ________________ 21
1.3. Natura juridică a căsătoriei ________________________________ 23
1.3.1. Căsătoria – contract? _________________________________ 23
VIII Drept civil. Familia
1.3.2. Căsătoria – act statutar? ______________________________ 24
1.3.3. Concluzii __________________________________________ 25
Secţiunea a 2-a. Libertatea matrimonială ___________________________ 27
2.1. Conţinutul libertăţii matrimoniale ____________________________ 27
2.2. Dreptul persoanei de a se căsători. Limite legale şi
convenţionale (clauzele de celibat) _____________________________ 27
2.2.1. Dreptul fundamental al persoanei de a se căsători. Limite
legale __________________________________________________ 27
2.2.2. Limite convenţionale. Clauzele de celibat _________________ 28
2.3. Dreptul de a-şi alege liber viitorul soţ ________________________ 29
2.4. Dreptul de a nu se căsători ________________________________ 30
2.4.1. Contractul de curtaj matrimonial ________________________ 30
2.4.2. Logodna ___________________________________________ 31
2.4.2.1. Noţiune ________________________________________ 31
2.4.2.2. Natură juridică __________________________________ 31
2.4.2.3. Dovada ________________________________________ 32
2.4.2.4. Ruperea (denunţarea) logodnei în mod unilateral.
Efecte _______________________________________________ 32
2.4.2.5. Jurisprudenţa C.E.D.O. ___________________________ 35
2.4.2.6. Legislaţie comparată _____________________________ 35
2.4.2.7. Reglementarea logodnei în Codul civil ________________ 35
Capitolul II. Încheierea căsătoriei _________________________________ 38
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ____________ 38
1.1. Raţiunea reglementării. Clasificare __________________________ 38
1.2. Condiţii de fond pozitive __________________________________ 38
1.2.1. Diferenţa de sex _____________________________________ 38
1.2.1.1. Condiţia diferenţei de sex __________________________ 38
1.2.1.2. Implicaţiile juridice ale transsexualismului _____________ 41
1.2.2. Vârsta matrimonială (capacitatea matrimonială) ____________ 43
1.2.2.1. Conţinutul capacităţii matrimoniale ___________________ 43
1.2.2.2. Analiza condiţiilor speciale pentru căsătoria minorului ____ 46
1.2.3. Comunicarea reciprocă a stării sănătăţii __________________ 52
1.2.4. Consimţământul la căsătorie ___________________________ 53
1.2.4.1. Reglementare ___________________________________ 53
1.2.4.2. Condiţiile de validitate ale consimţământului la
căsătorie _____________________________________________ 53
1.3. Condiţii de fond negative (impedimentele la căsătorie) ___________ 55
1.3.1. Noţiune. Reglementare _______________________________ 55
1.3.2. Clasificare _________________________________________ 56
1.3.3. Analiza impedimentelor la căsătorie _____________________ 56
1.3.3.1. Existenţa unei căsătorii a unuia dintre soţi _____________ 56
1.3.3.2. Rudenia _______________________________________ 57
1.3.3.3. Tutela _________________________________________ 58
1.3.3.4. Alienaţia, debilitatea mintală şi lipsa vremelnică
a facultăţilor mintale _____________________________________ 59
Cuprins IX
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de formă ale căsătoriei ___________________ 60
2.1. Raţiunea reglementării ___________________________________ 60
2.2. Clasificare _____________________________________________ 60
2.3. Formalităţi premergătoare căsătoriei _________________________ 61
2.3.1. Enumerare _________________________________________ 61
2.3.2. Declaraţia de căsătorie _______________________________ 61
2.3.2.1. Conţinut şi reglementare __________________________ 61
2.3.2.2. Declaraţia cu privire la nume _______________________ 61
2.3.2.3. Declaraţia cu privire la regimul matrimonial ales ________ 62
2.3.2.4. Declaraţia părinţilor sau, după caz, a tutorelui __________ 63
2.3.2.5. Înregistrarea şi efectele declaraţiei de căsătorie.
Reînnoirea declaraţiei de căsătorie _________________________ 63
2.3.3. Publicitatea declaraţiei de căsătorie _____________________ 64
2.3.4. Opoziţia la căsătorie _________________________________ 64
2.4. Formalităţi privind celebrarea căsătoriei ______________________ 66
2.4.1. Conţinut şi reglementare ______________________________ 66
2.4.2. Competenţa ofiţerului de stare civilă _____________________ 66
2.4.3. Locul celebrării căsătoriei _____________________________ 67
2.4.4. Prezenţa personală a soţilor. Publicitatea efectivă
prin prezenţa martorilor ____________________________________ 68
2.4.5. Publicitatea virtuală a căsătoriei ________________________ 68
2.4.6. Limba celebrării căsătoriei _____________________________ 68
2.5. Momentul încheierii căsătoriei ______________________________ 68
2.6. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei _____________________ 69
2.7. Proba căsătoriei ________________________________________ 70
Capitolul III. Statutul general al persoanei căsătorite _________________ 72
Secţiunea 1. Complexitatea efectelor căsătoriei _____________________ 72
Secţiunea a 2-a. Statutul personal al soţilor _________________________ 72
2.1. Reglementare __________________________________________ 72
2.2. Obligaţiile personale reciproce ale soţilor _____________________ 73
2.2.1. Precizări preliminare _________________________________ 73
2.2.2. Obligaţia de sprijin moral reciproc _______________________ 73
2.2.3. Obligaţia de respect reciproc ___________________________ 73
2.2.4. Obligaţia de fidelitate _________________________________ 74
2.2.5. Obligaţia de a locui împreună (obligaţia de coabitare) ________ 74
2.2.6. Îndatoririle conjugale (debitum conjugale) _________________ 76
2.2.7. Obligaţia de a purta numele comun ______________________ 76
2.2.8. Aspecte ale independenţei reciproce a soţilor ______________ 77
2.2.9. Cetăţenia soţilor _____________________________________ 78
Secţiunea a 3-a. Statutul patrimonial al soţilor _______________________ 78
Secţiunea a 4-a. Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de
exerciţiu ____________________________________________________ 79
Capitolul IV. Desfiinţarea căsătoriei _______________________________ 80
Secţiunea 1. Cazurile de nulitate (desfiinţare) a căsătoriei ______________ 80
1.1. Reglementare __________________________________________ 80
1.2. Clasificare _____________________________________________ 80
X Drept civil. Familia
1.3. Nulităţi absolute ale căsătoriei. Regim juridic __________________ 80
1.3.1. Nulităţi absolute care sancţionează încălcarea
unor condiţii de fond pozitive ________________________________ 80
1.3.1.1. Reglementare ___________________________________ 80
1.3.1.2. Lipsa diferenţierii de sex ___________________________ 80
1.3.1.3. Lipsa consimţământului ___________________________ 81
1.3.1.4. Încălcarea dispoziţiilor legale privind vârsta
matrimonială __________________________________________ 81
1.3.1.5. Fictivitatea căsătoriei _____________________________ 81
1.3.2. Nulităţi absolute care sancţionează încălcarea
unor condiţii de fond negative (impedimente) ___________________ 89
1.3.2.1. Încheierea căsătoriei de către o persoană căsătorită
(art. 293 coroborat cu art. 273 C. civ., anterior, art. 5 C. fam) _____ 89
1.3.2.2. Încheierea căsătoriei între persoane care sunt rude
în gradul prohibit de lege (art. 293 coroborat cu art. 274 C. civ.,
anterior, art. 6 C. fam.) __________________________________ 90
1.3.2.3. Căsătoria încheiată de alienatul mintal sau debilul
mintal (art. 293 coroborat cu art. 276 C. civ., anterior, art. 19
coroborat cu art. 9 C. fam) ________________________________ 90
1.3.3. Nulităţi absolute care sancţionează încălcarea unor
formalităţi la celebrarea căsătoriei ____________________________ 91
1.3.3.1. Precizare prealabilă ______________________________ 91
1.3.3.2. Încălcarea competenţei materiale a ofiţerului de
stare civilă ____________________________________________ 92
1.3.3.3. Căsătoria încheiată cu încălcarea formalităţilor
prevăzute de lege pentru celebrarea acesteia _________________ 92
1.3.4. Regimul juridic al nulităţii absolute a căsătoriei _____________ 92
1.3.4.1. Caracterizare generală ____________________________ 92
1.3.4.2. Titularul acţiunii __________________________________ 92
1.3.4.3. Imprescriptibilitatea acţiunii ________________________ 93
1.3.4.4. Posibilitatea acoperirii nulităţii absolute a căsătoriei ______ 93
1.4. Nulităţi relative ale căsătoriei. Regim juridic ___________________ 94
1.4.1. Consideraţii generale. Reglementare ____________________ 94
1.4.2. Cazurile de nulitate relativă a căsătoriei __________________ 94
1.4.2.1. Lipsa încuviinţărilor cerute de lege ___________________ 94
1.4.2.2. Viciile de consimţământ ___________________________ 95
1.4.2.3. Lipsa discernământului ____________________________ 97
1.4.2.4. Tutela _________________________________________ 98
1.4.3. Regimul juridic al nulităţii relative a căsătoriei ______________ 98
1.4.3.1. Titularul acţiunii __________________________________ 98
1.4.3.2. Prescriptibilitatea acţiunii __________________________ 99
Secţiunea a 2-a. Aspecte de drept procesual _______________________ 100
2.1. Caracterul judiciar al nulităţii ______________________________ 100
2.2. Competenţa instanţei ___________________________________ 100
2.3. Hotărârea judecătorească privind anularea căsătoriei __________ 100
Cuprins XI
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii ________________________________ 101
3.1. Precizări prealabile _____________________________________ 101
3.2. Efectele retroactive ale nulităţii ____________________________ 101
3.2.1. Domenii de aplicare _________________________________ 101
3.2.2. Efecte extrapatrimoniale ale nulităţii căsătoriei ____________ 101
3.2.3. Efecte patrimoniale ale nulităţii căsătoriei ________________ 102
3.3. Excepţii de la efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei ____________ 102
3.3.1. Situaţia copiilor născuţi dintr-o căsătorie nulă sau anulată ___ 102
3.3.2. Căsătoria putativă __________________________________ 103
3.3.2.1. Definiţie _______________________________________ 103
3.3.2.2. Condiţiile şi dovada bunei-credinţe __________________ 104
3.3.2.3. Efectele căsătoriei putative ________________________ 104
3.3.2.3.1. Conţinut. Domeniu de aplicare _________________ 104
3.3.2.3.2. Ambii soţi au fost de bună-credinţă (putativitate
bilaterală) _________________________________________ 106
3.3.2.3.3. Doar unul dintre soţi a fost de bună-credinţă
(putativitate unilaterală)_______________________________ 107
Capitolul V. Desfacerea căsătoriei _______________________________ 109
Secţiunea 1. Consideraţii generale _______________________________ 109
1.1. „Dreptul” la divorţ? Natura juridică a divorţului ________________ 109
1.2. Reglementare. Evoluţie legislativă _________________________ 110
Secţiunea a 2-a. Cazurile de desfacere a căsătoriei _________________ 111
2.1. Reglementare _________________________________________ 111
2.2. Divorţul prin acordul soţilor _______________________________ 112
2.2.1. Evoluţia reglementării divorţului prin acordul soţilor _________ 112
2.2.2. Condiţii generale de valabilitate a acordului soţilor la divorţ __ 113
2.2.3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă __________ 114
2.2.3.1. Fundament ____________________________________ 114
2.2.3.2. Condiţii de admisibilitate __________________________ 115
2.2.3.3. Întinderea acordului de voinţă al soţilor ______________ 115
2.2.3.4. Procedura _____________________________________ 115
2.2.3.5. Menţiunea în actul de căsătorie ____________________ 116
2.2.4. Divorţul prin acordul soţilor prin procedură notarială ________ 116
2.2.4.1. Fundament ____________________________________ 116
2.2.4.2. Condiţii de admisibilitate __________________________ 116
2.2.4.3. Întinderea acordului soţilor ________________________ 116
2.2.4.4. Procedura _____________________________________ 117
2.2.4.5. Menţiunea în actul de căsătorie ____________________ 117
2.2.5. Refuzul ofiţerului de stare civilă sau al notarului public ______ 117
2.2.6. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ______________ 118
2.2.6.1. Reglementare __________________________________ 118
2.2.6.2. Condiţii de admisibilitate __________________________ 118
2.2.6.3. Întinderea acordului de divorţ ______________________ 118
2.2.6.4. Procedura _____________________________________ 119
2.3. Divorţul judiciar bazat pe culpă ____________________________ 120
2.3.1. Reglementare______________________________________ 120
XII Drept civil. Familia
2.3.2. Divorţul pentru motive temeinice bazat pe art. 373 lit. b) _____ 121
2.3.2.1. Condiţii _______________________________________ 121
2.3.2.2. Noţiunea de motive temeinice _____________________ 121
2.3.2.3. Rolul culpei ____________________________________ 122
2.3.2.4. Continuarea acţiunii de divorţ ______________________ 124
2.3.3. Divorţul pentru separarea în fapt îndelungată _____________ 125
2.3.3.1. Condiţii _______________________________________ 125
2.3.3.2. Stabilirea culpei reclamantului _____________________ 126
2.3.4. Concursul între cazurile de divorţ bazat pe culpă __________ 126
2.4. Divorţul judiciar din cauza stării sănătăţii unui soţ ______________ 129
Secţiunea a 3-a. Aspecte comune privind procedura judiciară
a divorţului _________________________________________________ 130
3.1. Instanţa competentă (art. 914 NCPC) _______________________ 130
3.2. Cererea de divorţ (art. 915 NCPC) _________________________ 130
3.3. Cererea reconvenţională (art. 916 NCPC) ___________________ 131
3.4. Calitatea procesuală activă (art. 917 NCPC) _________________ 131
3.5. Cereri accesorii şi incidentale (art. 918 NCPC) ________________ 131
3.6. Măsuri vremelnice (art. 919 NCPC) ________________________ 132
3.7. Prezenţa personală a părţilor (art. 920 NCPC) ________________ 132
3.8. Absenţa reclamantului (art. 921 NCPC) _____________________ 132
3.9. Citarea pârâtului (art. 922 NCPC) __________________________ 132
3.10. Renunţarea la judecată (art. 923 NCPC) ___________________ 132
3.11. Împăcarea soţilor (art. 924 NCPC) ________________________ 133
3.12. Decesul unuia dintre soţi (art. 925 NCPC) __________________ 133
3.13. Nemotivarea hotărârii (art. 926 NCPC) _____________________ 133
3.14. Căi de atac. Publicitatea hotărârii (art. 927 NCPC) ____________ 133
Secţiunea a 4-a. Efectele divorţului ______________________________ 134
4.1. Precizări prealabile _____________________________________ 134
4.2. Data desfacerii căsătoriei ________________________________ 134
4.3. Efectele culpei la desfacerea căsătoriei _____________________ 135
4.4. Efectele extrapatrimoniale ale divorţului _____________________ 136
4.4.1. Precizări prealabile _________________________________ 136
4.4.2. Efecte cu privire la relaţiile personale dintre soţi ___________ 136
4.4.2.1. Obligaţiile reciproce ale soţilor _____________________ 136
4.4.2.2. Numele soţilor __________________________________ 136
4.4.2.3. Capacitatea de exerciţiu __________________________ 138
4.5. Efectele patrimoniale ale divorţului _________________________ 138
4.5.1. Încetarea regimului matrimonial ________________________ 138
4.5.2. Efectele divorţului asupra locuinţei familiei _______________ 139
4.5.2.1. Evoluţia reglementării ____________________________ 139
4.5.2.2. Soluţiile legislative din Codul civil ___________________ 140
4.5.3. Dreptul la despăgubiri (art. 388 C. civ.) __________________ 143
4.5.3.1. Noutatea reglementării ___________________________ 143
4.5.3.2. Delimitări ______________________________________ 143
4.5.3.3. Condiţiile răspunderii ____________________________ 143
4.5.3.4. Soluţionarea cererii prin hotărârea de divorţ ___________ 144
Cuprins XIII
4.5.4. Prestaţia compensatorie (art. 390-395 C. civ.) _____________ 144
4.5.4.1. Noutatea reglementării ___________________________ 144
4.5.4.2. Condiţiile prestaţiei compensatorii __________________ 145
4.5.4.3. Stabilirea prestaţiei compensatorii odată cu divorţul ____ 146
4.5.4.4. Criteriile de stabilire a prestaţiei compensatorii ________ 146
4.5.4.5. Forma prestaţiei compensatorii ____________________ 147
4.5.4.6. Garanţii pentru executarea rentei ___________________ 148
4.5.4.7. Modificarea prestaţiei compensatorii ________________ 148
4.5.4.8. Încetarea prestaţiei compensatorii __________________ 148
4.5.5. Obligaţia de întreţinere _______________________________ 149
4.5.6. Dreptul la moştenire _________________________________ 149
4.6. Efectele divorţului cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii ______ 149
4.6.1. Reglementarea anterioară Codului civil __________________ 149
4.6.2. Efectele divorţului în raporturile dintre părinţi şi copiii lor
minori, potrivit Codului civil ________________________________ 150
4.6.2.1. Obligaţia instanţei de a hotărî asupra raporturilor
dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori ____________________ 150
4.6.2.2. Modalităţile de exercitare a autorităţii părinteşti de
către părinţii divorţaţi ___________________________________ 157
4.6.2.3. Stabilirea locuinţei copilului ________________________ 160
4.6.2.4. Drepturile părintelui separat de copil ________________ 162
4.6.2.5. Stabilirea contribuţiei părinţilor _____________________ 164
4.6.2.6. Modificarea măsurilor luate cu privire la copil __________ 165
TITLUL III. DREPTUL COMUN AL REGIMURILOR MATRIMONIALE _______ 167
Capitolul I. Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale __________ 167
Secţiunea 1. Noţiunea de regim matrimonial _______________________ 167
1.1. Preliminarii ___________________________________________ 167
1.2. Noţiune şi reglementare _________________________________ 167
Secţiunea a 2-a. Fundamentul regimului matrimonial_________________ 168
Secţiunea a 3-a. Natura juridică a regimului matrimonial ______________ 169
3.1. Regimul matrimonial – modalitate a patrimoniului ______________ 169
3.2. Importanţa determinării naturii juridice a regimului matrimonial ___ 170
Secţiunea a 4-a. Principiile regimurilor matrimoniale _________________ 171
4.1. Principiul egalităţii în drepturi dintre soţi _____________________ 171
4.2. Principiul libertăţii alegerii şi a modificării regimului matrimonial ___ 172
4.2.1. Libertatea alegerii regimului matrimonial _________________ 172
4.2.2. Libertatea modificării regimului matrimonial _______________ 172
4.3. Principiul subordonării regimului matrimonial scopului căsătoriei __ 173
Secţiunea a 5-a. Clasificarea regimurilor matrimoniale _______________ 173
Secţiunea a 6-a. Reperele temporale ale regimului matrimonial ________ 174
Capitolul II. Convenţia matrimonială ______________________________ 177
Secţiunea 1. Noţiune _________________________________________ 177
Secţiunea a 2-a. Originea convenţiei matrimoniale __________________ 177
Secţiunea a 3-a. Natura juridică a convenţiei matrimoniale. Caractere
juridice ____________________________________________________ 178
XIV Drept civil. Familia
Secţiunea a 4-a. Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii ____ 180
4.1. Delimitarea convenţiei matrimoniale de căsătorie ______________ 180
4.2. Delimitarea convenţiei matrimoniale de logodnă _______________ 181
4.3. Delimitarea convenţiei matrimoniale de contractul de curtaj
matrimonial _______________________________________________ 181
Secţiunea a 5-a. Încheierea convenţiei matrimoniale _________________ 181
5.1. Condiţiile de fond ale convenţiei matrimoniale ________________ 181
5.1.1. Capacitatea _______________________________________ 181
5.1.2. Consimţământul ____________________________________ 182
5.1.3. Obiectul __________________________________________ 183
5.1.3.1. Limite generale _________________________________ 183
5.1.3.2. Limite speciale _________________________________ 184
5.1.4. Cauza ___________________________________________ 185
5.1.5. Data încheierii convenţiei matrimoniale __________________ 185
5.1.5.1. Încheierea convenţiei matrimoniale înainte de
căsătorie ____________________________________________ 185
5.1.5.2. Încheierea convenţiei matrimoniale în timpul
căsătoriei ____________________________________________ 186
5.2. Condiţii de formă _______________________________________ 186
Secţiunea a 6-a. Desfiinţarea şi ineficacitatea convenţiei matrimoniale ___ 187
6.1. Nulitatea convenţiei matrimoniale __________________________ 187
6.1.1. Cauzele de nulitate. Regim juridic ______________________ 187
6.1.1.1. Nulitatea absolută _______________________________ 187
6.1.1.2. Nulitatea relativă ________________________________ 188
6.1.2. Efectele nulităţii ____________________________________ 190
6.2. Caducitatea convenţiei matrimoniale _______________________ 191
Secţiunea a 7-a. Formalităţi de publicitate. Opozabilitatea convenţiei
matrimoniale ________________________________________________ 192
7.1. Raţiunea reglementării formalităţilor de publicitate. Clasificare ____ 192
7.2. Obiectul publicităţii _____________________________________ 192
7.3. Formalităţi generale de publicitate__________________________ 193
7.3.1. Mecanisme de publicitate ____________________________ 193
7.3.1.1. Menţiunea pe actul de căsătorie ____________________ 193
7.3.1.2. Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale
(RNNRM) ____________________________________________ 194
7.3.1.3. Efecte. Concursul între formalităţile de publicitate ______ 195
7.3.1.4. Consultarea registrelor ___________________________ 195
7.4. Formalităţi speciale de publicitate __________________________ 196
7.5. Sancţiunea neîndeplinirii formalităţilor de publicitate ___________ 198
7.5.1. Inopozabilitatea ____________________________________ 198
7.5.2. Simulaţia. Inopozabilitatea convenţiei matrimoniale
secrete ________________________________________________ 198
Secţiunea a 8-a. Efectele convenţiei matrimoniale ___________________ 199
Capitolul III. Regimul primar imperativ ____________________________ 201
Secţiunea 1. Noţiune. Natură juridică şi trăsături ____________________ 201
1.1. Noţiune ______________________________________________ 201
Cuprins XV
1.2. Natură juridică şi trăsături ________________________________ 202
Secţiunea a 2-a. Regimul primar imperativ în situaţia de pace
conjugală __________________________________________________ 202
2.1. Interdependenţa vieţii familiale (coeziunea patrimonială
a cuplului) ________________________________________________ 202
2.1.1. Locuinţa familiei ____________________________________ 202
2.1.1.1. Noţiune _______________________________________ 202
2.1.1.2. Drepturile soţilor asupra locuinţei comune ____________ 203
2.1.1.3. Regimul juridic al locuinţei familiei __________________ 204
2.1.2. Bunurile mobile care servesc locuinţei familiei _____________ 210
2.1.3. Cheltuielile căsătoriei ________________________________ 211
2.1.3.1. Noţiune _______________________________________ 211
2.1.3.2. Conţinutul şi executarea obligaţiei de a suporta
cheltuielile căsătoriei ___________________________________ 212
2.2. Independenţa economică şi socială reciprocă a soţilor __________ 213
2.2.1. Independenţa profesională ___________________________ 213
2.2.1.1. Libertatea fiecărui soţ de a exercita o profesie _________ 213
2.2.1.2. Libertatea fiecărui soţ de a dispune de veniturile
obţinute din exercitarea profesiei __________________________ 213
2.2.1.3. Participarea unuia dintre soţi la exercitarea profesiei
de către celălalt soţ ____________________________________ 214
2.2.2. Independenţa patrimonială a soţilor _____________________ 215
2.2.2.1. Încheierea de acte juridice ________________________ 215
2.2.2.2. Depozitele bancare. Independenţa fiecăruia dintre soţi __ 215
2.2.2.3. Dreptul la informare _____________________________ 222
Secţiunea a 3-a. Adaptarea regimului matrimonial în situaţia de criză ____ 222
3.1. Raţiunea reglementării __________________________________ 222
3.2. Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi _______________ 223
3.2.1. Noţiune __________________________________________ 223
3.2.2. Natura juridică _____________________________________ 223
3.2.3. Cauzele __________________________________________ 223
3.2.4. Câmpul de aplicare a reprezentării judiciare ______________ 224
3.2.5. Întinderea reprezentării ______________________________ 225
3.2.6. Efectele reprezentării ________________________________ 225
3.2.7. Încetarea mandatului judiciar __________________________ 225
3.3. Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi ________________ 226
3.3.1. Noţiune. Reglementare ______________________________ 226
3.3.2. Natura măsurii _____________________________________ 226
3.3.3. Condiţiile măsurii ___________________________________ 227
3.3.4. Caracterele măsurii _________________________________ 227
3.3.5. Efecte. Sancţiuni ___________________________________ 227
TITLUL IV. REGIMURI MATRIMONIALE SECUNDARE __________________ 229
Capitolul I. Regimul comunităţii legale ____________________________ 229
Secţiunea 1. Consideraţii prealabile ______________________________ 229
Secţiunea a 2-a. Caracterizare generală __________________________ 229
XVI Drept civil. Familia
2.1. Principiile regimului comunităţii legale _______________________ 229
2.2. Trăsăturile comunităţii legale _____________________________ 230
2.2.1. Un regim de comunitate parţială _______________________ 230
2.2.2. Un regim legal _____________________________________ 231
2.2.3. Un regim alternativ regimurilor convenţionale _____________ 232
2.2.4. Un regim imperativ __________________________________ 232
2.2.5. Un regim mutabil ___________________________________ 233
Secţiunea a 3-a. Structura (compoziţia) patrimoniului fiecărui soţ _______ 233
3.1. Precizări prealabile _____________________________________ 233
3.2. Bunurile comune ale soţilor _______________________________ 233
3.2.1. Calificare. Criteriile generale de determinare a bunurilor
comune _______________________________________________ 233
3.2.2. Noţiunea de bunuri __________________________________ 235
3.2.3. Noţiunea de dobândire _______________________________ 236
3.2.4. Condiţia dobândirii bunurilor în timpul comunităţii legale _____ 238
3.2.5. Data dobândirii bunurilor _____________________________ 239
3.2.5.1. Cazul în care un soţ dobândeşte un drept de creanţă
care îl îndreptăţeşte să pretindă transmiterea dreptului de
proprietate asupra unui lucru _____________________________ 239
3.2.5.2. Cazul bunurilor dobândite cu plata preţului în rate ______ 241
3.2.5.3. Cazul bunurilor dobândite prin actele juridice afectate
de modalităţi, respectiv termen şi condiţie ___________________ 242
3.3. Bunurile proprii ale soţilor ________________________________ 242
3.3.1. Precizări privind categoriile de bunuri proprii ______________ 242
3.3.2. Categoriile de bunuri proprii prevăzute de Codul civil _______ 243
3.3.3. Bunurile dobândite în afara regimului comunităţii legale _____ 243
3.3.4. Bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire,
legat sau donaţie, dacă dispunătorul nu a prevăzut expres că
ele vor fi comune [art. 340 lit. a) C. civ.] _______________________ 244
3.3.4.1. Moştenirea ____________________________________ 244
3.3.4.2. Legatul _______________________________________ 244
3.3.4.3. Donaţiile ______________________________________ 244
3.3.4.4. Excepţia potrivit căreia dispunătorul poate să prevadă
ca bunul să devină comun _______________________________ 245
3.3.4.5. Natura juridică a darurilor de nuntă şi a donaţiilor
făcute, cu acest prilej, de părinţii unuia dintre soţi _____________ 246
3.3.5. Bunurile de uz personal [art. 340 lit. b) C. civ.] ____________ 247
3.3.6. Bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi,
dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte
din comunitatea legală [art. 340 lit. c) C. civ.] __________________ 248
3.3.7. Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra
propriilor creaţii şi asupra semnelor distinctive înregistrate
[art. 340 lit. d) C. civ.] _____________________________________ 249
3.3.8. Bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă,
manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice,
Cuprins XVII
proiectele de invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri
[art. 340 lit. e) C. civ.] _____________________________________ 249
3.3.8.1. Premiile şi recompensele _________________________ 249
3.3.8.2. Manuscrisele ştiinţifice, literare, schiţele sau proiectele
artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii ____________________ 250
3.3.9. Indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru
prejudiciul material sau moral adus unuia dintre soţi
[art. 340 lit. f) C. civ.] _____________________________________ 250
3.3.9.1. Indemnizaţia de asigurare ________________________ 250
3.3.9.2. Despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei ______ 250
3.3.10. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu
sau bunul în care a trecut această valoare [art. 340 lit. g) C. civ.] ___ 251
3.3.11. Fructele bunurilor proprii [art. 340 lit. h) C. civ.] ___________ 253
3.4. Calificarea anumitor categorii de bunuri _____________________ 253
3.4.1. Natura juridică a salariului ____________________________ 253
3.4.2. Sumele economisite şi depuse la bancă _________________ 255
3.4.3. Construcţiile efectuate de soţi sau de unul dintre aceştia ____ 255
3.4.4. Sporul valorii imobilului bun propriu al unuia dintre soţi ______ 260
3.5. Dovada bunurilor _______________________________________ 260
3.5.1. Dovada bunurilor comune ____________________________ 260
3.5.2. Dovada bunurilor proprii ______________________________ 261
3.6. Pasivul matrimonial _____________________________________ 262
3.6.1. Datoriile soţilor _____________________________________ 262
3.6.1.1. Calificarea datoriilor soţilor ________________________ 262
3.6.1.2. Categoriile de datorii comune potrivit Codului civil ______ 262
3.6.1.3. Obligaţiile născute în legătură cu conservarea,
administrarea sau dobândirea bunurilor comune [art. 351 lit. a)
C. civ.] ______________________________________________ 263
3.6.1.4. Obligaţiile contractate de soţi împreună [art. 351 lit. b)
C. civ.] ______________________________________________ 263
3.6.1.5. Obligaţiile asumate de oricare dintre soţi pentru
acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei [art. 351 lit. c)
C. civ.] ______________________________________________ 264
3.6.1.6. Repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea, de către
unul dintre soţi, a bunurilor aparţinând unui terţ, în măsura
în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soţilor
[art. 351 lit. d) C. civ.] ___________________________________ 264
3.6.2. Regimul juridic al datoriilor soţilor ______________________ 265
3.6.2.1. Reguli specifice ________________________________ 265
3.6.2.2. Regimul juridic al datoriilor personale ________________ 265
3.6.2.3. Regimul juridic al datoriilor comune _________________ 265
Secţiunea a 4-a. Funcţionarea regimului comunităţii legale ____________ 266
4.1. Consideraţii generale privind gestiunea bunurilor comune _______ 266
4.2. Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului civil ______________ 269
4.2.1. Aspecte generale ___________________________________ 269
4.2.2. Mecanismul gestiunii paralele _________________________ 270
XVIII Drept civil. Familia
4.2.2.1. Domeniul de aplicare ____________________________ 270
4.2.2.2. Răspunderea pentru actele care prejudiciază
comunitatea __________________________________________ 272
4.2.3. Mecanismul gestiunii comune (cogestiunii) _______________ 275
4.2.3.1. Domeniul de aplicare ____________________________ 275
4.2.3.2. Modalităţile de exprimare a consimţământului _________ 280
4.2.3.3. Sancţiuni ______________________________________ 281
4.2.3.4. Aspecte privind exerciţiul acţiunilor în justiţie cu
privire la bunurile comune _______________________________ 284
4.2.4. Gestiunea exclusivă _________________________________ 287
4.3. Gestiunea bunurilor proprii _______________________________ 288
4.4. Regimul comunităţii legale a soţilor – paradigma proprietăţii
devălmaşe _______________________________________________ 289
4.4.1. Proprietatea devălmaşă în concepţia Codului civil __________ 289
4.4.2. Regimul juridic al bunurilor dobândite de concubini versus
comunitatea legală a soţilor ________________________________ 290
4.4.2.1. Natura juridică a bunurilor dobândite în timpul
concubinajului ________________________________________ 290
4.4.2.2. Aplicarea mecanismelor de gestiune a bunurilor
comune ale soţilor în cazul proprietăţii devălmaşe ____________ 293
Secţiunea a 5-a. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei _________ 294
5.1. Precizări prealabile. Reglementare _________________________ 294
5.2. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei la cererea unuia
dintre soţi ________________________________________________ 295
5.2.1. Reglementare. Cazuri şi condiţii _______________________ 295
5.2.2. Efectele partajului în timpul căsătoriei. Menţinerea
comunităţii _____________________________________________ 297
5.3. Împărţeala bunurilor comune în timpul căsătoriei la cererea
creditorilor unuia dintre soţi __________________________________ 298
5.3.1. Condiţii ___________________________________________ 298
5.3.2. Efectele admiterii acţiunii _____________________________ 298
5.4. Împărţirea bunurilor comune pe cale incidentală _______________ 298
Secţiunea a 6-a. Comunitatea legală a soţilor la confluenţa legii
societăţilor _________________________________________________ 299
6.1. Precizări prealabile _____________________________________ 299
6.2. Bunul comun ca aport social ______________________________ 299
6.2.1. Reglementare______________________________________ 299
6.2.2. Regimul juridic al aportului de bunuri comune în cazul
societăţilor cu personalitate juridică __________________________ 300
6.2.2.1. Precizări prealabile ______________________________ 300
6.2.2.2. Condiţiile în care un bun comun poate fi adus ca
aport social __________________________________________ 301
6.3. Natura juridică a titlurilor de valoare ________________________ 302
6.3.1. Delimitări conceptuale _______________________________ 302
6.3.2. Dobândirea calităţii de asociat sau acţionar ______________ 303
6.3.2.1. La constituirea societăţii __________________________ 303
Cuprins XIX
6.3.2.2. Ulterior constituirii societăţii _______________________ 304
6.3.3. Natura şi regimul juridic ale titlului de valoare _____________ 306
6.3.3.1. Natura juridică. Controverse şi soluţii ________________ 306
6.3.3.2. Gestiunea titlurilor de valoare bunuri comune _________ 307
6.4. Datoriile soţilor ca asociaţi _______________________________ 308
Secţiunea a 7-a. Încetarea şi lichidarea comunităţii __________________ 309
7.1. Încetarea regimului comunităţii legale _______________________ 309
7.1.1. Reglementare______________________________________ 309
7.1.2. Cauzele încetării regimului comunităţii legale _____________ 309
7.1.3. Efectele încetării comunităţii legale _____________________ 310
7.1.4. Funcţionarea comunităţii post-matrimoniale în cazul
divorţului ______________________________________________ 311
7.1.4.1. Natura juridică a bunurilor şi a datoriilor. Subzistenţa
comunităţii ___________________________________________ 311
7.1.4.2. Gestiunea bunurilor comune în cadrul comunităţii
post-matrimoniale _____________________________________ 314
7.2. Lichidarea comunităţii legale ______________________________ 315
7.2.1. Modalităţile de lichidare ______________________________ 315
7.2.2. Lichidarea comunităţii. Partajul bunurilor comune __________ 316
7.2.3. Partajul bunurilor comune prin hotărâre judecătorească _____ 317
7.2.4. Efectele partajului __________________________________ 321
Capitolul II. Regimuri matrimoniale convenţionale __________________ 323
Secţiunea 1. Preliminarii _______________________________________ 323
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii convenţionale _________________ 323
2.1. Reglementare _________________________________________ 323
2.2. Clauze referitoare la compoziţia comunităţii __________________ 323
2.2.1. Comunitatea extinsă ________________________________ 324
2.2.2. Comunitatea restrânsă _______________________________ 324
2.3. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor ___________________ 325
2.4. Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii ________________ 326
2.4.1. Preliminarii ________________________________________ 326
2.4.2. Clauza de preciput __________________________________ 326
2.4.2.1. Reglementare __________________________________ 326
2.4.2.2. Obiect ________________________________________ 327
2.4.2.3. Beneficiar _____________________________________ 327
2.4.2.4. Caducitatea ___________________________________ 327
2.4.2.5. Efecte ________________________________________ 328
2.4.2.6. Executare _____________________________________ 331
2.4.3. Modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale ______ 332
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri ______________________ 333
3.1. Caracterizare generală __________________________________ 333
3.2. Reglementare. Fundament _______________________________ 334
3.3. Separaţia patrimoniilor __________________________________ 335
3.3.1. Separaţia activului __________________________________ 335
3.3.2. Dovada bunurilor ___________________________________ 336
3.3.3. Separaţia pasivului __________________________________ 337
XX Drept civil. Familia
3.3.4. Gestiunea bunurilor _________________________________ 338
3.3.5. Lichidarea regimului _________________________________ 338
Secţiunea a 4-a. Regimul participării la achiziţii _____________________ 339
Capitolul III. Modificarea regimului matrimonial secundar ____________ 341
Secţiunea 1. Reglementare ____________________________________ 341
Secţiunea a 2-a. Modificarea convenţională ________________________ 342
2.1. Delimitări conceptuale ___________________________________ 342
2.2. Condiţii de fond ________________________________________ 342
2.3. Condiţii de formă şi măsuri de publicitate ____________________ 344
2.4. Efectele modificării convenţionale a regimului matrimonial _______ 344
Secţiunea a 3-a. Modificarea judiciară a regimului comunităţii __________ 346
3.1. Reglementare. Condiţii __________________________________ 346
3.2. Efectele schimbării judiciare a regimului comunităţii ____________ 346
3.2.1. Efecte între soţi ____________________________________ 346
3.2.2. Efecte faţă de terţi __________________________________ 347
TITLUL V. RUDENIA ŞI AFINITATEA ________________________________ 348
Capitolul I. Aspecte generale privind rudenia şi afinitatea ____________ 348
Secţiunea 1. Rudenia _________________________________________ 348
1.1. Definiţii ______________________________________________ 348
1.2. Clasificare ____________________________________________ 348
1.3. Gradul de rudenie ______________________________________ 349
Secţiunea a 2-a. Afinitatea _____________________________________ 349
Capitolul II. Regimul general al filiaţiei ____________________________ 350
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind instituţia filiaţiei ____________ 350
1.1. Precizări preliminare ____________________________________ 350
1.2. Definiţia filiaţiei ________________________________________ 350
1.3. Clasificare ____________________________________________ 350
1.3.1. Filiaţia faţă de mamă şi filiaţia faţă de tată ________________ 351
1.3.2. Filiaţia din căsătorie şi filiaţia din afara căsătoriei __________ 351
Secţiunea a 2-a. Filiaţia şi statutul civil al persoanei fizice _____________ 352
2.1. Consideraţii generale ___________________________________ 352
2.2. Dovada filiaţiei _________________________________________ 352
2.3. Posesia de stat (folosirea stării civile) _______________________ 353
2.3.1. Noţiune şi structură _________________________________ 353
2.3.2. Efectele posesiei de stat în materia filiaţiei _______________ 354
2.4. Recunoaşterea de filiaţie – act de stare civilă _________________ 355
2.4.1. Definiţie __________________________________________ 355
2.4.2. Natură juridică _____________________________________ 355
2.4.3. Caracterele juridice ale recunoaşterii de filiaţie ca act
juridic _________________________________________________ 355
2.4.4. Condiţiile de fond ale recunoaşterii _____________________ 356
2.4.5. Condiţiile de formă ale recunoaşterii de filiaţie _____________ 357
2.4.6. Înscrierea recunoaşterii de filiaţie ______________________ 357
2.4.7. Contestarea recunoaşterii de filiaţie _____________________ 357
2.4.8. Nulitatea recunoaşterii _______________________________ 358
Cuprins XXI
2.4.8.1. Nulitatea absolută a recunoaşterii___________________ 359
2.4.8.2. Nulitatea relativă a recunoaşterii ___________________ 359
2.4.8.3. Efecte. Înscrierea menţiunii________________________ 360
2.4.9. Recunoaşterea fictivă (de complezenţă) _________________ 360
2.5. Acţiunile în justiţie privind filiaţia ___________________________ 361
2.5.1. Noţiune şi clasificare ________________________________ 361
2.5.2. Aspecte comune privind acţiunile referitoare la filiaţie _______ 362
2.5.2.1. Filiaţia legal stabilită _____________________________ 362
2.5.2.2. Citarea părinţilor şi a copilului ______________________ 362
2.5.2.3. Inadmisibilitatea renunţării ________________________ 362
2.5.2.4. Situaţia copilului ________________________________ 362
2.5.2.5. Acţiunea formulată în caz de moştenire vacantă _______ 362
2.5.2.6. Regimul juridic al hotărârilor în materie de filiaţie _______ 362
2.5.2.7. Efectele stabilirii filiaţiei asupra unui proces penal ______ 363
Capitolul III. Filiaţia faţă de mamă ________________________________ 364
Secţiunea 1. Temeiul filiaţiei faţă de mamă ________________________ 364
Secţiunea a 2-a. Modurile de stabilire a filiaţiei faţă de mamă __________ 364
2.1. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin înregistrarea naşterii
copilului _________________________________________________ 364
2.1.1. Procedura înregistrării naşterii copilului __________________ 364
2.1.1.1. Declaraţia de naştere ____________________________ 364
2.1.1.2. Termenul de declarare a naşterii ___________________ 365
2.1.2. Dovada filiaţiei faţă de mamă __________________________ 366
2.2. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin recunoaştere _____________ 366
2.2.1. Cazurile în care se poate face recunoaşterea filiaţiei
faţă de mamă ___________________________________________ 366
2.2.1.1. Naşterea nu a fost înregistrată în registrul de
stare civilă ___________________________________________ 366
2.2.1.2. Copilul a fost înregistrat ca fiind născut din părinţi
necunoscuţi __________________________________________ 367
2.2.2. Copiii care pot fi recunoscuţi __________________________ 368
2.3. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin hotărâre judecătorească _____ 369
2.3.1. Cazuri ___________________________________________ 369
2.3.2. Titularul acţiunii în stabilirea filiaţiei faţă de mamă __________ 369
2.3.3. Imprescriptibilitatea acţiunii ___________________________ 370
2.3.4. Persoana împotriva căreia se porneşte acţiunea ___________ 370
2.3.5. Dovada filiaţiei faţă de mamă __________________________ 370
2.4. Contestarea filiaţiei faţă de mamă __________________________ 370
2.4.1. Prezumţia de filiaţie _________________________________ 370
2.4.1.1. Prezumţia nu corespunde adevărului biologic _________ 370
2.4.1.2. Inaplicabilitatea prezumţiei de filiaţie ________________ 371
2.4.1.3. Mijloace de probă _______________________________ 372
2.4.2. Contestarea/nulitatea recunoaşterii de maternitate _________ 372
2.4.3. Contestarea filiaţiei faţă de mamă stabilite prin hotărâre
judecătorească _________________________________________ 372
XXII Drept civil. Familia
Capitolul IV. Filiaţia faţă de tată __________________________________ 373
Secţiunea 1. Noţiune şi temei ___________________________________ 373
Secţiunea a 2-a. Timpul legal al concepţiunii copilului ________________ 373
2.1. Importanţa problemei ___________________________________ 373
2.2. Noţiune ______________________________________________ 373
2.3. Forţa probantă a prezumţiei timpului legal al concepţiunii
copilului _________________________________________________ 373
Secţiunea a 3-a. Paternitatea copilului din căsătorie _________________ 374
3.1. Prezumţia de paternitate _________________________________ 374
3.1.1. Definiţie __________________________________________ 374
3.1.2. Temeiul prezumţiei de paternitate ______________________ 375
3.1.3. Condiţiile aplicării prezumţiei de paternitate ______________ 375
3.1.4. Caracterul exclusiv al prezumţiei _______________________ 375
3.1.5. Conflicte de paternitate (dubla paternitate) _______________ 375
3.1.5.1. Cazuri ________________________________________ 375
3.1.5.2. Soluţii ________________________________________ 376
3.1.6. Prezumţia de paternitate şi menţiunile din actul de
naştere al copilului _______________________________________ 376
3.1.7. Forţa prezumţiei de paternitate ________________________ 377
3.2. Acţiunea în tăgada paternităţii _____________________________ 378
3.2.1. Precizări prealabile _________________________________ 378
3.2.2. Cazurile în care se poate tăgădui paternitatea ____________ 378
3.2.3. Titularii acţiunii în tăgada paternităţii ____________________ 380
3.2.3.1. Evoluţie legislativă ______________________________ 380
3.2.3.2. Soţul mamei ___________________________________ 382
3.2.3.3. Mama copilului _________________________________ 384
3.2.3.4. Copilul ________________________________________ 384
3.2.3.5. Tatăl biologic __________________________________ 387
3.2.3.6. Ministerul Public ________________________________ 387
3.3. Acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie _______ 388
Secţiunea a 4-a. Filiaţia faţă de tatăl din afara căsătoriei ______________ 388
4.1. Reglementare _________________________________________ 388
4.2. Stabilirea paternităţii prin recunoaştere ______________________ 389
4.2.1. Noţiune __________________________________________ 389
4.2.2. Copiii care pot fi recunoscuţi __________________________ 389
4.2.3. False conflicte de paternitate __________________________ 390
4.3. Stabilirea paternităţii prin hotărâre judecătorească _____________ 390
4.3.1. Fundamentul acţiunii ________________________________ 390
4.3.2. Titularul acţiunii ____________________________________ 390
4.3.3. Imprescriptibilitatea acţiunii ___________________________ 391
4.3.4. Persoana împotriva căreia se introduce acţiunea __________ 392
4.3.5. Obiectul acţiunii ____________________________________ 392
4.3.6. Mijloacele de probă _________________________________ 393
4.3.6.1. Prezumţia de paternitate _________________________ 393
4.3.6.2. Recunoaşterea/mărturisirea _______________________ 393
4.3.6.3. Expertiza medico-legală a filiaţiei ___________________ 394
Cuprins XXIII
4.3.6.4. Dreptul la despăgubiri ____________________________ 397
Secţiunea a 5-a. Aspecte comune privind contestarea paternităţii
neconforme cu posesia de stat __________________________________ 397
5.1. Condiţii ______________________________________________ 397
5.2. Obiectul acţiunii ________________________________________ 399
5.3. Mijloace de probă ______________________________________ 399
Capitolul V. Reproducerea umană asistată medical cu un terţ
donator _____________________________________________________ 400
Secţiunea 1. Precizări prealabile ________________________________ 400
Secţiunea a 2-a. Reglementare _________________________________ 400
Secţiunea a 3-a. Regimul filiaţiei ________________________________ 401
Secţiunea a 4-a. Consimţământul _______________________________ 401
Secţiunea a 5-a. Contestarea filiaţiei _____________________________ 402
Secţiunea a 6-a. Răspunderea tatălui ____________________________ 402
Secţiunea a 7-a. Confidenţialitatea informaţiilor _____________________ 403
Secţiunea a 8-a. Raporturile dintre tată şi copil _____________________ 403
Capitolul VI. Situaţia legală a copilului ca efect al stabilirii filiaţiei _____ 404
Secţiunea 1. Consideraţii generale _______________________________ 404
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi îndatoririle părinteşti __________________ 404
Secţiunea a 3-a. Numele copilului _______________________________ 405
TITLUL VI. ADOPŢIA _____________________________________________ 407
Capitolul 1. Consideraţii introductive _____________________________ 407
Secţiunea 1. Reglementare ____________________________________ 407
1.1. Cadrul legislativ intern ___________________________________ 407
1.2. Reglementări internaţionale ______________________________ 408
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de adopţie ____________________________ 409
Secţiunea a 3-a. Felurile adopţiei ________________________________ 409
3.1. Adopţia naţională şi internaţională__________________________ 409
3.2. Adopţia minorului/adopţia majorului ________________________ 412
Secţiunea a 4-a. Principiile adopţiei ______________________________ 412
Capitolul II. Adopţia internă. Condiţiile încuviinţării _________________ 413
Secţiunea 1. Clasificarea condiţiilor ______________________________ 413
Secţiunea a 2-a. Condiţii privind persoanele care pot fi adoptate _______ 413
2.1. Interesul superior al copilului ______________________________ 413
2.2. Vârsta adoptatului ______________________________________ 414
2.3. Consimţământul părinţilor/tutorelui _________________________ 415
2.4. Consimţământul copilului ________________________________ 418
2.5. Inexistenţa unei adopţii anterioare__________________________ 418
Secţiunea a 3-a. Condiţiile privind persoanele care pot adopta _________ 419
3.1. Condiţiile generale privind adoptatorul ______________________ 419
3.1.1. Condiţii de fond pozitive privind persoanele care pot
adopta ________________________________________________ 419
3.1.1.1. Capacitatea ___________________________________ 419
3.1.1.2. Aptitudinea morală şi materială de a adopta __________ 419
3.1.1.3. Consimţământul adoptatorului _____________________ 420
XXIV Drept civil. Familia
3.1.1.4. Consimţământul soţului adoptatorului ________________ 420
3.1.2. Condiţii de fond negative _____________________________ 420
3.1.2.1. Aptitudinea psihică a adoptatorului __________________ 420
3.1.2.2. Alte impedimente legale __________________________ 421
3.2. Condiţii privind adopţia de către o familie ____________________ 421
3.2.1. Adopţia de către doi soţi _____________________________ 421
3.2.2. Este permisă adopţia de către două persoane
necăsătorite? ___________________________________________ 421
3.3. Condiţii speciale privind adopţia copilului celuilalt soţ/concubin ___ 422
3.3.1. Adopţia de către soţie a copilului din afara căsătoriei
recunoscut de soţ ________________________________________ 422
3.3.2. Adopţia de către concubin a copilului firesc/adoptiv
al celuilalt concubin ______________________________________ 422
Secţiunea a 4-a. Condiţii bilaterale privind adoptatorul şi adoptatul ______ 423
4.1. Diferenţa de vârstă _____________________________________ 423
4.2. Impedimentul rezultând din rudenie ________________________ 423
4.3. Impedimentul întemeiat pe calitatea de soţ/fost soţ ____________ 423
Capitolul III. Adopţia internaţională. Condiţiile încuviinţării ___________ 424
Secţiunea 1. Condiţia specială cu privire la persoana adoptatorului _____ 424
Secţiunea a 2-a. Condiţia specială cu privire la persoana adoptatului ____ 424
Capitolul IV. Cadrul instituţional al încheierii adopţiei _______________ 426
Capitolul V. Procedura adopţiei interne ___________________________ 427
Secţiunea 1. Etapele procedurii de încheiere a adopţiei interne ________ 427
Secţiunea a 2-a. Atestarea familiei sau persoanei apte să adopte
(art. 16-25 din lege) __________________________________________ 427
Secţiunea a 3-a. Întocmirea planului individualizat de protecţie a
copilului (art. 26-27 din lege) ___________________________________ 428
Secţiunea a 4-a. Deschiderea procedurii adopţiei interne _____________ 428
4.1. Raţiunea reglementarii. Excepţii ___________________________ 428
4.2. Condiţiile deschiderii procedurii adopţiei _____________________ 429
4.3. Aspecte de procedură ___________________________________ 430
4.3.1. Cererea pentru deschiderea procedurii adopţiei interne _____ 430
4.3.2. Judecata cererii pentru deschiderea procedurii adopţiei
interne ________________________________________________ 430
4.3.3. Cuprinsul şi efectele hotărârii judecătoreşti prin care
a fost deschisă procedura _________________________________ 430
4.3.4. Revizuirea hotărârii privind deschiderea procedurii
adopţiei interne _________________________________________ 431
Secţiunea a 5-a. Potrivirea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare
(art. 36-39 din lege) __________________________________________ 432
Secţiunea a 6-a. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei interne _____ 433
6.1. Raţiunea reglementării. Excepţii ___________________________ 433
6.2. Condiţiile încredinţării ___________________________________ 433
6.3. Cererea pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.
Judecata cererii ___________________________________________ 434
6.4. Durata încredinţării copilului în vederea adopţiei ______________ 434
Cuprins XXV
6.5. Efectele încredinţării în vederea adopţiei ____________________ 434
6.6. Urmărirea evoluţiei copilului ______________________________ 434
6.7. Revocarea/prelungirea măsurii încredinţării __________________ 435
Secţiunea a 7-a. Încuviinţarea adopţiei de către instanţa
judecătorească ______________________________________________ 435
7.1. Competenţa ___________________________________________ 435
7.2. Calitate procesuală activă ________________________________ 435
7.3. Mijloace de probă ______________________________________ 435
7.4. Procedura de judecată __________________________________ 436
7.4.1. Citarea (art. 49 din lege) _____________________________ 436
7.4.2. Luarea consimţământului la adopţie (art. 50 din lege) _______ 436
Capitolul VI. Procedura adopţiei internaţionale _____________________ 437
Secţiunea 1. Consideraţii prealabile ______________________________ 437
Secţiunea a 2-a. Etapele procedurii ______________________________ 437
Secţiunea a 3-a. Încuviinţarea adopţiei internaţionale de către
instanţă ____________________________________________________ 438
Secţiunea a 4-a. Formalităţi ulterioare încuviinţării adopţiei
internaţionale _______________________________________________ 438
Capitolul VII. Natura juridică a adopţiei ___________________________ 439
Capitolul VIII. Efectele adopţiei __________________________________ 441
Secţiunea 1. Data la care se produc efectele _______________________ 441
Secţiunea a 2-a. Efecte asupra rudeniei civile ______________________ 441
Secţiunea a 3-a. Raporturile dintre adoptator şi adoptat. Autoritatea
părintească _________________________________________________ 442
Secţiunea a 4-a. Numele de familie al adoptatului ___________________ 442
Secţiunea a 5-a. Informaţiile cu privire la adopţie ____________________ 442
Capitolul IX. Încetarea adopţiei __________________________________ 444
Secţiunea 1. Cauzele de încetare _______________________________ 444
Secţiunea a 2-a. Desfacerea adopţiei ____________________________ 444
2.1. Desfacerea de drept a adopţiei ____________________________ 444
2.2. Desfacerea adopţiei pe cale judiciară _______________________ 444
2.2.1. La cererea adoptatorului _____________________________ 444
2.2.2. La cererea adoptatului _______________________________ 444
Secţiunea a 3-a. Nulitatea adopţiei _______________________________ 445
3.1. Cauzele de nulitate _____________________________________ 445
3.2. Efectele nulităţii adopţiei _________________________________ 446
Capitolul X. Reglementări procedurale comune în materia cererilor
privind adopţia _______________________________________________ 447
Secţiunea 1. Competenţa instanţelor judecătoreşti __________________ 447
1.1. Competenţa internaţională _______________________________ 447
1.2. Competenţa materială şi competenţa teritorială _______________ 447
Secţiunea a 2-a. Natura procedurii _______________________________ 447
Secţiunea a 3-a. Cererile privind adopţia __________________________ 447
Secţiunea a 4-a. Compunerea instanţei ___________________________ 448
Secţiunea a 5-a. Mijloace de probă. Judecata cererii _________________ 448
Secţiunea a 6-a. Căile de atac __________________________________ 448
XXVI Drept civil. Familia
Capitolul XI. Registul naţional pentru adopţii ______________________ 449
Capitolul XII. Monitorizare şi activităţi postadopţie __________________ 450
Secţiunea 1. Noţiune _________________________________________ 450
Secţiunea a 2-a. Conţinut. Durata _______________________________ 450
TITLUL VII. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI. AUTORITATEA
PĂRINTEASCĂ _________________________________________________ 452
Capitolul I. Consideraţii generale __________________________________ 452
Secţiunea 1. Cadrul legal ______________________________________ 452
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de copil _______________________________ 453
Secţiunea a 3-a. Principiile care stau la baza protecţiei şi promovării
drepturilor copilului ___________________________________________ 454
3.1. Principiul interesului superior al copilului [art. 263 C. civ.,
art. 2 şi art. 6 lit. a) din Legea nr. 272/2002] ______________________ 454
3.2. Egalitatea şanselor şi nediscriminarea ______________________ 455
3.3. Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor
şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ____________________________ 455
3.4. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la
respectarea şi garantarea drepturilor copilului ____________________ 456
3.5. Descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia
multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele
private autorizate __________________________________________ 458
3.6. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate
pentru fiecare copil _________________________________________ 458
3.7. Respectarea demnităţii copilului ___________________________ 458
3.8. Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia,
ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate (art. 264 C. civ.
şi art. 24 din Legea nr. 272/2004) _____________________________ 459
3.9. Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi
educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă,
culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie ________ 459
3.10. Celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil __________ 460
3.11. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilu

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.076 sec