Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 490
Categoria: Civil

DESCRIERE

Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, va iesi in curand din tipar o lucrare doctrinara de mare valoare, care analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil.

In succesiunea indicata de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: notiunea si clasificarea, delimitarea fata de drepturile de creanta, dobandirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietatii private si cel al proprietatii publice, modalitatile juridice si apararea dreptului de proprietate, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile, posesia si publicitatea drepturilor reale.

Pentru a sublinia continuitatea, dar si pentru a sesiza mai usor elementele de noutate, prezentarea tuturor institutiilor este realizata prin compararea dispozitiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile si opiniile Profesorului sunt insotite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate si la solutii recente din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.
Date tehnice

Titlu: Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil
Pret: 75,00 RON
ISBN: 978-606-552-923-5
Format: Carte brosata
Pagini: 490

Cuprins
Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii ______________ 1
Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu _________________________________ 1
Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului ____________________ 8
Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului _______________________________ 17
Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă. Categorii
intermediare. Clasificarea drepturilor reale ________________________ 23
Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă ____________________ 23
Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare ________________________ 27
Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale __________________________ 30
Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere juridice.
Conţinut. Condiţii generale de exercitare _________________________ 33
Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate __________________________ 33
Secţiunea a 2-a. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate ______________ 43
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate ___________ 47
Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată ______________________ 50
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Definiţie ______________________________ 50
Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată _______________ 52
§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privată ______ 52
§2. Persoanele juridice de drept privat _____________________________ 54
§3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte
ale dreptului de proprietate privată _____________________________ 58
Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată _______ 61
§1. Consideraţii generale ________________________________________ 61
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată __________________ 62
2.1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări __________________ 62
2.2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată ____ 66
2.3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate privată _____ 70
2.3.1. Consideraţii generale. Clasificări _________________________ 70
2.3.2. Limitele legale _______________________________________ 71
2.3.3. Limitele convenţionale _________________________________ 90
2.3.4. Limitele judiciare _____________________________________ 96
2.3.5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată ______ 98
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate
privată ____________________________________________________ 101
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 101
§2. Regimul juridic al realizării şi al desfiinţării construcţiilor ____________ 102
§3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată __________ 106
§4. Circulaţia juridică a construcţiilor ______________________________ 112
VIII Drepturile reale principale
§5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică.
Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol ___________________ 115
§6. Circulaţia juridică a terenurilor ________________________________ 117
§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul naţional cultural _________ 128
§8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri
în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri _______________________ 134
Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată.
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică _____________________ 135
§1. Principii generale __________________________________________ 135
§2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică ____________________ 136
Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate
privată ____________________________________________________ 149
Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică _____________________ 158
Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare _____________________ 158
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică. Subiectele,
conţinutul şi obiectul său _____________________________________ 160
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
publică şi limitele exercitării sale _______________________________ 174
§1. Caractere juridice __________________________________________ 174
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică ________________ 178
Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică _____________ 180
§1. Precizări preliminare _______________________________________ 180
§2. Dreptul de administrare _____________________________________ 182
§3. Concesionarea bunurilor proprietate publică _____________________ 187
§4. Închirierea bunurilor proprietate publică _________________________ 192
§5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică ____ 193
Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică ______________ 194
Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate ______ 197
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Enumerare ___________________________ 197
Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi ____________________ 200
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 200
§2. Coproprietatea obişnuită ____________________________________ 203
§3. Coproprietatea forţată ______________________________________ 217
Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie ___________________ 234
Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune ________________________ 236
Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi
proprietatea comună în devălmăşie _____________________________ 241
Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică _____________________________ 242
Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate _________ 250
Secţiunea 1. Consideraţii generale _________________________________ 250
Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie ______________________________ 252
§1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare
a noului Cod civil __________________________________________ 252
§2. Dreptul de superficie în noul Cod civil __________________________ 256
Cuprins IX
Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct ________________________________ 265
§1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect __________________ 265
§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar _______ 270
2.1. Drepturile uzufructuarului _________________________________ 270
2.2. Drepturile nudului proprietar _______________________________ 273
2.3. Obligaţiile uzufructuarului _________________________________ 274
2.4. Obligaţiile nudului proprietar _______________________________ 278
2.5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar
în unele situaţii speciale ______________________________________ 279
§3. Stingerea uzufructului ______________________________________ 282
Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie ____________________ 285
Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute _______________________________ 289
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 289
§2. Clasificarea servituţilor ______________________________________ 291
§3. Constituirea servituţilor _____________________________________ 293
§4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor _________ 294
§5. Stingerea servituţilor _______________________________________ 296
Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi
a celorlalte drepturi reale principale_____________________________ 299
Secţiunea 1. Consideraţii generale _________________________________ 299
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul
de proprietate privată ________________________________________ 300
§1. Definiţie. Caracterizare generală ______________________________ 300
§2. Categorii ale acţiunii în revendicare ____________________________ 307
Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare _________ 308
§1. Precizări prealabile ________________________________________ 308
§2. Acţiunea în revendicare imobiliară _____________________________ 308
§3. Acţiunea în revendicare mobiliară _____________________________ 318
§4. Efectele acţiunii în revendicare _______________________________ 319
Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de proprietate
privată şi a dezmembrămintelor sale ____________________________ 324
§1. Acţiunea negatorie _________________________________________ 324
§2. Acţiunile confesorii _________________________________________ 324
§3. Acţiunea în grăniţuire _______________________________________ 327
Secţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate
publică şi a drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice ______ 330
§1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică __________ 330
§2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare
dreptului de proprietate publică ______________________________ 332
Capitolul al IX-lea. Posesia ________________________________________ 335
Secţiunea 1. Noţiuni generale _____________________________________ 335
Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei _____________________ 340
§1. Dobândirea posesiei _______________________________________ 340
§2. Pierderea posesiei _________________________________________ 341
X Drepturile reale principale
Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei ___________________________________ 342
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 342
§2. Discontinuitatea posesiei ____________________________________ 344
§3. Violenţa _________________________________________________ 345
§4. Clandestinitatea ___________________________________________ 346
§5. Precaritatea ______________________________________________ 346
Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei _________________________________ 349
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 349
§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate _____________________ 350
§3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii ______________________ 351
Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale ___ 353
Secţiunea 1. Consideraţii generale _________________________________ 353
Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale ______ 356
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 356
§2. Accesiunea imobiliară naturală _______________________________ 358
§3. Accesiunea imobiliară artificială _______________________________ 363
3.1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil ______________ 363
3.2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil _______________ 368
3.2.1. Principii generale ____________________________________ 368
3.2.2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane __________ 371
3.2.3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil asupra
imobilului aparţinând altei persoane _______________________ 371
3.2.4. Realizarea de lucrări adăugate cu caracter durabil asupra
imobilului aparţinând altei persoane _______________________ 375
3.2.5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale
privitoare la accesiunea imobiliară artificială ________________ 377
§4. Accesiunea mobiliară _______________________________________ 384
Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de
dobândire a drepturilor reale __________________________________ 385
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 385
§2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864 ______________ 390
2.1. Felurile uzucapiunii ______________________________________ 390
2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii _____________________ 393
2.3. Efectele uzucapiunii _____________________________________ 399
2.4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de
Decretul-lege nr. 115/1938 ________________________________ 400
§3. Uzucapiunea în noul Cod civil ________________________________ 402
3.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară ________________________ 402
3.2. Uzucapiunea imobiliară tabulară ____________________________ 406
3.3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare
extratabulare şi celei tabulare ______________________________ 408
3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile ______________________________ 410
Cuprins XI
Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin
posesia de bună-credinţă _____________________________________ 412
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 412
§2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor
mobile prin posesia de bună-credinţă __________________________ 415
§3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat __________________ 419
§4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC _____________ 422
Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul
de bună-credinţă ___________________________________________ 424
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 424
§2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul
de bună-credinţă. Situaţia posesorului de rea-credinţă ____________ 426
Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească _____ 431
§1. Ocupaţiunea _____________________________________________ 431
§2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire
a drepturilor reale _________________________________________ 434
§3. Hotărârea judecătorească, mod de dobândire a drepturilor reale _____ 435
Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobândirii drepturilor
reale imobiliare ______________________________________________ 437
Secţiunea 1. Consideraţii generale _________________________________ 437
Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară ___________ 437
§1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor
şi inscripţiunilor ___________________________________________ 443
§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară __________________ 444
Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996 ________ 446
Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil ________ 464
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 464
§2. Înscrierea drepturilor tabulare ________________________________ 465
§3. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice în
cartea funciară ___________________________________________ 472
§4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ________________________ 474
Index __________________________________________________________ 479

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.054 sec