Drept civil. Drepturile reale principale conform Noului Cod civil

Drept civil. Drepturile reale principale conform Noului Cod civil
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 296
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: 24 Ian 2012
Nr pagini : 296

Prezentul manual îşi propune să prezinte, sistematizat, principalele reglementări din materia drepturilor reale, în conformitate cu prevederile Noului Cod civil, care se află într-un puternic raport de continuitate şi constanţă cu vechiul Cod. Studiul acestor noi prevederi este cu atât mai necesar în prezent, când, după 147 de ani, s-a petrecut o schimbare de Cod civil pe scena juridică a ţării.

Adresată unor categorii diverse de cititori, lucrarea prezintă analiza principalelor instituţii în materie, dar poate reprezenta şi un instrument util pentru o mai bună înţelegere a acestui domeniu al dreptului civil, de o fascinaţie şi o frumuseţe aparte


Cuprins
PRIMA VERBA .....................................................................................XI
Capitolul I. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale .............................1
Secţiunea I. Noţiunea juridică de patrimoniu .......................................1
§1. Noţiuni generale despre patrimoniu ...........................................1
§2. Dispoziţii legale care fac referire la patrimoniu în dreptul civil
român ............................................................................................2
§3. Definiţia patrimoniului ...............................................................3
§4. Teorii despre patrimoniu .............................................................5
§5. Caracterele juridice ale patrimoniului .......................................8
Secţiunea a 2-a. Funcţiile patrimoniului .............................................13
§1. Gajul general al creditorilor ......................................................13
§2. Transmisiunea universală şi cu titlu universal ..........................15
§3. Subrogaţia reală cu titlu universal şi subrogaţia reală cu titlu
particular ....................................................................................16
Secţiunea a 3-a. Clasificarea şi conţinutul drepturilor patrimoniale ...18
§1. Drepturile reale – ius in re .......................................................18
§2. Drepturile de creanţă – ius ad personam .................................19
§3. Comparaţie între drepturile reale şi drepturile de creanţă ........19
§4. Clasificarea drepturilor reale ....................................................21
Capitolul II. Teoria generală a proprietăţii ........................................26
Secţiunea 1. Noţiunea, conţinutul şi caracterele dreptului
de proprietate privată ......................................................................26
§1. Preliminarii ...............................................................................26
§2. Noţiunea dreptului de proprietate privată .................................29
§3. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate ...........................31
§4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate .......................33
Secţiunea a 2-a. Limitări şi restricţii ale dreptului de proprietate
privată .............................................................................................35
VI Drept civil. Drepturi reale principale
§2. Limite materiale ale dreptului de proprietate privată ...............37
§3. Limite legale ale dreptului de proprietate privată stabilite în
cadrul raporturilor de vecinătate ................................................39
§4. Limite judiciare ale dreptului de proprietate privată stabilite
în cadrul raporturilor de vecinătate ............................................43
§5. Limite convenţionale ale dreptului de proprietate privată
stabilite în cadrul raporturilor de vecinătate ...............................44
Capitolul III. Formele dreptului de proprietate .................................46
Secţiunea 1. Dreptul de proprietate privată ........................................46
§1. Definiţia dreptului de proprietate .............................................46
§2. Subiectele dreptului de proprietate privată ...............................48
Secţiunea a 2-a. Modalităţile juridice ale drepturilor reale
principale ........................................................................................75
§1. Definiţie ....................................................................................75
§2. Proprietatea rezolubilă ..............................................................76
§3. Proprietatea anulabilă ...............................................................79
§4. Proprietatea comună. Noţiune ..................................................80
§5. Coproprietatea comună pe cote-părţi obişnuită ........................81
§6. Coproprietatea pe cote-părţi forţată. Noţiune ...........................93
6.1. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor..............................96
§7. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie. Noţiune ...........97
§8. Proprietatea periodică. Noţiune ..............................................104
Secţiunea a 3-a. Dreptul de proprietate publică ................................ 107
§1. Consideraţii generale ..............................................................107
§2. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate publică ........ 110
§3. Subiectele dreptului de proprietate publică ............................ 113
§4. Delimitarea domeniului public al statului faţă de dome niul
public de interes local ............................................................... 114
§5. Dobândirea dreptului de proprietate publică .......................... 115
§6. Exercitarea dreptului de proprietate publică ........................... 116
§7. Stingerea dreptului de proprietate publică ..............................125
Capitolul IV. Posesia ........................................................................... 126
Secţiunea 1. Noţiunea şi elementele posesiei ................................... 126
§1. Noţiunea posesiei ....................................................................126
§2. Elementele posesiei ................................................................127
Cuprins VII
Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei ............................ 129
§1. Dobândirea posesiei ................................................................129
§2. Pierderea posesiei ...................................................................129
§3. Calităţile şi viciile posesiei .....................................................130
Secţiunea a 3-a. Efectele posesiei ..................................................... 134
§1. Enumerare ...............................................................................134
§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate în favoarea
posesorului ...............................................................................135
§3. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă ...............136
Secţiunea a 4-a. Acţiunile posesorii .................................................. 139
§1. Noţiunea acţiunilor posesorii ..................................................139
§2. Clasificarea acţiunilor posesorii .............................................140
§3. Condiţiile de exercitare şi admisibilitate a acţiunilor
posesorii ...................................................................................140
§4. Protecţia juridică specială a posesiei ......................................142
Capitolul V. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată .............................................................................................. 144
Secţiunea 1. Consideraţii generale .................................................... 144
§1. Preliminarii .............................................................................144
§2. Enumerare ...............................................................................145
Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie .............................................. 145
§1. Noţiune şi caractere juridice ...................................................145
§2. Constituirea dreptului de superficie ........................................146
§3. Exercitarea dreptului de superficie .........................................148
§4. Încetarea dreptului de superficie .............................................149
Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct ................................................ 150
§1. Noţiunea dreptului de uzufruct ...............................................150
§2. Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct .........................151
§3. Conţinutul şi importanţa uzufructului .....................................152
§4. Obiectul dreptului de uzufruct ................................................152
§5. Modurile de dobândire a uzufructului ....................................154
§6. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului
proprietar ..................................................................................155
§7. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar .............................158
§8. Stingerea uzufructului ............................................................159
§9. Lichidarea uzufructului...........................................................161
VIII Drept civil. Drepturi reale principale
Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie ......................... 162
§1. Caracteristici comune .............................................................162
§2. Dreptul de uz ..........................................................................163
§3. Dreptul de abitaţie ..................................................................164
Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute ................................................ 165
§1. Noţiune şi caractere juridice ...................................................165
§2. Clasificarea servituţilor ..........................................................167
§3. Exercitarea dreptului de servitute ...........................................171
3.1. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului
dominant ..............................................................................171
3.2. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului aservit ....172
§4. Stingerea servituţilor ..............................................................173
Capitolul VI. Modurile generale de dobândire a drepturilor reale
principale ......................................................................................... 175
Secţiunea 1. Noţiuni generale .......................................................... 175
Secţiunea a 2-a. Accesiunea .............................................................. 176
§1. Noţiunea şi felurile accesiunii ................................................176
§2. Accesiunea imobiliară naturală ...............................................176
§3. Accesiunea imobiliară artificială ............................................178
§4. Accesiunea mobiliară ..............................................................181
Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea ........................................................... 184
§1. Noţiune ...................................................................................184
§2. Justificare şi domeniu de aplicare ...........................................185
§3. Felurile uzucapiunii ................................................................186
§4. Joncţiunea posesiilor ..............................................................190
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea ............................................................ 193
Secţiunea a 5-a. Tradiţiunea .............................................................. 195
Secţiunea a 6-a. Hotărârea judecătorească ........................................ 198
Capitolul VII. Apărarea dreptului de proprietate privată
şi a altor drepturi reale ................................................................... 200
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind mijloacele juridice
de apărare a drepturilor reale principale ....................................... 200
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare .......................................... 201
§1. Noţiune şi caractere juridice ...................................................201
§2. Condiţiile specifice pentru promovarea acţiunii
în revendicare ...........................................................................203
Cuprins IX
§3. Efectele acţiunii în revendicare ..............................................204
§4. Acţiunea în revendicare imobiliară .........................................207
§5. Acţiunea în revendicare mobiliară .......................................... 211
§6. Revendicarea bunurilor mobile în condiţiile
art. 937 alin. (2) şi (3) NCC .....................................................214
§7. Particularităţi ale acţiunii în revendicare ca mijloc
de apărare a dreptului de proprietate publică ...........................216
Secţiunea a 3-a. Acţiunea în grăniţuire ............................................. 218
Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale ..................................................... 220
§1. Acţiunea negatorie ..................................................................220
§2. Acţiunea confesorie ................................................................220
Capitolul VIII. Publicitatea imobiliară ............................................. 221
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind publicitatea imobiliară .
Necesitatea, obiectivele şi rolul publicităţii imobiliare ............... 221
§1. Consideraţii generale ..............................................................221
§2. Noţiunea şi sistemele de publicitate imobiliare ......................225
§3. Sistemul de publicitate prin cărţile funciare ...........................227
3.1. Caracterizare generală, fundamente istorice
şi reglementare .....................................................................227
3.2. Structura şi obiectul cărţii funciare.
Obiectul cărţii funciare ........................................................231
3.3. Structura cărţii funciare .....................................................233
3.4. Principiile cărţilor funciare ................................................234
3.5. Înscrierile în cartea funciară ..............................................241
3.6. Efectele înscrierilor în cărţile funciare ..............................245
3.7. Acţiunile de carte funciară .................................................246
Bibliografie ..........................................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec