Drept bancar

Drept bancar
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 384
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: 31 Mai 2012
Nr pagini : 384

Destinată studenţilor, practicienilor şi tuturor celor interesaţi de universul juridic bancar, lucrarea conţine pârghiile comprehensiunii în complexitatea sistemului bancar, instituţional şi operaţional.


Cuprins
Abrevieri .............................................................................................. XV
Capitolul I. Repere introductive privind dreptul bancar ....................1
Secţiunea 1. Noţiunea şi caracteristicile dreptului bancar ................1
§1. Noţiunea dreptului bancar ......................................................1
§2. Caracteristicile dreptului bancar ............................................4
Secţiunea a 2-a. Izvoarele dreptului bancar ......................................5
§1. Izvoare interne ........................................................................5
§2. Izvoare din dreptul Uniunii Europene ....................................8
§3. Izvoare internaţionale .............................................................9
Secţiunea a 3-a. Domeniul legii bancare ........................................10
Capitolul II. Banca Naţională a României ..........................................13
Secţiunea 1. Aparat şi sistem bancar ..............................................13
§1. Noţiune .................................................................................13
§2. Aparatul bancar potrivit legii speciale ..................................14
§3. Evoluţia sistemului bancar românesc ...................................16
Secţiunea a 2-a. Statutul legal al Băncii Naţionale a României .....18
Secţiunea a 3-a. Prerogativele Băncii Naţionale a României .........20
§1. Emisiunea monetară .............................................................21
§2. Elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi valutare ...........22
2.1. Politica monetară ............................................................ 22
2.2. Politica valutară .............................................................. 24
§3. Refinanţarea şi asigurarea de lichidităţi sistemului
bancar .....................................................................................25
§4. Asigurarea funcţionării sistemelor de plăţi ...........................28
§5. Deschiderea de conturi, operaţiuni de compensare,
depozitare, decontare şi plată şi servicii pentru prevenirea
şi limitarea riscurilor de plată şi credit ...................................29
VI Drept bancar
5.1. Deschiderea de conturi .................................................... 29
5.2. Servicii de compensare, depozitare, decontare şi plată ... 30
5.3. Servicii pentru prevenirea şi limitarea riscurilor de plată
şi credit .............................................................................. 30
§6. Supravegherea prudenţială a sistemului bancar ..................32
§7. Păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale
ale statului ..............................................................................34
§8. Agent pe contul statului şi atribuţiuni de reprezentare .........36
8.1. Operaţiunile cu trezoreria statului ................................... 36
8.2. Operaţiuni cu titluri de stat ............................................. 36
8.3. Reprezentarea statului în relaţiile financiare
internaţionale şi în organismele financiare
internaţionale ..................................................................... 37
§9. Prerogative normative ..........................................................38
Secţiunea a 4-a. Conducerea, administrarea şi funcţionarea
Băncii Naţionale a României ......................................................39
§1. Conducerea şi administrarea Băncii Naţionale a
României ................................................................................39
1.1. Consiliul de administraţie ............................................... 39
1.2. Guvernatorul Băncii Naţionale a României .................... 40
§2. Evidenţa contabilă anuală şi situaţii financiare ....................41
Capitolul III. Regimul juridic instituţional bancar ............................43
Subcapitolul I. Reguli comune instituţiilor de credit .....................43
Secţiunea 1. Caracterizarea generală a instituţiilor de credit ..........43
§1. Noţiunea instituţiei de credit şi sfera de cuprindere .............43
1.1. Noţiunea instituţiei de credit ........................................... 43
1.2. Sfera de cuprindere ......................................................... 44
1.2.1. Entităţi non-bancare ................................................. 44
1.2.2. Entităţi bancare ........................................................ 45
§2. Clasificarea instituţiilor de credit .........................................49
§3. Natura juridică a instituţiilor de credit .................................49
Secţiunea a 2-a. Accesul la profesiunea bancară ............................50
§1. Reguli ..................................................................................50
§2. Monopol şi concurenţă bancară ............................................52
2.1. Monopolul bancar ........................................................... 53
2.2. Concurenţa bancară ......................................................... 60
§3. Autorizarea instituţiilor de credit ..........................................61
Cuprins VII
3.1. Repere generale ............................................................... 61
3.2. Condiţii minime de acces la activitatea bancară ............ 62
3.2.1. Cerinţe privind documentaţia .................................. 62
3.2.2. Condiţii privind obiectul de activitate bancară ........ 69
3.3. Entităţi supuse autorizării/ notificării Băncii Naţionale
a României ......................................................................... 70
3.4. Autorizarea de constituire .............................................. 73
3.5. Autorizarea de funcţionare ............................................. 74
3.6. Respingerea cererii de autorizare ................................... 76
3.7. Retragerea/ încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei
de credit ............................................................................. 78
3.7.1. Retragerea autorizaţiei instituţiei de credit .............. 78
3.7.2. Încetarea valabilităţii autorizaţiei ............................ 79
3.7.3. Efecte juridice ......................................................... 80
3.8. Înregistrarea instituţiilor de credit ................................... 81
Secţiunea a 3-a. Activitatea, organizarea şi funcţionarea
instituţiilor de credit ...................................................................82
§1. Activitatea instituţiilor de credit ...........................................82
1.1. Statutul de bancă universală ............................................ 82
1.2. Activităţi bancare ............................................................ 84
1.2.1. Clasificare ................................................................ 84
1.2.2. Activităţi permise potrivit art. 18 din
O.U.G. nr. 99/2006 ........................................................ 85
1.2.3. Operaţiuni limitate în obiectul de activitate
bancară .......................................................................... 89
1.2.4. Operaţiuni interzise instituţiilor de credit ................ 92
§2. Organizarea şi conducerea instituţiilor de credit ..................93
2.1. Organizarea instituţiilor de credit.................................... 93
2.2. Conducerea instituţiilor de credit .................................... 94
2.2.1. Repere normative ..................................................... 94
2.2.2. Incompatibilităţi şi decăderi .................................... 96
Secţiunea a 4-a. Exerciţiul activităţii bancare ................................97
§1. Obligaţiile generale ale instituţiilor de credit .......................97
1.1. Obligaţia de informare a clientului ................................. 97
1.2. Obligaţia de consiliere a clientului .................................. 97
1.3. Obligaţia de vigilenţă ...................................................... 98
1.4. Obligaţia de secret profesional bancar ............................ 98
1.4.1. Reglementare juridică .............................................. 98
VIII Drept bancar
1.4.2. Titularii obligaţiei ................................................... 99
1.4.3. Beneficiarii obligaţiei ........................................... 100
1.4.4. Obiectul secretului profesional bancar .................. 101
1.4.5. Conduita persoanelor ţinute de secretul profesional
bancar .......................................................................... 101
1.4.6. Furnizarea informaţiilor supuse secretului
profesional bancar ....................................................... 102
§2. Gestionarea prudenţială a activităţii bancare ......................108
Secţiunea a 5-a. Situaţii financiare şi audit ................................... 111
§1. Contabilitate şi situaţii financiare ....................................... 112
§2. Auditul bancar intern .......................................................... 112
Secţiunea a 6-a. Controlul activităţii bancare ............................... 115
Secţiunea a 7-a. Responsabilitatea instituţiei de credit cu privire
la exerciţiul profesiunii bancare ............................................... 116
§1. Măsuri administrative. Recomandări şi măsuri de redre sare
a instituţiei de credit ............................................................ 117
1.1. Recomandările B.N.R. ................................................. 117
1.2. Măsuri de redresare a instituţiei de credit ..................... 117
1.3. Alte măsuri .................................................................... 118
§2. Sancţiuni ............................................................................ 119
2.1. Abateri de la disciplina sau profesiunea bancară .......... 119
2.2. Sancţiuni potrivit legii bancare ..................................... 120
2.3. Aspecte procedurale ...................................................... 121
Subcapitolul II. Varietăţi ale instituţiilor de credit ...................... 122
Secţiunea 1. Băncile .....................................................................122
Secţiunea a 2-a. Băncile de economisire şi creditare în domeniul
locativ .......................................................................................123
§1. Repere generale ..................................................................123
§2. Constituire ..........................................................................123
§3. Cerinţe specifice de desfăşurare a activităţii ......................124
3.1. Condiţiile generale de afaceri ....................................... 125
3.2. Condiţiile generale ale contractelor de
economisire-cre ditare ...................................................... 125
3.3. Fondul special ............................................................... 126
3.4. Participaţiile băncii de economisire şi creditare
în domeniul locativ .......................................................... 127
§4. Supraveghere şi control ......................................................127
4.1. Supravegherea de către Banca Naţională a României ... 127
Cuprins IX
4.2. Auditorul financiar ........................................................ 128
§5. Obiectul de activitate ..........................................................129
5.1. Reguli privind activitatea de economisire-creditare ..... 129
5.2. Tipuri de activităţi ......................................................... 130
5.3. Contractul de economisire-creditare în domeniul
locativ .............................................................................. 132
Secţiunea a 3-a. Organizaţiile cooperatiste de credit ....................134
§1. Noţiunea organizaţiei cooperatiste de credit ......................134
1.1. Organizaţiile cooperatiste de credit – de la „organizaţii
obşteşti”, „bănci populare”, la „instituţii de credit” ......... 134
1.2. Definiţie ....................................................................... 135
§2. Constituirea organizaţiilor cooperatiste de credit ...............136
2.1. Principii ale constituirii ................................................. 136
2.2. Cerinţe minime specifice constituirii ............................ 137
§3. Obiectul de activitate al organizaţiilor cooperatiste
de credit ...............................................................................140
3.1. Activitatea cooperativelor de credit .............................. 140
3.2. Activitatea caselor centrale ale cooperativelor
de credit ........................................................................... 141
§4. Organizarea şi conducerea organizaţiilor cooperatiste de
credit ....................................................................................142
§5. Supravegherea organizaţiilor cooperatiste de credit ..........143
Capitolul IV. Operaţiuni şi contracte bancare .................................. 145
Secţiunea 1. Repere generale ........................................................145
§1. Reglementarea juridică a contractelor bancare ..................145
1.1. Dreptul comun .............................................................. 145
1.2. Legea specială ............................................................... 146
§2. Caracterizarea generală a contractelor bancare ..................146
§3. Încheierea contractelor bancare. Consensualismul ............150
Secţiunea a 2-a. Conturile – suportul operaţiunilor clientelei
bancare .....................................................................................151
§1. Clasificarea conturilor bancare ...........................................151
1.1. Contul curent ................................................................. 152
1.2. Contul de depozit la vedere ........................................... 153
1.3. Contul de depozit la termen .......................................... 154
1.4. Alte conturi.................................................................... 154
§2. Contul bancar curent potrivit Codului civil ........................155
X Drept bancar
2.1. Noţiune şi calificare juridică ......................................... 155
2.2. Deschiderea contului bancar curent .............................. 157
2.3. Funcţionarea contului bancar curent ............................. 159
2.4. Încetarea contului bancar curent ................................... 160
Secţiunea a 3-a. Contractul pentru operaţiuni în contul curent
de disponibilităţi .......................................................................161
§1. Noţiunea contractului pentru operaţiuni în contul curent
de disponibilităţi...................................................................161
§2. Particularizarea în raport cu contractul de cont curent .......162
§3. Natura şi caracterele juridice ale contractului ....................166
3.1. Natura juridică .............................................................. 166
3.2. Caracterele juridice ....................................................... 166
§4. Conţinutul contractului .......................................................167
4.1. Drepturile şi obligaţiile băncii....................................... 167
4.2. Drepturile şi obligaţiile clientului ................................. 181
§5. Încetarea contractului .........................................................184
Secţiunea a 4-a. Depozitul bancar de fonduri ...............................184
§1. Reglementare juridică ........................................................184
§2. Noţiune ...............................................................................185
2.1. Accepţiunea juridică ...................................................... 185
2.2. Accepţiunea doctrinară ................................................. 188
§3. Clasificarea depozitelor bancare de fonduri .......................190
§4. Natura şi caracterele juridice ale contractului ....................192
4.1. Natura juridică ............................................................. 192
4.2. Caractere juridice .......................................................... 194
§5. Încheierea contractului .......................................................196
5.1. Condiţiile de fond ......................................................... 196
5.1.1. Capacitatea ............................................................. 196
5.1.2. Consimţământul ..................................................... 197
5.1.3. Obiectul ................................................................. 198
5.1.4. Cauza ..................................................................... 199
5.2. Condiţiile de formă ....................................................... 200
5.3. Dovada depozitului ....................................................... 201
§6. Efectele contractului ...........................................................201
6.1. Drepturile şi obligaţiile contractuale ale
depozitarului .................................................................... 202
6.1.1. Dreptul de utilizare a sumelor încredinţate ............ 202
6.1.2. Dreptul la plata comisioanelor ............................... 203
Cuprins XI
6.1.3. Obligaţia de restituire a sumelor încredinţate ........ 203
6.1.4. Obligaţia de a plată a dobânzii ............................... 206
6.2. Obligaţiile legale ale depozitarului ............................... 207
6.2.1. Obligaţia de informare a clientului ....................... 207
6.2.2. Obligaţia de confidenţialitate ................................. 209
6.3. Drepturile şi obligaţiile contractuale ale
deponentului .................................................................... 209
6.3.1. Dreptul la restituirea sumelor încredinţate ............. 209
6.3.2. Dreptul la încasarea dobânzii aferente
depozitului ................................................................... 211
6.3.3. Obligaţiile deponentului ........................................ 211
§7. Protecţia drepturilor deponentului ......................................212
7.1. Garantarea restituirii sumelor încredinţate ................... 212
7.1.1. Reglementarea juridică .......................................... 212
7.1.2. Depozite garantate ................................................. 214
7.1.3. Plafonarea sumei garantate .................................... 216
7.1.4. Aspecte procedurale ............................................... 216
7.2. Protecţia deponenţilor în cadrul procedurilor speciale
cu privire la instituţiile de credit ...................................... 219
7.2.1. Suspendarea atragerii de depozite.......................... 219
7.2.2. Transferul de depozite ............................................ 219
7.2.3. Despăgubirea deponenţilor prejudiciaţi prin
transferul de depozite .................................................. 222
7.3. Răspunderea juridică a depozitarului ............................ 223
7.3.1. Fundamentarea juridică a răspunderii .................... 223
7.3.2. Aspecte practice ale răspunderii ............................ 225
§8. Varietăţi ale depozitului bancar de fonduri .........................226
8.1. Certificatele de depozit ................................................. 226
8.2. Depozitul de economii .................................................. 227
8.2.1. Dispoziţii comune privind economisirea ............... 227
8.2.2. Libretele de economii ............................................ 228
8.2.3. Depozitele de economii pentru domeniul
locativ .......................................................................... 228
8.3. Depozite bancare – garanţii........................................... 229
8.3.1. Caracteristici .......................................................... 229
8.3.2. Aplicaţii ................................................................. 230
8.4. Depozite colaterale ........................................................ 231
XII Drept bancar
8.5. Depozitele pentru achiziţionarea monedei
electronice ........................................................................ 231
§9. Fiscalitatea depozitelor băneşti. Impozitul pe dobândă ......232
Secţiunea a 5-a. Creditul bancar ...................................................233
§1. Evoluţia creditului ..............................................................233
§2. Funcţiile creditului .............................................................234
2.1. Funcţia distributivă ....................................................... 234
2.2. Funcţia de transformare a economiilor în investiţii ...... 235
2.3. Funcţia de emisiune monetară ....................................... 235
2.4. Funcţia de asigurare a stabilităţii preţurilor .................. 236
§3. Premisele creditului bancar ................................................237
§4. Reglementare juridică ........................................................237
§5. Noţiune ...............................................................................239
5.1. Noţiunea creditului ........................................................ 239
5.2. Noţiunea facilităţii de credit .......................................... 241
§6. Formele creditului bancar ...................................................242
6.1. Creditul bancar, specie a creditului comercial .............. 242
6.2. Criterii de determinare şi varietăţi ale creditului
bancar ............................................................................... 243
6.2.1. Criterii de determinare ........................................... 243
6.2.2. Varietăţi ale creditului bancar ................................ 244
§7. Contractul de credit bancar ................................................255
7.1. Denumire şi calificare juridică ...................................... 255
7.1.1. Denumire ............................................................... 255
7.1.2. Calificare juridică .................................................. 255
7.2. Caractere juridice .......................................................... 256
7.3. Elementele contractului................................................. 261
7.4. Încheierea contractului .................................................. 264
7.4.1. Dispoziţii comune .................................................. 264
7.4.2. Cerinţe normative la încheierea contractului ......... 266
7.4.3. Cerinţe prudenţiale la încheierea contractului.
Acoperirea riscurilor .................................................... 267
7.4.4. Cerinţe normative vizând încheierea contractului
de credit destinat consumului ...................................... 268
7.5. Conţinutul contractului de credit ................................... 273
7.5.1. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de credit ........... 274
7.5.2. Drepturile şi obligaţiile clientului .......................... 277
7.6. Denunţarea contractului de credit ................................. 279
Cuprins XIII
7.7. Contractul de credit, titlu executoriu ............................. 281
7.8. Răspunderea instituţiei de credit cu privire la acordarea
şi executarea creditului bancar ......................................... 282
7.8.1. Răspunderea faţă de terţi pentru acordarea
creditelor ..................................................................... 282
7.8.2. Răspunderea faţă de client ..................................... 287
Secţiunea a 6-a. Închirierea casetelor de valori ............................288
§1. Noţiunea închirierii casetelor de valori ..............................288
§2. Calificarea juridică a închirierii casetelor de valori ...........289
§3. Caracterele juridice ale contractului ...................................292
§4. Efectele contractului ...........................................................293
4.1. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de credit .................. 293
4.2. Drepturile şi obligaţiile clientului ................................. 296
§5. Încetarea contractului. Deschiderea forţată a casetei .........296
§6. Regimul juridic al bunurilor din casetă. Urmărirea silită ...297
Secţiunea a 7-a. Garanţii bancare autonome.................................298
§1. Repere generale privind garanţiile .....................................298
1.1. Noţiunea de risc ............................................................ 298
1.2. Tehnici de acoperire a riscurilor .................................... 299
1.3. Clasificarea garanţiilor bancare .................................... 301
§2. Repere normative privind garanţia autonomă ....................303
§3. Terminologie ......................................................................306
§4. Noţiunea garanţiei autonome .............................................307
§5. Scrisoarea de garanţie bancară ...........................................309
5.1. Calificare juridică .......................................................... 309
5.2. Delimitarea în raport cu fideiusiunea ............................ 311
5.2.1. Elemente comune ................................................... 311
5.2.2. Elemente specifice ................................................. 312
5.3. Efectele scrisorii de garanţie bancară ............................ 316
5.3.1. Dreptul beneficiarului de a solicita plata scrisorii
de garanţie ................................................................... 317
5.3.2. Obligaţia instituţiei de credit de a plăti scrisoarea
de garanţie ................................................................... 323
5.3.3. Regresul garantului împotriva ordonatorului
scrisorii de garanţie ..................................................... 330
Secţiunea a 8-a. Contractul de card bancar ...................................332
§1. Tipologia cardului bancar ...................................................332
§2. Reglementare juridică ........................................................334
XIV Drept bancar
§3. Definiţie ..............................................................................335
§4. Varietăţi de carduri .............................................................336
§5. Dispoziţii comune privind cardul bancar ...........................340
5.1. Condiţii de formă .......................................................... 341
5.2. Condiţii de fond ........................................................... 342
§6. Contractul emitent – deţinător. Elemente şi conţinut .........343
6.1. Elementele contractului................................................. 343
6.2. Conţinutul contractului ................................................. 344
6.2.1. Drepturile şi obligaţiile emitentului ....................... 344
6.2.2. Drepturile şi obligaţiile deţinătorului ..................... 346
§7. Contractul emitent-comerciant ...........................................349
7.1. Drepturile şi obligaţiile comerciantului ........................ 350
7.2. Drepturile şi obligaţiile emitentului .............................. 350
§8. Contractul comerciant-deţinător card .................................351
8.1. Drepturile şi obligaţiile comerciantului ........................ 351
8.2. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului. Regimul juridic
al plăţii prin card bancar .................................................. 352
Bibliografie ...................................................................................... 355

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec