Drept administrativ. Curs universitar. Vol. II. Dreptul administrativ al bunurilor

Drept administrativ. Curs universitar. Vol. II. Dreptul administrativ al bunurilor
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Cartea de fata reprezinta o analiza a atitudinii administratiei publice fata de bunurile sale sau ale tertilor.
Cursul este structurat in trei parti:
– in partea I sunt analizate: criteriile de domenialitate, compunerea domeniului public, regimurile domeniale speciale, circuitul administrativ si raporturile sale cu circuitul civil, protectia domeniului public, utilizarea domeniului public;
– in partea a II-a sunt analizate: modalitatile de intrare a bunurilor in domeniul privat, instrainarea bunurilor care fac parte din domeniul privat, gestiunea domeniului privat, utilizarea domeniului privat;
– in partea a III-a sunt analizate: notiunea, obiectul, scopul, efectele exproprierii, precum si procedura, cea comuna, reglementata de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (republicata in M. Of. nr. 472 din 5 iulie 2011), si cea speciala prevazuta de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local (cu ultimele modificari aduse prin Legea nr. 205/2011, publicata in M. Of. nr. 813 din 17 noiembrie 2011).

Cartea se adreseaza in principal studentilor, dar, prin modul de abordare si prin informatiile furnizate, poate fi utila tuturor celor interesati de distinctia dintre domeniul public si domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de problema delicata si extrem de actuala a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, mai ales in contextul intentiei autoritatilor de extindere a infrastructurii rutiere nationale (dar nu numai).Data: 22. 12. 2011
296 paginiCuprins
PARTEA ÎNTÂI. ACTUL ADMINISTRATIV. NOŢIUNE _____________________1
Capitolul I. Definiţia actului administrativ. Locul său în cadrul formelor de
activitate a administraţiei __________________________________________3
Secţiunea 1. Definiţie__________________________________________________3
1. Act administrativ. Definiţie jurisprudenţială ________________________3
2. Act administrativ. Definiţie _____________________________________4
3. Act administrativ. Caracterele acestuia, desprinse din definiţia sa legală.
Notă de control emisă de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală de restituire a sumei primite cu titlu de despăgubire_____________4
4. Proces-verbal de control fiscal. Natură juridică ______________________5
Secţiunea a 2-a. Locul actului administrativ în cadrul formelor
de activitate a administraţiei ________________________________________5
§ 1. Trihotomie sau dihotomie?_________________________________________5
a) Dreptul administrativ român. Distincţia act-fapt-operaţiune ________________5
a. 1. Corespondenţa administrativă. Adresele prin care administraţia răspunde
diverselor cereri adresate de particulari, exprimându-şi punctul de vedere ___6
a. 1. 1. Adrese prin care administraţia exprimă un punct de vedere subiectiv ______6
5. Adrese prin care două autorităţi vamale dau un răspuns conţinând
interpretarea proprie a unei legi. Natură juridică. Lipsa caracterului de act
administrativ_________________________________________________6
6. Adresă emisă de Ministerul Sănătăţii – Direcţia de relaţii cu Parlamentul,
legislaţie şi contencios, exprimând un punct de vedere: operaţiune
administrativă ________________________________________________7
7. Adresă conţinând o recomandare: operaţiune administrativă____________8
8. Adresă emisă de o autoritate sau de o instituţie publică, ce nu dă naştere,
nu modifică şi nu stinge raporturi juridice. Natură juridică _____________8
a. 1. 2. Adrese prin care se comunică petenţilor date obiective _________________9
9. Adresă de comunicare a unei stări de fapt obiective: operaţiune
administrativă ________________________________________________9
10. Natura juridică a adresei emise de o autoritate publică prin care atestă o
situaţie de fapt bazată pe documente deţinute: operaţiune administrativă __9
11. Petiţie. Răspuns al instituţiei publice. Lipsa elementelor caracteristice ale
actului administrativ, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 554/2004 _________________________________________________9
12. Adeverinţe atestând o anumită stare de fapt. Lipsa caracterului de act
administrativ________________________________________________11
13. Adresă prin care administraţia comunică propriile sale demersuri.
Operaţiune administrativă______________________________________11
14. Adresă prin care o autoritate publică informează un petiţionar cu privire la
starea fizică a unor bunuri. Lipsa caracterului de act administrativ ______12
a. 1. 3. Adrese prin care administraţia comunică particularului anumite
drepturi ori obligaţii pe care acesta le are, potrivit legii _________________12
15. Notificare prin care se aduce la cunoştinţa particularului existenţa unor
obligaţii legale. Operaţiune administrativă_________________________13
X Drept administrativ
16. Act administrativ fiscal. Adresă prin care se comunică unei societăţi
comerciale obligaţiile de plată restante la bugetul de stat sau la bugetele
fondurilor speciale. Natură juridică ______________________________13
a. 2. Actele preparatorii (operaţiunile administrative anterioare emiterii
unui act administrativ) __________________________________________14
a. 2. 1. Avizele _____________________________________________________15
17. Natura juridică a avizului nr. 18/2004 emis de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici în temeiul art. 10 din O. U. G. nr. 92/2004 privind
reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor
publici pentru anul 2005. Excepţie de nelegalitate inadmisibilă_________15
18. Avizul. Lipsa caracterului de act administrativ _____________________15
19. Aviz ştiinţific. Lipsa caracterului de act administrativ________________15
20. Aviz al Consiliului de igienă ___________________________________15
a. 2. 2. Rapoartele (referatele) _________________________________________16
21. Fond de vânătoare. Contract de gestionare. Raport care stă la baza
rezilierii contractului. Natură juridică: act preparator_________________16
22. Raport de inspecţie al Gărzii de Mediu care a stat la baza unui
proces-verbal de contravenţie. Natură juridică______________________16
23. Încheieri, rapoarte, concluzii emanând de la diverse comisii
de examinare. Acte preparatorii _________________________________17
24. Raport de audit intern. Act pregătitor măsurii de sancţionare
disciplinară. Inadmisibilitatea atacării acestuia, în mod direct, în
contencios administrativ_______________________________________17
25. Fişa tehnică necesară în vederea emiterii Acordului Unic pentru
obţinerea acordului de mediu. Natură juridică: operaţiune administrativă _18
26. Referate, rapoarte, rezoluţii ministeriale. Operaţiuni administrative _____18
a. 2. 3. Propunerile __________________________________________________19
27. Act administrativ. Noţiune. Acte preparatorii ______________________19
28. Propunere – act pregătitor______________________________________20
a. 2. 4. Certificatele de urbanism _______________________________________20
29. Certificatul de urbanism. Autorităţile competente să elibereze
certificatul de urbanism. Natură juridică. Act de informare ____________20
30. Certificat de urbanism. Lipsa caracterului de act administrativ _________20
31. Certificat de urbanism. Natură juridică. Unilateralitate _______________21
a. 2. 5. Acte pregătitoare diverse _______________________________________22
32. Decizie a Consiliului Concurenţei de conexare a investigaţiei
declanşate în baza a două ordine distincte. Natură juridică ____________22
33. Hotărâre de Guvern privind supunerea spre adoptare a proiectului
legii bugetului. Inexistenţa caracterului de act administrativ ___________23
34. Acte preparatorii ale unui act de numire într-o funcţie publică. Lipsa
caracterului de act administrativ. ________________________________24
35. Plan parcelar. Natură juridică ___________________________________24
a. 3. Operaţiunile administrative posterioare emiterii unui act administrativ _____25
a. 3. 1. Adresele de comunicare a unor acte administrative ___________________25
36. Adrese ale comisiilor de fond funciar prin care particularii sunt
informaţi cu privire la unele măsuri producătoare de efecte juridice.
Operaţiune administrativă______________________________________25
Cuprins XI
a. 3. 2. Actele care atestă executarea unor măsuri dispuse prin acte
administrative _________________________________________________25
37. Licitaţie electronică. Operaţiune materială. Inadmisibilitatea cererii de
suspendare a executării, formulată în temeiul art. 15 din
Legea nr. 554/2004___________________________________________25
38. Proces-verbal încheiat pentru punerea în executare a unui act
administrativ. Natura juridică: operaţiune administrativă______________26
39. Dovadă de luare în folosinţă a unei construcţii. Natură juridică:
operaţiune administrativă ______________________________________27
40. Hotărârea Guvernului prin care s-a schimbat titularul dreptului de
administrare asupra unui imobil. Protocol de predare-primire
a imobilului. Natură juridică____________________________________28
41. Înştiinţare de plată. Natură juridică. Cale de atac. Instanţa competentă ___29
b) Dreptul administrativ francez. Distincţia act decizoriu (decizie
administrativă) – act nedecizoriu __________________________________30
42. Act administrativ „cu caracter îndrumător” ________________________30
§2. Actul administrativ – act juridic de putere ____________________________32
a) O manifestare de voinţă...__________________________________________32
a. 1. Acte bilaterale _________________________________________________32
43. Acţiune în contencios administrativ pentru încheierea unui
contract de leasing imobiliar. Inadmisibilitate ______________________32
44. Protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi o comisie
locală de aplicare a Legii nr. 18/1991. Act bilateral__________________33
a. 2. Acte unilaterale, aparent bilaterale _________________________________33
45. Autorizaţie de construire: act administrativ emis la cerere. Necesitatea
conformităţii conţinutului actului cu cererea particularului ____________33
b)... producătoare de efecte juridice... __________________________________34
b. 1. Actele normative _______________________________________________35
46. Act administrativ în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004.
Norme tehnice emise de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de
Asigurări Sociale în aplicarea prevederilor H. G. nr. 1550/2004 privind
efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din
sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu
principiile Legii nr. 19/2000____________________________________35
b. 2. Actele individuale ______________________________________________36
b. 2. 1. Acte administrative deghizate sub denumirea de „adrese”______________36
47. Adrese prin care primarul unei comune stabileşte în sarcina unei persoane
obligaţia de a plăti impozit pe clădiri într-un anumit cuantum.
Natură juridică ______________________________________________36
48. Adrese emise de autorităţile administrative în vederea informării
cetăţeanului referitoare la măsuri preparatorii pentru rezolvarea cererilor
sale. Existenţa în conţinutul acestora a unor rezultate ale verificărilor
realizate de autoritate şi a măsurilor şi efectele lor, luate în ceea
ce priveşte persoana respectivă. Natura juridică: acte administrative_____38
49. Funcţionar public cu statut special. Poliţist. Promovarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de comandant de pluton. Adresă prin care se comunică
anularea rezultatelor concursului. Natură juridică ___________________40
XII Drept administrativ
50. Adresă a Inspectoratului teritorial de muncă conţinând refuzul de rectificare
a unei menţiuni din carnetul de muncă. Distincţia dintre operaţiune
administrativă şi act administrativ exceptat de la controlul contencios ___40
51. Adresă prin care A. F. P. stabileşte pierderea, de către un particular,
a unor facilităţi fiscale. Act administrativ__________________________41
52. Adresă emisă de Ministrul justiţiei şi al libertăţilor cetăţeneşti prin care se
dispune cu privire la cuantumul remuneraţiei ce va fi plătită salariaţilor
ministerului. Natură juridică____________________________________41
b. 2. 2. Acte administrative având alte denumiri specifice operaţiunilor
administrative _________________________________________________42
53. Proces-verbal emis de o comisie locală de aplicare a legii fondului
funciar prin care îşi modifică propria componenţă. Natura juridică: act
administrativ________________________________________________42
54. Raport de inspecţie fiscală. Natură juridică ________________________43
55. Notă de constatare prin care se dispune demolarea unei fabrici. Natură
juridică: act administrativ individual _____________________________43
56. Actul de control (raport) care cuprinde doar constatări, concluzii şi
propuneri fără măsuri de sancţionare şi recuperare a vreunui prejudiciu.
Notă prin care, în soluţionarea procedurii administrative prealabile, se
menţin aceste constatări şi concluzii. Natură juridică_________________44
57. Proces-verbal de control întocmit de Oficiul pentru Plăţi şi Contractare
PHARE. Natură juridică. Act administrativ-fiscal ___________________45
c)... emis în regim de putere publică…_________________________________47
c. 1. Principiul de distincţie: exerciţiul puterii publice ______________________47
58. Distincţia act administrativ – act de drept privat ____________________47
c. 2. Actele administrative: actele emise în temeiul puterii publice de care
dispune un organ administrativ____________________________________48
59. Dispoziţie de restituire în natură emisă de primar în temeiul Legii
nr. 10/2001. Natură juridică: act administrativ______________________48
60. Proces-verbal de control întocmit de Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă. Act administrativ ______________________50
61. Certificat de atestare a dreptului de proprietate eliberat de Consiliul
Judeţean. Act emis în regim de putere publică ______________________50
62. Decizii ale prefecturii, emise în regim de putere publică, având
consecinţe patrimoniale _______________________________________50
c. 3. Actele de drept privat: cele pe care administraţia le face în calitate
de particular __________________________________________________51
c. 3. 1. Actele civile _________________________________________________51
63. Primărie. Distincţia dintre calitatea de proprietar şi aceea de
autoritate publică ____________________________________________51
64. Hotărâre a consiliului de administraţie al unei regii autonome de modificare
a tarifelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrarea sa.
Inexistenţa caracterului de act administrativ _______________________52
65. Licitaţia, ca operaţiune de transfer a unor bunuri imobile de la deţinător la
adjudecatar se realizează potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă.
Procesul-verbal de adjudecare, prin care se finalizează operaţiunea
respectivă, nu are caracterul unui act administrativ de autoritate (susceptibil
de control judiciar conform art. 1 din Legea nr. 29/1990), şi pe cale de
Cuprins XIII
consecinţă el poate fi atacat la instanţa de drept comun, în baza
prevederilor din Codul de procedură civilă. ________________________52
66. Aprobare a vânzării unui imobil, dată de Secretariatul General al
Guvernului. Act de gestiune ____________________________________53
67. Refuz al Inspectoratului Judeţean de Poliţie de vânzare a unui
apartament – locuinţă de intervenţie. Act unilateral de natură civilă _____53
68. Contract încheiat între C. N. A. D. N. R. şi o societate comercială având ca
obiect administrarea unei porţiuni dintr-un drum naţional. Natură
juridică. Instanţa competentă ___________________________________54
69. Hotărâre de consiliu local de scoatere la vânzare a unor apartamente din
proprietatea privată a comunei. Natură juridică. Act unilateral emis
în regim de drept privat _______________________________________56
70. Dispoziţie a primarului prin care se propun despăgubiri pentru
imobile preluate abuziv. Natură juridică. Instanţa competentă să-i
verifice legalitatea ___________________________________________57
71. Hotărâre de consiliu local de dezmembrare a unei parcele de teren.
Act emis în regim de drept privat ________________________________61
72. Contract. Notificarea C. N. A. S. având ca obiect anularea măsurii de
reziliere a contractului de furnizare servicii medicale. Natură juridică ___61
c. 3. 2. Acte comerciale ______________________________________________63
73. Hotărâre a Comitetului de Direcţie al APAPS prin care se decide
aprobarea propunerii de vânzare a unui pachet de acţiuni gestionat de
APAPS. Natură juridică: act comercial ___________________________63
c. 3. 3. Actele de dreptul muncii________________________________________64
74. Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Comunicaţii prin care se reglementează aspecte organizatorice interne,
emise în considerarea calităţii sale de angajator. Natură juridică: act de
dreptul muncii_______________________________________________64
75. Contractul colectiv de muncă la încheierea căruia consiliul local, prin
hotărâre, şi-a mandatat reprezentanţii. Natură juridică________________65
c. 4. Acte diverse, emise fără exerciţiul puterii publice______________________66
76. Cerere de recurs declarat de Consiliul local. Natură juridică. Act
procedural care nu poate fi asimilat unui act administrativ în sensul
prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 554/2004________________66
77. Expertiza tehnică efectuată într-un dosar penal. Natura juridică: probă în
dosarul penal care nu poate fi asimilată unui act administrativ în
sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Biroul local de
expertize judiciare, tehnice şi contabile. Lipsa capacităţii procesuale ____66
78. Expertiză medico-legală psihiatrică. Natura juridică _________________67
d) având caracter secundum legem... ___________________________________67
79. Ordonanţă de urgenţă. Lipsa caracterului de act administrativ__________67
80. Ordonanţele adoptate de Guvern. Natură juridică. Act legislativ iar
nu administrativ _____________________________________________68
81. Adresă prin care se comunică petentului faptul că recursul în anulare
a fost desfiinţat pe cale legislativă. Refuzul Ministerului Public de a declara
recurs în anulare. Natură juridică. Imposibilitatea de a le asimila actelor
administrative în sensul Legii nr. 554/2004.________________________69
82. Rezoluţie emisă de procuror într-un dosar de urmărire penală.
Natură juridică ______________________________________________70
XIV Drept administrativ
83. Proces-verbal încheiat pe baza şi în vederea executării unei hotărâri
judecătoreşti irevocabile. Natură juridică __________________________71
84. Decret de graţiere individuală. Natură juridică______________________72
85. Hotărâre a Biroului Electoral Central. Natura juridică ________________75
86. Hotărâre adoptată de Parlament. Acţiune în contencios administrativ.
Excepţia inadmisibilităţii ______________________________________76
Secţiunea a 3-a Exorbitanţa actului administrativ faţă de dreptul comun ________76
§1. Unilateralitatea actului administrativ_________________________________76
a) Actele emise de organele administrative pluripersonale __________________77
87. Act emis de un organ colegial. Imposibilitatea retragerii ulterioare a
semnăturilor (voinţelor) unor membri care îl compun ________________77
b) Actele emise în comun de două organe administrative ___________________77
88. Notă comună emisă, în domeniul pensiilor, de către patru organe
administrative. Natură juridică __________________________________77
c) Actele administrative emise la cerere_________________________________78
89. Act administrativ emis la cerere. Obligativitatea citării beneficiarului
actului în litigiul care are ca obiect anularea acestuia_________________78
§2. Obligativitatea actului administrativ _________________________________78
90. Autorizaţie de construire emisă de primar cu încălcarea prescripţiilor
certificatului de urbanism emis de aceeaşi autoritate administrativă.
Patere regulam quam ipse fecisti ________________________________79
91. Aplicarea principiului patere legem quam ipse fecisti ________________81
§3. Caracterul executoriu. Privilegiul prealabilului_________________________83
a) Justificare: preeminenţa interesului public faţă de interesele private_________83
b) Efecte: controlul contencios posterior ________________________________83
92. Hotărâre de guvern de demitere a unui primar din funcţie. Caracterul
executoriu al acesteia, mai înainte ca o instanţă să constate caracterul
ilicit al faptelor săvârşite de primar ______________________________83
93. Certificat de urbanism. Natură juridică: aviz conform. Lipsa
caracterului executoriu specific actelor administrative________________84
Capitolul al II-lea. Posibile clasificări ale actelor administrative _____________86
Secţiunea 1. Clasificări aplicabile tuturor actelor administrative ______________86
§1. Acte administrative-scop, acte mijloc şi acte prin delegaţie ______________86
a) Acte administrative-mijloc_________________________________________86
94. Act administrativ ce nu emană de la autorităţile administrative_________86
95. Act emis de Preşedintele Curţii de Apel. Caracter de act administrativ___87
96. Acte care provin de la conducerea camerelor Parlamentului ___________87
97. Hotărâre a Colegiului de conducere a unei judecătorii. Posibilitatea
de a fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ ________________87
98. Act emis de colegiul de conducere al unei judecătorii prin
care un judecător a fost înlăturat din activitatea biroului executări
penale. Act administrativ mijloc_________________________________88
b) Acte administrative prin delegaţie ___________________________________88
99. Act emis de Uniunea Avocaţilor din România – act administrativ
prin delegaţie _______________________________________________88
100. Act de sancţionare emis de o autoritate a unui cult religios. Natură
juridică. Instanţa competentă să soluţioneze acţiunea ________________89
Cuprins XV
101. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.
Asimilare cu o autoritate publică centrală. Acord sau autorizaţie emisă
de Companie. Natură juridică. Act administrativ „prin delegaţie” _______90
102. Proces-verbal de ridicare a unui autovehicul parcat ilegal pe domeniul
public. Natură juridică ________________________________________91
103. Act al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi prin
care a fost exclus din Asociaţie o persoană înscrisă ca Vânător sportiv.
Act administrativ ____________________________________________92
104. Act al Uniunii Avocaţilor din România. Serviciu public. Calitatea
de act administrativ___________________________________________93
105. Organism neguvernamental de utilitate publică. Abilitatea sa de a
emite acte administrative ______________________________________93
106. Act emis de o autoritate privată. Lipsa caracterului de act administrativ__94
§2. Acte administrative simple şi acte administrative complexe_______________95
107. Decret de graţiere. Natură juridică _______________________________95
§3. Acte administrative pure şi simple şi acte afectate de modalităţi ___________95
a) Acte administrative afectate de o condiţie suspensivă ____________________95
108. Decizie de primire în profesia de avocat. Act administrativ sub condiţia
suspensivă a renunţării beneficiarului la starea de incompatibilitate _____95
b) Acte administrative afectate de o condiţie rezolutorie ____________________97
109. Decizie a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de
validare a unei hotărâri emise de o comisie judeţeană pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998. Act administrativ sub condiţie rezolutorie ___________97
110. Condiţie rezolutorie. Condiţie a cărei neîndeplinire atrage revocarea
actului administrativ. Delimitări_________________________________98
c) Acte administrative afectate de o condiţie extinctivă_____________________99
111. Autorizaţie de construire a unei construcţii demontabile pe domeniul
public. Act afectat de o condiţie _________________________________99
§4. Acte externe şi acte interne ________________________________________99
112. Act de tutelă administrativă: act „intern” __________________________99
§5. Acte normative şi acte individuale. Actele particulare __________________100
a) Actele normative _______________________________________________100
113. Hotărâre de consiliu local de adoptare a planului urbanistic general.
Natură juridică: act normativ __________________________________100
114. H. G. nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea
Fondului de contrapartidă. Act administrativ unilateral cu caracter
normativ. Noţiune___________________________________________101
115. Hotărâre a consiliului local de concesionare a unor terenuri prin licitaţie
publică în vederea construirii de locuinţe. Act administrativ normativ __101
b) Actele individuale ______________________________________________102
116. Certificat de atestare a dreptului de proprietate – act administrativ cu
caracter individual. Cerere de anulare. Termen ____________________102
117. Hotărâre a Guvernului pentru atestarea apartenenţei bunurilor la
domeniul public judeţean sau de interes local. Natură juridică – act
administrativ unilateral cu caracter individual _____________________102
118. Hotărâre a Guvernului de atestare a domeniului public de interes judeţean
sau local: act normativ sau individual? Consecinţa calificării: momentul de
la care curge termenul pentru îndeplinirea procedurii prealabile şi pentru
formularea acţiunii în contencios administrativ ____________________103
XVI Drept administrativ
119. Hotărâre a Guvernului privind atestarea domeniului public al
unităţilor administrativ-teritoriale. Calificare juridică. Act administrativ
unilateral cu caracter individual ________________________________104
120. Acte de titularizare în învăţământ a unor persoane determinate: acte
individuale ________________________________________________104
c) Actele particulare (deciziile de speţă) _______________________________105
121. Hotărâre de consiliu local de reorganizare a unei biblioteci
municipale. Act particular. Consecinţe___________________________105
122. Proces-verbal de caracterizare a unui accident rutier ca fiind unul
de muncă. Act administrativ particular___________________________106
123. Proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională care
constată, în cuprinsul său, că un anumit accident este unul de
muncă mortal. Natură juridică _________________________________107
Secţiunea a 2-a. Subclasificări ale actelor individuale ______________________109
§1. Acte ale căror efecte se epuizează şi acte ale căror efecte se reînnoiesc _____109
124. Autorizaţie de construire: act administrativ „epuizabil”. Autorizaţie
de funcţionare: act administrativ cu efecte continue, care necesită
prelungiri succesive. Importanţa practică a distincţiei în materia
suspendării judiciare a actelor administrative______________________109
125. Autorizaţie de mediu expirată. Consecinţe________________________110
§2. Acte pozitive şi decizii de refuz ___________________________________112
126. Refuz nejustificat de a elibera autorizaţie de construire. Act
administrativ negativ. Anularea acestuia _________________________112
127. Manifestare de voinţă a unui consiliu local de respingere a raportului
unei comisii de evaluare a unei licitaţii. Act administrativ negativ _____113
128. Diferite refuzuri nejustificate ale autorităţilor administrative care
îmbracă forma unor acte administrative __________________________114
§3. Acte exprese şi acte implicite _____________________________________114
129. Hotărâre emisă de Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării: act expres (tipic). Consecinţe: obligativitatea
efectuării procedurii prealabile_________________________________114
130. Adresă conţinând ideea de refuz de a soluţiona o cerere. Act
administrativ implicit ________________________________________115
Capitolul al III-lea. Principiul legalităţii. Condiţiile de valabilitate
a actelor administrative__________________________________________116
Secţiunea 1. Competenţa de emitere a actelor administrative_________________116
§1. Competenţa şi capacitatea administrativă ____________________________116
a) Primăria unităţii administrativ-teritoriale. Lipsa capacităţii de folosinţă.
Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ îndreptată
împotriva acesteia. Excepţii _____________________________________116
131. Primărie. Lipsa capacităţii de folosinţă___________________________116
132. Municipiu. Primărie. Serviciu public din cadrul acesteia. Personalitate
juridică. Calitate procesuală pasivă _____________________________117
133. Primărie. Municipiu. Calitate procesuală pasivă ___________________118
134. Primărie. Capacitate de folosinţă _______________________________118
135. Primărie. Capacitate procesuală ________________________________118
136. Primărie. Calitate procesuală pasivă_____________________________119
137. Primărie. Lipsa capacităţii procesuale. Lipsa personalităţii juridice.
Lipsa patrimoniului propriu ___________________________________120
Cuprins XVII
138. Primărie. Menţionarea acesteia în antetul actului atacat. Calitate
procesuală pasivă ___________________________________________120
139. Primărie. Lipsa capacităţii de folosinţă. Indicarea în antetul actelor
atacate a acestei instituţii. Consecinţe____________________________121
140. Primărie. Municipiu. Calitate procesuală pasivă. Culpa autorităţii
prin indicarea greşită în antetul actului administrativ a emitentului
acestui act 121
141. Primărie. Primar. Calitate procesuală pasivă. Calitate de autoritate
publică. Antet al actului administrativ atacat ______________________122
142. Primărie. Capacitate de folosinţă limitată la activităţile curente ale
unităţii administrativ teritoriale. Calitate procesuală pasivă___________122
b) Delimitări şi raporturi între diferitele autorităţi ale administraţiei publice
locale ______________________________________________________124
143. Primar. Primărie. Municipiu. Delimitări. Capacitate procesuală _______124
144. Autorizaţie de construire. Calitate procesuală pasivă în ipoteza acţiunii
în contencios administrativ prin care se solicită anularea acesteia ______125
145. Autorizaţie de construire emisă de primar. Lipsa capacităţii juridice
administrative şi procesuale a primăriei. Lipsa calităţii procesuale
pasive a consiliului local______________________________________126
146. Primar. Mandat dat de consiliul local pentru reprezentarea acestuia în
instanţă. Calitate procesuală pasivă _____________________________126
147. Primar. Lipsa mandatului dat de consiliul local de a
promova un recurs __________________________________________127
148. Comisie tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism. Consiliu local.
Personalitate juridică. Capacitate şi calitate procesuală pasivă ________128
149. Aviz negativ emis de primar. Calitate procesuală pasivă a comunei
într-un litigiu de contencios administrativ pentru anularea avizului_____129
150. Comună. Calitate procesuală pasivă într-o cerere de înscriere a unui
teren în registrul agricol ______________________________________130
151. Comună. Capacitate administrativă. Aptitudinea de a sta în instanţă
pentru actele emise de consiliul local al acesteia ___________________130
152. Unitate administrativ teritorială. Calitate procesuală pasivă cu privire
la o cerere de anulare a unei hotărâri de consiliu local _______________131
153. Municipiu reprezentat prin primar. Lipsa calităţii procesuale pasive cu
privire la o cerere de anulare a unui act administrativ emis de primar ___132
154. Act administrativ emis de o agenţie a Autorităţii Rutiere Române, fără
personalitate juridică. Calitate procesuală pasivă ___________________133
155. Achiziţie publică. Capacitatea procesuală a unei unităţi militare în
calitate de autoritate contractantă _______________________________134
§2. Trăsăturile competenţei __________________________________________135
a) Legalitatea ____________________________________________________135
156. Primar. Preşedinte al Comisiei locale de fond funciar. Cumul de
competenţe ________________________________________________135
157. Hotărâre de consiliu local de trecere a unui vehicul abandonat în
proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale. Principiul
legalităţii competenţei organelor administrative____________________136
b) Exclusivitatea. Partajul de competenţă_______________________________136
158. Propunere conformă. Competenţă partajată _______________________136
XVIII Drept administrativ
c) Exercitarea competenţei în nume propriu_____________________________137
c. 1. Delegarea de competenţă (atribuţii) şi delegarea de semnătură___________137
c. 1. 1. Existenţa delegării – condiţie de valabilitate a unor acte administrative __137
159. Delegarea unor atribuţii ale primarului către viceprimar _____________137
160. Mandat dat de un organ administrativ unui terţ. Condiţii de valabilitate _137
161. Recurs declarat de primar în numele consiliului local. Necesitatea
adoptării unei hotărâri de delegare de atribuţii _____________________138
162. Efectuarea unei inspecţii fiscale şi încheierea unor acte administrative
de impunere fiscală de către un organ fiscal necompetent,
fără existenţa unei delegări de competenţă în acest sens.
Consecinţe ________________________________________________139
c. 1. 2. Legalitatea actului de delegare __________________________________140
163. Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului
de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.
Delegarea către consiliul judeţean a atribuţiilor primarului de emitere a
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau desfiinţare.
Nelegalitatea delegării _______________________________________140
164. Hotărâre de consiliu local de delegare temporară, într-o situaţie
excepţională, a unei atribuţii în favoarea primarului. Legalitate _______141
165. Puterea unui organ administrativ de a-şi delega atribuţiile. Limitele
acesteia. Necesitatea stabilirii unei durate a acesteia ________________142
c. 2. Înlocuirea de funcţionari________________________________________143
166. Semnarea unui recurs de către secretarul unităţii administrativ teritoriale
în condiţiile în care aceasta nu avea nici primar, nici viceprimar.
Delegare de atribuţii. Înlocuire de funcţionari. Delimitări ____________143
d) Caracterul de ordine publică al competenţei __________________________144
167. Validarea consilierilor locali. Competenţa materială a judecătoriei.
Nulitatea hotărârii de consiliu local de validare. Imposibilitatea
acoperirii viciului de necompetenţă prin abrogarea ulterioară a legii
care stabileşte această competenţă ______________________________144
168. Dispoziţie emisă cu încălcarea competenţei materiale a altui organ
administrativ. Ratificarea acesteia de către organul competent.
Înlăturarea efectelor nulităţii __________________________________144
§3. Dimensiunile competenţei________________________________________145
a) Competenţa materială____________________________________________145
169. Respingerea unei cereri de emitere a unui certificat de urbanism de
către un consiliu local. Competenţă _____________________________145
170. Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor, de înlăturare a unei persoane
din funcţia de vicepreşedinte al Centrului Naţional al Cinematografiei.
Încălcarea competenţei materiale a Guvernului. Acordarea de daune
materiale şi morale __________________________________________146
171. Ordin al prefectului dat cu depăşirea competenţei materiale. Dreptul
de tutelă al prefectului _______________________________________149
172. Hotărâre de consiliu judeţean. Competenţă materială. Competenţa
exclusivă a Prefectului _______________________________________149
173. Hotărâre de Guvern de trecere a bunurilor imobile aflate în proprietatea
publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în care
funcţionează cabinete medicale, în proprietatea privată a statului,
Cuprins XIX
respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale. Încălcarea competenţei
materiale Consiliului judeţean. Nelegalitate_______________________150
174. Dispoziţie a primarului de numire în funcţia de secretar al unităţii
administrativ-teritoriale. Încălcarea competenţei materiale a prefectului.
Nelegalitate________________________________________________150
175. Încălcarea competenţei Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei
de către Direcţia Generale pentru Învăţământ Superior ______________152
176. Consilieri locali. Propunere de hotărâre formulată cu încălcarea
competenţei primarului_______________________________________152
177. Primar. Încheierea de contracte de închiriere în lipsa unei delegări
primite de la consiliu local. Nelegalitate _________________________152
178. Consiliu de sector. Încălcarea competenţei Consiliului General al
Municipiului Bucureşti_______________________________________153
179. Hotărâre de consiliu local adoptată cu încălcarea competenţei
materiale a Guvernului. Nelegalitate ____________________________153
180. Stare de incompatibilitate a alesului local reglementată de dispoziţiile
art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Organul competent să o
constate. Concurs de legi _____________________________________153
181. Hotărâre de consiliu local dată cu depăşirea competenţei materiale_____155
182. Hotărâre de consiliu judeţean dată cu depăşirea competenţei materiale.
Proiectul de buget. Partaj de competenţă _________________________155
183. Hotărâre de consiliu local. Stabilirea competenţei materiale de a
constata şi sancţiona contravenţii pe drumurile publice ______________156
b) Competenţa teritorială ___________________________________________156
184. Dispoziţie emisă de primar. Instituirea tutelei unor minori lipsiţi de
îngrijirea ambilor părinţi. Competenţa teritorială de emitere a actului
administrativ_______________________________________________156
§5. Competenţă legată şi competenţă discreţionară________________________157
185. Titlul ştiinţific de doctor. Acord încheiat de România cu un alt
stat pentru recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi titlurilor ştiinţifice de
doctor. Atribuţia Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C. N. A. T. D. C. U.),
competenţă legată sau discreţionară? ____________________________157
186. Vânzarea spaţiilor proprietate privată a unităţilor
administrativ-teritoriale care au destinaţia de cabinete medicale.
Competenţă legată şi competenţă discreţionară ____________________162
Secţiunea a 2-a. Formă şi elemente de formă a actelor administrative__________164
§1. Forma scrisă, condiţie de existenţă a actului administrativ _______________164
187. Forma scrisă a actului administrativ. Inexistenţă ___________________164
§2. Ştampila şi actele administrative ___________________________________165
188. Autorizaţie de construire. Lipsa ştampilei, combinată cu alte vicii
de formă şi procedură. Nulitatea actului administrativ_______________165
§3. Semnătura ____________________________________________________166
189. Decizie emisă de Consiliul Concurenţei. Persoana abilitată să
o semneze în lipsa preşedintelui organului colectiv _________________166
§4. Motivarea actului administrativ____________________________________166
190. Hotărâre de consiliu local de revocare a unei alte hotărâri de asociere în
participaţie cu o persoană juridică de drept privat. Exigenţa motivării.
Sancţiunea nerespectării acesteia _______________________________166
XX Drept administrativ
191. Adresă de suspendare a unei licenţe taxi. Necesitatea motivării _______167
192. Ordin de revocare a unei persoane dintr-o funcţie publică mai înainte de
împlinirea termenului pentru care a fost numită (temporar). Sancţiunea
lipsei motivării în cazul actelor prin care se suprimă drepturi sau situaţii
juridice individuale__________________________________________169
193. Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Motivarea
actului administrativ. Interviu__________________________________170
194. Ordin de eliberare dintr-o funcţie de manager ocupată pe perioadă
determinată. Nemotivare. Anulabilitatea actului ___________________171
195. Fişă de evaluare şi hotărâre de acordare a unui calificativ unui
angajat. Cerinţa motivării. Corelaţia acesteia cu puterea de apreciere a
organului emitent ___________________________________________172
196. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Hotărâre a Consiliului Superior de soluţionare a contestaţiei împotriva
hotărârii Comisiei Superioare de Disciplină. Act administrativjurisdicţional.
Obligativitatea motivării __________________________174
§4. Alte elemente de formă a actelor administrativă: diverse „menţiuni
obligatorii”___________________________________________________175
197. Act administrativ fiscal. Elemente. Contestaţie. Forma şi conţinutul
deciziei de soluţionare a contestaţiei ____________________________175
198. Funcţionar public. Destituire din funcţia publică. Menţiuni pe care
trebuie să le conţină actul de destituire___________________________176
§5. Formalităţi neesenţiale neîndeplinite cu ocazia adoptării unui act a
dministrativ. Inexistenţa vreunei sancţiuni __________________________178
199. Hotărâre de consiliu local de constatare a încetării de drept a
mandatului de consilier. Irelevanţa duratei de timp scurse între
depunerea demisiei şi adoptarea hotărârii în cauză, precum şi a altor
neregularităţi procedurale_____________________________________178
Secţiunea a 3-a. Procedura de emitere a actelor administrative_______________179
Subsecţiunea 1. Proceduri întemeiate pe ideea de consultare_________________179
§1. Avizul _______________________________________________________179
a) Avizul consultativ ______________________________________________179
200. Hotărâre de consiliu local adoptată în şedinţă extraordinară. Lipsa
avizelor comisiilor de specialitate ______________________________179
201. Hotărâre a consiliului local de instituire a unei taxe speciale pentru
oficierea căsătoriei în afara programului de lucru al primăriei. Lipsa
avizului comisiei de specialitate________________________________179
202. Licitaţie publică. Lipsa avizului secretarului comunei _______________179
203. Aviz. Lipsa caracterului de act administrativ ______________________180
204. Hotărâre a Guvernului. Omisiunea de a solicita avizul consultativ al
Consiliului Economic şi Social. Nelegalitatea actelor administrative cu
caracter normativ adoptate cu nerespectarea acestei condiţii prealabile__180
b) Avizul conform ________________________________________________181
205. Persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul Gării Financiare.
Sancţiune disciplinară. Avizul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală. Formă _____________________________________________181
206. Autorizaţie de construire emisă după expirarea valabilităţii
certificatului de urbanism şi fără ca beneficiara lucrării să obţină avizul
Cuprins XXI
Comisiei monumentelor de arhitectură şi siturilor istorice, prevăzut
de lege. Sancţiune___________________________________________182
207. Construcţii situate în zona de protecţie a monumentelor istorice. Avizul
conform al Ministerului Culturii şi Cultelor. Autorizaţie de construire
emisă în lipsa acestuia. Sancţiune_______________________________183
208. Monument istoric. Obligativitatea obţinerii avizului conform al
Ministerului Culturii şi Cultelor pentru executarea lucrărilor de
construcţii în zona protejată ___________________________________185
209. Hotărâre de consiliu local de restricţie a circulaţiei pe drumurile
publice. Necesitatea avizului poliţiei rutiere. Natura acestui aviz ______187
210. Societate specializată de pază şi protecţie. Avizul conform emis de
Serviciul Român de Informaţii _________________________________188
c) Problema retragerii avizului emis___________________________________189
211. Aviz emis de ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
Posibilitatea retragerii acestuia până în momentul realizării
schimbului de terenuri _______________________________________189
212. Momentul până la care se poate retrage un aviz____________________189
§2. Acordul ______________________________________________________190
a) Acordul administraţiei ___________________________________________190
213. Acord al consiliului local. Necesitatea ca el să fie prealabil___________190
b) Acordul dat de diverşi particulari la emiterea unor acte administrative______191
b. 1. Acordul vecinilor______________________________________________191
214. Aviz. Acord. Autorizaţie. Delimitări ____________________________191
215. „Aviz” al unei asociaţii de proprietari. Natură juridică. Instanţa
competentă să se pronunţe cu privire la legalitatea acestuia___________192
216. Acordul coproprietarilor/vecinilor. Forma acestuia _________________193
217. Lipsa acordului vecinilor. Consecinţă: nulitatea autorizaţiei
de construire _______________________________________________193
218. Schimbarea destinaţiei locuinţei. Hotărâre de obligare la darea
consimţământului. Necesitatea acordului proprietarului locuinţei şi a
avizului favorabil al locatarilor vecini pe verticală şi orizontală _______193
219. Acordul vecinilor dat la emiterea unei autorizaţii de construire.
Posibilitatea analizării valabilităţii lui de către instanţa de contencios
administrativ_______________________________________________194
220. Acordul vecinilor – condiţie procedurală la emiterea unei autorizaţii
de extindere _______________________________________________196
221. Autorizaţie de construire. Acordului vecinilor _____________________197
222. Lipsa acordului vecinilor la emiterea unei autorizaţii de
construire. Sancţiune ________________________________________198
b. 2. Acordul funcţionarului public ____________________________________199
223. Statutul poliţistului. Act administrativ prin care s-a dispus modificarea
raporturilor de serviciu, fără acordul poliţistului. Condiţii ____________199
224. Reorganizarea autorităţii publice. Redistribuire de personal. Decizie de
transfer. Lipsa acordului scris al funcţionarului public. Consecinţe_____200
§3. Propunerea____________________________________________________201
a) Propunerea conformă ____________________________________________201
225. Decret privind eliberarea din funcţie a unor judecători şi procurori.
Obligaţia Preşedintelui României de a nu excede limitelor propunerii
înaintate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii._____________201
XXII Drept administrativ
226. Proiect de buget propus de primar. Aprobarea lui de către consiliul
local, cu modificări. Legalitate_________________________________202
b) Propuneri facultative ____________________________________________203
227. Funcţie publică. Incompatibilitate cu orice altă activitate publică sau
remunerată. Propunere cu caracter facultativ ______________________203
228. Magistrat. Revocare din funcţia de conducere. Inexistenţa propunerii
ministrului de justiţie. Anularea măsurii de revocare din funcţia de
conducere a magistratului_____________________________________204
§4. Raportul (referatul) şi darea de seamă_______________________________206
229. Raport de inspecţie fiscal, act premergător emiterii actului
de impunere _______________________________________________206
230. Lipsa raportului compartimentului de resort la adoptarea unei
hotărâri de consiliu local. Consecinţe____________________________207
§5. Aprobarea ____________________________________________________208
231. Contract de schimb între un particular şi o autoritate publică. Aprobare
anterioară a acestuia. Caracterul civil sau administrativ al acestora_____208
232. Hotărâre a Consiliului judeţean de aprobare a unui contract de închiriere.
Momentul în care aceasta trebuie să existe. Natura juridică: aprobare
propriu-zisă________________________________________________209
§6. Confirmarea___________________________________________________211
a) Confirmarea – refuz de a revoca un act emis anterior ___________________211
233. Confirmarea actului administrativ ______________________________211
234. Notă de constatare a parcării fără a achita taxa aferentă: act
administrativ-fiscal. Menţiuni obligatorii. Dispoziţie de soluţionare
a contestaţiei. Act de confirmare _______________________________211
b) Confirmarea – mod de acoperire a unui viciu de formă sau procedură
a unui act administrativ ________________________________________212
235. Hotărâre de consiliu local de concesionare directă, fără licitaţie
a unei suprafeţe de teren din domeniul public. Lipsa certificatului de
urbanism la momentul adoptării hotărârii. Nulitate. Irelevanţa obţinerii
acestui certificat ulterior ______________________________________212
236. Concurs pentru ocuparea unui post în administraţia publică locală.
Vicii de procedură. Imposibilitatea confirmării lor _________________213
§7. Validarea _____________________________________________________214
237. Examen pentru dobândirea calităţii de expert tehnic. Lipsa validării
rezultatelor de către organul competent. Consecinţe ________________214
Subsecţiunea a 2-a. Proceduri întemeiate pe ideea de competiţie______________215
§1. Concursul şi interviul ___________________________________________215
238. Anulare concurs pentru ocuparea unei funcţii publice. Nerespectarea
procedurii de publicitate______________________________________215
239. Compunerea nelegală a unei comisii de concurs. Răsfrângerea acestei
ilegalităţi asupra actului final de validare în funcţie_________________216
240. Concurs. Posibilitatea anulării acestuia datorită apariţiei ulterioare
a unei noi metodologii de desfăşurare ___________________________217
241. Concurs pentru ocuparea unui post vacant. Angajare în postul de contabil
şef a unei alte persoane decât cea care a obţinut cel mai bun rezultat la
concursul organizat. Nelegalitate _______________________________217
242. Lipsa concursului. Sancţiune __________________________________217
Cuprins XXIII
243. Concurs organizat în vederea ocupării unui post de director al unei
biblioteci judeţene. Interviu. Nelegalitate_________________________218
244. Interviu ţinut prin corespondenţă. Legalitate ______________________219
§2. Licitaţia ______________________________________________________220
245. Act administrativ emis în lipsa organizării unei licitaţii, obligatorii
potrivit legii. Nelegalitate_____________________________________220
246. Lipsa organizării licitaţiei prevăzute de lege. Consecinţe asupra
legalităţii actului final________________________________________221
Subsecţiunea a 3-a. Procedura contradictorie_____________________________221
§1. Procedura contravenţională: obiecţiunile ____________________________221
247. Neconsemnarea punctului de vedere al contravenientului – motiv de
anulabilitate a actului constatator _______________________________221
§2. Procedura disciplinară: cercetarea prealabilă _________________________221
248. Poliţist. Sancţiune disciplinară. Mustrare scrisă. Obligativitatea
efectuării procedurii cercetării prealabile _________________________221
249. Act administrativ de sancţionare disciplinară. Procedura
contradictorie. Menţiuni obligatorii _____________________________222
250. Funcţionar public. Menţiuni pe care trebuie să le cuprindă actul
prin care este aplicată sancţiunea disciplinară: motivele pentru
care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public
în timpul cercetării disciplinare prealabile şi termenul în care sancţiunea
disciplinară poate fi contestată. Sancţiunea lipsei acestora____________222
251. Dispoziţia de sancţionare disciplinară a funcţionarului public.
Formă şi conţinut ___________________________________________224
252. Răspunderea materială a militarilor. Decizie de imputare.
Termen de emitere a deciziei de imputare ________________________224
253. Aplicarea sancţiunii disciplinare. Garanţii procedurale minime.
Nerespectare. Consecinţe _____________________________________225
Subsecţiunea a 4-a. Procedura necesară pentru adoptarea actelor
administrative de către organele pluripersonale _______________________227
§1. Convocarea ___________________________________________________227
254. Convocare a consiliului local. Caracter obligatoriu pentru a opera
sancţiunea dizolvării_________________________________________227
255. Hotărâre a consiliului local. Aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli. Şedinţă extraordinară. Convocarea telefonică a
consilierilor. Nelegalitate _____________________________________228
§2. Cvorumul de prezenţă ___________________________________________229
256. Consiliul judeţean. Hotărâre adoptată de consilierii rămaşi în funcţie
după demisia altor 12 consilieri, validarea altor mandate de consilieri
judeţeni de pe lista de supleanţi, în timpul suspendării noii hotărâri de
validare. Cvorum de şedinţă şi cvorum de vot. Modalitate de calcul ____229
§3. Ordinea de zi __________________________________________________231
257. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local. Modificare. Necesitatea
existenţei raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale
precum şi a avizului comisiei de specialitate a consiliului.
Situaţii de excepţie __________________________________________231
XXIV Drept administrativ
§4. Deliberarea şi votul _____________________________________________233
258. Votul secret. Condiţiile necesare pentru adoptarea în acest mod
a hotărârilor consiliului local __________________________________233
259. Hotărâre de Consiliu local. Lipsa majorităţii prevăzute de lege
pentru adoptare_____________________________________________234
260. Hotărâre de consiliu local. Cvorum de vot ________________________235
261. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Cvorumul
necesar pentru valabilitatea actelor juridice adoptate de
Colegiul director____________________________________________235
262. Cvorum de vot. Încălcarea lui. Insuficienţa invocării acestui viciu de
procedură în contenciosul administrativ pentru anularea actului _______236
§5. Procesul-verbal de şedinţă________________________________________238
263. Hotărâre a consiliului local. Consemnarea rezultatelor invalidării
mandatelor de consilieri locali. Natura juridică. Admisibilitatea acţiunii
promovate la instanţa de contencios administrativ. Natura juridică a
procesului-verbal al şedinţei de validare _________________________238
Subsecţiunea a 5-a. Divulgarea actelor administrative ______________________239
§1. Publicarea actelor normative ______________________________________239
264. Hotărâri de consiliu local. Publicitatea proiectelor. Publicitatea
hotărârilor. Distincţii. Sancţiuni ________________________________239
265. Acte ale administraţiei publice locale. Forme de publicitate şi
consecinţa nerespectării acestora _______________________________240
§2. Comunicarea actelor individuale___________________________________244
266. Răspundere civilă angajată în temeiul unei hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile. Act de imputare. Termen de emitere_________244
267. Comunicarea actului administrativ individual. Sarcina probei _________244
268. Decizie de impunere. Tardivitate. Dovada comunicării actului
administrativ fiscal contribuabilului_____________________________245
269. Comunicarea actului administrativ-fiscal prin afişare, în condiţiile
în care domiciliul destinatarului este cunoscut. Nelegalitate __________246
270. Act emis de o autoritate publică. Data emiterii. Data comunicării.
Sarcina probei comunicării actului ______________________________247
271. Comunicarea conţinutului unui act individual prin intermediul
unei adrese. Valabilitate ______________________________________247
272. Înmânarea actului comunicat destinatarului unei persoane din familie
care nu locuieşte cu destinatarul. Nevalabilitatea comunicării_________248
273. Înmânarea actului comunicat destinatarului unei persoane din familie
care locuieşte cu destinatarul. Valabilitatea comunicării _____________248
274. Necomunicarea unei decizii destinatarului acesteia. Nerelevanţa
acestui aspect în ceea ce priveşte legalitatea deciziei ________________249
Secţiunea a 4-a. Obiectul licit – conformitatea conţinutului actului
administrativ cu legea ___________________________________________249
§1. Principiul: administraţia trebuie să se limiteze la a explicita textul legal,
fără a-i altera sensul____________________________________________250
275. Aplicarea legii prin actele administrative: principii _________________250
276. Aplicarea legii prin actele administrative: principii _________________250
277. Norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 133/1999.
Utilizarea termenului „exclusiv” prin care se explicitează textul
de lege. Legalitate___________________________________________250
Cuprins XXV
§2. Care sunt actele juridice care trebuie respectate la emiterea unui act
administrativ? ________________________________________________252
278. Act administrativ unilateral. Invocarea excepţiei
de nelegalitate. Condiţii ______________________________________252
§3. Modificarea textului legal prin acte administrative _____________________252
279. Modificarea unui text legal prin act administrativ normativ cu forţă
juridică inferioară. Nelegalitate ________________________________252
280. Decizie emisă de un barou. Neconformitatea acesteia

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec