Drept administrativ. Activitatea autoritatilor administratiei publice Actele administrative, actele administrative jurisdictionale, contractele administrative

Drept administrativ. Activitatea autoritatilor administratiei publice Actele administrative, actele administrative jurisdictionale, contractele administrative
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Aceasta lucrare, ce are ca obiect activitatea autoritatilor administratiei publice, este parte dintr-un proiect mai vast ce urmareste sa reuneasca intr-o singura carte de drept administrativ pe langa elementele cuprinse in aceasta prima parte (actele administrative, actele administrative jurisdictionale, contractele administrative) si institutiile publice-administrative, controlul asupra administratiei publice si raspunderea administrativa.

Evident, o lucrare atat de ampla care poate aduce cititorului o constructie de drept administrativ bazata pe legislatia, jurisprudenta si doctrina trecutului si prezentului presupune o intreprindere de durata si totodata o provocare a autorilor in fata legislatiei atat de schimbatoare, nu de putine ori confortul intelectual al judecatilor de valoare asupra institutiilor juridice devenind rapid perisabil, lasand ca unica solutie de continuare o reintoarcere si o reanalizare a intregii munci.Cuprins
Table de matières_________________________________________________ XIII
Table of contents __________________________________________________XV
Sommario ______________________________________________________ XVII
Capitolul I. Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei publice _____1
§ 1 – Consideraţii preliminare _______________________________________________ 1
§ 2 – Forme de activitate ___________________________________________________ 1
Capitolul II. Actele administrative _____________________________________7
§ 1 – Actele administrative specie a actelor juridice ______________________________ 7
§ 2 – Definiţia actului administrativ _________________________________________ 12
§ 3 – Subiectul de drept emitent al actului administrativ _________________________ 17
§ 4 – Refuzul nejustificat şi tăcerea administraţiei ______________________________ 25
§ 5 – Distincţia dintre actele administrative şi înscrisurile doveditoare ______________ 33
§ 6 – Natura juridică a operaţiunilor administrative ____________________________ 36
§ 7 – Eficienţa juridică a circularelor, normelor metodologice,
regulamentelor sau a altor acte de acest gen ______________________________ 42
§ 8 – Trăsăturile caracteristice actelor administrative ___________________________ 44
§ 9 – Clasificarea actelor administrative _____________________________________ 56
§ 10 – Actele administrative normative şi clasificarea lor ________________________ 75
§ 11 – Actele administrative individuale şi clasificarea lor ________________________ 78
§ 12 – Distincţia dintre actele administrative normative şi actele
administrative individuale _____________________________________________ 79
§ 13 – Actele emise de autorităţile publice în legătură cu un raport de
drept civil sau de drept al muncii ________________________________________ 80
Capitolul III. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative _________100
§ 1 – Actul administrativ să fie emis de autoritatea publică competentă
şi în limitele competenţei sale _________________________________________ 100
§ 2 – Actul administrativ să fie elaborat şi emis în forma şi procedura
prevăzută de lege ___________________________________________________ 108
§ 3 – Actul administrativ în conţinutul lui trebuie să fie conform cu
Constituţia, legile şi celelalte acte administrative normative în vigoare _________ 133
§ 4 – Actul administrativ să fie oportun, în conformitate cu interesul
public ____________________________________________________________ 135
Capitolul IV. Efectele juridice ale actelor administrative _________________137
§ 1 – Începerea producerii efectelor juridice _________________________________ 137
§ 2 – Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative ______________________ 141
2.1. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative prin acte juridice ______________ 142
Drept administrativ. Activitatea autorităţilor XII administraţiei publice
2.1.1. Suspendarea actelor administrative__________________________________________143
2.1.2. Revocarea actelor administrative ___________________________________________150
2.1.3. Anularea şi inexistenţa actelor administrative__________________________________155
2.2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative prin fapte juridice materiale
prevăzute de lege_________________________________________________________165
Capitolul V. Actele administrative jurisdicţionale ______________________166
§ 1 – Natura actelor administrative jurisdicţionale _____________________________ 166
§ 2 – Trăsăturile actelor administrative jurisdicţionale _________________________ 167
§ 3 – Acte administrative jurisdicţionale în legislaţia română ____________________ 169
Capitolul VI. Contractele administrative ______________________________180
§ 1 – Noţiunea şi evoluţia teoriei contractelor administrative _____________________ 180
§ 2 – Contractele administrative în legislaţia română ___________________________ 188
§ 3 – Contractele de achiziţie publică _______________________________________ 191
§ 4 – Contractele de concesiune ___________________________________________ 209
§ 5 – Contractul de parteneriat public-privat _________________________________ 218
Bibliografie ______________________________________________________225
Index alfabetic ____________________________________________________239
Table de matières
Table of contents __________________________________________________XV
Sommario ______________________________________________________ XVII
Chapitre I. Les formes d’activitate des autorites de l’administration
publique__________________________________________________________1
§ 1 – Considérations préliminaires____________________________________________ 1
§ 2 – Formes d’activité_____________________________________________________ 1
Chapitre II. Les actes administratifs ____________________________________7
§ 1 – Les actes administratifs, espèce de documents juridiques ______________________ 7
§ 2 – Définition de l’acte administratif________________________________________ 12
§ 3 – Le sujet de droit émetteur de l’acte administratif ___________________________ 17
§ 4 – Le refus injustifié et le silence de l’administration __________________________ 25
§ 5 – La distinction entre les actes administratifs et les documents probants __________ 33
§ 6 – La nature juridique des opérations administratives _________________________ 36
§ 7 – L’efficacité juridique des circulaires, des normes méthodologiques,
des règlements ou des autres documents de ce genre ________________________ 42
§ 8 – Les traits caractéristiques des actes administratifs __________________________ 44
§ 9 – Classification des actes administratifs____________________________________ 56
§ 10 – Les actes administratifs réglementaires et leur classification _________________ 75
§ 11 – Les actes administratifs individuels et leur classification ____________________ 78
§ 12 – La distinction entre les actes administratifs réglementaires et individuels _______ 79
§ 13 – Les actes administratifs émanant d’autorités publiques relatifs à une relation
juridique de droit civil ou du travail______________________________________ 80
Chapitre III. Conditions de validite des actes administratifs ______________100
§ 1 – L’acte administratif doit être émis par l’autorité publique compétente dans
les limites de sa compétence ___________________________________________ 100
§ 2 – L’acte administratif doit être élaboré et revêtu de toutes les formalités
et renfermant toutes les conditions prévues par la loi _______________________ 108
§ 3 – L’acte administratif dont le contenu doit être conforme à la Constitution,
aux lois et aux autres actes administratifs réglementaires en vigueur ___________ 133
§ 4 – L’acte administratif doit être opportun, en conformité avec l’intérêt public______ 135
Chapitre IV. Effets juridiques des actes administratifs ___________________137
§ 1 – Le début de la production des effets juridiques ____________________________ 137
§ 2 – La fin des effets juridiques des actes administratifs_________________________ 141
2.1. La fin des effets juridiques des actes administratifs par des actes juridiques____________ 142
2.1.1. La suspension des actes administratifs _______________________________________ 143
Drept administrativ. Activitatea autorităţilor XIV administraţiei publice
2.1.2. La révocation des actes administratifs________________________________________150
2.1.3. L’annulation et l’inexistence des actes administratifs ____________________________155
2.2. La fin des effets juridiques des actes administratifs par des faits juridiques
matériels prévus par la loi__________________________________________________165
Chapitre V. Les actes administratifs à caractère juridictionnel ____________166
§ 1 – La nature et les caractéristiques des actes administratifs à caractère
juridictionnel ______________________________________________________ 166
§ 2 – Les caractéristiques des actes administratifs à caractère juridictionnel ________ 167
§ 3 – Les actes administratifs à caractère juridictionnel dans la législation
roumaine __________________________________________________________ 169
Chapitre VI. Les contrats administratifs_______________________________180
§ 1 – La notion et l’évolution de la théorie des contrats administratifs ______________ 180
§ 2 – Les contrats administratifs dans la législation roumaine ____________________ 188
§ 3 – Les contrats d’acquisition publique _____________________________________ 191
§ 4 – Les contrats de concession____________________________________________ 209
§ 5 – Le contrat de partenariat publique-privé_________________________________ 218
Index alphabétique ________________________________________________225
Bibliographie _____________________________________________________239
Table of contents
Sommario ______________________________________________________ XVII
Chapter I. The Forms of Activity of Public Administration _________________1
§ 1 – Preliminary Considerations_____________________________________________ 1
§. 2 – Formes of Activity____________________________________________________ 1
Chapter II. Administrative Acts _______________________________________7
§ 1 – Administrative Acts as Species of the Legal Acts_____________________________ 7
§ 2 – The Definition of the Administrative Act __________________________________ 12
§ 3 – The Subject of Law as a Means of Issue for the Administrative Act _____________ 17
§ 4 – Unjustified Refusal and the Administrative Silence _________________________ 25
§ 5 – The Distinction between the Administrative Acts and the Supporting Documents __ 33
§ 6 – The Legal Nature of the Administrative Operations _________________________ 36
§ 7 – The Legal Effectiveness of Circulars, Methodological Rules, Regulations
or Other Acts of This Kind _____________________________________________ 42
§ 8 – The Characteristic Features of the Administrative Acts ______________________ 44
§ 9 – The Classification of the Administrative acts_______________________________ 56
§ 10 – Normative Administrative Acts and Their Classification_____________________ 75
§ 11 – Individual Administrative Acts and their Classification _____________________ 78
§ 12 – The Distinction between the Normative Administrative Acts and the Individual
Administrative Acts___________________________________________________ 79
§ 13 – Administrative Acts Issued by the Public Authorities Regarding the Report
Civil Law or Labour Law ______________________________________________ 80
Chapter III. The Conditions of Validity of the Administrative Acts ________100
§ 1 – Administrative Act to be Issued by the Competent Public Authority within its
Juridiction_________________________________________________________ 100
§ 2 – Administrative Act to be Developed and Issued in the Form and Procedure
Prescribed by Law __________________________________________________ 108
§ 3 – The Content of the Administrative Act must comply with the Constitution,
the law and the other normative administrative acts in force _________________ 133
§ 4 – The Administrative Acts Must be Appropriate in Accordance with
the Public Interest___________________________________________________ 135
Chapter IV. The Legal Effects Consequences of the Administrative Acts____137
§ 1 – The Start of Producing Legal Effects. ___________________________________ 137
§ 2 – The Termination of the Legal Effects of the Administrative Acts_______________ 141
2.1. Legal Termination of Administrative Acts through Legal Acts. ______________________ 142
2.1.1. The Suspension of Administrative Acts _______________________________________ 143
Drept administrativ. Activitatea autorităţilor XVI administraţiei publice
2.1.2. The Revocation of Administrative Acts________________________________________150
2.1.3. The Cancellation and the Inexistence of Administrative Acts_______________________155
2.2. Legal Termination of the Legal Effects Regarding the Administrative
Acts through Legal Material Facts Provided by the Law__________________________165
Chapter V. Judicial Administrative Acts ______________________________166
§ 1 – The Nature of the Judicial Administrative Acts ____________________________ 166
§ 2 – The Features of the Legal Administrative Acts ____________________________ 167
§ 3 – Legal Administrative Acts in the Romanian Legislation _____________________ 169
Chapter VI. The Administrative Contracts ____________________________180
§ 1 – The Concept and the Evolution of the Theory Regarding the
Administrative Contracts _____________________________________________ 180
§ 2 – The Administrative Contracts in the Romanian Legislation __________________ 188
§ 3 – The Public Procurement Contracts _____________________________________ 191
§ 4 – The Concession Contracts ____________________________________________ 209
§ 5 – The Public-Private Partnership Contract ________________________________ 218
Alphabetical index _________________________________________________225
Bibliography______________________________________________________239
Sommario
Capitolo I. Forme di attivita delle autorità nella pubblica amministrazione ___1
§ 1 – Considerazioni preliminari _____________________________________________ 1
§ 2 – Forme di attività _____________________________________________________ 1
Capitolo II. Gli atti amministrativi _____________________________________7
§ 1 – Gli atti amministrativi come documenti giuridici ____________________________ 7
§ 2 – La definizione dell’atto amministrativo___________________________________ 12
§ 3 – Il soggetto di diritto emittente dell’atto amministrativo ______________________ 17
§ 4 – Il rifiuto ingiustificato ed il silenzio dell’amministrazione ____________________ 25
§ 5 – La distinzione tra atti amministrativi e i documenti giustificativi _______________ 33
§ 6 – La natura giuridica delle operazioni amministrative ________________________ 36
§ 7 – L’efficacia giuridica delle circolari, delle norme metodologiche,
dei regolamenti o degli altri atti di questo tipo______________________________ 42
§ 8 – Le caratteristiche degli atti amministrativi ________________________________ 44
§ 9 – La classificazione degli atti amministrativi ________________________________ 56
§ 10 – Gli atti amministrativi a contenuto normativo e la loro classificazione _________ 75
§ 11 – Gli atti amministrativi individuali e la loro classificazione___________________ 78
§ 12 – La distinzione tra atti amministrativi a contenuto normativo e gli
atti amministrativi individuali___________________________________________ 79
§ 13 – I documenti rilasciati dagli enti pubblici in relazione ad un rapporto
di diritto civile o del lavoro ____________________________________________ 80
Capitolo III. Condizioni di validità degli atti amministrativi ______________100
§ 1 – L’atto amministrativo verrà emanato dall’ente pubblico competente
nei limiti della sua competenza_________________________________________ 100
§ 2 – L’atto amministrativo verrà redatto ed emanato nella forma e nella
procedura prevista dalla legge _________________________________________ 108
§ 3 – Nel suo contenuto, l’atto amministrativo sarà conforme alla costituzione,
alle leggi e agli altri atti amministrativi in vigore __________________________ 133
§ 4 – L’atto amministrativo sarà in conformità con l’interesse pubblico_____________ 135
Capitolo IV. Gli effetti gliridici degli atti amministrativi _________________137
§ 1 – Inizio della produzione di effetti giuridici ________________________________ 137
§ 2 – Cessazione degli effetti giuridici degli atti amministrativi ___________________ 141
2.1. Cessazione degli effetti giuridici degli atti amministrativi tramite atti giuridici ________ 142
2.1.1. La sospensione degli atti amministrativi _____________________________________ 143
2.1.2. La revoca dei regolamenti ________________________________________________ 150
2.1.3. Annullamento ed inesistenza dei regolamenti __________________________________ 155
Drept administrativ. Activitatea autorităţilor XVIII administraţiei publice
2.2. Cessazione degli effetti giuridici degli atti amministrativi tramite fatti giuridici
materiali previsti dalla legge _______________________________________________165
Capitolo V. La giurisdizione in relazione agli atti amministrativi/ gli atti
amministrativi a carattere giurisdizionale ____________________________166
§ 1 – La natura degli atti amministrativi a carattere giurisdizionale________________ 166
§ 2 – Le caratteristiche degli atti amministrativi a carattere giurisdizionale__________ 167
§ 3 – Gli atti amministrativi a carattere giurisdizionale nella legislazione rumena_____ 169
Capitolo VI. I contratti amministrativi ________________________________180
§ 1 – Il concetto e l’evoluzione della teoria dei contratti amministrativi _____________ 180
§ 2 – I contratti di amministrazione nella legislazione rumena ____________________ 188
§ 3 – I contratti di appalto ________________________________________________ 191
§ 4 – I contratti di concessione _____________________________________________ 209
§ 5 – Il contratto di partenariato pubblico-privato______________________________ 218
Indice alfabetico___________________________________________________225
Bibliografia_______________________________________________________239
Data: 07.11.2011
264 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.043 sec