Donaţia şi moştenirea I Donaţia. Drepturile statului asupra moştenirii vacante. Moştenirea testamentară

Donaţia şi moştenirea I Donaţia. Drepturile statului asupra moştenirii vacante. Moştenirea testamentară
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Familiei

DESCRIERE

Data: 04. 02. 2011
312 pagini


Prezenta lucrarea este consacrată materiilor donaţiilor şi succesiunilor. Cele 369 de speţe şi extrase din doctrină, publicate în două volume, oferă persoanelor interesate o perspectivă de ansamblu asupra evoluţiei recente a practicii judiciare şi a soluţiilor inovatoare propuse de literatura de specialitate.

Primul volum analizează, între altele, condiţiile de valabilitate a contractului de donaţie, principiul irevocabilităţii, donaţiile simulate şi indirecte, darul manual, donaţiile făcute soţilor, cauzele de revocare a donaţiilor, moştenirea vacantă şi drepturile statului asupra acesteia, condiţiile de valabilitate ale testamentului, regimul juridic al legatelor, limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii, eliberarea ceritificatului de moştenitor.
Cuprins
TITLUL I. DONAŢIA ___________________________________ 1
Capitolul I. Noţiunea şi condiţiile de valabilitate ___________ 1
Secţiunea 1. Calificare şi reguli de interpretare____________ 1
1. Contract de donaţie. Tranzacţie. Transmiterea cu
titlu gratuit a dreptului de a solicita restituirea
imobilului_________________________________ 1
2. Contract de donaţie cu sarcină. Obligaţie de
asigurare a întreţinerii la cerere. Acţiune în revocare
pentru neexecutarea sarcinii, iar nu pentru
ingratitudine_______________________________ 2
Doctrină şi jurisprudenţă publicate în revistele de
specialitate _________________________________ 3
3. Imobil expropriat în baza Decretului nr. 32/1983,
cu plata despăgubirilor legale. Ofertă de donaţie
neacceptată în formă autentică. Aplicarea
principiului conversiunii actului juridic__________ 3
4. Reguli de interpretare comune contractelor
consensuale. Acceptarea expresă a donatarului
(art. 932 C. civ. fr.). Dacă este cerută ca o condiţiune
de formă a donaţiunii (art. 814 C. civ.). Soluţie
negativă. Condiţiile de fond ale unei donaţiuni ____ 4
Secţiunea a 2-a. Condiţii de validitate ___________________ 6
§1. Condiţii de formă _______________________________ 6
5. Donaţie făcută statului. Consimţământul părţilor
luat de acelaşi notar în aceeaşi zi, chiar dacă părţile
nu au fost fizic prezente în acelaşi timp. Donaţie
între absenţi lovită de nulitate _________________ 6
6. Donaţie făcută statului în temeiul Decretului
nr. 478/1954. Necesitatea îndeplinirii condiţiilor de
formă prevăzute de Codul civil ________________ 8
7. Donaţie făcută statului. Incidenţa art. 2 lit. c) din
Legea nr. 10/2001. Distincţia între cele două
ipoteze prevăzute de textul de lege _____________ 9
Cuprins
X
8. Donaţie făcută statului. Acceptare de către
preşedintele Consiliului Popular al Municipiului
Bucureşti. Lipsa formei autentice a acceptării ____ 11
9. Donatar persoană juridică. Forma autentică
ad validitatem. Împuternicire a preşedintelui
fundaţiei printr-un act sub semnătură privată.
Lipsa intenţiei de a gratifica__________________ 12
Jurisprudenţă publicată în revistele de specialitate______ 14
10. Imobil donat statului. Restituire. Condiţii _______ 14
11. Imobil preluat de stat în baza Decretului
nr. 478/1954. Cerere de restituire în natură sau
acordarea măsurilor reparatorii în echivalent,
formulată de persoana juridică din patrimoniul căreia
a fost preluat. Condiţionarea acordării măsurilor
reparatorii de admiterea acţiunii în anulare sau în
constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă _________ 14
§ 2. Condiţii de fond_______________________________ 15
2. 1. Capacitatea _________________________________ 15
Doctrină publicată în revistele de specialitate__________ 15
12. Coordonatele situaţiei juridice specifice donaţiei
făcute copiilor doar concepuţi, dar încă
nenăscuţi ________________________________ 15
13. Incapacităţi relative de a primi donaţii şi legate.
Situaţia asistenţilor medicali _________________ 16
2. 2. Consimţământul _____________________________ 16
14. Inexistenţa unui contract de donaţie. Ofertă
neurmată de acceptare ______________________ 16
15. Donaţie făcută statului. Donaţie între absenţi.
Inexistenţa ofertei de donaţie. Inexistenţa avizului
cerut de art. 4 din Decretul nr. 478/1954. Calitate
procesuală pasivă __________________________ 18
16. Donaţie făcută statului. Neemiterea actului de
acceptare. Cauză imorală. Înştiinţarea donatorilor
asupra termenului imediat de demolare.
Irevocabilitatea donaţiei_____________________ 21
17. Contract de donaţie. Eroare asupra naturii
contractului. Neasistarea persoanei vârstnice
Donaţia şi moştenirea
XI
de către un reprezentant al autorităţii tutelare.
Nulitate relativă ___________________________ 23
18. Donaţie făcută statului. Lipsa intenţiei de a
gratifica. Distincţie faţă de vicierea
consimţământului. Nulitate absolută. Caracter
imprescriptibil ____________________________ 23
19. Donaţie făcută statului. Invocarea vicierii
consimţământului. Prescripţie. Principiul
disponibilităţii ____________________________ 26
Doctrină şi jurisprudenţă publicate în revistele de
specialitate ________________________________ 27
20. Vicierea consimţământului ofertei de donaţie.
Violenţă morală. Prescripţie__________________ 27
21. Donaţie făcută statului. Acţiune în anularea
contractului pentru vicierea consimţământului
donatorului prin violenţă. Prescrierea dreptului
la acţiune ________________________________ 27
22. Imobil donat statului. Caracterul imprescriptibil
al acţiunii în constatarea nulităţii actului de donaţie
conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.
Caracterul derogator al acestui din urmă text ____ 28
23. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 referitoare la
imobilele donate statului sau altor persoane
juridice __________________________________ 29
2. 3. Obiectul____________________________________ 30
24. Donaţie făcută statului. Lipsa calităţii de proprietar
a donatorului. Nulitate absolută _______________ 30
25. Anularea titlului de proprietate care a stat la baza
donaţiei. Neincidenţa excepţiei ce vizează pe
subdobânditorul cu titlu oneros de bună-credinţă ___ 30
Jurisprudenţă publicată în revistele de specialitate______ 33
26. Donaţiune de bunuri viitoare. Imobil neintrat în
patrimoniul donatorului. Inexistenţă ___________ 33
2. 4. Cauza______________________________________ 34
27. Donaţie făcută statului. Imobil inclus în planul de
sistematizare a zonei. Lipsa intenţiei de a gratifica.
Lipsa cauzei. Nulitate absolută _______________ 34
Cuprins
XII
28. Donaţie făcută statului. Lipsa cauzei. Inexistenţa
unui motiv concret de a gratifica statul _________ 34
29. Donaţie făcută statului. Lipsa cauzei. Înfiinţarea
popririi pentru recuperarea reparaţiilor efectuate
de ICRAL________________________________ 35
30. Donaţie făcută statului. Lipsa cauzei. Iminenţa
începerii procedurii executării silite. Notorietatea
presiunilor asupra familiilor din categoria
„exploatatorilor” __________________________ 37
31. Donaţie făcută statului. Cauză imorală. Cauză
falsă. Existenţa unui decret de expropriere ______ 38
32. Donaţie făcută statului. Lipsa cauzei. Condiţie
pentru obţinerea acordului de a părăsi România.
Imprescriptibilitatea acţiunii _________________ 39
33. Donaţie făcută statului. Lipsa intenţiei de a
gratifica. Condiţie impusă pentru obţinerea
acordului de a părăsi ţara. Prezumţie simplă _____ 40
34. Donaţie făcută statului. Lipsa cauzei. Prezumţie
legală. Art. 2 lit. c) din Legea nr. 10/2001_______ 42
35. Donaţie făcută statului. Lipsa intenţiei de a gratifica.
Presiuni morale exercitate asupra donatorului.
Nulitate absolută __________________________ 43
36. Donaţie făcută statului. Lipsa intenţiei reale de a
gratifica ce rezultă din conţinutul ofertei de donaţie.
Presiuni exercitate asupra donatorului __________ 44
Doctrină şi jurisprudenţă publicate în revistele de
specialitate ________________________________ 45
37. Apartament donat statului. Acţiune în anularea
contractului de donaţie pentru lipsa intenţiei de a
gratifica _________________________________ 45
38. Discuţii privind cauza morală şi ilicită în
raporturile juridice contractuale dintre concubini _ 45
39. Evoluţii în legătură cu sistemele sancţionatorii
pentru încălcarea regulilor referitoare la ordinea
publică şi bunele moravuri, precum şi a legilor
imperative, astfel cum acestea sunt reflectate în
doctrina şi jurisprudenţa belgiană _____________ 47
Donaţia şi moştenirea
XIII
§ 3. Irelevanţa caracterului irevocabil al donaţiilor ______ 49
40. Nulitatea donaţiei. Irelevanţa caracterului
irevocabil al donaţiilor. Existenţa intenţiei de
a dona (irevocabil) _________________________ 49
§ 4. Calitate procesuală ____________________________ 49
41. Donaţie. Acţiune în nulitate absolută. Legitimare
procesuală activă a oricărei persoane care are un
interes. Neincidenţa principiului nemo auditur
propriam turpitudinem allegans ______________ 49
42. Donaţie făcută statului. Legitimare procesuală
pasivă a unităţii administrativ-teritoriale ________ 50
43. Donaţie făcută statului. Legitimarea procesuală
pasivă a unităţii administrativ-teritoriale, iar nu a
Consiliului local. Lipsa cauzei. Contextul demolării
locuinţei donatorului şi a familiei sale. Compensarea
prin repartizarea unui apartament închiriat ______ 52
44. Donaţie făcută statului. Calitate procesuală pasivă a
statului reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.
Principiul relativităţii efectelor contractului___ 54
§ 5. Autoritate de lucru judecat ______________________ 57
45. Nulitatea donaţiei. Cauze distincte de nulitate.
Inexistenţa autorităţii de lucru judecat __________ 57
§ 6. Principiul irevocabilităţii _______________________ 58
46. Contract de donaţie. Imposibilitatea denunţării
unilaterale _______________________________ 58
Doctrină publicată în revistele de specialitate__________ 59
47. Discuţii în legătură cu semnificaţia contractului
de donaţie________________________________ 59
§ 7. Revocabilitatea donaţiilor între soţi _______________ 60
48. Donaţie între soţi. Revocare. Înstrăinarea anterioară
a bunului donat. Restituirea valorii patrimoniale
obţinute din înstrăinarea bunului ______________ 60
Capitolul al II-lea. Donaţiile simulate, indirecte şi
darurile manuale _______________________________ 65
Secţiunea 1. Donaţii simulate _________________________ 65
49. Simulaţie. Acţiune introdusă de una din părţile
contractante. Lipsa de interes a părţilor. Contract
public de vânzare-cumpărare _________________ 65
50. Donaţie deghizată. Nedovedire. Contract public
de întreţinere _____________________________ 66
Cuprins
XIV
51. Donaţie deghizată. Nedovedire. Contract public
de vânzare-cumpărare ______________________ 67
52. Donaţie deghizată. Nedovedire. Contract public de
vânzare-cumpărare încheiat între soţi şi părinţii
unuia dintre aceştia ________________________ 70
53. Donaţie deghizată. Nedovedire. Contract public de
vânzare-cumpărare cu rezerva uzufructului. Bun
deţinut de înstrăinători în coproprietate. Limitele
aplicării art. 845 C. civ. _____________________ 73
54. Donaţie deghizată. Dovedire. Contract public de
vânzare-cumpărare cu rezerva uzufructului.
Revocare pentru neexecutarea sarcinii__________ 76
55. Contract de donaţie. Incidenţa art. 845 C. civ.
Răsturnarea prezumţiei înstrăinării cu titlu
gratuit a bunului___________________________ 80
56. Donaţie deghizată. Nedovedire. Contract public de
vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere şi
drept de abitaţie viageră_____________________ 80
57. Contract de vânzare-cumpărare deghizat.
Contract public de donaţie. Nedovedire_________ 86
Secţiunea a 2-a. Donaţii indirecte _____________________ 90
58. Renunţare la dreptul de abitaţie _______________ 90
59. Renunţare la dreptul de proprietate în favoarea
statului. Temei legal________________________ 91
Doctrină publicată în revistele de specialitate__________ 94
60. Admisibilitatea clauzei de reîntoarcere a bunurilor
donate sub condiţie mixtă sau cauzală __________ 94
Secţiunea a 3-a. Darul manual ________________________ 95
61. Inel oferit în vederea unei viitoare căsătorii care
nu s-a materializat _________________________ 95
Doctrină publicată în revistele de specialitate__________ 96
62. Posibilitatea revocării darurilor manuale ________ 96
Capitolul al III-lea. Donaţii făcute soţilor ________________ 97
63. Contract de vânzare-cumpărare în care sunt
menţionaţi ambii soţi. Donarea preţului de către
părinţii unuia dintre soţi_____________________ 97
64. Donaţie în care sunt menţionaţi ambii soţi.
Prezumţia de bun comun ____________________ 98
Donaţia şi moştenirea
XV
65. Dotă constituită de părinţi la căsătoria fiicei lor.
Imobil bun propriu_________________________ 98
66. Regim dotal. Bunuri proprietatea exclusivă
a soţiei. Aplicarea în timp a dispoziţiilor Codului
familiei__________________________________ 99
67. Bun donat unui singur soţ. Aplicarea în timp a
dispoziţiilor Codului familiei. Relevanţa constatării
nevalabilităţii titlului statului. Partajarea unei
cote-părţi _______________________________ 102
Capitolul al IV-lea. Cauze de revocare a donaţiilor _______ 106
Secţiunea 1. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii _____ 106
68. Contract de donaţie cu sarcină. Construcţia unui
cămin de bătrâni. Lipsa fondurilor. Condiţiile
revocării. Instanţa competentă _______________ 106
69. Delimitarea contractului de donaţie de contractul
de întreţinere. Rezoluţiunea contractului pentru
neexecutarea sarcinii. Obligaţie de întreţinere.
Respectarea uzufructului ___________________ 108
70. Revocare pentru nerespectarea dreptului de uzufruct
viager şi pentru ingratitudine. Introducerea unei
persoane străine în imobilul donat. Instanţa
competentă teritorial ______________________ 109
Secţiunea a 2-a. Revocarea pentru ingratitudine _________ 113
71. Cauze de revocare pentru ingratitudine. Existenţa
doar a unei stări tensionate între părţi _________ 113
72. Cauze de revocare pentru ingratitudine. Delicte,
cruzimi sau injurii grave în privinţa donatorului.
Gravitatea actului de ingratitudine____________ 115
73. Revocare pentru ingratitudine. Deosebire faţă de
nulitate. Caracterul personal ________________ 117
Secţiunea a 3-a. Revocarea pentru survenienţă de copil ___ 118
74. Revocare de drept. Copil decedat la data
introducerii acţiunii în revocare ______________ 118
Jurisprudenţă publicată în revistele de specialitate_____ 119
75. Donaţiune. Survenire de copil natural legitimat.
Revocarea de plin drept a donaţiunii. Prescripţie.
Punct de plecare. Naşterea copilului legitimat___ 119
Cuprins
XVI
TITLUL AL II-LEA. DREPTURILE STATULUI ASUPRA
MOŞTENIRII VACANTE ________________________ 121
Capitolul I. Noţiunea de moştenire vacantă _____________ 121
76. Calitatea de moştenitor a statului. Act de
acceptare a moştenirii făcut de un succesibil în
termenul legal. Contract de închiriere _________ 121
77. Act fără valoare de acceptare tacită. Luarea unei
icoane. Vacanţă succesorală_________________ 123
Capitolul al II-lea. Certificatul de vacanţă succesorală ____ 126
78. Certificat emis în temeiul Decretului nr. 40/1953
privind procedura succesorală notarială. Calitatea
procesuală pasivă a Statului, reprezentat de
Ministerul Finanţelor ______________________ 126
79. Certificat emis în temeiul Legii nr. 36/1995.
Calitatea procesuală pasivă a Statului, reprezentat de
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene
sau a Municipiului Bucureşti ________________ 127
80. Vacanţă succesorală. Promisiune bilaterală de
vânzare-cumpărare. Lipsa unei menţiuni în
certificatul eliberat de notar. Efectul declarativ al
certificatului. Neobligativitatea formulării
în prealabil a unei cereri de anulare a acestuia___ 130
Capitolul al III-lea. Constatarea vacanţei succesorale
de către instanţă_______________________________ 132
Secţiunea 1. Admisibilitate __________________________ 132
81. Acţiune în constatarea vacanţei succesorale.
Admisibilitate. Dreptul de acces la instanţă_____ 132
82. Constatarea prescrierii dreptului la sultă.
Vacanţă succesorală. Dreptul de acces la
instanţă_________________________________ 134
83. Constatarea vacanţei succesorale pe cale
incidentală. Dreptul de acces la instanţă _______ 135
84. Imposibilitatea formulării de către un terţ interesat a
unei cereri în faţa notarului public. Posibilitatea
formulării ei în faţa instanţei. Accesul la justiţie al
unei persoane interesate de succesiunea
vacantă _________________________________ 138
85. Succesiune vacantă. Uzucapiune.
Acţiune oblică ___________________________ 140
Donaţia şi moştenirea
XVII
86. Formularea unei acţiuni în instanţă. Interes.
Coproprietar al unui imobil din masa
succesorală______________________________ 143
87. Interes. Constatarea uzucapiunii. Valoarea
exclusivă de instrument probator a certificatului
de vacanţă succesorală _____________________ 144
Secţiunea a 2-a. Sarcina probei ______________________ 146
88. Uzucapiune. Vacanţă succesorală. Necesitatea
efectuării de către reclamant a demersurilor
pentru identificarea moştenitorilor____________ 146
89. Uzucapiune. Cerere de constatare a vacanţei
succesorale. Nedovedirea de către reclamant a
inexistenţei moştenitorilor __________________ 147
Secţiunea a 3-a. Calitatea procesuală pasivă____________ 148
90. Bunuri dobândite de stat. Reprezentarea
Statului de Ministerul Finanţelor şi Direcţia
Generală a Finanţelor Publice _______________ 148
91. Bun dobândit de stat. Reprezentarea statului de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice ________ 152
92. Constatarea vacanţei succesorale de către instanţă.
Neaplicarea normei speciale din materia
procedurii succesorale notariale______________ 153
93. Drept de proprietate dobândit de Stat şi exercitat prin
intermediul unităţii administrativ-teritoriale ____ 154
94. Uzucapiune. Neidentificarea titularului dreptului de
proprietate cu privire la imobilul ce se uzucapează.
Art. 26 din Legea nr. 18/1991. Bun dobândit de
unităţile administrativ-teritoriale _____________ 157
95. Uzucapiune. Bun dobândit de unităţile
administrativ-teritoriale. Titularul dreptului de
proprietate asupra terenurilor situate în intravilanul
localităţii, fără moştenitor. Art. 26 din Legea
nr. 18/1991______________________________ 158
96. Bunuri dobândite de unitatea administrativ-teritorială.
Momentul dobândirii. Calitate procesuală pasivă.
Coproprietar al unui imobil din masa succesorală.
Caracterul necontencios al procedurii succesorale
notariale. Art. 75 din Legea nr. 36/1995 _______ 159
Cuprins
XVIII
97. Uzucapiune. Bun fără stăpân. Distincţie faţă de
vacanţa succesorală. Bun din domeniul privat al
unităţii administrativ-teritoriale ______________ 163
98. Uzucapiune. Bun fără stăpân. Prezumţia de
vacanţă succesorală _______________________ 164
99. Uzucapiune. Bun dobândit de unitatea
administrativ-teritorială. Dispoziţii speciale
privind cererile formulate de cultele religioase __ 166
100. Uzucapiune. Accesiune. Bunuri fără stăpân.
Calitate procesuală pasivă. Sarcina probei.
Art. 4 din Legea nr. 213/1998 _______________ 168
101. Dobândirea bunurilor de către stat pe cale
succesorală şi transmiterea lor ulterioară în
favoarea unităţii administrativ-teritoriale_______ 170
102. Caracterul special al normei cuprinse în art. 26
din Legea nr. 18/1991, republicată____________ 173
Capitolul al IV-lea. Răspunderea statului pentru
pasivul succesiunii _____________________________ 178
103. Succesiune vacantă. Plata cheltuielilor de
întreţinere restante. Calitate procesuală pasivă __ 178
Capitolul al V-lea. Inexistenţa dreptului de opţiune
al statului ____________________________________ 180
104. Uzucapiune. Succesiune vacantă. Inexistenţa unui
drept de opţiune al statului__________________ 180
TITLUL AL III-LEA. MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ __ 182
Capitolul I. Reguli generale cu privire la moştenirea
testamentară__________________________________ 182
Secţiunea 1. Condiţiile de valabilitate a testamentului_____ 182
§ 1. Condiţii de fond______________________________ 182
105. Lipsa discernământului. Concludenţa probei
prin expertiza medico-legală psihiatrică. Notarul
public nu atestă starea sănătăţii testatorului_____ 182
106. Răsturnarea prezumţiei existenţei discernământului.
Expertiză medico-legală psihiatrică. Aprecierea
depoziţiilor martorilor. Nulitate relativă _______ 184
107. Testament. Semnătură aparţinând testatorului.
Expertiza grafoscopică. Lipsa discernământului.
Donaţia şi moştenirea
XIX
Respingerea probei cu expertiza medico-legală
psihiatrică. Inexistenţa unor acte medicale _____ 185
108. Testament autentic. Lipsa discernământului
testatorului. Sancţiune. Sarcina probei_________ 191
109. Testament olograf. Lipsa cauzei întemeiate pe lipsa
de discernământ. Sugestie. Captaţie. Izolarea
testatorului de rude. Sesizări la autorităţile
publice _________________________________ 193
§ 2. Condiţii de formă_____________________________ 196
110. Testament conjunctiv. Nulitate ______________ 196
Secţiunea a 2-a. Diferite feluri de testamente____________ 197
111. Testament olograf scris pe hârtie copiativă.
Semnătură executată în original. Valabilitate.
Legat cu sarcina înhumării. Revocare _________ 197
Doctrină publicată în revistele de specialitate_________ 199
112. Acte juridice mortis causa întocmite ori
atestate de către avocat_____________________ 199
Capitolul al II-lea. Regimul juridic al principalelor
dispoziţii testamentare _________________________ 201
113. Legat universal. Testament olograf. Dispoziţie
ca legatarul să dispună şi de obiectele neprevăzute
în testament _____________________________ 201
114. Legat universal în favoarea promitenţilor-cumpărători.
Antecontract de vânzare-cumpărare.
Moştenitor rezervatar. Cerere de pronunţare a unei
hotărâri care să ţină loc de act autentic de
vânzare-cumpărare. Interes _________________ 202
115. Legat cu titlu particular. Dispoziţie testamentară
având ca obiect „întregul meu drept de concesiune”,
cu construcţiile aflate pe el. Interpretare. Valoarea
juridică a certificatului de moştenitor _________ 205
116. Legat cu titlu particular. Lipsa forţei probante
în privinţa dreptului de proprietate____________ 206
117. Testament. Imposibilitatea analizării
valabilităţii acestuia pe cale incidentală________ 207
118. Acţiune în anularea testamentului. Lezarea
dreptului de proprietate al reclamantului.
Nulitate relativă. Prescripţie_________________ 208
Cuprins
XX
119. Testament autentic. Revocare voluntară.
Nerelevanţa ascunderii de către defunct _______ 210
120. Revocare judecătorească. Legat cu sarcină.
Revocare pentru neexecutarea sarcinii. Momentul de
la care curge termenul de prescripţie.
Sarcina probei ___________________________ 210
121. Legat. Încălcarea rezervei succesorale. Reducţiune.
Sancţiune specifică. Lipsa discernământului.
Nulitate relativă. Prescripţie_________________ 212
Doctrină şi jurisprudenţă publicate în revistele de
specialitate _______________________________ 214
122. Regula indivizibilităţii opţiunii succesorale.
Dreptul de opţiune al succesibilului chemat la
moştenire în dubla calitate de moştenitor legal şi
testamentar. Calitate procesuală activă pentru
a cere împărţeala moştenirii_________________ 214
123. Împărţeala moştenirii cerută de un legatar cu titlu
particular. Condiţii de admisibilitate __________ 214
124. Succesiune. Legat singular. Prestaţiuni periodice.
Exigibilitate. Neexecutare la timp. Daune-interese.
Cerere. Admisibilitate _____________________ 215
125. Testament recunoscut de moştenitorul legal.
Nulitate relativă. Efectele recunoaşterii ________ 216
126. Testament. Consimţământ. Viciu. Captaţie şi
sugestie. Legat de uzufruct al întregii moşteniri.
Calificare _______________________________ 217
127. Testament. Consimţământ. Viciu. Captaţie
şi sugestie_______________________________ 218
128. Legat de uzufruct al întregii moşteniri.
Calificare _______________________________ 219
129. Drept de succesiune. Testament. Legat cu titlu
particular. Promisiune de vânzare-cumpărare cu
privire la bunul ce făcea obiectul legatului
particular. Consecinţe _____________________ 219
130. Drept de succesiune. Testament autentic identic cu
unul ulterior olograf. Revocarea expresă a primului.
Consecinţe cu privire la cel de-al doilea _______ 220
Donaţia şi moştenirea
XXI
Capitolul al III-lea. Limitele dreptului de dispoziţie
asupra moştenirii______________________________ 221
Secţiunea 1. Oprirea pactelor asupra unei succesiuni
viitoare _____________________________________ 221
131. Pact asupra unei succesiuni viitoare. Inexistenţă.
Înstrăinarea bunului aflat în coproprietate cu
o rudă, fără alte menţiuni ___________________ 221
132. Ajutor financiar în vederea cumpărării apartamentului
în baza Legii nr. 85/1992. Promisiunea că, după
deces, bunul va deveni proprietatea celui care a
achitat în realitate preţul____________________ 222
Secţiunea a 2-a. Oprirea substituţiilor fideicomisare______ 225
133. Substituţie fideicomisară. Substituţie vulgară.
Distincţie. Repunere în termen în baza Legii
nr. 10/2001______________________________ 225
Jurisprudenţă publicată în revistele de specialitate_____ 229
134. Testament. Legate particulare. Substituţie
fideicomisară în favoarea reclamantei. Nulitate.
Legat particular în favoarea pârâtului. Valabilitate.
Exheredare indirectă a nerezervatarilor ________ 229
Secţiunea a 3-a. Oprirea liberalităţilor care încalcă
rezerva succesorală ____________________________ 230
135. Testament. Nulitate. Captaţie. Aversiunea defunctei
faţă de unul din moştenitori din cauza conflictelor
dintre ei. Neacceptarea calităţii de moştenitor
testamentar, în condiţiile solicitării constatării
nulităţii testamentului. Culegerea succesiunii ca
moştenitor rezervatar. Reducţiunea liberalităţilor
excesive. Modalitate de calcul. Bun dobândit
de stat fără titlu. Partaj _____________________ 230
136. Rezerva succesorală. Stabilire în funcţie de numărul
moştenitorilor care au invocat-o, exercitând calea de
atac. Nulitate certificat de moştenitor. Necitarea
potenţialilor moştenitori la domiciliile legale.
Nulitatea testamentului. Distincţie faţă de
reducţiune ______________________________ 245
137. Reducţiunea liberalităţilor excesive. Donaţie
deghizată. Incidenţa art. 845 C. civ. Bun dobândit în
timpul căsătoriei. Imposibilitatea aplicării prezumţiei
Cuprins
XXII
numai în raport cu unul dintre soţi. Modalităţi de
calcul al rezervei _________________________ 251
138. Donaţie. Reducţiune. Raport, care funcţionează
numai între soţul supravieţuitor şi descendenţi.
Caracterul mai favorabil al raportului. Data
evaluării imobilului raportat în natură _________ 259
139. Înzestrare făcută la căsătorie. Obligaţie de raport.
Dovada donaţiei prin prezumţii întemeiate pe
menţiunile din registrul agricol ______________ 261
140. Înzestrarea făcută la căsătorie. Obligaţie de raport.
Condiţia dovedirii donaţiei. Teren cu privire la
care s-a reconstituit dreptul de proprietate______ 263
141. Donaţie. Obligaţia legală de a nu deţine o a doua
locuinţă. Lipsa caracterului fictiv. Testament
întocmit anterior cu privire la acelaşi bun ______ 263
Doctrină şi jurisprudenţă publicate în revistele de
specialitate _______________________________ 269
142. Succesiune. Cotitate disponibilă. Rezervă.
Calcul. Donaţiuni cu sarcini_________________ 269
143. Necesitatea evaluării tuturor bunurilor din
patrimoniul succesoral _____________________ 270
144. Legea nr. 10/2001. Moştenire testamentară.
Cerere de restituire în natură a unui imobil,
formulată în baza art. 4 alin. (3) din Legea
nr. 10/2001 de către persoane care nu beneficiază
de rezerva succesorală _____________________ 270
145. Cazuri de reglementare expresă a dreptului de
retenţie în Codul civil român din 1864. Bun imobil
supus raportului în natură. Incidenţa regulii
generale în cazul bunului mobil______________ 271
146. Discuţii referitoare la cota succesorală a soţului
supravieţuitor în unele situaţii speciale ________ 271
Capitolul al IV-lea. Eliberarea certificatului de
moştenitor____________________________________ 273
147. Dovada calităţii de moştenitor. Valoarea juridică a
testamentului. Dreptul de opţiune între moştenirea
legală şi testamentară. Caracterul irevocabil al
alegerii _________________________________ 273
Donaţia şi moştenirea
XXIII
148. Testament. Dovada vocaţiei la succesiune.
Dovada calităţii de moştenitor. Necesitatea
emiterii unui certificat de moştenitor__________ 275
149. Legat cu titlu particular. Certificat de moştenire
eliberat exclusiv în favoarea moştenitorului
rezervatar. Acţiune în constatarea nulităţii
certificatului de moştenitor şi obligarea
notarului public de a emite un nou certificat ____ 276
Index _____________________________________________ 279

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec