Dezvoltarea capacitatii administrative

Dezvoltarea capacitatii administrative
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 360
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Volumul de faţă este rezultatul unei munci de cercetare şi practicii îndelungate desfăşurate în domeniul administraţiei publice. A apărut din necesităţi practice şi este un instrument de lucru pentru cei care studiază fenomenul administrativ ca sistem şi acţiune, conducătorilor şi lucrătorilor din acest domeniu interesaţi de dezvoltarea capacităţii administraţiei, autorităţilor şi instituţiilor publice în care-şi desfăşoară activitatea.
Lucrarea se prezintă ca o monografie unitară ce dezvăluie o viziune de ansamblu şi de perspectivă asupra puterii şi funcţiei executive din societatea noastră actuală văzută şi din perspectiva noilor exigenţe generate de integrarea în Uniunea Europeană.Cuprins
Cuvânt-înainte ...................................................................................................... XIII
Abrevieri .................................................................................................................. XV
Capitolul I. Administraţia publică şi sarcinile acesteia .......................................... 1
Secţiunea 1. Administraţia publică .......................................................................... 1
Secţiunea a 2-a. Autorităţile executive .................................................................... 4
Secţiunea a 3-a. Sarcinile şi competenţa autorităţilor administraţiei publice .......... 7
Secţiunea a 4-a. Clasificarea sarcinilor şi competenţelor administrative .............. 10
§1. Sarcinile administrative .............................................................................. 10
§2. Competenţele administrative ...................................................................... 11
Capitolul II. Sistemul şi structura autorităţilor administraţiei publice .............. 14
Secţiunea 1. Sistemul autorităţilor administraţiei publice ..................................... 14
Secţiunea a 2-a. Supraordonarea şi subordonarea ierarhică administrativă .......... 15
Secţiunea a 3-a. Structura autorităţilor administrative .......................................... 20
Secţiunea a 4-a. Clasificarea organelor şi structurilor administrative ................... 23
§1. Organele administraţiei publice .................................................................. 23
§2. Structurile administrative............................................................................ 25
Secţiunea a 5-a. Principiile administraţiei publice ................................................ 27
§1. Noţiunea, sensurile şi clasificarea principiilor ............................................ 27
§2. Principiul separaţiei puterilor în stat ........................................................... 29
§3. Principiul conducerii unitare a administraţiei ............................................. 31
§4. Principiul constituirii şi exercitării democratice a puterii executive ........... 32
§5. Principiul stabilităţii şi specializării structurilor administrative ................. 32
§6. Principiul egalităţii cetăţenilor în faţa administraţiei .................................. 32
§7. Principiul legalităţii administraţiei publice ................................................. 33
§8. Principiul răspunderii în administraţia publică ........................................... 33
§9. Alte principii ............................................................................................... 34
Capitolul III. Metode şi principii manageriale în administraţia publică ............ 36
Secţiunea 1. Metode, tehnici şi instrumente manageriale
în administraţia publică ......................................................................................... 36
§1. Managementul pe bază de plan .................................................................. 38
§2. Managementul pe bază de bugete ............................................................... 38
§3. Managementul pe bază de proiecte ............................................................ 39
§4. Managementul pe bază de sistem ............................................................... 40
§5. Managementul prin rezultate ...................................................................... 41
§6. Managementul prin produs sau serviciu ..................................................... 42
Dezvoltarea capacităţii administrative
VI
§7. Managementul prin excepţie ...................................................................... 43
§8. Managementul pe bază de obiective ........................................................... 44
Secţiunea a 2.-a Principiile managementului organizaţiilor
administraţiei publice ............................................................................................ 47
Capitolul IV. Preşedintele României ...................................................................... 49
Secţiunea 1. Natura instituţiei prezidenţiale şi a formei de guvernământ ............. 49
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile şi actele administrative ale şefului statului ................ 51
§1. Atribuţiile şefului statului ........................................................................... 51
§2. Actele de natură administrativă ale şefului statului român ......................... 54
Capitolul V. Guvernul ............................................................................................. 56
Secţiunea 1. Locul, rolul şi funcţiile guvernului în sistemul
autorităţilor publice ............................................................................................... 56
Secţiunea a 2-a. Constituirea (învestitura) Guvernului ......................................... 58
§1. Condiţii pentru calitatea de membru a Guvernului ..................................... 59
§2. Desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru ................................ 61
§3. Alcătuirea şi prezentarea listei Guvernului şi a programului
de guvernare ..................................................................................................... 62
§4. Dezbaterea şi votarea programului de guvernare şi a listei Guvernului .............. 63
§5. Numirea Guvernului ................................................................................... 65
§6. Durata mandatului guvernamental .............................................................. 65
§7. Componenţa Guvernului ............................................................................. 68
§8. Încetarea calităţii de membru al Guvernului ............................................... 69
Secţiunea a 3-a. Organizarea Guvernului .............................................................. 71
§1. Primul-ministru ........................................................................................... 71
§2. Aparatul de lucru al Guvernului ................................................................. 73
Secţiunea a 4-a. Funcţionarea Guvernului ............................................................ 74
Secţiunea a 5-a. Atribuţiile Guvernului................................................................. 75
§1. Atribuţii de natură economico-financiară ................................................... 76
§2. Atribuţii de natură politico-administrativă ................................................. 77
Secţiunea a 6-a. Actele Guvernului ....................................................................... 80
Secţiunea a 7-a. Răspunderea guvernului .............................................................. 81
Secţiunea a 8-a. Raporturile dintre Guvern şi Parlament ...................................... 82
§1. Constituirea guvernului, controlul său parlamentar
şi angajarea răspunderii executivului ................................................................ 82
§2. Delegarea legislativă ................................................................................... 83
Capitolul VI. Administraţia publică centrală de specialitate .............................. 86
Secţiunea 1. Trăsăturile, locul şi rolul organelor centrale în sistemul
autorităţilor administrative .................................................................................... 86
Secţiunea a 2-a. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organelor centrale ...... 87
§1. Constituirea ................................................................................................. 87
§2. Organizare şi compunere ............................................................................ 88
§3. Conducerea şi funcţionarea autorităţilor centrale ....................................... 89
Cuprins
VII
Secţiunea a 3-a. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale ............... 92
Secţiunea a 4-a. Actele autorităţilor centrale de specialitate ................................. 94
Secţiunea a 5-a. Răspunderea miniştrilor .............................................................. 95
Secţiunea a 6-a. Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor
şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate ...................... 96
Secţiunea a 7-a. Autorităţile administraţiei publice centrale autonome ................ 99
§1. Consideraţii introductive privind autorităţile autonome ............................. 99
§2. Trăsăturile autorităţilor autonome centrale ale administraţiei publice .............. 100
§3. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor autonome .................................. 102
§4. Atribuţiile autorităţilor autonome ............................................................. 103
Capitolul VII. Consiliile locale şi judeţene .......................................................... 104
Secţiunea 1. Natura juridică, locul şi rolul consiliilor în sistemul
administraţiei publice .......................................................................................... 104
Secţiunea a 2-a. Formarea consiliilor locale şi judeţene ..................................... 110
Secţiunea a 3-a. Constituirea consiliilor locale şi judeţene ................................. 110
Secţiunea a 4-a. Compunerea consiliilor locale şi judeţene ................................ 112
Secţiunea a 5-a. Organizarea consiliilor locale şi judeţene ................................. 116
Secţiunea a 6-a. Funcţionarea consiliilor locale şi judeţene ................................ 118
Secţiunea a 7-a. Serviciile publice locale şi judeţene .......................................... 121
Secţiunea a 8-a. Atribuţiile consiliilor locale şi judeţene .................................... 123
Secţiunea a 9-a. Răspunderea consiliilor şi consilierilor ..................................... 127
Capitolul VIII. Primarul şi preşedintele consiliului judeţean ............................ 129
Secţiunea 1. Alegerea şi durata mandatului ........................................................ 129
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile primarului ................................................................ 134
Secţiunea a 3-a. Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean ............................ 137
Secţiunea a 4-a. Aparatul de specialitate (propriu) al primarului
şi al consiliilor judeţene....................................................................................... 139
Secţiunea a 5-a. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale ............................... 141
Secţiunea a 6-a. Răspunderea primarului şi a preşedintelui
consiliului judeţean ............................................................................................. 143
Capitolul IX. Prefectul .......................................................................................... 145
Secţiunea 1. Învestirea în funcţie ........................................................................ 145
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile prefectului................................................................ 147
Secţiunea a 3-a. Aparatul propriu al prefecturii .................................................. 151
Secţiunea a 4-a. Colegiul prefectural .................................................................. 152
Capitolul X. Activitatea administraţiei publice ................................................... 153
Secţiunea 1. Actele administrative ...................................................................... 153
§1. Noţiunea, trăsăturile, regimul juridic şi clasificarea actelor
administrative ................................................................................................. 153
1.1. Sfera şi definiţia actelor administrative ............................................... 153
Dezvoltarea capacităţii administrative
VIII
1.2. Trăsăturile actelor administrative ........................................................ 155
1.3. Regimul juridic al actelor administrative ............................................ 156
1.4. Clasificarea actelor administrative ...................................................... 159
§2. Actele administrative de autoritate emise sau adoptate de autorităţile
administraţiei publice locale ........................................................................... 160
2.1. Denumirea actelor administrative ale autorităţilor publice locale ....... 160
2.2. Actele consiliului local şi ale consiliului judeţean .............................. 161
2.3. Actele primarului ................................................................................ 163
2.4. Actele prefectului ................................................................................ 164
§3. Procedura emiterii/ adoptării actelor administrative ................................. 165
§4. Forme procedurale necesare, emiterii/ adoptării actelor administrative ........... 167
4.1. Forme procedurale anterioare emiterii/ adoptării actului administrativ .... 167
4.2. Forme procedurale concomitente emiterii/ adoptării actului administrativ . 168
4.3. Forme procedurale ulterioare emiterii/ adoptării actului administrativ .... 169
§5. Efectele juridice ale actelor administrative ............................................... 170
5.1. Intrarea în vigoare a actelor administrative ......................................... 170
5.2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative ......................... 170
5.3. Executarea actelor administrative ....................................................... 172
§6. Contractele asimilate actelor administrative ............................................. 172
6.1. Reglementările conţinute în dispoziţiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, referitoare la contractele administrative .......... 173
6.2. Obiectul, definiţia şi trăsăturile contractelor administrative ............... 173
§7. Aspecte generale privind actele administrativ-jurisdicţionale .................. 174
§8. Căile administrative de atac ...................................................................... 175
8.1. Noţiunea şi clasificarea căilor administrative de atac ......................... 175
8.2. Elementele şi caracteristicile căilor administrative de atac ................. 176
8.3. Procedura de soluţionare a recursului administrativ ........................... 177
Secţiunea a 2-a. Alte forme concrete de realizare a activităţii executive ............ 179
§1. Actele cu caracter exclusiv politic ............................................................ 179
§2. Actele cu caracter mixt (politico-juridic) .................................................. 180
§3. Faptele material-juridice ........................................................................... 181
§4. Operaţiuni tehnico-materiale .................................................................... 184
§5. Actele juridice neadministrative ale autorităţilor executive ..................... 184
Capitolul XI. Funcţia publică în administraţia publică ..................................... 186
Secţiunea 1. Noţiunea funcţiei publice ................................................................ 186
Secţiunea a 2-a. Funcţia publică administrativă .................................................. 188
Secţiunea a 3-a. Noţiunea funcţionarului public ................................................. 191
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al funcţiei publice ........................................... 195
§1. Condiţii generale ale învestirii în funcţie ................................................. 195
§2. Formarea, modificarea, suspendarea, întreruperea şi încetarea
raportului de serviciu (funcţiune) ................................................................... 203
Secţiunea a 5-a. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici ........................ 220
§1. Drepturi şi îndatoriri ale funcţionarilor publici care revin
funcţiei publice .............................................................................................. 220
1.1. Drepturile decurgând din funcţia publică .......................................... 221
Cuprins
IX
1.2. Îndatoririle care decurg din funcţia publică ....................................... 223
§2. Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public care decurg
din situaţia lui personală ................................................................................ 226
2.1. Drepturile funcţionarilor publici care decurg din situaţia
lor personală ............................................................................................. 226
2.2. Îndatoririle funcţionarilor publici care decurg din situaţia
lor personală .............................................................................................. 229
Secţiunea a 6-a. Clasificarea funcţiilor publice şi a categoriilor
de funcţionari publici .......................................................................................... 230
Secţiunea a 7-a. Acorduri colective. Comisii paritare ......................................... 235
Capitolul XII. Bugetul – principal instrument managerial
în administraţia publică ........................................................................................ 237
Secţiunea 1. Bugetele publice, instrumente ale dezvoltării economico-sociale .. 237
Secţiune a 2-a. Formele finanţării în administraţia publică locală ........................... 239
§1. Descentralizarea financiară ....................................................................... 239
§2. Formele finanţării în administraţia publică locală .................................... 244
2.1. Veniturile proprii ................................................................................. 244
2.2. Venituri provenite de la bugetul de stat .............................................. 249
2.3. Subvenţii pentru bugetele locale/ judeţene .......................................... 252
2.4. Împrumuturi ........................................................................................ 253
2.5. Finanţarea instituţiilor publice ............................................................ 256
§3. Rolul bugetului de venituri şi cheltuieli în administraţia publică ............. 257
3.1. Importanţa bugetelor publice şi sistemul unitar al acestora ................ 257
3.2. Principiile bugetelor publice ............................................................... 260
3.3. Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice
în procesul bugetar ..................................................................................... 266
§4. Ordonatorii principali de credite în administraţia publică ........................ 268
4.1. Categorii de ordonatori de credite şi responsabilităţile acestora ......... 268
4.2. Instrumentele bugetare ale ordonatorilor de credite ............................ 271
4.3. Elaborarea proiectului şi aprobarea bugetelor locale .......................... 274
Capitolul XIII. Controlul administrativ .............................................................. 278
Secţiunea 1. Controlul – funcţie a managementului în administraţia publică ..... 279
Secţiunea a 2-a. Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării
controlului în administraţia publică ..................................................................... 283
Secţiune a 3-a. Funcţiile şi formele controlului în administraţia publică ............ 286
§1. Funcţiile controlului în administraţia publică ........................................... 286
§2. Formele controlului în administraţia publică ............................................ 288
Secţiunea a 4-a. Metodologia şi procedura controlului
în administraţia publică ....................................................................................... 293
§1. Elementele sistemului de control .............................................................. 293
§2. Sistemul metodologic de control .............................................................. 294
Secţiunea a 5-a. Etapele controlului .................................................................... 295
§1. Programarea activităţii de control ............................................................. 295
Dezvoltarea capacităţii administrative
X
§2. Pregătirea acţiunii de control .................................................................... 296
§3. Efectuarea controlului ............................................................................... 297
§4. Întocmirea actelor de control .................................................................... 298
§5. Finalizarea şi valorificarea constatărilor controlului ................................ 298
Secţiunea a 6-a. Controlul exercitat de către prefect ........................................... 298
Secţiunea a 7-a. Controlul exercitat de către instanţele
de contencios administrativ ................................................................................. 299
§1. Definiţia contenciosului administrativ ...................................................... 299
§2. Aspecte privind evoluţia contenciosului administrativ în România ......... 300
§3. Principalele noutăţi aduse în materia contenciosului administrativ
prin adoptarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .................... 301
3.1. Calitatea reclamantului........................................................................ 301
3.2. Excepţia de nelegalitate....................................................................... 301
3.3. Actele nesupuse controlului ................................................................ 302
3.4. Obiectul acţiunii judiciare ................................................................... 302
3.5. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului ..................................... 302
3.6. Termenul de introducere a acţiunii...................................................... 302
3.7. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa .................................................. 302
3.8. Obligaţia publicării ............................................................................. 303
Capitolul XIV. Răspunderea juridică în administraţia publică ........................ 304
Secţiunea 1. Principiile şi formele răspunderii juridice
în administraţia publică ....................................................................................... 304
§1. Principiile răspunderii juridice ................................................................. 305
§2. Formele răspunderii juridice ..................................................................... 305
Secţiunea a 2-a. Răspunderea contravenţională .................................................. 307
§1. Elementele răspunderii contravenţionale .................................................. 307
§2. Concursul de fapte contravenţionale (pluralitatea de fapte
contravenţionale) ............................................................................................ 308
§3. Participaţia (coautoratul) .......................................................................... 309
§4. Persoana juridică subiect al contravenţiei ................................................. 310
§5. Sancţiunile contravenţionale ..................................................................... 312
5.1. Sancţiunile contravenţionale principale .............................................. 313
5.2. Sancţiunile contravenţionale complementare ...................................... 315
5.3. Despăgubirile civile ............................................................................ 316
§6. Persoanele competente să aplice sancţiunile contravenţionale ................. 317
§7. Prescripţia aplicării sancţiunilor contravenţionale .................................... 320
Secţiunea a 3-a. Răspunderea disciplinară în administraţia publică .................... 321
§1. Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici .............. 322
§2. Răspunderea disciplinară a angajaţilor care operează în administraţia
publică ............................................................................................................ 325
Secţiunea a 4-a. Răspunderea patrimonială care operează în administraţia
publică ................................................................................................................. 327
§1. Răspunderea patrimonială a organelor administrative pentru
daunele cauzate prin actele lor de putere şi răspunderea patrimonială
a funcţionarilor publici ................................................................................... 327
Cuprins
XI
§2. Răspunderea patrimonială a angajaţilor în administraţia publică ............. 328
§3. Elementele şi formele răspunderii patrimoniale
în administraţia publică .................................................................................. 328
3.1. Elementele răspunderii patrimoniale ................................................... 328
3.2. Formele răspunderii patrimoniale ....................................................... 328
§4. Procedura de stabilire şi de recuperare a pagubelor patrimoniale ............ 328
§5. Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii civile care
operează în administraţia publică ................................................................... 328
5.1. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie ............................. 328
5.2. Răspunderea comitentului pentru faptele prepuşilor săi ..................... 328
Secţiunea a 5-a. Răspunderea penală în administraţia publică ............................ 328
Bibliografie selectivă .............................................................................................. 328

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.020 sec