Desenul comunitar

Desenul comunitar
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0199-2
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 296
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Prin tematica abordată – analizarea aprofundată a sistemului de protecție a desenului comunitar – lucrarea se constituie, în mediul juridic românesc, într-un studiu cu un caracter de noutate pronunțat. Importanța cercetării materiei este impusă de rațiuni ce țin de aplicarea dreptului Uniunii Europene la nivelul instituțiilor publice, mediului privat și instanțelor din România.

Studiul desenului comunitar a avut ca motivație inițială o contradicție. Din punct de vedere normativ, cel puțin aparent, dreptul primar al Uniunii Europene nu conferă nivelului de legiferare al Uniunii competențe în materia proprietății intelectuale. Cu toate acestea, Uniunea Europeană a creat un sistem propriu de protecţie al mărcilor și a desenelor ce poate fi considerat un rival al sistemelor naţionale de protecţie.

Lucrarea prezentă se constituie într-o examinare aprofundată a dreptului european al desenului comunitar, din perspectiva dreptului material și procedural aplicabil.

Pe parcursul lucrării sunt identificate și analizate, de asemenea, un număr semnificativ de hotărâri ale instanțelor naționale competente în materia desenului comunitar. Totodată, este urmărită modalitatea în care jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene conturează sistemul de protecție a desenului comunitar, în primul rând, prin dezvoltarea și recunoașterea anumitor instituții juridice ce au fost, ulterior, preluate de normele dreptului pozitiv și, în al doilea rând, prin interpretarea aspectelor specializate ale dreptului desenului comunitar.

Documentarea riguroasă și trimiterile ample la doctrina de specialitate europeană oferă textului o perspectivă cuprinzătoare și actuală.


Cuprins
Abrevieri .................................................................................. XIII
Introducere ............................................................................. XVII
Capitolul I. Considerații generale ................................................ 1
Secțiunea 1. Contextul doctrinar al abordării temei .................... 1
§1. Abordări doctrinare centrate pe studiul desenului
comunitar ......................................................................... 1
§2. Perspectiva doctrinară asupra problematicilor
instituționale relevante prezentei lucrări .......................... 6
§3. Aspecte actuale în dreptul proprietății intelectuale .......... 7
§4. Doctrina referitoare la jurisprudența Curții de
Justiție în materia proprietății intelectuale ....................... 9
Secțiunea a 2-a. Precizări terminologice ................................... 12
Secțiunea a 3-a. Argumente pentru protecție ............................ 14
Secțiunea a 4-a. Definiție .......................................................... 19
Secțiunea a 5-a. Cadrul legislativ aplicabil protecției
desenului comunitar ............................................................... 25
§1. Legislație de bază ........................................................... 25
§2. Procedura în cadrul OAPI .............................................. 27
§3. Procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene ..... 27
§4. Decizii și comunicări ale organelor OAPI ..................... 27
§5. Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală ............ 28
Capitolul II. Aspecte instituționale ............................................ 29
Secțiunea 1. Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței
interne (mărci, desene și modele industriale) ......................... 29
§1. Constituirea și misiunea Oficiului pentru armonizare
în cadrul pieței interne ................................................... 29
§2. Organizarea internă ........................................................ 31
2.1. Statutul juridic și regimul lingvistic ......................... 31
2.2. Conducerea și departamentele Oficiului................... 33
VI Desenul comunitar
§3. Locul Oficiului pentru armonizare în piața internă în
sistemul instituțional al Uniunii Europene ..................... 37
3.1. Problematica agențiilor europene ............................. 37
3.2. Perspectiva Oficiului pentru armonizare în cadrul
pieței interne ............................................................. 41
Secțiunea a 2-a. Instanțe naționale competente
în domeniul desenelor comunitare ......................................... 43
§1. Desemnarea instanțelor competente în domeniul
desenelor comunitare ..................................................... 43
§2. Legislația aplicabilă instanțelor competente
în domeniul desenelor comunitare ................................. 45
2.1. Norme de drept material ........................................... 45
2.1.1. Aplicarea normelor dreptului național .............. 45
2.1.2. Aplicarea normelor de drept internațional
privat ................................................................. 47
2.2. Norme de drept procedural ....................................... 49
§3. Competență judiciară şi executarea hotărârilor .............. 50
3.1. Aplicarea Convenției privind competența
judiciară şi executarea hotărârilor ............................ 50
3.2. Competența jurisdicțională internațională ................ 52
3.3. Competența materială ............................................... 55
Capitolul III. Cadrul juridic material al protecției
desenului în dreptul Uniunii Europene ................................... 58
Secțiunea 1. Dreptul material al desenului comunitar ............... 58
§1. Obiectul protecției .......................................................... 58
1.1. Desenul .................................................................... 58
1.2. Produs ...................................................................... 61
§2. Condiții de protecție ....................................................... 61
2.1. Noutatea ................................................................... 62
2.2. Caracterul individual ................................................ 69
2.3. Vizibilitatea elementelor constitutive ....................... 77
2.4. Produse care nu pot fi protejate ................................ 80
2.4.1. Ordinea publică şi bunele moravuri .................. 80
2.4.2. Aspecte funcționale ........................................... 81
§3. Întinderea, începutul şi durata protecției ........................ 88
3.1. Întinderea protecției .................................................. 88
Cuprins VII
3.2. Începutul şi durata protecției pentru desenul
comunitar neînregistrat ............................................ 89
3.3. Începutul şi durata protecției pentru desenul
comunitar înregistrat ................................................ 93
§4. Titularul dreptului .......................................................... 94
4.1. Titularul îndreptățit ................................................... 94
4.1.1. Autorul sau succesorul în drepturi .................... 94
4.1.2. Cotitularitatea .................................................... 95
4.1.3. Salariatul ........................................................... 96
4.2. Transmiterea şi succesiunea în drepturi.................... 97
4.2.1. Legea aplicabilă ................................................ 98
4.2.2. Transcrierea în registru ..................................... 99
4.2.3. Gajul, drepturi in rem, procedura
de insolvență ................................................... 100
4.2.4. Licențele ......................................................... 101
4.3. Înregistrarea prin neîndreptățiți .............................. 103
§5. Efectele desenului comunitar ....................................... 104
5.1. Drepturi rezultate din desenul comunitar ............... 104
5.2. Dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară .............. 107
5.3. Limitarea drepturilor .............................................. 108
5.4. Epuizarea drepturilor .............................................. 110
5.4.1. Principiul epuizării dreptului .......................... 111
A. Aspecte generale privind principiul
epuizării dreptului ...................................... 111
B. Dezvoltarea jurisprudențială a principului
epuizării dreptului în cadrul Uniunii
Europene .................................................... 112
Secțiunea a 2-a. Solicitarea protecției desenului
comunitar ............................................................................. 129
§1. Depunerea şi transmiterea cererii de înregistrare ......... 129
§2. Cererea de înregistrare ................................................. 131
2.1. Elemente obligatorii ale cererii de înregistrare ....... 131
2.1.1. Solicitarea de înregistrare ............................... 131
2.1.2. Datele de identificare a solicitantului.............. 132
2.1.3. Reprezentarea desenului care poate
fi reprodusă ..................................................... 132
2.1.4. Specimene ....................................................... 135
VIII Desenul comunitar
2.1.5. Indicarea produselor ....................................... 136
2.1.6. Alte elemente .................................................. 138
A. Identificarea reprezentantului .................... 138
B. Declarația prin care se revendică
prioritatea unei cereri anterioare ................ 138
C. Declarația prin care se revendică
prioritatea de expunere .............................. 139
D. Precizarea limbii în care se depune
cererea şi a limbii alternative ..................... 140
E. Semnătura .................................................. 140
2.2. Elemente opționale ale cererii de înregistrare ........ 140
2.2.1. Descrierea ....................................................... 140
2.2.2. Cererea de amânare a publicării înregistrării .. 141
2.2.3. Desemnarea autorului sau a echipei de autori .... 142
§3. Depozitul multiplu ....................................................... 142
§4. Stabilirea datei de depunere a cererii de înregistrare ........ 144
§5. Taxe ............................................................................. 145
Secțiunea a 3-a. Înregistrarea desenului comunitar ................. 146
§1. Verificarea formală ...................................................... 146
§2. Obstacole în calea înregistrării ..................................... 147
§3. Retragerea sau modificarea solicitării .......................... 149
§4. Înregistrarea ................................................................. 149
§5. Publicarea desenului comunitar ................................... 151
5.1. Publicarea ............................................................... 151
5.2. Amânarea publicării ............................................... 152
§6. Modificarea datelor în registru ..................................... 153
Capitolul IV. Cadrul juridic procedural al protecției
desenului în dreptul Uniunii Europene ................................. 155
Secțiunea 1. Principii generale ................................................ 156
§1. Principii ale bunei administrări .................................... 157
1.1. Principiul securității juridice .................................. 157
1.2. Tratament imparțial, echitabil şi într-un termen
rezonabil ................................................................. 159
1.3. Dreptul oricărei persoane de a fi ascultată ............. 160
§2. Principii procedurale .................................................... 161
2.1. Principiul contradictorialității ................................. 161
Cuprins IX
2.2. Principiul disponibilității ........................................ 162
2.3. Principiul publicității .............................................. 162
2.4. Principiul dreptului la apărare ................................ 162
2.5. Principiul rolului activ al Oficiului ......................... 163
§3. Competența OAPI ........................................................ 163
§4. Calea de atac împotriva unei hotărâri a Oficiului ........ 164
§5. Procedura orală şi probațiunea ..................................... 164
5.1. Procedura orală ....................................................... 164
5.2. Probațiunea ............................................................. 166
5.2.1. Mijloace de probă ........................................... 166
A. Ascultarea părților ..................................... 166
B. Solicitarea de informații ............................ 166
C. Prezentarea de documente şi de mijloace
de probă ..................................................... 167
D. Ascultarea martorilor ................................. 167
E. Expertiza .................................................... 168
5.2.2. Procedură ........................................................ 168
§6. Termene ....................................................................... 170
6.1. Calculul termenelor ................................................ 170
6.1.1. Calculul ........................................................... 170
6.1.2. Durata termenelor ........................................... 171
6.1.3. Prorogare ......................................................... 171
6.1.4. Termene prevăzute de Regulamentul (CE)
nr. 6/2002 ........................................................ 172
6.2. Restitutio in integrum ............................................. 173
6.2.1. Principiile generale ......................................... 173
6.2.2. Procedurile cărora li se aplică restitutio
in integrum ...................................................... 173
6.2.3. Părțile .............................................................. 173
6.2.4. Termenele excluse de la restitutio
in integrum ...................................................... 174
6.2.5. Efectul cererii de restitutio in integrum .......... 174
6.2.6. Criteriile pentru acordarea restitutio
in integrum ...................................................... 174
6.2.7. Procedura ........................................................ 174
§7. Hotărâri şi comunicări .................................................. 175
§8. Regimul lingvistic ........................................................ 177
X Desenul comunitar
§9. Reprezentarea ............................................................... 178
9.1. Reprezentarea printr-un angajat ............................. 178
9.2. Reprezentarea profesională .................................... 178
§10. Cheltuieli .................................................................... 180
10.1. Repartizarea cheltuielilor ...................................... 180
10.2. Executarea hotărârilor de stabilire a valorii
cheltuielilor ........................................................... 181
§11. Registrul şi consultarea publică ................................. 181
§12. Prelungirea ................................................................. 183
Secțiunea a 2-a. Încetarea protecției ........................................ 184
§1. Încetarea protecției prin trecerea timpului ................... 184
§2. Renunțarea ................................................................... 184
2.1. Efectele renunțării .................................................. 185
2.2. Notificarea părților interesate ................................. 185
2.3. Procedura renunțării ............................................... 186
§3. Declararea nulității desenului comunitar ..................... 186
3.1. Cauzele de nulitate absolută şi relativă................... 187
3.1.1. Cauzele de nulitate absolută ............................ 187
A. Desenul nu este un desen în conformitate
cu definiția ................................................. 188
B. Desenul nu îndeplineşte condițiile pentru
a fi înregistrat ............................................. 189
3.1.2. Cauze de nulitate relativă ................................ 189
A. Titularul nu are dreptul asupra desenului .. 189
B. Conflictul cu un desen anterior .................. 191
C. Se utilizează un semn distinctiv ................. 194
D. Opere protejate de legislația în domeniul
dreptului de autor ........................................ 197
E. Utilizarea abuzivă a altor semne,
embleme sau blazoane ............................... 198
3.2. Legitimitatea procesuală activă .............................. 199
3.3. Cererea pentru declararea nulității unui desen
comunitar înregistrat în fața Oficiului .................... 200
3.3.1. Res judicata..................................................... 201
3.3.2. Cererea ............................................................ 202
3.3.3. Cereri multiple pentru declararea nulității ...... 203
3.3.4. Limba de procedură ........................................ 203
Cuprins XI
3.3.5. Procedura ........................................................ 204
3.3.6. Respingerea ca inadmisibilă a cererii pentru
declararea nulității ........................................... 204
3.3.7. Participarea presupusului vinovat
de contrafacere ................................................ 205
3.3.8. Hotărârea ......................................................... 205
3.4. Acțiunea în anularea unui desen comunitar
neînregistrat ............................................................. 206
3.5. Cererea reconvențională în nulitatea unui
desen comunitar ..................................................... 206
3.6. Intervenția titularului într-un litigiu cu terții .......... 208
3.7. Hotărârile în materie de nulitate ............................. 209
3.8. Înscrierea în registru ............................................... 209
3.9. Efectele hotărârii .................................................... 210
3.10. Nulitatea parțială .................................................. 211
Secțiunea a 3-a. Litigii privind contrafacerea desenelor
comunitare – Acțiunea în contrafacere ................................ 212
§1. Competență .................................................................. 212
§2. Prezumția valabilității şi excepții ................................. 213
§3. Sancțiuni aplicabile în cazul admiterii acțiunii în
contrafacere .................................................................. 214
§4. Măsuri provizorii şi conservatorii ................................ 216
Secțiunea a 4-a. Căile de atac .................................................. 217
§1. În cazul acțiunilor în fața OAPI ................................... 217
1.1. Căi de atac în cadrul OAPI ..................................... 217
1.1.1. Hotărârile care pot fi supuse unei căi de atac ..... 217
1.1.2. Persoanele îndreptățite să introducă o cale
de atac şi să se constituie părți în instanță ....... 218
1.1.3. Termenul şi forma ........................................... 218
1.1.4. Respingerea căii de atac ca inadmisibilă ......... 219
1.1.5. Examinarea căii de atac .................................. 219
1.1.6. Hotărârea privind calea de atac ....................... 221
1.2. Acțiunea în fața Curții de Justiție a
Uniunii Europene .................................................... 222
§2. În cazul acțiunilor în fața instanțelor naționale ............ 223
Secțiunea a 5-a. Interferențe și efecte asupra legislației
statelor membre.................................................................... 224
XII Desenul comunitar
§1. Acțiuni intentate în paralel pe baza desenelor comunitare
şi pe baza înregistrărilor naționale de desene ........ 224
§2. Raportul cu alte forme de protecție .............................. 227
Secțiunea a 6-a. Jurisdicția Curții de Justiție
a Uniunii Europene .............................................................. 228
§1. Aspecte introductive .................................................... 228
§2. Obiectul acțiunii în fața Curții de Justiție împotriva
unei decizii a OAPI (precedată de o procedură
în fața unei Camere de recurs) ..................................... 230
§3. Părțile ........................................................................... 232
3.1. Legitimitatea procesuală pasivă ............................. 232
3.2. Legitimitatea procesuală activă .............................. 232
3.3. Intervenienții .......................................................... 232
3.3.1. Intervenienții privilegiați în materia
drepturilor de proprietate intelectuală ............. 232
3.3.2. Intervenienții ordinari ..................................... 233
§4. Desfăşurarea procedurii ............................................... 234
4.1. Instanța competentă ................................................ 234
4.2. Aspecte particulare privind procedura scrisă .......... 234
4.2.1. Cererea de chemare în judecată ...................... 234
4.2.2. Memorii .......................................................... 236
4.3. Procedura orală ....................................................... 238
4.4. Motivarea acțiunii ................................................... 239
4.5. Caracteristici speciale ale acțiunii .......................... 239
§5. Termenele .................................................................... 240
§6. Efecte ale acțiunii ......................................................... 240
Bibliografie ................................................................................ 241

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.128 sec