Daunele morale in litigii de munca, comerciale si de contencios

Daunele morale in litigii de munca, comerciale si de contencios
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Data: 20.07.2011
344 pagini

Descriere
Lucrarea de fata reprezinta o continuare a studiului de jurisprudenta in materia daunelor morale, cuprins in culegerea Daunele morale in litigii civile, penale si de proprietate intelectuala si contine o selectie reprezentativa a celor mai recente solutii pronuntate de instantele judecatoresti din intreaga tara in litigiile de munca si asigurari sociale, comerciale si de contencios administrativ.

Necesitatea acordarii daunelor morale a fost impusa de aparitia concedierilor colective nelegale, de restructurarea fictiva a societatilor comerciale si a institutiilor bancare in vederea eficientizarii profitului, de neexecutarea hotararilor judecatoresti de recalculare a pensiilor de catre Casele de Pensii, de nesolutionarea in termen a cererilor de dobandire a cetateniei romane de catre institutiile statului, de durata excesiva a procedurilor administrative si de neacordarea intr-un termen rezonabil a titlurilor de despagubiri, in temeiul Legii nr. 247/2005, si, nu in ultimul rand, de neexecutarea cu buna-credinta a obligatiilor nascute din contractele de credit bancar sau de furnizare serviciu cablu tv.

Cuprins
Capitolul I. Litigii de muncă şi de asigurări sociale _____________ 1
1. Condiţiile angajării răspunderii patrimoniale a salariatului în
ipoteza art. 270 C. muncii. Răspunderea delictuală a
angajatorului pentru denigrarea şi calomnierea salariatului.
Posibilitatea salariatului de a solicita, în cadrul unei acţiuni în
răspundere patrimonială îndreptată împotriva sa, pe calea cererii
reconvenţionale, daune morale. Dovada condiţiilor răspunderii
patrimoniale: fapta ilicită, prejudiciul, vinovăţia, legătura de
cauzalitate. Importanţa intenţiei angajatorului de a-l denigra
şi a-l calomnia pe angajat. Necesitatea probării _____________ 1
2. Cercetare disciplinară prealabilă. Înlăturarea apărărilor
formulate de angajat. Decizie de sancţionare. Nulitate.
Acordarea daunelor morale. Modalitatea cuantificării
prejudiciului ________________________________________ 9
3. Dublă sancţionare a angajatului pentru comiterea aceleiaşi
abateri disciplinare. Decizii de sancţionare. Nulitate.
Acoperirea prejudiciului suferit în lipsa acordării daunelor
morale____________________________________________ 15
4. Constatarea nelegalităţii deciziei de concediere. Condiţiile
necesare acordării de daune morale în cazul concedierii.
Dovedirea suferinţelor psihice şi de durată, produse
angajatului, prin măsura concedierii. Obligaţia
administrării mijloacelor de probă. Neîndeplinire __________ 21
5. Concediere nelegală. Desfiinţare fictivă a postului. Obligaţia
angajatorului de a respecta criteriile de concediere stabilite de
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Sarcina probei.
Necesitatea dovedirii de către angajator a criteriilor de
concediere. Stare de graviditate a salariatei. Criterii de
stabilire a prejudiciului moral__________________________ 25
6. Decizie de concediere. Lipsa cauzei reale şi serioase.
Nulitate. Netemeinicie, în cazul reorganizării fictive ________ 30
7. Concediere nelegală. Declararea ca neconstituţional a actului
normativ prin care s-a dispus restructurarea posturilor.
Necesitatea probării prejudiciului cauzat, ca urmare a
concedierii, pentru acordarea daunelor morale_____________ 32
X Daunele morale
8. Decizie de desfacere a contractului individual de muncă.
Contestare în termen legal. Nerespectarea termenului de 30 de
zile. Nulitatea actului adiţional şi a deciziei de încetare a
raporturilor de muncă.Încetarea nelegală a raporturilor
de muncă, condiţie de acordare a daunelor morale _________ 36
9. Concediere nelegală. Încercarea de soluţionare amiabilă a
litigiului, declanşată de către salariat. Afectarea reputaţiei în
cadrul instituţiei. Reabilitarea reputaţiei prin publicarea unui
anunţ pe pagina de internet a angajatorului. Criterii concrete
pentru stabilirea existenţei sau inexistenţei prejudiciului
moral cauzat angajatului _____________________________ 41
10. Restructurare fictivă. Constatarea nelegalităţii concedierii.
Reintegrarea salariatului, ca urmare a constatării nulităţii deciziei
de concediere. Executarea fictivă a hotărârii de reintegrare.
Reintegrare urmată imediat de concediere pentru reorganizarea
activităţii. Fapta ilicită constând în concedierea ulterioară a
salariatului reintegrat. Afectarea imaginii şi demnităţii
angajatului. Existenţa legăturii de cauzalitate. Existenţa
prejudiciului moral__________________________________ 48
11. Reorganizarea instituţiei publice. Concedierea angajatului, ca
urmare a reorganizării. Constatarea nulităţii deciziei de
concediere. Reintegrarea angajatului ca urmare a hotărârii
judecătoreşti. Concedierea a doua oară a angajatului, pe motivul
reorganizării activităţii. Constatarea nelegalităţii celei de-a doua
decizii de concediere. Lipsa menţiunilor obligatorii, precum şi
netemeinicia acesteia. Importanţa elementelor concrete ale
comiterii faptei ilicite. Cuantificarea prejudiciului _________ 60
12. Concedierea salariatului. Constatarea nelegalităţii concedierii.
Cerere de reintegrare formulată de angajat separat de contestarea
concedierii. Imposibilitatea reintegrării. Prejudiciul cauzat de
neintegrarea angajatului. Condiţiile răspunderii angajatorului.
Lipsa culpei angajatorului. Legătura de cauzalitate dintre
prejudiciu şi neintegrarea în muncă _____________________ 68
13. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
Analiza oportunităţii măsurii de concediere. Efectele concedierii
asupra persoanei angajatului. Dovedirea atingerilor aduse
drepturilor nepatrimoniale. Sarcina probei _______________ 73
14. Refuz de executare a unei hotărâri judecătoreşti. Nerespectarea
procedurii de evaluare. Neplata drepturilor salariale care rezultă
din activitatea desfăşurată în baza contractului de cercetare.
Schimbarea locului muncii de la Serviciul Financiar la Serviciul
Administrativ. Fapta ilicită constând în neexecutarea
corespunzătoarea a unei hotărâri judecătoreşti. Disconfortul
Cuprins XI
psihic şi stresul cauzat angajatului. Dovedirea consecinţelor
asupra stării de sănătate. Cuantificarea prejudiciului ________ 77
15. Concedierea angajatului în perioada concediului medical.
Neefectuarea cercetării prealabile cu respectarea dispoziţiilor
legale. Noţiunea de daune morale. Dovada prejudiciului moral.
Necesitatea administrării unor mijloace de probă relevante.
Sarcina probei______________________________________ 90
16. Reorganizarea instituţiei. Concedierea, ca urmare a
desfiinţării postului. Constatarea nelegalităţii concedierii.
Obligaţia reintegrării, dispusă de instanţă. Neexecutarea de către
angajator a obligaţiei de reintegrare. Imposibilitatea reintegrării,
ca urmare a desfiinţării postului de jurist. Afectarea imaginii şi
prestigiului profesional. Sarcina probei. Dificultatea dovedirii
prejudiciului _______________________________________ 97
17. Modificarea elementelor esenţiale ale contractului individual de
muncă, respectiv funcţia ocupată şi salariul. Concedierea
nelegală a salariatului, ca urmare a sancţionării acestuia. Fapta
ilicită şi dovedirea acesteia. Consecinţele negative asupra
angajatului. Lezarea demnităţii, onoarei şi a dreptului la muncă.
Reaua-credinţă a angajatorului. Relevanţa relei-credinţe
asupra cuantumului daunelor morale ___________________ 100
18. Anularea deciziei de sancţionare pe aspecte procedurale.
Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale
pentru daune morale, în condiţiile în care instanţa nu a
statuat asupra vinovăţiei salariatului____________________ 105
19. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor.
Obligaţia angajatorului de a plăti toate contribuţiile la fondurile
speciale şi impozitele aferente. Neexecutarea la termen a
obligaţiilor de către angajator. Dovedirea prejudiciului moral
cauzat angajatului, ca urmare a neplăţii contribuţiilor
sociale___________________________________________ 110
20. Refuzul acordării salariilor compensatorii. Necesitatea
dovedirii prejudiciului moral _________________________ 112
21. Transferul întreprinderii. Inserarea în contractul individual de
muncă încheiat cu angajatorul cesionar a unei clauze privind
perioada de probă. Obligaţia angajatorului de informare.
Consecinţele negative pentru salariat. Încetarea raporturilor de
muncă în perioada de probă. Dovedirea existenţei
prejudiciului moral şi a întinderii acestuia _______________ 113
22. Imposibilitatea reintegrării în funcţie. Transferul salariatului la o
altă instituţie pe parcursul soluţionării cauzei având ca obiect
desfacerea unui contract individual de muncă. Prejudiciu
moral pentru nereintegrare ___________________________ 116
XII Daunele morale
23. Încheierea contractului de muncă. Dovada existenţei contractului
de muncă. Fapta ilicită a angajatorului. Neplata salariului.
Prejudiciu moral. Cuantificarea prejudiciului ____________ 118
24. Plângere penală formulată de angajator. Suspendarea raporturilor
de muncă. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Faptă
ilicită. Fapte necontestate. Sarcina probei. Prejudiciu. Condiţii
concrete. Prejudiciu de imagine. Stare de stres ___________ 120
25. Plângere penală depusă de angajator. Pierderea locului
de muncă din străinătate. Prejudiciu, probă. Legătură de
cauzalitate, probă __________________________________ 127
26. Decizie unilaterală a angajatorului de modificare a contractului.
Încetarea raporturilor de muncă. Decizie de imputare prin care
fostului angajat i s-au reţinut drepturi salariale, fără existenţa
unui titlu executoriu. Nelegalitate _____________________ 128
27. Răspunderea patrimonială a angajatorului în cazul
accidentelor de muncă. Condiţia culpei _________________ 131
28. Faptă ilicită. Lipsa de cooperare a instituţiei publice. Lipsa de
răspuns cu privire la cereri depuse la Casa de Pensii. Proba
elementelor răspunderii civile delictuale. Sarcina probei ___ 135
29. Acordarea daunelor morale în cazul nepunerii în executare a
sentinţei prin care Casa de Pensii este obligată să recalculeze
punctul de pensie şi să plătească daune morale. Executarea cu
întârziere a sentinţei. Buna-credinţă a instituţiei publice. Culpa
executării cu întârziere a unei hotărâri judecătoreşti. Proba
elementelor răspunderii civile delictuale ________________ 139
30. Stabilirea stagiului de cotizare conform Legii nr. 19/2000.
Recalculare. Timp util la pensie realizat de agricultori.
Prejudiciu, probă __________________________________ 142
31. Recalcularea drepturilor de pensie de către instituţia publică,
după obţinerea unei hotărâri judecătoreşti privind baza de calcul
a acesteia. Calcul greşit efectuat de Casa de Pensii. Nedovedirea
prejudiciului moral invocat. Distincţie între cuantificarea şi
dovedirea prejudiciului _____________________________ 144
32. Recalcularea drepturilor de pensie de către Casa de Pensii.
Angajarea răspunderii patrimoniale. Culpa instituţiei publice
pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti. Dovada culpei.
Prejudiciul moral rezultat din însăşi comiterea faptei ilicite.
Cuantificarea acestuia. Criterii judiciare ________________ 148
33. Suspendare nelegală a pensiei de invaliditate. Soluţionare cu
întârziere a cererii de pensionare pentru limită de vârstă. Acţiune
în răspundere civilă delictuală introdusă împotriva Casei
Judeţene de Pensii. Fapta ilicită a instituţiei publice. Elementele
răspunderii civile delictuale. Prejudiciu. Criterii de cuantificare.
Cuprins XIII
Stare de sănătate precară. Întârzierea nejustificată. Petiţii
repetate __________________________________________ 151
34. Acordarea pensiei de limită de vârstă retroactiv. Faptă ilicită.
Prejudiciu moral. Cuantificare daune morale. Stare de
sănătate precară. Perioadă îndelungată de timp ___________ 155
Capitolul al II-lea. Litigii comerciale _______________________ 161
35. Revocare intempestivă din funcţia de cenzor. Motive
neimputabile cenzorului. Daune-interese. Daune morale. Capăt
de cerere accesoriu. Conciliere prealabilă. Lipsa obligativităţii.
Acordarea de daune pentru revocarea din funcţie anterior
expirării mandatului ________________________________ 161
36. Revocare din funcţia de administrator, realizată fără just
temei. Calitate procesuală pasivă a societăţii comerciale.
Acordarea de daune materiale şi morale. Prejudiciu de imagine.
Disconfort psihic. Cuantificarea daunelor morale _________ 164
37. Funcţia de director de resurse umane. Revocarea din funcţie de
către Consiliul de Administraţie. Natura civilă sau comercială a
cauzei. Încetarea de drept a contractelor de muncă ale
administratorilor/directorilor la data intrării în vigoare a O.U.G.
nr. 82/2007. Revocarea directorilor, în temeiul dispoziţiilor
Legii nr. 31/1990. Desfacerea contractului individual de muncă
fără realizarea cercetării prealabile. Dovedirea elementelor
răspunderii civile delictuale __________________________ 168
38. Incompatibilitatea dintre calitatea de consilier local şi cea de
asociat unic. Constatarea incompatibilităţii. Încetarea de drept a
mandatului de consilier. Calitate procesuală a Consiliului
local. Neacordarea daunelor morale ____________________ 178
39. Acţiune în contrafacerea mărcii. Vătămarea persoanei juridice.
Prejudiciu de imagine. Renume comercial. Elementele
răspunderii civile delictuale. Dovedirea prejudiciului.
Sarcina probei_____________________________________ 181
40. Acte de concurenţă neloială. Excepţie de necompetenţă materială
a secţiei. Natura civilă sau comercială a litigiului. Răspunderea
pentru prejudicii. Despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat
prin acte de concurenţă neloială _______________________ 186
41. Falimentarea abuzivă a unei societăţi comerciale. Legalitatea
procedurii falimentului. Elementele răspunderii civile
delictuale. Lipsa faptei ilicite _________________________ 191
42. Răspunderea contravenţională. Răspunderea delictuală.
Sancţionarea contravenţională a unei firme. Confiscarea
mărfurilor. Anularea procesului-verbal de contravenţie. Faptă
ilicită constând în falimentul firmei, ca urmare a aplicării în mod
XIV Daunele morale
incorect a măsurii amendării şi confiscării produselor.
Prejudiciu. Sarcina probei ___________________________ 197
43. Plată efectuată în mod defectuos de către intermediar. Culpa
intermediarului şi încălcarea contractului cu plătitorul.
Neacordarea de daune morale ________________________ 201
44. Lucrări executate necorespunzător şi nefinalizate. Reziliere
contract. Condiţii de acordare a daunelor morale.
Neîndeplinire _____________________________________ 203
45. Credit. Plata cu întârziere a unei rate de credit. Raportare
nelegală la Biroul de Credit. Respingerea unei cereri de credit pe
motivul existenţei unei întârzieri la plata unei rate. Calitatea
procesuală a băncii sau a Biroului de Credit. Angajarea
răspunderii băncii. Faptă ilicită. Prejudiciu. Sarcina probei.
Acordarea de daune morale pentru atingere adusă demnităţii
şi imaginii personale _______________________________ 205
46. Contract de leasing financiar pentru cumpărarea unui autoturism.
Contract de asigurare. Accident de circulaţie rezultând în
distrugerea totală a automobilului. Obligarea asigurătorului la
plata daunelor morale. Legătura de cauzalitate dintre efortul
psihic şi instrumentarea greşită a dosarului de daune.
Competenţă ______________________________________ 211
47. Accident de circulaţie soldat cu decesul soţiei reclamantului şi
distrugerea autoturismului condus de aceasta. Acordarea de
daune morale pentru prejudiciul suferit. Obligarea la plată a
societăţii de asigurare. Criterii de cuantificare a daunelor
acordate _________________________________________ 221
48. Executare necorespunzătoare a unui contract de distribuire
a unui ziar. Natură comercială a litigiului. Acordarea de
daune morale. Necesitatea dovedirii prejudiciului moral____ 226
49. Furnizare serviciu cablu T.V. Nerespectarea obligaţiei
de către societatea furnizoare. Prejudiciu moral __________ 228
50. Coproprietate asupra părţilor comune dintr-un imobil. Decizie
luată cu majoritate, în vederea îmbunătăţirii şi conservării
condominiului. Neacordarea daunelor morale ____________ 231
51. Disconfort fonic. Elementele răspunderii civile delictuale.
Proba prejudiciului suferit. Valoarea probatorie a
prezumţiilor. Legătura de cauzalitate___________________ 233
52. Contract de asociere în participaţiune pentru exploatarea
luciului de apă. Natură administrativă. Daune materiale
şi morale acordate ca urmare a executării. Competenţă_____ 236
53. Acţiune promovată de o Cameră de comerţ împotriva unei
autorităţi publice locale. Natură juridică. Competenţă materială.
Cuprins XV
Neacordarea de daune morale către Camera de comerţ,
în lipsa dovedirii unui prejudiciu moral _________________ 239
Capitolul al III-lea. Contencios administrativ ________________ 242
54. Cerere de redobândire a cetăţeniei române. Termen rezonabil.
Culpă administrativă. Refuz nejustificat de soluţionare a
cererii. Prejudiciu moral. Probă _______________________ 242
55. Cerere în vederea depunerii actelor pentru redobândirea
cetăţeniei. Tergiversarea primirii actelor. Cerere de redobândire a
cetăţeniei române. Termen rezonabil. Culpă administrativă.
Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Prejudiciu moral.
Probă____________________________________________ 245
56. Stabilirea unei date pentru depunerea cererii de redobândire
a cetăţeniei într-un termen rezonabil. Soluţionarea cererii în
termen rezonabil. Culpa autorităţilor. Existenţa unor
dificultăţi organizatorice. Nediscriminarea cetăţenilor______ 248
57. Obligaţia Ministerului Afacerilor Externe de a soluţiona
cererea de acordare a cetăţeniei. Termen rezonabil. Termenul de
prescripţie şi data de la care începe să curgă. Dovedirea
prejudiciului moral, în condiţiile dreptului comun. Reparaţie
suficientă ________________________________________ 252
58. Obligaţia Ministerului Afacerilor de Externe de a înregistra
cererea de redobândire a cetăţeniei într-un termen rezonabil.
Noţiunea de termen rezonabil, în doctrina europeană. Dovada
prejudiciului moral _________________________________ 255
59. Cerere de redobândire a cetăţeniei. Criteriile pentru
acordarea daunelor morale. Reparaţie echitabilă __________ 259
60. Refuzul acordării vizei. Imunitate de jurisdicţie. Calitatea de
reprezentant a Ambasadei. Imposibilitatea acordării daunelor
morale___________________________________________ 261
61. Obligarea Primăriei la emiterea unei autorizaţii de construire.
Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în certificatul de urbanism.
Neangajarea răspunderii patrimoniale a autorităţii publice pentru
prejudiciul moral, cât timp persoana nu a îndeplinit obligaţiile
impuse de certificatul de urbanism_____________________ 264
62. Construirea unui edificiu pe terenul altei persoane. Anularea
primei autorizaţii de construire pentru vicii de formă.
Buna-credinţă a constructorului şi obligarea sa la plata
contravalorii terenului ocupat. Eliberarea a doua oară a
autorizaţiei de construire. Imposibilitatea acordării daunelor
morale pentru proprietarul terenului, în lipsa dovedirii
prejudiciului moral _________________________________ 267
XVI Daunele morale
63. Decizie de destituire din funcţia publică de conducere.
Constatarea nelegalităţii destituirii. Afectarea gravă a prestigiului
personal şi excluderea din corpul funcţionarilor publici. Actele
administrative contestate constituie, în sine, un abuz de
natură a provoca suferinţe morale _____________________ 271
64. Angajat al Camerei Deputaţilor. Stabilirea greşită a
indemnizaţiei la încetarea raportului de serviciu prin pensionare.
Achiesarea Camerei Deputaţilor la pretenţiile formulate.
Necesitatea dovedirii prejudiciului moral _______________ 275
65. Ordin de numire în funcţia de director general. Anulare.
Natura juridică mixtă a ordinului, de drept administrativ şi de
drept al muncii. Neindicarea motivelor în cuprinsul ordinului.
Dezvoltarea motivelor în nota de constatare. Vătămare_____ 277
66. Durata excesivă a procedurilor administrative. Prematuritatea
sesizării instanţei de judecată. Neacordarea într-un termen
rezonabil a titlurilor de despăgubiri în baza Legii
nr. 247/2005______________________________________ 284
67. Cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 247/2005.
Nesoluţionarea notificării într-un termen rezonabil. Reticenţa
instanţelor de judecată în acordarea daunelor morale ______ 287
68. Nesoluţionarea cererilor privind emiterea titlurilor de
despăgubire, conform Legii nr. 247/2005. Inexistenţa unui
termen legal pentru autorităţile publice. Posibilitatea obţinerii
daunelor morale în această fază procesuală ______________ 290
69. Emiterea unui titlu de despăgubire în temeiul Legii nr. 247/2005.
Inexistenţa obligaţiei de actualizare a valorii consemnate în
titlurile de despăgubiri. Lipsa răspunderii pentru prejudiciul
moral produs ca urmare a neactualizării ________________ 292
70. Obţinerea drepturilor prevăzute de dispoziţiile O.G.
nr. 105/1999. Nerespectarea termenului de 30 de zile de
soluţionare. Elementele răspunderii civile delictuale.
Existenţa prejudiciului ______________________________ 296
71. Ordine ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării prin care se
instituie obligaţia de a susţine teste naţionale pentru admiterea
în licee cu profil artistic. Nelegalitate. Discriminare. Daune
morale. Cuantum __________________________________ 299
72. Sancţionarea contravenientului prin aplicarea punctelor de
penalizare. Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule.
Cumularea punctelor de penalizare. Admiterea contestaţiei
formulate de cel interesat împotriva unuia dintre
procesele-verbale de contravenţie. Efecte. Acordarea
daunelor morale. Dovedirea prejudiciului moral. Criterii de
cuantificare ______________________________________ 304
Cuprins XVII
73. Anulare act administrativ. Excepţia prematurităţii acţiunii.
Daune morale _____________________________________ 310
74. Act administrativ vamal anulat. Prejudiciu constând în comenzi
neonorate şi afectarea imaginii reclamantei. Data începerii
curgerii termenului de prescripţie pentru acţiunea în
răspundere promovată pe cale separată de acţiunea în
anularea actului administrativ_________________________ 313
75. Contestaţia administrativă. Depăşirea termenului legal
de 30 de zile pentru soluţionare. Acordarea daunelor morale.
Existenţa intrinsecă a prejudiciului cauzat _______________ 316
Index _________________________________________________ 319

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.097 sec