Daunele morale în litigii civile, penale şi de proprietate intelectuală Practică judiciară

Daunele morale în litigii civile, penale şi de proprietate intelectuală Practică judiciară
Preț: 33,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 384
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 30.11.2010
384 pagini

Lucrarea prezintă o gamă largă de soluții, chiar şi contradictorii, ce ilustrează varietatea domeniilor în care pot fi solicitate şi acordate daunele morale şi atrage atenţia asupra complexităţii probatoriului, care este necesar să fie administrat în astfel de cauze.

Problema acordării sau respingerii daunelor morale reprezintă atât un aspect de legalitate, cât şi de oportunitate, întrucât legea nu oferă suficiente criterii de individualizare a sumelor reprezentând echivalentul prejudiciului moral. În acest sens, un rol esenţial îl au susţinerile părţilor şi materialul probatoriu administrat, precum şi înţelepciunea magistratului.

Această sinteză de jurisprudenţă nu este şi nici nu ar putea fi exhaustivă; este însă o exemplificare reprezentativă a celor mai recente soluţii pronunţate în practica judiciară din întreaga ţară în litigiile civile, penale și de proprietate intelectuală.Cuprins
Capitolul I. Retrocedarea imobilelor preluate de stat__________ 1
1. Notificare emisă în temeiul Legii nr. 10/2000.
Nesoluţionarea în termenul legal. Sancţionarea pasivităţii
Primăriei. Criterii de evaluare a daunelor morale__________ 1
2. Nerespectarea termenului de soluţionare a notificărilor
formulate în baza Legii nr. 10/2001. Disconfort moral _____ 4
3. Răspunderea patrimonială a statului pentru
nerespectarea de către autorităţi a prevederilor Legii
nr. 10/2001, pentru obstrucţionarea consecventă a cererii lor
şi, în general, pentru atitudinea părtinitoare adoptată
de acestea ________________________________________ 6
4. Nesoluţionarea notificării în temeiul Legii nr. 10/2001 ____ 14
5. Cerere de restituire în natură a terenului, formulată în temeiul
Legii nr. 10/2001. Acordarea daunelor morale şi materiale,
pentru lipsa de folosinţă a terenului neretrocedat _________ 17
6. Netrimiterea notificărilor şi a documentaţiilor către
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despăgubirilor pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor
datorate în baza Legii nr. 10/2001, din culpa Primăriei ____ 19
7. Nesoluţionarea notificării formulate în temeiul Legii nr.
10/2001. Imposibilitatea dobândirii în natură a imobilului
vândut către chiriaş. Culpa instituţiilor publice __________ 22
8. Răspunderea statului pentru evicţiune. Chiriaş cumpărător
evins de fostul proprietar al imobilului preluat abuziv de stat.
Dreptul la despăgubiri echivalente cu valoarea de circulaţie a
locuinţei Aplicarea în timp a Legii nr. 10/2001,
republicată, şi a Legii nr. 1/2009 (art. 511)______________ 25
9. Constatarea nulităţii absolute a contractului de
vânzare-cumpărare. Răspundere contractuală ___________ 29
10. Acordarea daunelor morale pentru trecerea imobilului
în mod abuziv în proprietatea statului. Acţiunea având ca
obiect plata despăgubirilor prin echivalent______________ 33
11. Plata lipsei de folosinţă pentru imobilele confiscate de
stat în mod abuziv. Calitate procesuală pasivă ___________ 36
Daunele morale în litigii civile, penale şi X de proprietate intelectuală
12. Lipsirea proprietarului de folosinţa terenului restituit
în baza Legii nr. 18/1991. Existenţa bunului în patrimoniu.
Legătura de cauzalitate_____________________________ 40
Capitolul al II-lea. Proprietate intelectuală _________________ 47
13. Inventatori, persoane fizice. Titular de brevet, societate
comercială. Intenţia de a renunţa la brevet. Lipsirea
inventatorului de posibilitatea de a deveni titular de brevet,
potrivit art. 39 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 ___________ 47
14. Coautori ai invenţiei: angajatul şi societatea angajatoare.
Titulară de brevet, societate comercială. Despăgubiri
datorate autorilor invenţiei, pentru utilizarea invenţiei
fără acordul lor ___________________________________ 50
15. Dreptul de utilizare a creaţiilor sale intelectuale. Clipul
publicitar – operă audiovizuală. Răspundere delictuală.
Calitatea procesuală pasivă a persoanei responsabile.
Necesitatea justificării daunelor morale. Inexistenţa
obligaţiei de a dovedi daunele morale _________________ 56
16. Drepturile asupra creaţiei constând în partitură şi versuri.
Operă comună indivizibilă. Calitatea de coautor. Drepturile
morale şi patrimoniale ale coautorilor _________________ 66
17. Dreptul de autor asupra unui proiect. Utilizarea unor idei şi
procedee care sunt cuprinse într-o operă. Protecţia juridică _ 73
18. Dreptul la utilizarea portretului. Dreptul la libertatea de
exprimare. Dreptul la imagine şi la respectarea vieţii private.
Coparticiparea procesuală___________________________ 78
19. Răspunderea materială pentru folosirea unei firme care are o
denumire asemănătoare cu o marcă. Firma şi marca au
regimuri juridice diferite____________________________ 92
20. Natura civilă a acţiunii privind daunele-interese pentru
utilizarea unui semn similar unei mărci înregistrate.
Competenţa instanţei civile _________________________ 96
21. Înfiinţarea unei societăţi sub un nume comercial care
conţine o marcă protejată. Calitatea procesuală pasivă a
Oficiului Registrului Comerţului în acţiunea în răspundere
patrimonială ____________________________________ 102
Cuprins XI
Capitolul al III-lea. Răspunderea statului şi a instituţiilor
publice pentru neregularităţi în activitatea de legiferare,
judiciară şi de punere în executare ___________________ 110
22. Obligarea instituţiilor publice la plata daunelor morale.
Prejudiciul încercat din vina acestora, constând în respingerea,
ca tardive, a unor căi de atac promovate de reclamant în
diverse dosare judiciare ___________________________ 110
23. Repararea pagubelor produse prin neîndeplinirea unei
obligaţii legale de către procuror. Acţiune întemeiată pe
dispoziţiile art. 1000 alin. (3) C. civ. Erori judiciare săvârşite
în procese penale, în sensul art. 504-507 C. proc. pen.
Competenţa materială de soluţionare, în raport de
temeiul de drept invocat ___________________________ 111
24. Actele procedurale săvârşite de Ministerul Public prin
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie nu pot fi incluse în categoria
erorilor judiciare_________________________________ 116
25. Obligativitatea exercitării recursului în anulare. Acordarea
daunelor morale, ca o consecinţă a încălcării dreptului la
redeschiderea procesului___________________________ 119
26. Angajarea răspunderii pentru modul defectuos în care un
funcţionar al unei instituţii publice îşi îndeplineşte atribuţiile
de serviciu. Timbrarea acţiunii ______________________ 123
27. Criterii de cuantificare a prejudiciului: suferinţa cauzată ca
urmare a producerii accidentului şi a intervenţiei chirurgicale
şi atitudinea de indiferenţă a pârâţilor. Răspunderea
instituţiilor statului pentru lipsa intervenţiei prompte_____ 127
28. Răspunderea Statului român pentru prejudiciul moral şi
material provocat reclamantului, ca urmare a încălcării
dreptului acestuia la un proces echitabil, în sensul art. 6 din
Convenţia europeană a drepturilor omului, sub aspectul
duratei procedurii. Caracterul obiectiv al răspunderii
Statului ________________________________________ 131
29. Prescriptibilitatea acţiunii având ca obiect acordarea
daunelor morale pentru persecuţiile suportate din cauza
convingerilor politice _____________________________ 143
30. Dreptul persoanei – victimă a regimului comunist din
România, prin încălcarea libertăţii sale de circulaţie, de a
solicita repararea prejudiciului moral suferit ___________ 145
31. Condamnat politic. Cuantificarea prejudiciului moral ____ 151
Daunele morale în litigii civile, penale şi XII de proprietate intelectuală
32. Condamnat politic. Competenţa de soluţionare a cauzei __ 158
33. Prejudicii cauzate de regimul comunist în timpul detenţiei.
Persecutat politic. Acţiune în răspundere patrimonială
împotriva Statului român __________________________ 163
34. Condamnare penală în perioada comunismului. Calitatea
procesuală pasivă a Statului român. Prejudiciu cauzat
descendenţilor minori. Cuantificarea daunelor morale____ 167
35. Autorul unui accident rutier poate fi obligat la plata
daunelor morale către persoana vătămată, care a suferit
leziuni traumatice. Limitele învestirii instanţei cu privire
la cuantumul daunelor morale solicitate şi acordate______ 172
36. Răspundere civilă delictuală. Prescripţie extinctivă.
Termen. Data de la care începe să curgă ______________ 176
37. Prescripţia extinctivă. Termenul de la care curge.
Accidentarea în timpul satisfacerii serviciului militar.
Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului_______ 179
38. Informaţii de interes public. Noţiune. Calitate procesuală
pasivă _________________________________________ 184
39. Răspunderea statului pentru neasigurarea unui nivel
de trai decent. Condiţiile răspunderii. Diminuarea
indemnizaţiei de maternitate la suma de 600 RON lunar __ 187
40. Discriminare. Concediu de maternitate. Calitatea procesuală
pasivă în acţiunea în răspundere civilă delictuală.
Cuantificarea prejudiciului moral____________________ 196
41. Răspunderea patrimonială a Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor. Retragerea dreptului la pachet şi la vizită.
Aplicarea sancţiunii de 10 zile de izolare severă.
Anularea actelor de sancţionare _____________________ 201
42. Răspunderea materială a instituţiilor sanitare. Obligaţia
reparării prejudiciului cauzat prin infectarea cu virusul
HIV în timpul spitalizării repetate. Determinarea persoanelor
răspunzătoare şi stabilirea despăgubirilor. Criterii
nepatrimoniale __________________________________ 204
43. Răspunderea statului. Desfiinţarea sentinţei de stabilire a
paternităţii prin administrarea probei cu expertiza ADN.
Efectul desfiinţării sentinţei, în calea de atac a revizuirii.
Eroare judiciară _________________________________ 211
Cuprins XIII
Capitolul al IV-lea. Privarea de libertate, aprecierea şi
cuantificarea consecinţelor _________________________ 215
44. Obligativitatea participării procurorului. Condiţiilor
angajării răspunderii statului pentru erori judiciare ______ 215
45. Inadmisibilitatea acţiunii în daune morale, în baza
art. 504 C. proc. pen., în lipsa unei hotărâri judecătoreşti
definitive de rejudecare a cauzei penale şi de
dezincriminare a faptei penale ______________________ 222
46. Acţiune privind acordarea de daune morale pentru reţinere
nelegală. Răspunderea comitentului. Angajarea răspunderii
patrimoniale în temeiul art. 504 C. proc. pen şi angajarea
răspunderii în condiţiile art. 998 şi urm. C. civ. Criteriul
valorii despăgubirilor nepatrimoniale acordate de
CEDO în situaţii similare __________________________ 224
47. Prescripţia acţiunii în răspundere patrimonială
întemeiată pe dispoziţiile art. 504 C. proc. pen. Data de la
curge termenul de prescripţie _______________________ 241
48. Reţinere nelegală. Achitarea inculpatului, ca efect al
coparticipării procesuale. Condiţiile de angajare a
răspunderii statului. Reparaţie echitabilă ______________ 244
49. Arestarea inculpatului. Achitarea ulterioară după un proces
penal, care a durat 8 ani. Răspunderea statului pentru
nerespectarea termenului nerezonabil. Limitele răspunderii
statului. Efectul campaniei denigratoare de presă şi
răspunderea pentru efectele acesteia. Cuantificarea
daunelor morale _________________________________ 247
50. Arestarea nelegală. Achitarea persoanei arestate.
Admisibilitatea acţiunii în răspunderea patrimonială a
statului, în condiţiile art. 5 din Convenţia europeană a
drepturilor omului________________________________ 255
51. Arestarea preventivă. Achitarea inculpatului. Criteriile de
determinare a daunelor morale şi a daunelor materiale.
Mijloace de probă ________________________________ 266
52. Arestarea nelegală. Achitarea reclamantului. Condiţiile
răspunderii statului. Daune materiale şi morale.
Cuantificarea prejudiciului material şi moral ___________ 269
53. Arestare nelegală. Lipsa plângerii prealabile a persoanei
vătămate. Răspunderea Statului _____________________ 275
54. Repararea prejudiciului cauzat prin privarea nelegală de
libertate. Calitatea procesuală pasivă a Statului. Prejudiciul
Daunele morale în litigii civile, penale şi XIV de proprietate intelectuală
patrimonial. Daune morale. Termen de prescripţie.
Momentul de la care începe să curgă _________________ 278
55. Privare de libertate. Criterii de cuantificare a prejudiciului
moral. Durata privării de libertate. Durata procesului penal.
Schimbarea încadrării. Lipsa plângerii prealabile _______ 281
56. Daunele morale şi materiale, în cazul arestării nelegale şi
achitării inculpatului. Dovada prejudiciului moral
şi material ______________________________________ 284
57. Condamnarea inculpatului. Achitarea după executarea
pedepsei închisorii. Încălcarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti ______________________________________ 287
58. Comiterea unei infracţiuni. Achitare. Cuantificarea
prejudiciului moral _______________________________ 291
59. Menţinerea în arest după expirarea pedepsei închisorii.
Stabilirea prejudiciului moral, în funcţie de atitudinea
culpabilă a persoanei şi în raport de gravitatea infracţiunii
comise_________________________________________ 296
60. Decesul unei persoane în penitenciar, în timpul judecării
recursului. Achitarea acesteia. Criterii de cuantificare a
prejudiciului ____________________________________ 300
61. Repararea prejudiciului moral, ca urmare a unei
condamnări pe nedrept. Cuantificare _________________ 304
62. Prejudiciu cauzat prin erori judiciare săvârşite în
procesele penale. Cuantumul daunelor morale.
Criterii generale de evaluare________________________ 309
Capitolul al V-lea. Libertatea de exprimare _______________ 318
63. Discurs politic. Limitele libertăţii de exprimare în
jurisprudenţa CEDO______________________________ 318
64. Atingere adusă onoarei şi demnităţii persoanei.
Importanţa alegerii locului scrierii şi mărimii
caracterelor pentru cuantificarea prejudiciului __________ 324
65. Subiecte de interes general. Limitele libertăţii de
exprimare a presei________________________________ 327
66. Articole defăimătoare cu privire la organizarea
unui concurs de către o publicaţie. Judecăţi de valoare.
Relevanţa relei-credinţe. Prezumarea prejudiciului
de imagine _____________________________________ 330
67. Dreptul la imagine. Publicarea unui articol denigrator
la adresa unei persoane publice. Judecăţi de valoare şi fapte.
Cuprins XV
Buna-credinţă. Răspunderea comitentului pentru fapta
prepusului. Obligaţia angajatorului unui ziarist _________ 335
68. Afirmarea în public a faptului că o persoană este
culpabilă de producerea unui incident. Libertatea de
exprimare şi limitele acesteia. Cuantificarea daunelor
morale_________________________________________ 344
69. Publicarea integrală a hotărârii. Răspunderea patrimonială a
persoanei juridice pentru publicaţiile apărute, ca răspundere
pentru fapta proprie. Calitatea de victimă a ziaristului.
Limitele libertăţii de exprimare în cazul denigrării unui
ziarist. Inexistenţa legăturii dintre activitatea de ziarist şi
faptele imputate. Buna-credinţă a autorului articolului şi a
persoanei juridice ________________________________ 350
Index _______________________________________________ 357

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec