Curtea de Apel Iasi - Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi - Culegere de practica judiciara pe anul 2011
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 576

DESCRIERE

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
Din cuprins:

Drept civil: dreptul de proprietate si alte drepturi reale, contracte, imobile preluate abuziv, publicitatea imobiliara
Litigii cu profesionisti: clauze abuzive in contractele de credit, executarea obligatiilor de plata, concordatul preventiv si mandatul ad-hoc, procedura insolventei
Drept procesual civil: competenta, calitatea procesuala, judecata, caile de atac, executarea silita
Dreptul familiei: actiuni privind filiatia, obligatia de intretinere, imparteala judiciara
Drept penal: circumstante atenuante, legitima aparare, individualizarea executarii pedepsei, infractiuni prevazute in legi speciale
Drept procesual penal: administrarea probelor, masurile preventive, judecata in cazul recunoasterii vinovatiei, cai de atac
Drept administrativ si drept fiscal: taxe si impozite, actele administrative, exceptia de nelegalitate, functionari publici, achizitii publice
Litigii de munca si asigurari sociale: executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca, raspunderea patrimoniala si raspunderea disciplinara, contractele colective de munca, pensii si alte drepturi de asigurari sociale.


Cuprins
Capitolul I. Secţia civilă ................................................................................. 1
Secţiunea 1. Drept civil ................................................................................ 1
§1. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale ..................................... 1
1.1. Mijloace de dobândire şi de apărare ............................................. 1
1. Servitute de trecere. Contract de vânzare-cumpărare.
Publicitate imobiliară. Inopozabilitate ........................................ 1
2. Constituire servitute de trecere. Soluţionarea cererii
prin realizarea unui echilibru de proporţie între interesul
fondului dominant şi sarcina impusă fondului aservit ................. 7
1.2. Legea nr. 10/2001 – imobile preluate în mod abuziv ................. 10
3. Acordarea de măsuri reparatorii în modalitatea
de bunuri în compensare ........................................................... 10
4. Interpretarea sintagmei „construcţii noi”, prevăzută
de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 .................................. 12
5. Măsuri reparatorii în modalitatea restituirii în natură.
Construcţii noi........................................................................... 17
6. Măsuri reparatorii. Teren în compensare. Condiţii ................... 19
7. Dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 10/2001 în ipoteza
restituirii unui imobil spital ....................................................... 20
1.3. Publicitatea imobiliară ............................................................... 21
8. Cerere de înscriere provizorie a dreptului de
proprietate. Condiţii .................................................................. 21
9. Rectificare de carte funciară. Excepţia inadmisibilităţii
acţiunii. Lipsa de interes a părţii care o invocă ......................... 26
§2. Despăgubiri. Daune morale ........................................................... 28
10. Eroare judiciară. Daune morale. Cuantum ................................ 28
11. Daune morale. Funcţii publice. Libertatea de exprimare a
ziaristului şi de informare a publicului. Incidenţa art. 10
din Convenţia europeană a drepturilor omului .......................... 31
2.1. Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic
şi mpsurile administrative asimilate acestora, pronunţate
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 ........................ 36
12. Prejudiciu moral suferit de soţia şi fiica persoanei
condamnate politic. Declararea neconstituţionalităţii
art. 5 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 221/2009
după pronunţarea instanţei de fond. Consecinţe ........................ 36
13. Acţiune în constatarea caracterului politic al condamnării ........ 39
14. Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate
în cadrul controlului de constituţionalitate, ce produc efecte
din momentul publicării lor în Monitorul Oficial al României.
VI Culegere de practică judiciară pe anul 2011
Declararea ca neconstituţionale a prevederilor
art. 5 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 221/2009 .................... 42
2.2. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente ............................ 44
15. Despăgubiri băneşti stabilite în temeiul art. 1 din Protocolul
nr. 1 adiţional la Convenţie, pentru ineficienţa mecanismului
de despăgubire acordat prin dispoziţiile administrative
emise în temeiul Legii nr. 247/2005 .......................................... 44
2.3. Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România .................................................................................... 49
16. Obligaţia de răspundere civilă pentru prejudiciile
produse prin accidente de autovehicule. Sfera
persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în baza
contractului de asigurare obligatorie RCA ................................ 49
§3. Contracte ........................................................................................ 52
17. Acţiune oblică. Condiţii de admisibilitate ................................. 52
18. Calitatea de creditor în cadrul acţiunii oblice ............................ 54
19. Rezilierea antecontractului de vânzare-cumpărare.
Regula unanimităţii ................................................................... 56
Secţiunea a 2-a. Drept procesual civil ...................................................... 57
§1. Competenţa ..................................................................................... 57
20. Conflict de competenţă. Acţiune în revendicare pe
calea dreptului comun. Imobil preluat abuziv de stat ................ 57
21. Competenţa instanţei. Fond funciar.
Căi extraordinare de atac........................................................... 60
22. Decădere din drepturile părinteşti. Instanţa competentă............ 61
23. Conflict negativ de competenţă. Competenţa de
soluţionare a cererii privind declaraţia de creanţă
şi atribuirea unor bunuri ce au făcut obiectul unui
contract de leasing. Cerere întemeiată pe dispoziţiile
Legii nr. 85/2006 ....................................................................... 63
24. Recunoaşterea şi încuviinţarea unei hotărâri
străine. Neîndeplinirea condiţiilor Legii nr. 105/1992
în ceea ce priveşte competenţa jurisdicţională
a instanţei române ..................................................................... 65
§2. Participanţii la procesul civil ......................................................... 66
25. Calitate procesuală activă. Acţiune în nulitatea
certificatului de moştenitor şi a testamentelor
întocmite în favoarea unicului succesibil acceptant .................. 66
§3. Acţiunea .......................................................................................... 68
26. Natura juridică a litigiului: civilă sau comercială ...................... 68
27. Admisibilitatea acţiunii în revendicare întemeiate pe dreptul
comun, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 ................. 71
28. Acordarea cetăţeniei române. Excluderea din sfera
competenţei generale a instanţelor judecătoreşti
Cuprins VII
a posibilităţii de a constata calitatea de cetăţean
român, conform art. 111 C. proc. civ. ...................................... 74
§4. Judecata .......................................................................................... 76
29. Principiul publicităţii dezbaterilor. Cereri vizând
completarea hotărârii, întemeiate pe dispoziţiile
art. 2812 alin. (2) C. proc. civ. Înfrângerea
principiului publicităţii dezbaterilor. Consecinţe ...................... 76
30. Rolul activ al instanţei. Drepturile şi interesele
părţilor. Limitele în care poate interveni instanţa ...................... 79
31. Cheltuieli de judecată în situaţia respingerii
cererii de chemare în garanţie ................................................... 81
32. Cheltuieli de judecată. Constatarea caracterului
politic al măsurii administrative. Culpă procesuală................... 83
33. Plângere împotriva încheierii de carte funciară,
anulată ca netimbrată. Necitarea reclamantului
cu 15 zile mai înainte de primul termen de judecată.
Consecinţe privind obligaţia de plată a taxei de timbru ............ 86
34. Neachitarea taxei judiciare de timbru la primul
termen de judecată din apel. Cerere de amânare
a judecării cauzei. Anularea apelului ca netimbrat.
Neîncălcarea dreptului la un proces echitabil şi
a dreptului de acces la justiţie ................................................... 88
§5. Hotărârea ....................................................................................... 91
35. Tranzacţie judiciară. Încheiere la notariat,
în vederea stingerii unui proces pe rol, numai
cu unele părţi din proces. Nulitate absolută .............................. 91
36. Hotărâre. Motivare. Recurs ....................................................... 94
37. Hotărâre judecătorească anterioară, irevocabilă,
de reconstituire a dreptului de proprietate în materia
fondului funciar. Inaplicabilitatea dispoziţiilor
Legii nr. 10/2001 pentru terenul al cărui regim juridic
a fost stabilit prin Legea nr. 18/1991. Neagravarea
situaţiei în propria cale de atac, consacrată prin
art. 296 teza a II-a C. proc. civ. ................................................. 97
§6. Căi de atac ...................................................................................... 99
38. Rejudecarea cauzei în apel. Schimbarea situaţiei
de fapt după casare. Consecinţe ................................................ 99
39. Recurs nul. Neîncadrare în motivele de recurs
prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ. .............................. 102
40. Contestaţie în anulare. Hotărâre irevocabilă care
nu se aduce la îndeplinire pe cale de executare silită.
Termen de promovare. Incidenţa art. 319 alin. (2)
teza a II-a C. proc. civ. ............................................................ 104
41. Revizuire. Interpretarea art. 322 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. .. 107
42. Revizuire. Înscris nou ............................................................. 109
VIII Culegere de practică judiciară pe anul 2011
§7. Executarea silită .......................................................................... 112
43. Calificarea căii de atac. Criteriul valoric ................................. 112
44. Necompetenţă materială. Cerere de sechestru asigurător ........ 114
Secţiunea a 3-a. Dreptul familiei ............................................................ 116
45. Acţiune în stabilirea paternităţii. Copil major.
Prescripţia dreptului la acţiune ................................................ 116
46. Pensie de întreţinere. Cuantum. Cauze de exonerare .............. 119
47. Procedura împărţelii judiciare. Obiect. Criterii ....................... 121
48. Acţiune de ieşire din indiviziune. Prematuritate.
Respingere .............................................................................. 125
Secţiunea a 4-a. Legi speciale .................................................................. 128
§1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii ............................................................ 128
49. Acţiune în obligaţia de a face. Desfiinţarea
construcţiilor executate fără autorizaţie.
Regula unanimităţii ................................................................. 128
50. Calitate procesuală activă. Acţiune în obligaţie de a face.
Desfiinţarea lucrărilor edificare pe o cale de acces ................. 129
51. Constructor de rea-credinţă. Obligaţia de
desfiinţare a lucrării ................................................................ 131
§2. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe ........................................................ 135
52. Obligaţie de a face. Prelungirea contractului de
închiriere pentru un apartament construit prin ANL ............... 135
§3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului ................................................................. 138
53. Încetarea măsurii plasamentului. Interesul
superior al minorului ............................................................... 138
§4. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii
a cetăţenilor români în străinătate ........................................... 140
54. Abrogarea art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005.
Acţiune în restrângerea exercitării dreptului la
liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor
români, întemeiată pe art. 38 lit. b). Admisibilitate ................. 140
§5. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale ............................ 141
55. Obligaţie de a face. Situaţia arhivelor persoanelor juridice
dizolvate. Calitatea de „persoană juridică succesoare”a
creatorului de arhivă, conform Legii nr. 16/1996 .................... 141
Secţiunea a 5-a. Litigii cu profesionişti .................................................. 144
§1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ........................ 144
56. Suspendarea executării hotărârii adunării generale
ordinare a acţionarilor pe cale de ordonanţă
preşedinţială. Condiţii ............................................................. 144
57. Hotărâre judecătorească. Consiliu de administraţie.
Controlul legalităţii ................................................................. 146
Cuprins IX
§2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între comercianţi şi consumatori ........... 148
58. Clauze abuzive în contracte de credit încheiate
între comercianţi şi consumatori ............................................ 148
§3. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ........................ 154
59. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei,
conform Legii nr. 85/2006. Condiţii ....................................... 154
60. Interpretarea şi aplicarea art. 3 pct. 12 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Data la care se verifică valoarea-prag ..................................... 156
61. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei.
Solicitare formulată de debitor cu privire la numirea
unui administrator judiciar. Interpretarea dispoziţiilor
art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 ........................... 158
62. Interpretarea şi aplicarea art. 11 alin. (2) din Legea
nr. 85/2006. Măsuri ale lichidatorului judiciar
care nu pot fi cenzurate de judecătorul-sindic ......................... 159
63. Obligaţia citării administratorului judiciar
în cazul înlocuirii acestuia ....................................................... 161
64. Creanţe bugetare. Prescripţia dreptului de a solicita
deschiderea procedurii insolvenţei. Suspendarea
termenului ............................................................................... 162
65. Interpretarea şi aplicarea art. 73 alin. (1) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Noţiunea
de „parte interesată” ................................................................ 164
66. Cerere formulată de creditor privind intrarea debitorului
în procedura falimentului, ca efect al nerespectării
planului de reorganizare. Înţelesul noţiunii
de „neconformare la planul de reorganizare”.
Necontestarea – de către creditor – a sentinţei de
confirmare a planului de reorganizare ..................................... 166
67. Vot negativ ce priveşte aplicarea planului de reorganizare ..... 168
68. Aplicarea art. 107 alin. (1) lit. D din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ............................. 170
69. Închiderea procedurii insolvenţei în condiţiile
art. 131 alin. (1). Inaplicabilitatea prevederilor
art. 129 din Legea nr. 85/2006 ............................................... 172
70. Interpretarea art. 138 din Legea nr. 85/2006.
Condiţiile răspunderii delictuale speciale. Prejudiciu ............. 174
71. Interpretarea şi aplicarea art. 138 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 85/2006. Antrenarea răspunderii
membrilor organelor de conducere ......................................... 176
72. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de
conducere. Interpretarea şi aplicarea art. 138
alin. (1) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 85/2006 .......................... 179
X Culegere de practică judiciară pe anul 2011
73. Antrenarea răspunderii personale a fostului
administrator. Interpretarea şi aplicarea art. 138
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006 ...................................... 183
74. Calitatea de a formula cererea de instituire de
măsuri asigurătorii. Interpretarea şi aplicarea
art. 141 din Legea nr. 85/2006 ............................................... 185
75. Raportul între Legea nr. 85/2006 şi Codul de
procedură fiscală. Interpretarea şi aplicarea
art. 142 din Legea nr. 85/2006 ................................................ 187
§4. O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii executării obligaţiilor
de plată rezultate din contracte între profesionişti ................... 189
76. Interpretarea şi aplicarea O.U.G. nr. 119/2007
privind măsurile pentru combaterea întârzierii
executării obligaţiilor de plată rezultate din
contracte între profesionişti ..................................................... 189
§5. Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului
preventiv şi mandatului ad-hoc ................................................. 191
77. Interpretarea şi aplicarea art. 23 alin. (3) din
Legea nr. 381/2009. Natura termenului de 30 de zile ............ 191
78. Concordatul preventiv omologat. Incidenţa
dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 381/2009 privind
introducerea concordatului preventiv şi mandatului
ad-hoc. Consecinţe asupra cererii de deschidere
a procedurii insolvenţei formulate împotriva
debitorului supus procedurii concordatului ............................ 193
Capitolul al II-lea. Secţia penală ................................................................ 195
Secţiunea 1. Drept penal – partea generală ........................................... 195
79. 1. Tentativă la infracţiunea de omor. Vătămare
corporală gravă. Criterii de diferenţiere .................................. 195
2. Provocare. Condiţii în care poate fi reţinută
circumstanţa atenuantă ............................................................ 195
80. Legitimă apărare. Condiţii pentru existenţa acesteia.
Provocare. Violenţe susceptibile a constitui
act de provocare ...................................................................... 198
81. Criterii de apreciere a circumstanţei prevăzute
de art. 73 lit. b) C. pen. ........................................................... 202
82. 1. Instigarea – formă a participaţiei penale.
Complicitate morală. Diferenţiere ........................................... 203
2. Daune morale. Condiţii în care pot fi acordate
şi criterii ce trebuie avute în vedere la stabilirea
cuantumului acestora .............................................................. 203
Cuprins XI
83. Prioritatea aplicării dispoziţiilor procedurale
penale în cazul existenţei unui concurs de infracţiuni
săvârşite în stare de recidivă. Tehnica aplicării ....................... 210
84. Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei
în cazul recidivei postcondamnatorii prevăzute de
art. 37 lit. a) C. pen. Tratamentul sancţionator
special care implică aplicarea art. 83 C. pen. .......................... 215
85. Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei închisorii .... 218
86. Înţelesul sintagmei „pedeapsă prevăzută de lege”.
Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen.
în cazul săvârşirii unei tentative la infracţiunea de
omor deosebit de grav ............................................................. 222
87. Consideraţii asupra interpretării dispoziţiilor
art. 151 alin. (2) C. pen. privind noţiunea de „arme” .............. 224
Secţiunea a 2-a. Drept penal – partea specială ...................................... 226
88. Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii
de violare a secretului corespondenţei sub aspectul
laturii obiective ....................................................................... 226
89. Încadrare juridică a faptei. Diferenţiere între infracţiunea
prevăzută de art. 197 alin. (1), (2), (3) C. pen., infracţiunea
prevăzută de art. 197 alin. (1) C. pen. şi infracţiunea
prevăzută de art. 198 alin. (1) C. pen. ..................................... 230
90. Tâlhărie urmată de moartea victimei.
Coautoratul – formă a participaţiei penale .............................. 232
91. Omor deosebit de grav. Lovituri cauzatoare de moarte.
Criterii de diferenţiere. Circumstanţa atenuantă a
provocării prevăzută de art. 73 lit. b) C. pen. Condiţii
în care poate fi reţinută. Condiţii în care poate fi reţinută
agravanta specială prevăzută de art. 176 lit. a)
C. pen. – omorul săvârşit prin cruzimi .................................... 235
Secţiunea a 3-a. Drept procesual penal – partea generală .................... 242
92. Reţinerea dispoziţiilor art. 10 lit. c) C. proc. pen. –
fapta nu a fost săvârşită de inculpat. Existenţa
dubiului. Lipsa probelor directe .............................................. 242
93. Aprecierea probei testimoniale în raport de elementele
de diferenţiere dintre declaraţiile aceluiaşi martor,
date în diferite faze ale procesului penal ................................. 245
94. Prezumţia de nevinovăţie. In dubio pro reo ............................ 248
95. Conţinutul ordonanţei de prelungire a măsurii
preventive de a nu părăsi localitatea, conform
art. 145 alin. (2) C. proc. pen. ................................................. 253
96. Competenţa soluţionării cererilor de liberare provizorie sub
control judiciar, în lumina dispoziţiilor art. 1606 alin. (4)
şi art. 281 C. proc. pen. Referiri asupra calităţii persoanei –
XII Culegere de practică judiciară pe anul 2011
avocat. Condiţia înscrierii avocatului în Uniunea Naţională
a Barourilor din România ........................................................ 256
97. Nulitate absolută a sesizării instanţei. Referatul
procurorului privind propunerea de arestare
preventivă a inculpaţilor. Neaudierea distinctă,
în calitate de inculpaţi, a persoanelor acuzate. Acte de
urmărire penală neefectuate exclusiv de procuror.
Incidenţa art. 209 alin. (3) C. proc. pen. Mandat
de arestare preventivă. Date incorecte privind
antecedentele penale ale inculpaţilor ....................................... 257
Secţiunea a 4-a. Drept procesual penal – partea specială .................... 264
98. Dispoziţiile art. 278 şi art. 2781 C. proc. pen.,
modificate prin Legea nr. 202/2010. Distincţii
asupra inadmisibilităţii plângerii ............................................. 264
99. Recurs inadmisibil. Cauze iniţiate în procedura
instituită de art. 2781 C. proc. pen. şi soluţionate
după modificările aduse Codului de procedură
penală prin Legea nr. 202/2010 ............................................... 266
100. Inadmisibilitatea plângerii împotriva aceleiaşi
rezoluţii a procurorului de netrimitere în judecată .................. 267
101. Menţinerea arestării preventive. Condiţii ................................ 270
102. Aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen.
Aprecierea gradului de pericol social al faptei
conform dispoziţiilor art. 181 C. pen., în cazul
infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor
alcoolice, prevăzută de O.U.G. nr. 195/2002 .......................... 273
103. Procedura de judecată simplificată. Caracterul
irevocabil al opţiunii inculpatului de a fi judecat
potrivit art. 3201 C. proc. pen. ................................................ 277
104. Momentul procesual al restituirii cauzei la procuror ............... 280
105. Restituirea cauzei la parchet. Sancţiunea încălcării
dispoziţiilor art. 263 şi art. 250 C. proc. pen. .......................... 285
106. Casarea hotărârilor judecătoreşti atunci când
instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la unele
probe administrate ori asupra unor cereri esenţiale
pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi
să influenţeze soluţia procesului ............................................. 289
107. Soluţionarea recursului formulat de procuror în
defavoarea inculpatului, vizând o soluţie de achitare
în apel (la fond fiind condamnat). Posibilitatea
instanţei de a casa decizia şi sentinţa penală sau doar
decizia ce a fost recurată. Aplicarea dispoziţiilor
art. 38515 pct. 2 lit. d) C. proc. pen. ......................................... 292
108. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 386 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., şi anume
Cuprins XIII
când împotriva unei persoane s-au pronunţat
două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă ........................... 299
Secţiunea a 5-a. Infracţiuni prevăzute în legi speciale .......................... 303
109. Acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Principiul
disponibilităţii. Exercitarea acţiunii civile printr-o
manifestare de voinţă neechivocă. Neplata de către
asigurător a cheltuielilor judiciare avansate de stat ................. 303
110. Trafic de minori. Victimă minoră la data recrutării,
care a împlinit vârsta majoratului la data
transportării în scopul exploatării sale .................................... 306
111. Evaziune fiscală. Recuperarea parţială a
prejudiciului. Cauză de nepedepsire. Achitarea
inculpatului. Aplicarea dispoziţiilor art. 181 C. pen. ............... 309
112. Recunoaşterea unei hotărâri penale străine. Condiţii .............. 312
113. Recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate
în străinătate şi a altor acte judiciare străine
pe cale incidentală. Deducerea perioadelor
executate în străinătate ............................................................ 315
Capitolul al III-lea. Secţia de contencios administrativ şi fiscal .............. 320
Secţiunea 1. Drept administrativ ............................................................ 320
114. Act administrativ. Acţiune în anularea autorizaţiei
de funcţionare. Condiţii .......................................................... 320
115. Drept de proprietate publică a statului, administrat
de unităţi militare şi de aviaţie. Schimbarea
regimului juridic al terenului prin hotărâre de
consiliu local, în sensul „includerii” în domeniul
public al municipiului. Consecinţe .......................................... 323
116. Documentaţii de urbanism. Ierarhia acestora şi
caracterul lor opozabil în justiţie ............................................. 326
117. Suspendarea executării actului administrativ.
Procedură prealabilă efectuată prin e-mail. Consecinţe .......... 333
118. Excepţie de nelegalitate a actului administrativ.
Aviz emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în
condiţii speciale. Limitele învestirii instanţei .......................... 335
119. Acţiune în obligarea semnării actului adiţional
la un ordin privind înlesniri la plata unor obligaţii
bugetare restante şi neachitate. Consecinţele aderării
României la Uniunea Europeană şi modificarea
legislaţiei privind acordarea ajutoarelor de stat ....................... 339
120. Instructor auto. Refuz nejustificat de eliberare
act administrativ. Condiţii ....................................................... 343
121. Contract de concesiune. Reziliere pentru
neexecutarea obligaţiilor ......................................................... 349
XIV Culegere de practică judiciară pe anul 2011
122. Acţiune în anularea unei hotărâri de consiliu local,
promovată de instituţia prefectului. Nerespectarea
termenului de prescripţie de 6 luni. Consecinţe ...................... 350
123. Excepţie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate .... 353
124. Excepţie de nelegalitate. Limitele în care instanţa
de contencios administrativ poate acţiona în
raport cu instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia
de nelegalitate a unui act administrativ ................................... 358
125. Acţiune având ca obiect obligarea baroului la înscrierea în
tabloul avocaţilor, în baza unei decizii de primire în profesia
de avocat cu scutire de examen, emisă de barou, iar nu de
consiliul baroului. Consecinţe ................................................. 361
126. Acţiune având ca obiect obligarea inspectoratului
şcolar judeţean de a acorda reclamantului gradaţia
de merit. Calitate procesuală pasivă. Limitele de
apreciere a instanţei de contencios administrativ .................... 365
127. Tutelă administrativă. Condiţiile în care prefectul
poate ataca actele emise de autorităţile administraţiei publice
locale şi limitele în care se poate angaja răspunderea
patrimonială a acestuia pentru consecinţele negative ce
decurg din faptul suspendării de drept a actului atacat ............ 367
Secţiunea a 2-a. Drept fiscal .................................................................... 373
128. Notar. Calitatea de asigurat. Obligaţie de plată a
contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi a accesoriilor aferente ........................... 373
129. Situaţia de excepţie în care şi persoanele fizice
datorează TVA. Cazul vânzării locuinţelor proprietate
personală, activitate desfăşurată în scopul obţinerii
de venituri cu caracter de continuitate. Momentul
din care curg majorările de întârziere ...................................... 376
130. Consecinţele asupra deductibilităţii TVA în cazul
în care nu s-a mai finalizat tranzacţia pentru care
s-a acordat iniţial deducerea, în baza facturii
reprezentând avans .................................................................. 382
131. Condiţiile în care se poate solicita desfiinţarea
sau modificarea unui act administrativ fiscal
(decizie de impunere) de către emitentul actului ..................... 387
Secţiunea a 3-a. Drept vamal .................................................................. 390
132. Limitele controlului documentar pe care organele
vamale sunt abilitate să îl exercite .......................................... 390
Secţiunea a 4-a. Dreptul funcţiei publice ............................................... 397
133. Consilier local. Acţiune în anularea actului
constatator emis de Agenţia Naţională de Integritate
privind constatarea incompatibilităţii. Funcţia
Cuprins XV
de consilier local incompatibilă cu activitatea de
manager/director al casei de cultură ........................................ 397
134. Poliţist destituit din funcţie pe motiv că a afectat
imaginea instituţiei prin articole denigratoare şi calomnioase
apărute în presă. Condiţia existenţei
acestei abateri. Componenţa comisiei de disciplină ................ 399
135. Decizie de sancţionare a personalului silvic,
constând în desfacerea contractului de muncă. Nerespectarea
de către angajator a procedurii de sancţionare. Consecinţe ..... 401
136. Ales local. Condiţiile în care acesta ar putea
beneficia de stimulente financiare pentru implicarea
în gestionarea fondurilor europene .......................................... 403
137. Funcţionar public. Consecinţele lipsei motivării actului
administrativ de sancţionare. Nulitatea deciziei de sancţionare .... 408
Secţiunea a 5-a. Achiziţii publice ............................................................ 411
138. Achiziţie publică. Instanţa competentă. Cerinţe de
calificare. Autorizarea de către Agenţia Naţională
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru
persoanele nerezidente în vederea realizării şi
verificării de lucrări de specialitate în domeniul
cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe
teritoriul României. Experienţa similară ................................. 411
139. Achiziţie publică. Inadmisibilitatea contestaţiei ...................... 418
140. Achiziţie publică. Lipsa verificării caracteristicilor
tehnice ale mostrelor. Consecinţe ........................................... 419
141. Achiziţie publică de bunuri. Caracterul preţului.
Condiţiile în care preţul poate şi trebuie să fie
modificat pe parcursul executării contractului ........................ 422
142. Achiziţii publice. Nerespectarea cerinţelor
prevăzute în documentaţia de atribuire ................................... 430
143. Contract comercial perfectat ca urmare a derulării
procedurii de achiziţii publice. Nerespectarea
condiţiilor de recepţie a produselor. Consecinţe ..................... 432
144. Dreptul ofertantului de a obţine despăgubiri
în cazul încălcării de către autoritatea contractantă
a prevederilor legale referitoare la atribuirea
contactului de achiziţie publică de bunuri.
Condiţiile exercitării dreptului de a obţine
despăgubiri. Limitele despăgubirii .......................................... 437
145. Dreptul autorităţii deliberative a unităţilor
administrativ-teritoriale de a stabili, în mod
unilateral, nivelul minim al redevenţei, preţ sub
care comisia de negociere a redevenţelor nu poate
negocia cu titularii spaţiilor având destinaţia
de cabinete medicale ............................................................... 446
XVI Culegere de practică judiciară pe anul 2011
Secţiunea a 6-a. Legea nr. 290/2003 privind acordarea
de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 ................................... 450
146. Refuz de soluţionare a unei cereri. Repararea
prejudiciului moral. Condiţiile şi limitele în care
pot fi acordate despăgubiri pecuniare pentru
prejudiciul moral ..................................................................... 450
Secţiunea a 7-a. Drept procesual fiscal................................................... 453
147. Act administrativ fiscal. Natura juridică a
procesului-verbal de control financiar.
Inadmisibilitatea cenzurării acestuia de instanţa
de contencios administrativ în absenţa contestării
unei decizii de impunere ......................................................... 453
148. Cerere de obligare a organului fiscal să
soluţioneze în fond contestaţia formulată împotriva
procesului-verbal de control fiscal. Admisibilitate ................. 456
149. Forma şi conţinutul contestaţiei. Obligaţia
semnării de către contestator. Consecinţele
neîndeplinirii acestei obligaţii ................................................. 459
Secţiunea a 8-a. Drept procesual civil .................................................... 462
150. Recurs împotriva încheierii de şedinţă prin
care a fost respinsă cererea de preschimbare
a termenului. Inadmisibilitate.................................................. 462
151. Contestaţie în anulare întemeiată pe prevederile
art. 318 C. proc. civ. Omisiunea instanţei de a
se pronunţa asupra unei chestiuni de ordin
procedural, pusă în discuţia părţilor din oficiu.
Inadmisibilitatea asimilării acestui caz cu ipoteza
omisiunii instanţei de control judiciar de a cerceta
vreunul dintre motivele de modificare sau de casare
ridicate de părţi în cererile de recurs formulate ....................... 463
152. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Condiţia de
„parte” din perspectiva jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului .............................................. 466
Capitolul al IV-lea. Secţia pentru litigii de muncă
şi asigurări sociale .................................................................................... 470
Secţiunea 1. Executarea, modificarea şi încetarea
contractului individual de muncă ........................................................ 470
Cuprins XVII
153. Modificarea unilaterală a funcţiei de
conducere. Semnificaţia desfăşurării activităţi
specifice funcţiei de execuţie .................................................. 470
154. Durata concediului de odihnă. Modificarea
unilaterală a contractului, fără consimţământul
salariatului, chiar dacă actul adiţional a fost
înscris în carnetul de muncă .................................................... 472
155. Reducere salarială de 25% în temeiul Legii
nr. 118/2010 pentru personalul contractual.
Modificare unilaterală a salariului. Natura
juridică a contractului de muncă ............................................. 475
156. Dovada cuantumului salariului lunar ...................................... 482
157. Încetarea de drept a contractului individual
de muncă încheiat pe durată determinată,
prin ajungerea la termen .......................................................... 484
158. Modul de comunicare a deciziei de concediere.
Angajări efectuate ulterior concedierii .................................... 487
159. Obligativitatea inserării termenului de preaviz
în decizia de concediere .......................................................... 491
160. Efectele demisiei ..................................................................... 493
161. Concediere pentru necorespundere profesională,
în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit. d) C. muncii.
Condiţii ................................................................................... 494
162. Concediere nelegală sau netemeinică. Obligarea
angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul .................. 498
163. Calitate procesuală activă în cererea privind
obligarea angajatorului la plata contribuţiilor
de asigurări sociale .................................................................. 501
164. Calitate procesuală pasivă în conflictele de muncă
cu privire la executarea şi încetarea contractului i
ndividual de muncă. Angajator desfiinţat ca urmare
a divizării şi preluării activităţii de două sau
mai multe entităţi existente ori care iau astfel fiinţă ................ 503
165. Interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii .............. 506
Secţiunea 2-a. Răspunderea patrimonială şi răspunderea disciplinară .... 508
166. Răspundere patrimonială. Medic rezident al cărui
contract individual de muncă a încetat înainte de
obţinerea specialităţii .............................................................. 508
167. Răspundere disciplinară. Nerespectarea de către
angajat a obligaţiilor privind sănătatea şi
securitatea în muncă ................................................................ 512
Secţiunea 3-a. Interpretarea şi aplicarea contractelor
colective de muncă ................................................................................ 515
XVIII Culegere de practică judiciară pe anul 2011
168. Clauzele contractului colectiv de muncă. Salariaţi
ai instituţiilor publice. Aplicabilitate ....................................... 515
169. Efectele contractului colectiv de muncă unic la
nivel de ramură asupra angajatorului care nu a
semnat contractul, nefiind nominalizat în anexă ..................... 518
170. Interpretarea clauzelor contractului colectiv de
muncă la nivel de unitate. Inadmisibilitatea
modificării clauzelor ............................................................... 520
171. Obligativitatea acordării drepturilor
reglementate de contractele colective de muncă
personalului din unităţile bugetare. Premiul lunar
de 2% fondat pe contractul colectiv de muncă
la nivel de unitate sanitară ....................................................... 523
Secţiunea a 4-a. Recunoaşterea retroactivă a grupei de
muncă sau a condiţiilor speciale de muncă ......................................... 527
172. Încadrarea activităţii desfăşurate până la data de
1 aprilie 2001 în grupa I de muncă, conform Ordinului
nr. 50/1990, iar a celei ulterioare în condiţii speciale,
conform Legii nr. 226/2006 .................................................... 527
173. Calitate procesuală în cererea de recunoaştere
a grupei de muncă ................................................................... 531
Secţiunea a 5-a. Dreptul la un proces echitabil,
garanţii procesuale ............................................................................... 533
174. Nesocotirea art. 6 din Convenţia europeană
a drepturilor omului ................................................................ 533
175. Dreptul la un proces echitabil din perspectiva
modului de evaluarea a probelor administrate
în cauză de judecătorii fondului .............................................. 535
Secţiunea a 6-a. Asigurări sociale ........................................................... 539
176. Stagiul complet de cotizare pentru persoanele
care au lucrat, total sau parţial, în condiţii
deosebite de muncă ................................................................. 539
177. Sporurile ce se iau în calcul la determinarea
punctajelor anuale. Diferenţa dintre orele
suplimentare şi lucrul sistematic peste programul
normal de lucru ....................................................................... 542
178. Stagiul de cotizare în sistemul public. Constituire .................. 545
179. Interdicţia cumulării pensiei de invaliditate
de gradul II cu indemnizaţia pentru concediu paternal ............ 547
180. Stagiu de cotizare. Persoane asigurate care
au realizat un stagiu de cotizare în condiţii
de handicap preexistent calităţii de asigurat,
pensionate în temeiul Legii nr. 3/1977 .................................... 549
181. Natura juridică a indemnizaţiei de creştere
a copilului. Competenţă materială ........................................... 551


Titlu: Curtea de Apel Iasi - Culegere de practica judiciara pe anul 2011
Subtitlu: in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
Autori: Curtea de Apel Iasi
Editura: Hamangiu
Pagini: 576
Data aparititei: 28 Decembrie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-924-2

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.0157 sec