Cooperarea judiciară internațională și europeană în materie penală

Cooperarea judiciară internațională și europeană în materie penală
Preț: 85,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2009
Pagini: 646

DESCRIERE

Cooperarea judiciară internațională și europeană în materie penală își propune să ofere cititorului esențialul a ceea ce sperăm ca în viitor să fie și o disciplină de studiu în Facultățile de Drept din România, lăsând acestuia plăcerea de a descoperi mai mult din "tainele" acestui domeniu, nu doar prin studiul doctrinei de specialitate, ci și prin consultarea nemijlocită a textelor instrumentelor juridice internaționale, a rapoartelor explicative ale acestora, precum și a declarațiilor sau rezervelor unor state la convențiile multilaterale la care sunt parte, utilizând în acest scop (și) sursele electronice indicate de noi.


CUPRINS
Lista abrevierilor .................................................................................................17
Cuvânt înainte .................................................................................................. 19
PARTEA ÎNTÂI. Cooperare judiciară internaţională în
materie penală ...........................................................21
CAPITOLUL I. Extrădarea ............................................................................... 21
Secţiunea I. Scurtă privire istorică ....................................................21
Secţiunea a II-a. Noţiunea juridică a extrădării .......................................23
§1. Defi niţie. Deosebirea faţă de alte măsuri. Frauda la
extrădare..................................................................................................23
§2. Clasifi cări .................................................................................................26
Secţiunea a III-a. Extrădarea – formă de cooperare
internaţională bazată pe suveranitatea statelor ..........27
§1. Extrădarea în dreptul internaţional public .......................................... 27
1. Extrădarea – act de suveranitate al statului .......................................... 27
2. Consecinţele trăsăturii extrădării de a fi o prerogativă a
suveranităţii statului .................................................................................. 27
§2. Procedura de extrădare .........................................................................34
1. Consideraţiuni generale .............................................................................34
2. Procedura extrădării în legislaţia română în vigoare ...........................35
§3. Extrădarea în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului .....................................................................................................39
Secţiunea a IV-a. Condiţiile extrădării în lumina dreptului
internaţional şi a dreptului român ............................... 40
§1. Condiţii privitoare la infracţiune .......................................................... 41
1. Condiţii privind gravitatea infracţiunii sau a pedepsei ........................ 41
2. Dubla incriminare ........................................................................................43
3. Fapta să nu fi e prescrisă .............................................................................43
8
Cooperare judiciară internaţională şi europeană în materie penală
4. Infracţiunea să nu fi e una politică sau conexă unei
infracţiuni politice sau motivată pe considerente de rasă,
de religie, de sex, de naţionalitate, de limbă, de opinii
politice sau ideologice sau de apartenenţă la un grup social. ...........43
§2. Condiţii privind persoana extrădabilă .................................................44
§3. Condiţii privind urmărirea penală, judecata sau executarea
pedepsei ...................................................................................................45
§4. Condiţii privind cererea de extrădare ..................................................45
Secţiunea a V-a. Condiţia dublei incriminări în materia
extrădării şi evoluţia în timp a acesteia ........................ 46
Secţiunea a VI-a. Analiza convenţiilor multilaterale de extrădare
sau conţinând dispoziţii privind extrădarea la
care România este parte .............................................. 48
1. Convenţia europeană de extrădare, adoptată la Paris la 13
decembrie 1957 şi Protocoalele sale adiţionale, adoptate
la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978..................48
1. Introducere ...................................................................................................48
2. Analiza principalelor dispoziţii ale Convenţiei .......................................49
3. Primul Protocol adiţional din 15 octombrie 1975................................. 55
4. Al doilea Protocol adiţional din 17 martie 1978 ................................... 57
2. Alte convenţii multilaterale cu dispoziţii în materie de
extrădare la care România este parte .................................................59
Secţiunea a VII-a. Analiza tratatelor bilaterale de extrădare
încheiate de România ................................................... 60
CAPITOLUL II. Transferul de proceduri în materie penală .........................64
Secţiunea I. Noţiune. Defi niţie. Reglementare ............................... 64
Secţiunea a II-a. Aut dedere, aut judicare ............................................... 65
Secţiunea a III-a. Principalele convenţii internaţionale conţinând
dispoziţii privind transferul de proceduri în
materie penală ............................................................. 66
1. Convenţia europeană privind transferul de proceduri în
materie penală ........................................................................................66
2. Alte instrumente juridice internaţionale în materia transferului
de proceduri ...............................................................................71
Secţiunea a IV-a. Cadrul juridic intern ......................................................72
9
Cuprins
CAPITOLUL III. Asistenţa judiciară internaţionalăîn materie
penală ...................................................................................... 76
Secţiunea I. Noţiune. Defi niţie. Reglementare ................................76
Secţiunea a II-a. Principalele forme de asistenţă judiciară
internaţională în materie penală ..................................77
1. Comunicarea sau notifi carea actelor de procedură .......................... 77
2. Comisia rogatorie internaţională ......................................................... 78
Secţiunea a III-a. Convenţii multilaterale în domeniul asistenţei
judiciare internaţionale în materie penală la
care România este parte .............................................. 80
1. Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie
penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959 şi Protocoalele sale
adiţionale .................................................................................................80
1. Prezentare generală a Convenţiei ............................................................80
2. Analiza principalelor prevederi ale Convenţiei ......................................80
2. Alte convenţii multilaterale cu dispoziţii în domeniul
asistenţei judiciare în materie penală .................................................92
1. Convenţii cu vocaţie universală adoptate sun egida
Organizaţiei Naţiunilor Unite ...................................................................92
2. Convenţii ale Consiliului Europei .............................................................93
Secţiunea a IV-a. Tratate bilaterale de asistenţă judiciară
internaţională în materie penală încheiate de
România ....................................................................... 94
CAPITOLUL IV. Recunoaşterea hotărârilor penale .......................................95
Secţiunea I. Convenţia europeană privind valoarea
internaţională a hotărârilor represive ......................... 95
§1. Executarea hotărârilor străine .............................................................95
§2. Efectele internaţionale ale hotărârilor penale europene.................98
Secţiunea a II-a. Reglementarea în legea română a
recunoaşterii şi executării hotărârilor penale străine .. 99
CAPITOLUL V. Transferarea persoanelor condamnate ............................ 101
Secţiunea I. Noţiune. Defi niţie. Reglementare .............................. 101
Secţiunea a II-a. Convenţia Consiliului Europei asupra
transferării persoanelor condamnate, adoptată
la Strasbourg la 21 martie 1983 şi Protocolul
său adiţional din 18 decembrie 1997 ........................... 101
1. Consideraţii generale ........................................................................... 101
10
Cooperare judiciară internaţională şi europeană în materie penală
2. Analiza principalelor articole ale Convenţiei ...................................102
3. Protocolul adiţional din 18 decembrie 1997 .................................... 107
Secţiunea a III-a. Tratate bilaterale încheiate de România în
materia transferării persoanelor condamnate ...........109
Secţiunea a IV-a. Cadrul juridic intern privind transferarea
persoanelor condamnate ............................................ 110
PARTEA A DOUA. Cooperarea judiciară în materie penală
între statele membre ale Uniunii Europene ... 111
CAPITOLUL I. Sediul materiei. Argumente pentru defi nirea unui
drept european penal ...........................................................111
CAPITOLUL II. Principalele instrumente juridice ale Uniunii
Europene privind cooperarea judiciară în materie
penală. Conturarea unui drept european penal şi
armonizarea dreptului penal european ............................. 116
Secţiunea I. Consideraţii generale. Scurt istoric ............................ 116
Secţiunea a II-a. Instrumente în materia extrădării şi predării
infractorilor ................................................................ 118
Subsecţiunea 1. Convenţiile de extrădare din 1995 şi 1996 ............ 118
Subsecţiunea a 2-a. Mandatul european de arestare ............................123
§1. Introducere ............................................................................................123
§2. Noţiune ................................................................................................... 125
§3. Procedura de predare în baza unui mandat european
de arestare. Asemănări şi deosebiri faţă de procedura
„clasică” de extrădare ..........................................................................126
1. Eliminarea etapei administrative şi a oricărei posibilităţi de
infl uenţă a factorului politic ................................................................... 126
2. Condiţiile predării şi regulile de procedură .......................................... 126
4. Implicaţii constituţionale: analiză comparativă a situaţiei din
Germania, Polonia şi România ............................................................128
§5. Mandatul european de arestare şi drepturile omului .....................138
11
Cuprins
§6. Aplicarea în timp şi în spaţiu a Deciziei-cadru privind
mandatul european de arestare. Decizia nr. C-296/08 din
12 august 2008 a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene .....140
1. Aplicarea în timp .......................................................................................140
2. Aplicarea în spaţiu ....................................................................................144
§7. Transpunerea Deciziei-cadru privind mandatul european
de arestare în dreptul român ..............................................................145
Secţiunea a III-a. Instrumente juridice în materia asistenţei
judiciare ......................................................................153
Subsecţiunea 1. Convenţia privind asistenţa judiciară
reciprocă în materie penală între statele
membre ale Uniunii Europene din 29
mai 2000 şi Protocolul adiţional din 16
octombrie 2001 .....................................................153
§1. Aspecte introductive ........................................................................ 153
§2. Analiza principalelor prevederi ale Convenţiei din
29 mai 2000 ..........................................................................................154
1. Caracteristici esenţiale ............................................................................. 154
2. Principalele „inovaţii” aduse de Convenţia din 29 mai 2000
faţă de Convenţia Consiliului Europei ................................................... 155
3. Protecţia datelor cu caracter personal ................................................. 162
§3. Analiza completărilor aduse prin Protocolul din
16 octombrie 2001 ...............................................................................162
1. Privire de ansamblu .................................................................................. 162
2. Asistenţa penală în materie bancară.....................................................163
3. Despre condiţiile diferite de executare a asistenţei în
funcţie de tipul de întrebări ....................................................................164
4. Dispoziţii generale vizând facilitarea asistenţei ..................................166
§4. Declaraţiile României în aplicarea Convenţiei şi a
Protocolului ...........................................................................................168
Subsecţiunea a 2-a. Instrumente juridice bazate pe principiul
recunoaşterii reciproce ........................................ 169
§1. Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003
privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de
indisponibilizare a bunurilor sau a probelor .....................................169
§2. Decizia-cadru a Consiliului 2005/214/JAI din 24 februarie
2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce
pedepselor pecuniare (amenzi) ......................................................... 175
12
Cooperare judiciară internaţională şi europeană în materie penală
§3. Decizia-cadru a Consiliului nr. 2006/783/JAI din
6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului
recunoaşterii reciproce ordinelor de confi scare .............................. 177
Secţiunea a IV-a. Instrumente juridice care vizează apropierea
legislaţiilor penale din statele membre ......................179
§1. Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/475/JAI din 13 iunie
2002 privind combaterea terorismului ............................................. 179
§2. Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie
2004 de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele
constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în
domeniul trafi cului ilicit de droguri ...................................................180
§3. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003
privind combaterea corupţiei în sectorul privat ..............................183
§4. Decizia-cadru a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere
a fraudei şi a falsifi cării mijloacelor de plată, altele decât
numerarul (2001/413/JAI) .................................................................185
§5. Decizia-cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind
spălarea, identifi carea, urmărirea, indisponibilizarea,
sechestrarea şi confi scarea instrumentelor şi produselor
infracţiunii (2001/500/JAI) ................................................................ 187
§6. Decizia-cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind
combaterea trafi cului de persoane (2002/629/JAI) ......................188
§7. Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie
2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a
pornografi ei infantile ...............................................................................190
CAPITOLUL III. Cadrul instituţional privind cooperarea judiciară
în materie penală în Uniunea Europene ............................193
CAPITOLUL IV. Perspectivele dezvoltării cooperării judiciare în
materie penală între statele membre ale Uniunii
Europene ............................................................................... 197
Secţiunea I. „Tratatul de la Lisabona” – şansa unui nou
început pentru cooperarea judiciară în materie
penală între statele membre ale Uniunii Europene ....197
Secţiunea a II-a. Câteva dintre cele mai importante instrumente
juridice afl ate în diferite faze de negociere în
cadrul instituţiilor Uniunii Europene .......................... 202
13
Cuprins
PARTEA A TREIA Instrumente juridice internaţionale
şi europene fundamentale pentru
cooperarea judiciară în materie penală.
Texte adnotate ..................................................205
CAPITOLUL I. Instrumente juridice privind extrădarea ...........................205
§1. Instrumente ale Consiliului Europei ..................................................205
1. Convenţia europeană de extrădare (Paris, 13 decembrie
1957) ...........................................................................................................205
2. Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare
(Strasbourg, 15 octombrie 1975) ..........................................................220
3. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de
extrădare (Strasbourg, 17 martie 1978) ...............................................226
§2. Instrumente ale Uniunii Europene .....................................................232
1. Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare şi procedurile de predare
între statele membre (2002/584/JAI) .................................................232
2. Convenţie elaborată în temeiul art. K.3 din Tratatul privind
Uniunea Europeană, privind procedura simplifi cată de
extrădare între statele membre ale Uniunii Europene ...................... 261
3. Convenţia adoptată în baza Articolului K.3 din Tratatul
privind Uniunea Europeană, cu privire la extrădarea între
statele membre ale Uniunii Europene ..................................................269
CAPITOLUL II. Instrumente privind asistenţa judiciară
internaţională în materie penală în sens larg ..................282
§1. Instrumente ale Consiliului Europei ..................................................282
1. Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie
penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959) ....................................................282
2. Protocol adiţional la Convenţia Europeană de asistenţă
judiciară în materie penală (Strasbourg, 17 martie 1978) ...............296
3. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană
de asistenţă judiciară în materie penală, Strasbourg, 8
noiembrie 2001 ........................................................................................ 303
4. Convenţia europeană privind transferul de proceduri în
materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972....................326
5. Convenţia europeană privind valoarea internaţională a
hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970 .................. 346
6. Convenţia europeană asupra transferării persoanelor
condamnate (Strasbourg, 21 martie 1983) ........................................373
14
Cooperare judiciară internaţională şi europeană în materie penală
7. Protocol adiţional la Convenţia europeană asupra transferării
persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18
decembrie 1997....................................................................................................387
§2. Instrumente ale Uniunii Europene .................................................... 393
1. Invenţie adoptată de Consiliu în conformitate cu art. 34
din Tratatul Uniunii Europene, privind asistenţa judiciară
reciprocă în materie penală între Statele Membre ale
Uniunii Europene .......................................................................................393
2. PROTOCOL la Convenţia cu privire la asistenţă judiciară
reciprocă în materie penală între statele membre ale
Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul art. 34
din Tratatul privind Uniunea Europeană ...............................................433
3. Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003
privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de
indisponibilizare a bunurilor sau a probelor ........................................442
4. Decizia-cadru a Consiliului 2005/214/JAI din 24 februarie
2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce
sancţiunilor pecuniare ............................................................................. 458
5. Decizia-cadru a Consiliului 2006/783/JAI din 6 octombrie
2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce
ordinelor de confi scare ............................................................................476
CAPITOLUL III. Instrumente multilaterale ce conţin prevederi
privind diferite forme de cooperare judiciară în
materie penală .....................................................................503
§1. Instrumente ale Consiliului Europei ................................................. 503
1. Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului
(Strasbourg, 27 ianuarie 1977) ..............................................................503
2. Convenţia europeană privind spălarea, descoperirea,
sechestrarea şi confi scarea produselor infracţiunii,
Strasbourg, 8 noiembrie 1990 ................................................................ 512
3. Convenţia penală privind corupţia, Strasbourg,
27 ianuarie 1999 ........................................................................................528
4. Convenţia privind criminalitatea informatică, Budapesta,
23 noiembrie 2001 ...................................................................................534
5. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea
terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 ............................547
6. Convenţia Consiliului Europei privind spălarea,
descoperirea, sechestrarea şi confi scarea produselor
infracţiunii şi fi nanţarea terorismului, adoptată
la Varşovia la 16 mai 2005 ......................................................................555
15
Cuprins
7. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva
trafi cului de fi inţe umane, deschisă spre semnare şi
semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005............................... 574
§2 Instrumente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite ...............................578
1. Convenţia internaţională privind reprimarea fi nanţării
terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999 ................578
2. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie
2000 ............................................................................................................589
3. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la
New York la 31 octombrie 2003 ........................................................... 608
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.020 sec