Contractul de vanzare-cumparare de actiuni

Contractul de vanzare-cumparare de actiuni
Preț: 99,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 552
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Data aparitiei: 31 Ian 2012
Nr pagini : 552

Economia de piaţă are doi piloni fundamentali: creditul şi piaţa de capital. De esenţa sa este însă piaţa de capital, întrucât creditul există în orice formă de organizare umană


Funcţionarea pieţelor financiare trebuie să vizeze realizarea unui interes public. Ignorarea acestui deziderat, prezenţa mult prea diluată a dreptului pe pieţele de capital a reprezentat, la sfârşitul anului 2007, o cauză centrală a declanşării crizei financiare globale.

De aceea, un examen ştiinţific al tranzacţiei bursiere, al actului translativ de proprietate care transferă în zilele noastre cele mai mari valori, realizat în cadrul unei ample lucrări, reprezintă un demers necesar. Propunerile de lege ferenda care rezultă în urma acestei analize nu sunt decât expresia firească a unei duble necesităţi: aceea de creştere a încrederii investitorilor în piaţa de capital din România prin introducerea unor norme clare, facil de pus în aplicare şi aceea de integrare a dreptului pieţei de capital în sistemul de drept român, parte la rândul lui a arhitecturii juridice a Uniunii Europene.Cuprins
Abrevieri ..........................................................................................................XXIII
Cuvânt-înainte...................................................................................................XXV
Titlul I. Acţiunea. Noţiune, natură şi caractere juridice ........................................ 1
Capitolul I. Noţiunea şi rolul economic .................................................................. 1
Secţiunea 1. Noţiunea ......................................................................................... 1
Secţiunea a 2-a. Rolul economic ........................................................................ 2
Capitolul II. Natura juridică a acţiunilor ................................................................. 4
Secţiunea 1. Premise conceptuale....................................................................... 4
Secţiunea a 2-a. Necesitatea unei distincţii între bunurile corporale şi cele
incorporale.......................................................................................................... 4
Secţiunea a 3-a. Determinarea naturii juridice acţiunilor ................................... 6
3.1. Acţiunea este un bun mobil..................................................................... 6
3.2. Natura juridică a acţiunilor emise în formă materială ............................. 7
3.2.1. Argumente în sprijinul tezei caracterului juridic de bun corporal al
acţiunilor emise în formă materială. Problema încorporării
dreptului în titlu ......................................................................................... 7
3.2.2. Argumente în sprijinul tezei caracterului juridic de bun incorporal
al acţiunilor emise în formă materială ....................................................... 9
3.2.3. Soluţia franceză ............................................................................. 11
3.2.4. Natura juridică a acţiunilor nominative emise în formă
materială .................................................................................................. 11
3.2.5. Natura juridică a acţiunilor la purtător........................................... 12
3.3. Determinarea naturii juridice a acţiunilor dematerializate .................... 14
Capitolul III. Caracterele juridice ale acţiunii ....................................................... 19
Secţiunea 1. Acţiunile sunt titluri de valoare.................................................... 19
Secţiunea a 2-a. Acţiunile reprezintă un fragment din capitalul social al
societăţii comerciale emitente........................................................................... 21
Secţiunea a 3-a. Acţiunile unui emitent au o valoare egală .............................. 22
Secţiunea a 4-a. Negociabilitatea acţiunilor ..................................................... 23
4.1. Aspecte cu caracter general privind negociabilitatea acţiunilor............ 23
4.2. Libera negociabilitate a acţiunilor admise la tranzacţionare
pe o piaţă reglementată................................................................................. 27
4.3. Restricţii ale liberei negociabilităţi........................................................ 28
4.4. Criterii legale de stabilire a liberei negociabilităţi ................................ 30
4.5. Legătura dintre negociabilitate şi lichiditate ......................................... 31
Secţiunea a 5-a. Acţiunile sunt bunuri fungibile determinate generic .............. 31
5.1. Aspecte generale privind caracterul de bunuri de gen fungibile ........... 31
VI Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
5.2. Regimul juridic aplicabil transmiterii dreptului de proprietate din
perspectiva caracterului fungibil şi de bunuri de gen al acţiunilor............... 32
5.3. Ordinea în care se vând acţiunile .......................................................... 36
Secţiunea a 6-a. Acţiunile sunt bunuri neconsumptibile................................... 37
Secţiunea a 7-a. Acţiunile sunt frugifere .......................................................... 38
Secţiunea a 8-a. Acţiunile sunt indivizibile ...................................................... 39
Secţiunea a 9-a. Acţiunile sunt sesizabile......................................................... 40
Secţiunea a 10-a. Acţiunile tranzacţionate pe piaţa de capital sunt valori
mobiliare........................................................................................................... 40
Capitolul IV. Clasificarea acţiunilor ..................................................................... 42
Secţiunea 1. Clasificarea în funcţie de modalitatea în care sunt emise............. 42
Secţiunea a 2-a. Clasificarea în funcţie de modul de identificare a titularului .....43
2.1. Acţiunile nominative............................................................................. 43
2.2. Acţiunile la purtător .............................................................................. 44
2.2.1. Aspecte cu caracter general privind acţiunile la purtător............... 44
2.2.2. Forma în care pot fi emise acţiunile la purtător ............................. 47
2.2.3. Soluţia din dreptul francez în privinţa formei în care sunt emise
acţiunile la purtător.................................................................................. 48
2.2.4. Pot fi admise la tranzacţionare într-un sistem multilateral de
tranzacţionare acţiunile la purtător?......................................................... 49
Secţiunea a 3-a. Clasificarea în funcţie de drepturile conferite ........................ 50
Secţiunea a 4-a. Clasificarea în funcţie de modul şi locul de transmitere al
dreptului de proprietate..................................................................................... 50
Titlul II. Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni .................................................................................................................. 52
Capitolul I. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni sau cesiune de creanţă?... 52
Secţiunea 1. Raportul juridic dintre acţionar şi societate.................................. 52
Secţiunea a 2-a. Analiză comparativă: vânzarea acţiunilor şi cesiunea de
creanţă............................................................................................................... 54
2.1. Asemănări şi deosebiri .......................................................................... 54
2.2. Acţiunea-obiect al dreptului de proprietate sau creanţă împotriva
emitentului?.................................................................................................. 54
2.2.1. Normele legale din dreptul român şi din dreptul francez............... 54
2.2.2. Argumente în sprijinul tezei cesiunii de creanţă............................ 55
2.2.3. Argumente în sprijinul tezei contractului de vânzare-cumpărare .. 57
Secţiunea a 3-a Acţiunea are natura unei creanţe sui-generis asupra
emitentului, putând face obiectul dreptului de proprietate ............................... 58
Secţiunea a 4-a. Aplicarea regimului juridic al contractului de vânzarecumpărare
......................................................................................................... 60
4.1. Asigurarea opozabilităţii faţă de terţi a înstrăinării acţiunilor se
realizează conform regulilor de publicitate din materia contractului de
vânzare-cumpărare ....................................................................................... 60
4.2. Valoarea patrimonială a dreptului transmis........................................... 61
4.3. Concluzii ............................................................................................... 62
Cuprins VII
Capitolul II. Definiţia contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni .................. 63
Secţiunea 1. Tranzacţia bursieră. Definiţie....................................................... 63
1.1. Definiţii enunţate în doctrină................................................................. 63
1.2. Definiţia propusă................................................................................... 64
1.3. Analiza elementelor definitorii ale tranzacţiei bursiere......................... 64
Secţiunea a 2-a. Definiţia contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
nelistate şi a contractului încheiat pe piaţa OTC .............................................. 66
Capitolul III. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare de
acţiuni.................................................................................................................... 66
Secţiunea 1. Caracterul juridic al contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
în funcţie de modul de formare......................................................................... 66
1.1. Caracterul consensual al contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni
nominative nelistate ..................................................................................... 66
1.2. Caracterul consensual al contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni
la purtător ..................................................................................................... 68
1.3. Caracterul solemn al contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni
tranzacţionate într-un sistem multilateral de tranzacţionare......................... 68
Secţiunea a 2-a. Caracterul sinalagmatic comutativ ......................................... 71
Secţiunea a 3-a. Caracterul de contract negociat .............................................. 74
3.1. Contractele încheiate prin negocieri bilaterale ...................................... 74
3.2. Contractele încheiate în cadrul unor sisteme multilaterale de
tranzacţionare ............................................................................................... 75
Secţiunea a 4-a. Alte caractere juridice ............................................................ 77
Titlul III. Părţile contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.
Raporturile juridice create ..................................................................................... 78
Capitolul I. Aspecte introductive. necesitatea identificării părţilor unei tranzacţii
bursiere.................................................................................................................. 78
Capitolul II. Elemente specifice privind părţile contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni ............................................................................................................... 79
Secţiunea 1. Părţile contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nelistate .... 79
Secţiunea a 2-a. Părţile contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
listate................................................................................................................. 80
Secţiunea a 3-a. Situaţii juridice în care beneficiarul real al efectelor
patrimoniale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni este o altă
persoană decât partea în numele căreia este încheiat........................................ 81
3.1. Trust contract. Contractul de fiducie..................................................... 81
3.2. Operaţiunile de tip nominee .................................................................. 83
3.3. Instrumente financiare derivate care dau dreptul la achiziţia de acţiuni
(certificatele de depozit)............................................................................... 85
3.4. Drept comparat referitor la identificarea beneficiarului real al efectelor
patrimoniale izvorând din raporturile juridice încheiate pe piaţa
de capital ...................................................................................................... 85
Secţiunea a 4-a. Părţile tranzacţiilor încheiate pe pieţele de negociere
tip OTC............................................................................................................. 86
VIII Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
Capitolul III. Intermediarii autorizaţi – persoane juridice implicate în încheierea
tranzacţiei bursiere ................................................................................................ 87
Secţiunea 1. Obligativitatea încheierii tranzacţiilor pe piaţa de capital prin
mandatar ........................................................................................................... 87
1.1. Temeiul de drept al obligativităţii încheierii prin mandatar
a tranzacţiilor pe piaţa de capital.................................................................. 87
1.2. Rolul intermediarilor pe piaţa de capital ............................................... 87
1.3. Aspecte privind monopolul prestării serviciilor de investiţii
financiare...................................................................................................... 88
Capitolul IV. Problema raporturilor juridice existente pe piaţa de capital între
subiectele de drept implicate în încheierea tranzacţiei bursiere şi în
producerea efectelor acesteia ................................................................................ 89
Secţiunea 1. Identificarea raporturilor juridice generate de încheierea unei
tranzacţii pe piaţa de capital ............................................................................. 89
Secţiunea a 2-a. Raporturile juridice dintre intermediarii autorizaţi care au
încheiat tranzacţia în temeiul ordinelor date de clienţii lor şi operatorul
de piaţă sau de sistem ....................................................................................... 90
Secţiunea a 3-a. Raporturile juridice dintre intermediarii autorizaţi şi clienţii
lor, pe de o parte şi depozitarul central (persoana juridică care efectuează
serviciile de compensare-decontare), pe de altă parte ...................................... 93
3.1. Raporturile juridice dintre intermediarul autorizat şi depozitarul
central........................................................................................................... 93
3.2. Raporturile juridice dintre investitor şi depozitarul central................... 96
3.3. Natura raporturilor juridice dintre deţinătorii de valori mobiliare şi
depozitarul central........................................................................................ 96
Secţiunea a 4-a. Analiza raportului părţi-terţi în cazul tranzacţiei bursiere...... 98
4.1. Propunerile din doctrina franceză privind reconfigurarea trinomului
părţi-terţi-succesori ...................................................................................... 98
4.2. Opiniile din doctrina română cu privire la sfera de incidenţă a
noţiunii de parte.......................................................................................... 101
4.3. Sfera de incidenţă a noţiunii de parte în tranzacţiile încheiate
pe piaţa de capital....................................................................................... 102
Capitolul V. Cazuri speciale în care una dintre părţile tranzacţiei este un
profesionist al pieţei ............................................................................................ 103
Secţiunea 1. Operatorul independent (internalizatorul sistematic) ................. 104
Secţiunea a 2-a. Formatorul de piaţă .............................................................. 106
2.1. Noţiunea de formator de piaţă (market maker) ................................... 106
2.2. Condiţii privind autorizarea. Drepturile şi obligaţiile intermediarilor
autorizaţi ca market maker pe piaţa reglementată operată de
Bursa de Valori Bucureşti .......................................................................... 108
2.3. Reguli de tranzacţionare...................................................................... 109
Capitolul VI. Problema existenţei unei răspunderi reciproce a investitorilor în
cazul contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate pe piaţa
de capital ............................................................................................................. 109
Secţiunea 1. Problema răspunderii în cazul tranzacţiilor bursiere efectuate în
cadrul unor sisteme multilaterale de tranzacţionare........................................ 109
Cuprins IX
Secţiunea a 2-a. Problema răspunderii în cazul tranzacţiilor încheiate
în sisteme bilaterale de tranzacţionare............................................................ 110
Secţiunea a 3-a. Problema răspunderii în cazul tranzacţiilor încheiate
în cadrul ofertelor publice............................................................................... 111
Titlul IV. Condiţii de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare de
acţiuni ..................................................................................................................... 112
Capitolul I. Încheierea contractului de servicii de investiţii financiare –
condiţie de validitate a tranzacţiei bursiere ......................................................... 112
Secţiunea 1. Intermediarii – noţiune şi rol...................................................... 112
1.1. Elemente definitorii ale instituţiei juridice a intermediarilor
de servicii financiare .................................................................................. 112
Secţiunea a 2-a. Natura, caracterele şi regimul juridic aplicabil
contractului de servicii de investiţii financiare ............................................... 113
2.1. Natura juridică..................................................................................... 113
2.2. Caracterele juridice ale contractului de servicii de investiţii
financiare.................................................................................................... 119
2.3. Regimul juridic aplicabil contractului de servicii de investiţii
financiare.................................................................................................... 119
Secţiunea a 3-a. Clienţi profesionali, clienţi de retail ..................................... 120
Secţiunea a 4-a. Obligaţiile firmei de investiţii-comisionar ........................... 122
4.1. Obligaţia de informare ........................................................................ 122
4.1.1. Reguli generale privind comunicarea informaţiilor către clienţii
S.S.I.F. ................................................................................................... 122
4.1.2. Furnizarea informaţiilor privind instrumentele financiare........... 125
4.1.3. Obligaţia de informare anterioară încheierii contractului ............ 126
4.1.4. Obligaţiile de informare ale firmei de investiţii după încheierea
contractului de brokeraj ......................................................................... 128
4.2. Obligaţia de verificare a identităţii clientului...................................... 130
4.3. Obligaţia generală a firmei de investiţii de executare a mandatului.... 130
4.4. Obligaţia de a executa ordinele în condiţiile cele mai favorabile
pentru client................................................................................................ 132
Secţiunea a 5-a. Obligaţiile clientului-investitor ............................................ 134
Secţiunea a 6-a. Clauzele obligatorii ale contractului de servicii de investiţii
financiare ........................................................................................................ 135
Secţiunea a 7-a. Contractul pentru tranzacţii în marjă.................................... 138
Secţiunea a 8-a. Contractul de servicii de investiţii financiare la distanţă...... 139
8.1. Conţinutul şi clauzele minime ale contractelor la distanţă încheiate
de S.S.I.F. cu investitorii............................................................................ 140
8.2. Exercitarea dreptului de reziliere unilaterală a contractului
la distanţă ................................................................................................... 142
Capitolul II. Consimţământul.............................................................................. 144
Secţiunea 1. Oferta de a contracta. Aspecte cu caracter general..................... 144
Secţiunea a 2-a. Ordinul de bursă ................................................................... 145
2.1. Noţiunea, natura juridică şi caracterele juridice ale ordinului
de bursă ...................................................................................................... 145
X Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
2.1.1. Noţiune ........................................................................................ 146
2.1.2. Natura juridică ale ordinului de bursă.......................................... 146
2.1.3. Caracterele juridice ale ordinului de bursă .................................. 149
2.2. Proba ordinului de bursă ..................................................................... 149
2.3. Regimul juridic aplicabil ordinelor de bursă. Consimţământul
intermediarului de a executa ordinul.......................................................... 150
2.4. Obligaţia legală de refuz a mandatului special – refuzul executării
ordinului ..................................................................................................... 151
2.4.1. Evoluţia reglementării privind refuzul executării ordinelor ........ 151
2.4.2. Situaţii în care intermediarul poate refuza mandatul special
de a încheia tranzacţii în contul investitorului-client............................. 152
2.5. Conţinutul ordinului de bursă.............................................................. 155
2.6. Tipurile ordinelor de bursă.................................................................. 156
2.6.1. Ordinul limită .............................................................................. 157
2.6.2. Ordinul la piaţă ............................................................................ 158
2.6.3. Ordinul fără preţ .......................................................................... 159
2.6.4. Ordinul Hidden ............................................................................ 159
2.6.5. Cotaţiile informative.................................................................... 160
2.6.6. Ordinele de tip „stop” .................................................................. 160
2.7. Termenul de valabilitate a ordinelor în sistemul de tranzacţionare..... 160
2.8. Prioritatea de introducere şi executare a ordinelor .............................. 162
2.9. Modificarea, retragerea, suspendarea şi reluarea ordinelor de bursă... 162
2.10. Ordinele trebuie executate în condiţiile cele mai favorabile
pentru client................................................................................................ 163
Secţiunea a 3-a. Acceptarea ofertei ................................................................ 164
Secţiunea a 4-a. Promisiunea bilaterală de a încheia o tranzacţie bursieră.
Antecontractul de vânzare-cumpărare de acţiuni tranzacţionate pe o piaţă
reglementată sau într-un sistem multifuncţional de tranzacţionare ................ 165
Secţiunea a 5-a. Restricţii convenţionale ale aplicării consensualismului
în cazul contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni nelistate..................... 166
5.1. Dreptul de preempţiune....................................................................... 166
5.2. Clauza de agrement ............................................................................. 168
Secţiunea a 6-a. Viciile de consimţământ în materia vânzării acţiunilor.......... 169
6.1. Eroarea ................................................................................................ 169
6.1.1. Eroarea asupra naturii contractului - error in negotio ................. 171
6.1.2. Eroarea asupra identităţii obiectului – error in substantiam........ 175
6.1.3. Eroarea asupra identităţii obiectului prestaţiei –
error in corpore ..................................................................................... 175
6.1.4. Eroarea asupra cuantumului preţului sau a numărului
instrumentelor financiare ....................................................................... 176
6.1.5. Eroarea cu privire la identitatea persoanei –
error in personam.................................................................................. 177
6.1.6. Corectarea erorilor tranzacţiilor efectuate pe piaţa reglementată
operată de Bursa de Valori Bucureşti .................................................... 178
6.2. Dolul.................................................................................................... 178
6.2.1. Dolul şi manipularea pieţei de capital.......................................... 180
Cuprins XI
6.2.2. Manipularea pieţei de capital – formă a dolului .......................... 182
6.2.3. Dolul şi tranzacţionarea în baza informaţiilor privilegiate .......... 183
6.2.4. Tranzacţionarea în baza informaţiilor privilegiate o formă
specifică a dolului prin reticenţă............................................................ 185
6.2.5. Dolul sub forma practicii ilicite de front running........................ 186
6.3. Leziunea .............................................................................................. 190
Capitolul III. Capacitatea de a încheia contractul de vânzare-cumpărare
de instrumente financiare .................................................................................... 191
Secţiunea 1. Incapacităţi izvorând din dreptul comun.................................... 191
1.1. Incapacităţi care vizează contractul de vânzare-cumpărare în general.
Particularităţi privind vânzarea de acţiuni.................................................. 191
1.1.1. Transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare
de pe numele unuia dintre soţi pe numele amândurora, ca deţinători
în comun de acţiuni ................................................................................. 192
1.1.2. Interdicţia aplicabilă mandatarilor de a cumpăra bunurile pe care
sunt împuterniciţi să le vândă ................................................................ 192
1.2. Incapacităţi care vizează numai vânzarea anumitor bunuri mobile..... 193
1.2.1. Încheierea de tranzacţii pe piaţa de capital de către tutore
în numele minorului............................................................................... 193
1.2.2. Încheierea de privind acţiunile care sunt bunuri comune
de către un soţ fără acordul celuilalt soţ ................................................ 193
Secţiunea a 2-a. Incapacităţi rezultate din norme speciale ............................. 194
2.1. Incapacitatea prevăzută de art. 103 şi 1031 din Legea nr. 31/1990 ..... 194
2.2. Incapacitatea prevăzută de art. 7 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 297/2004..................................................................................... 194
2.3. Incapacităţile prevăzute de art. 101, 102 şi 116 din
Legea nr. 297/2004..................................................................................... 195
2.4. Incapacitatea specială izvorâtă din aplicarea art. 203 din
Legea nr. 297/2004..................................................................................... 198
2.5. Incapacitatea prevăzută de art. 245 din Legea nr. 297/2004 ............... 198
2.6. Incapacitatea prevăzută de art. 46 alin. (1) din Legea nr. 85/2006...... 198
2.7. Incapacitatea specială izvorâtă din art. 2861 din
Legea nr. 297/2004..................................................................................... 199
2.8. Incapacităţi izvorâte din legislaţia privatizării .................................... 200
Capitolul IV. Obiectul contractului. Lucrul vândut ............................................ 200
Secţiunea 1. Aspecte cu caracter general........................................................ 200
Secţiunea a 2-a. Trăsături generale ale condiţiilor obiectului
unui contract de vânzare-cumpărare de acţiuni .............................................. 201
2.1. Acţiunile să fie în circuitul civil.......................................................... 201
2.2. Acţiunile vândute să existe, să fie determinate, licite şi posibile ........ 201
2.3. Condiţia ca vânzătorul să fie proprietarul acţiunilor vândute.............. 202
Secţiunea a 3-a. Aplicarea principiului nemo plus iuris ad alium transferum
potest în cazul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ........................ 202
3.1 Inopozabilitatea excepţiilor .................................................................. 202
3.2. Principiul nemo plus iuris... în cazul vânzării acţiunilor emise
în formă materială ...................................................................................... 206
XII Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
3.3. Principiul nemo plus iuris… în cazul vânzării acţiunilor
dematerializate ........................................................................................... 208
3.3.1. Desfiinţarea titlului vânzătorului în cazul anulării hotărârii
adunării generale extraordinare prin care s-a aprobat majorarea
capitalului social sau în cazul pronunţării nulităţii societăţii................. 209
3.3.2. Caracteristici privind vânzările în lipsă ....................................... 211
3.3.3. Revânzarea acţiunilor înainte de transferul dreptului
de proprietate ......................................................................................... 212
3.4. Regula inaplicabilităţii principiului nemo plus iuris ad alium
transferum potest........................................................................................ 212
Secţiunea a 4-a. Condiţii speciale privind valabilitatea obiectului
tranzacţiei bursiere.......................................................................................... 213
4.1. Obiectul tranzacţiei trebuie să vizeze numai acţiuni admise la
tranzacţionare în cadrul sistemul respectiv de tranzacţionare .................... 214
4.2. Blocul de tranzacţionare...................................................................... 214
Capitolul V. Preţul .............................................................................................. 215
Secţiunea 1. Condiţii de drept comun privind preţul contractelor
de vânzare-cumpărare..................................................................................... 215
1.1. Noţiunea de preţ al tranzacţiei bursiere............................................... 215
1.2. Preţul trebuie să fie exprimat numai în bani, determinat,
sincer şi serios ............................................................................................ 215
1.2.1. Sinceritatea preţului ..................................................................... 215
1.2.2. Seriozitatea preţului ..................................................................... 216
Secţiunea a 2-a. Condiţiile speciale de validitate ale tranzacţiei bursiere
referitoare la preţ ............................................................................................ 218
2.1. Interdicţia dobândirii dreptului de proprietate asupra
acţiunilor cotate într-o şedinţă în care s-a atins variaţia maximă admisă.... 218
2.2.1. Preţul de referinţă ........................................................................ 218
2.1.2. Restricţii ale dreptului de dispoziţie generate de
existenţa variaţiei maxime de preţ ......................................................... 218
2.1.3. Variaţii maxime admise............................................................... 219
2.1.4. Excepţii de la regula variaţiei maxime de preţ............................. 219
2.2. Interdicţia referitoare la pasul de preţ.................................................. 220
Capitolul VI. Forma şi proba contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni..... 221
Secţiunea 1. Forma contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ................ 221
Secţiunea a 2-a. Proba contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni............ 221
2.1. Proba contractului care are ca obiect acţiuni nelistate......................... 221
2.2. Proba contractului de vânzare-cumpărare care are ca obiect
acţiuni dematerializate tranzacţionate într-un sistem multilateral de
tranzacţionare ............................................................................................. 222
2.3. Raportul dintre negotium şi instrumentum în cazul acţiunilor
dematerializate ........................................................................................... 224
2.4. Dematerializarea în legislaţia română ................................................. 226
Cuprins XIII
Titlul V. Momentul şi locul încheierii contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni ................................................................................................................ 228
Capitolul I. Momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni ............................................................................................................. 228
Secţiunea 1. Momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare
a acţiunilor nelistate........................................................................................ 228
Secţiunea a 2-a. Momentul încheierii tranzacţiei bursiere.............................. 230
Capitolul II. Locul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ..... 232
Secţiunea 1. Locul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
nelistate........................................................................................................... 232
Secţiunea a 2-a. Locul încheierii contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni listate .............................................................................................. 233
2.1. Aspecte cu caracter general................................................................. 233
2.2. Clasificarea pieţelor de instrumente financiare ................................... 233
2.2.1. În funcţie de momentul listării instrumentelor financiare
tranzacţionate......................................................................................... 233
2.2.2. În funcţie de nivelul de reglementare .......................................... 235
2.2.3. În funcţie de tipul ordinelor de tranzacţionare............................. 235
2.2.4. În funcţie de tipul sistemelor de tranzacţionare ........................... 236
2.3. Pieţele reglementate ............................................................................ 237
2.3.1. Noţiunea de piaţă reglementată.................................................... 237
2.3.2. Sfera de incidenţă a instituţiei juridice a pieţei reglementate ...... 238
2.3.3. Caracterele juridice ale pieţei reglementate................................. 240
2.3.4. Sistemul tehnico-informatic prin intermediul căruia se încheie
tranzacţiile pe piaţa reglementată .......................................................... 241
2.3.5. Condiţiile de acces la tranzacţionarea pe piaţa reglementată....... 242
2.3.6. Operatorul de piaţă-administrator al pieţei reglementate............. 242
2.3.7. Segmentele Bursei de Valori Bucureşti – principala piaţă
reglementată din România ..................................................................... 243
2.4. Sisteme alternative de tranzacţionare. Noţiune, aprobarea constituirii,
reguli de funcţionare .................................................................................. 250
2.4.1. Noţiune ........................................................................................ 250
2.4.2. Scopul creării sistemelor alternative de tranzacţionare................ 250
2.4.3. Aprobarea constituirii şi regulile de funcţionare ......................... 251
2.4.4. Condiţiile de funcţionare ale sistemului alternativ
de tranzacţionare.................................................................................... 251
2.5. Tranzacţiile încheiate în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor
multifuncţionale de tranzacţionare pe pieţe de tip OTC prin intermediul
internalizatorului sistematic ........................................................................ 254
2.5.1. Aspecte generale privind pieţele de tip OTC............................... 254
2.5.2. Descrierea pieţei operate de internalizatorul sistematic potrivit
normelor comunitare.............................................................................. 255
2.5.3. Regimul juridic aplicabil în România pieţelor de tip OTC.......... 257
Secţiunea a 3-a. Reguli privind locul încheierii tranzacţiilor cu acţiuni
listate pe o piaţă de capital.............................................................................. 259
XIV Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
3.1. Încheierea tranzacţiilor exclusiv în sistemul de tranzacţionare în cadrul
căruia a fost admisă acţiunea respectivă la tranzacţionare ......................... 259
3.2. Tranzacţii exceptate............................................................................. 260
Titlul VI. Efectele contractului............................................................................. 262
Capitolul I. Aspecte cu caracter general privind efectele juridice produse de
tranzacţia bursieră ............................................................................................... 262
Capitolul II. Interpretarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
listate ................................................................................................................... 263
Capitolul III. Subiectele de drept care contribuie la producerea efectelor
juridice ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni admise
la tranzacţionare .................................................................................................. 267
Secţiunea 1. Intermediarul autorizat ............................................................... 267
Secţiunea a 2-a. Operatorul de piaţă/sistem.................................................... 268
Secţiunea a 3-a. Depozitarul central ............................................................... 270
Capitolul IV. Obligaţiile principale ale vânzătorului şi ale cumpărătorului........ 270
Secţiunea 1. Obligaţia de a transmite dreptul de proprietate asupra
acţiunilor......................................................................................................... 271
1.1. Obligaţia de transfer a dreptului de proprietate în cazul tranzacţiilor
propriu-zise cu acţiuni................................................................................ 271
1.2. Momentul transmiterii dreptului de proprietate şi a riscurilor asupra
acţiunilor listate.......................................................................................... 272
1.3. Drept comparat privind transmiterea dreptului de proprietate ............ 273
Secţiunea a 2-a. Există o obligaţie de predare a acţiunilor vândute?.............. 275
2.1. Posesia asupra bunurilor mobile incorporale ...................................... 275
2.2. Problema posesiei acţiunilor dematerializate ...................................... 275
2.3. Problema tradiţiunii în cazul darurilor manuale care au ca obiect
instrumente financiare dematerializate....................................................... 280
2.4. Tradiţiunea în cazul instrumentelor financiare dematerializate .......... 280
2.5 Argumente privind existenţa unei obligaţii de predare a acţiunilor
dematerializate - bunuri incorporale .......................................................... 282
Secţiunea a 3-a. Plata preţului ........................................................................ 284
3.1. Plata preţului în cazul tranzacţiilor propriu-zise ................................. 284
3.2. Reguli privind plata preţului în cazul cumpărării în marjă.................. 285
Secţiunea a 4-a. Procedura transferului dreptului de proprietate asupra
acţiunilor listate şi a plăţii preţului ................................................................. 287
4.1. Participanţii la sistemul de compensare-decontare şi participanţii
compensatori .............................................................................................. 287
4.2. Prevalidarea instrumentelor financiare şi transmiterea rapoartelor
de compensare-decontare ........................................................................... 288
4.3. Obiecţiile participanţilor cu privire la decontarea tranzacţiilor........... 289
4.4. Confirmarea rapoartelor de decontare................................................. 290
4.5. Corectarea tranzacţiilor neconfirmate ................................................. 291
4.6. Finalizarea decontării .......................................................................... 293
4.7. Garantarea decontării de către participanţii la sistemul
de compensare-decontare ........................................................................... 294
Cuprins XV
4.8. Corectarea erorilor înregistrate cu ocazia tranzacţionării pe piaţa
reglementată ............................................................................................... 295
Secţiunea a 5-a. Transferuri directe de proprietate ......................................... 297
Capitolul V. Obligaţiile de notificare ale părţilor................................................ 301
Secţiunea 1. Obligaţia de a informa emitentul, operatorul de piaţă
şi C.N.V.M. în cazul în care, în urma vânzării, nivelul deţinerilor atinge
sau scade sub un anumit nivel stabilit de normele legale ............................... 302
1.1. Reguli generale privind raportarea atingerii anumitor praguri
de deţinere .................................................................................................. 302
1.2. Categorii de voturi luate în calcul la stabilirea incidenţei obligaţiei
de raportare ................................................................................................ 302
1.3. Termenul de îndeplinire a obligaţiei de raportare a atingerii
pragurilor de deţinere ................................................................................. 303
1.4. Titularul obligaţiei de notificare.......................................................... 304
1.5. Excepţii de la obligaţia notificării atingerii anumitor praguri
de deţinere .................................................................................................. 305
1.5.1. Tranzacţiile efectuate în vederea compensării pe termen scurt,
ale custozilor şi cele efectuate de market makeri................................... 305
1.5.2. Tranzacţiile membrilor Sistemului European al
Băncilor Centrale (ESCB) în activitatea lor ca autorităţi monetare....... 305
1.5.3. Excepţia neconsolidării deţinerilor societăţii mamă a societăţii de
administrare a investiţiilor cu cele administrate de societatea de
administrare a investiţiilor ..................................................................... 306
1.5.4. Excepţia neconsolidării deţinerilor societăţii-mamă a unei
firme de investiţii cu cele administrate de firma de investiţii ................ 307
1.6. Prerogativele autorităţii pieţei de capital şi obligaţiile societăţii
emitente cu privire la îndeplinirea obligaţiei vânzătorului/cumpărătorului
de raportare ................................................................................................ 309
Secţiunea a 2-a. Obligaţia de a notifica tranzacţia C.N.V.M. şi emitentului
în cazul în care vânzătorul sau cumpărătorul este o persoană iniţiată ............ 309
Capitolul VI. Obligaţia de garanţie a vânzătorului.............................................. 311
Secţiunea 1. Garanţia pentru evicţiune ........................................................... 311
Secţiunea a 2-a. Garanţia pentru vicii............................................................. 313
Capitolul VII. Obligaţii de plată a comisioanelor şi taxelor................................ 317
Secţiunea 1. Obligaţiile de plată a cheltuielilor vânzării ................................ 318
Secţiunea a 2-a. Obligaţia de plată a taxei către Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare ...................................................................................... 320
Capitolul VIII. Efectele contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nelistate
(netranzacţionate într-un sistem multilateral de tranzacţionare) ......................... 321
Capitolul IX. Efectele contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
asupra dreptului la dividende .............................................................................. 323
Secţiunea 1. Efectele contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
asupra dreptului la dividende în cazul societăţilor nelistate ........................... 323
Secţiunea a 2-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni
asupra dreptului la dividende în cazul societăţilor listate ............................... 325
XVI Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
Capitolul X. Aspecte fiscale ce derivă din încheierea contractului de
vânzare-cumpărare de acţiuni.............................................................................. 326
Secţiunea 1. Aspecte fiscale în cazul contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni emise de societăţile închise ............................................................ 326
Secţiunea a 2-a. Aspecte fiscale în cazul contractului de vânzare-cumpărare
de acţiuni listate .............................................................................................. 326
Titlul VII. Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.......... 331
Capitolul I. Vânzările în lipsă ............................................................................. 331
Secţiunea 1. Noţiunea, rolul economic şi caracterele juridice ale vânzării
în lipsă ............................................................................................................ 331
1.1. Noţiunea vânzării în lipsă.................................................................... 331
1.2. Rolul economic ................................................................................... 332
1.3. Caracterele juridice ale vânzării în lipsă ............................................. 335
Secţiunea a 2-a. Cadrul juridic aplicabil vânzărilor în lipsă efectuate
pe pieţele financiare din România .................................................................. 336
2.1. Conţinutul raportului juridic dintre investitor şi intermediar în cazul
iniţierii unei vânzări în lipsă....................................................................... 336
2.2. Obligaţia vânzătorului care iniţiază o tranzacţie de vânzare în lipsă
de a încheia în prealabil un contract de împrumut de valori mobiliare ...... 337
2.3. Obligaţiile intermediarului şi ale operatorului de piaţă pe care se
realizează vânzările în lipsă........................................................................ 340
Secţiunea a 3-a. Practici ilicite pe piaţa de capital care implică realizarea
unor vânzări în lipsă ....................................................................................... 341
Secţiunea a 4-a. Orientări privind viitoarea reglementare din cadrul
legislaţiei Uniunii Europene a vânzărilor în lipsă........................................... 344
Capitolul II. Elemente specifice ale contractelor de vânzare-cumpărare
de acţiuni încheiate în cadrul operaţiunii de răscumpărare a propriilor acţiuni . 345
Secţiunea 1. Regimul juridic aplicabil............................................................ 345
Secţiunea a 2-a. Principiile care guvernează derularea programelor de
răscumpărare în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată ................................................................................................... 346
2.1. Principiul transparenţei ....................................................................... 346
2.2. Principiul limitării volumelor de acţiuni tranzacţionate în cadrul
unui program de răscumpărare................................................................... 346
Secţiunea a 3-a. Limitele principiului libertăţii contractuale în materia
răscumpărării propriilor acţiuni de către societatea emitentă ......................... 347
3.1. Condiţiile în care o societate poate dobândi propriile acţiuni ............. 347
3.2. Subscrierea acţiunilor de către o persoană care acţionează în nume
propriu, dar în contul societăţii emitente.................................................... 349
3.3. Obiectivele răscumpărării propriilor acţiuni de către o societate
admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată....................................... 349
3.4. Regimul juridic aplicabil subscrierii, deţinerii şi dobândirii de acţiuni
de către o societate controlată de societatea emitentă ................................ 350
3.5. Dobândirea acţiunilor „rambursabile”................................................. 352
Cuprins XVII
Secţiunea a 4-a. Modalitatea efectuării operaţiunii de răscumpărare
a propriilor acţiuni .......................................................................................... 353
4.1. Etapele operaţiunii de răscumpărare a propriilor acţiuni .................... 353
4.2. Reguli privind stabilirea preţului......................................................... 353
4.3. Reguli privind volumul acţiunilor ce fac obiectul operaţiunilor de
răscumpărare .............................................................................................. 354
Secţiunea a 5-a. Efectele juridice ale operaţiunii de răscumpărare
a propriilor acţiuni de către societatea emitentă ............................................. 354
5.1. Intrarea în patrimoniul societăţii emitente a propriilor acţiuni. Limitarea
drepturilor aferente acţiunilor răscumpărate .............................................. 354
5.2. Obligaţia de înstrăinare ....................................................................... 355
5.3. Obligaţiile de informare ...................................................................... 356
5.4. Obligaţia efectuării tuturor tranzacţiilor de răscumpărare a propriilor
acţiuni pe piaţa reglementată unde se află listate respectivele titluri ......... 357
5.5. Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul
programelor de răscumpărare a propriilor acţiuni nu sunt supuse
regimului juridic al abuzului de piaţă......................................................... 358
Secţiunea a 6-a. Fondurile din care se realizează răscumpărarea
acţiunilor proprii............................................................................................. 359
Secţiunea a 7-a. Situaţii specifice de răscumpărare a propriilor acţiuni ......... 360
7.1. Situaţiile prevăzute de art. 134 din Legea nr. 31/1990........................ 360
7.2. Situaţia prevăzută de art. 242 din Legea nr. 297/2004 ........................ 363
7.3. Situaţia prevăzută de dispoziţiile Dispunerii de Măsuri nr. 8/2006
emise de C.N.V.M...................................................................................... 365
Secţiunea a 8-a. Problema aplicării restricţiilor din
Regulamentul nr. 2273/2003 în afara pieţelor reglementate........................... 367
Secţiunea a 9-a. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor legale
în care pot fi răscumpărate propriile acţiuni de către societatea emitentă ...... 368
Capitolul III. Contractul de report....................................................................... 368
Secţiunea 1. Definiţie şi caractere juridice ..................................................... 369
Secţiunea a 2-a. Cauza contractului de report................................................. 370
Secţiunea a 3-a. Condiţiile de validitate ale contractului de report
de acţiuni ........................................................................................................ 371
Secţiunea a 4-a. Efectele juridice ale contractului de report........................... 372
Secţiunea a 5-a. Asemănări şi deosebiri cu alte operaţiuni juridice. Natura
juridică a contractului de report...................................................................... 372
5.1. Contractul de report şi vânzarea cu pact de răscumpărare .................. 373
5.2. Contractul de report şi vânzarea comercială propriu-zisă ................... 375
5.3. Contractul de report şi împrumutul garantat cu gaj............................. 376
5.4. Natura juridică a contractului de report............................................... 376
Capitolul IV. Vânzarea de drepturi litigioase şi retractul litigios în cazul
contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni..................................................... 377
Capitolul V. Ofertele publice – aspecte cu caracter general ............................... 381
Secţiunea 1. Oferta publică – noţiune şi caractere juridice............................. 382
1.1. Noţiune................................................................................................ 382
1.2. Caractere juridice ale instituţiei juridice a ofertei publice................... 382
XVIII Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
Secţiunea a 2-a. Condiţiile ofertei publice de valori mobiliare ...................... 383
2.1. Condiţiile de drept comun................................................................... 383
2.2. Condiţii specifice ................................................................................ 383
Secţiunea a 3-a. Categoriile de oferte publice ................................................ 384
Secţiunea a 4-a. Prospectului şi documentul de ofertă ................................... 385
4.1. Rolul prospectului/documentului de ofertă ......................................... 385
4.2. Procedura aprobării prospectului şi obligaţiile ofertantului ................ 387
4.3. Atribuţiile C.N.V.M. în cadrul procedurii de aprobare a unui
prospect/document de ofertă publică.......................................................... 388
4.4. Decizia de aprobare a prospectului/documentului de ofertă publică... 390
4.5. Nulitatea ofertelor publice derulate fără aprobarea
prospectului/documentului de ofertă.......................................................... 391
4.6. Nulitatea tranzacţiilor efectuate în baza unei oferte publice nule
şi restituirea prestaţiilor.............................................................................. 393
Secţiunea a 5-a. Publicitatea ofertelor publice................................................ 394
5.1. Anunţul de ofertă................................................................................. 394
5.2. Informarea publicului cu privire la prospectul/documentul
de ofertă...................................................................................................... 396
Secţiunea a 6-a. Desfăşurarea ofertelor publice.............................................. 396
6.1. Momentul la care oferta publică devine obligatorie............................ 396
6.2. Perioada de derulare a ofertei publice ................................................. 398
6.3. Derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului
de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem conform
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 3/2007.............................................................. 398
6.4. Reguli speciale privind derularea ofertelor publice
pe piaţa reglementată la vedere din România............................................. 401
6.5. Modificarea prospectului/documentului de ofertă............................... 401
Secţiunea a 7-a. Incidente care afectează derularea ofertei publice................ 403
7.1. Suspendarea ofertei publice şi suspendarea publicităţii
ofertei publice............................................................................................. 403
7.2. Revocarea deciziei de aprobare........................................................... 406
7.3. Anularea deciziei de aprobare ............................................................. 407
Secţiunea a 8-a. Răspunderea pentru nerespectarea dispoziţiilor legale
referitoare la oferta publică............................................................................. 408
8.1. Cauzele antrenării răspunderii............................................................. 408
8.2. Persoanele responsabile de încălcarea dispoziţiilor legale
referitoare la prospectul/documentul de ofertă publică .............................. 408
8.3. Răspunderea pentru informaţiile furnizate în rezumatul
prospectului................................................................................................ 409
8.4. Felurile răspunderii ............................................................................. 410
8.5. Acţiunea în justiţie .............................................................................. 410
Capitolul VI. Oferta publică de vânzare.............................................................. 412
Secţiunea 1. Categoriile ofertei publice de vânzare. Elemente definitorii...... 412
1.1. Clasificarea ofertelor publice de vânzare ............................................ 412
1.2. Elementele definitorii ale ofertelor publice de vânzare....................... 413
Cuprins XIX
Secţiunea a 2-a. Sfera de aplicare a prevederilor privind ofertele publice
de vânzare....................................................................................................... 414
Secţiunea a 3-a. Caractere juridice ale contractului de vânzare-cumpărare
încheiat ca urmare a subscrierii unei oferte publice de vânzare ..................... 415
Secţiunea a 4-a. Aspecte specifice fiecărei categorii de ofertă publică
de vânzare....................................................................................................... 416
4.1. Oferta publică primară iniţială ............................................................ 417
4.2. Oferta publică primară de vânzare propriu-zisă .................................. 420
4.3. Oferta publică secundară de vânzare................................................... 420
4.4. Oferta adresată investitorilor calificaţi ................................................ 420
Secţiunea a 5-a. Prospectul ofertei publice de vânzare................................... 423
5.1. Excepţii de la principiul obligativităţii prospectului de emisiune.
Prospectul simplificat................................................................................. 423
5.2. Condiţii formale, cu caracter general, de validitate ale prospectului
de ofertă publică......................................................................................... 424
5.3. Conţinutul prospectului ....................................................................... 425
5.4. Perioada de valabilitate a prospectului................................................ 427
5.5. Condiţii privind aprobarea prospectului de emisiune.......................... 428
5.6. Publicarea prospectului ....................................................................... 429
Secţiunea a 6-a. Autorizarea ofertei publice de vânzare................................. 430
Secţiunea a 7-a. Derularea ofertei publice ...................................................... 431
7.1. Modificarea informaţiilor din prospect. Condiţii privind
revocabilitatea subscrierilor ....................................................................... 431
7.2. Aspecte specifice privind intermediarul ofertelor publice de
vânzare de valori mobiliare. ....................................................................... 431
7.3. Finalizarea ofertei publice de vânzare................................................. 432
7.4. Drepturile de alocare ........................................................................... 433
Secţiunea a 8-a. Activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie .................. 434
Secţiunea a 9-a. Reguli speciale privind derularea ofertelor publice
de vânzare în cadrul procesului de privatizare................................................ 435
Secţiunea a 10-a. Ofertele publice transfrontaliere......................................... 436
10.1. Passportingul – oferta publică/admiterea la tranzacţionare fără
obligaţia aprobării unui prospect................................................................ 436
10.2. Competenţa de aprobare în cazul ofertelor publice de vânzare
transfrontaliere ........................................................................................... 437
10.3. Limba în care este redactat prospectul unei oferte publice
transfrontaliere ........................................................................................... 437
10.4. Constatarea nerespectării dispoziţiilor legale cu ocazia ofertelor
publice transfrontaliere............................................................................... 438
10.5. Cooperarea între autorităţile administrative competente................... 438
Capitolul VII. Oferta publică de cumpărare........................................................ 439
Secţiunea 1. Noţiunea, caractere juridice şi condiţii generale ale
ofertei publice de cumpărare .......................................................................... 439
1.1. Noţiunea de ofertă publică. Definiţia ofertei publice de cumpărare.... 439
1.2. Categoriile ofertei publice de cumpărare ............................................ 440
1.3. Aria de incidenţă a textelor legale privind ofertele de cumpărare....... 441
XX Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni
1.4. Elementele caracteristice ale ofertei publice de cumpărare................. 443
Secţiunea a 2-a. Principiile şi scopul normelor care conturează cadrul
juridic al ofertei publice de cumpărare ........................................................... 444
2.1. Principiile ofertelor publice de cumpărare .......................................... 444
2.2. Scopul normelor incidente ofertei publice de cumpărare.................... 445
Secţiunea a 3-a. Obiectul ofertei..................................................................... 446
3.1. Acţiunile.............................................................................................. 446
3.2. Preţul ofertei publice de cumpărare..................................................... 447
Secţiunea a 4-a. Aprobarea documentului de ofertă ....................................... 448
4.1. Documentaţia aferentă c

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.090 sec