Contractul de intretinere si de renta viagera Practica judiciara si reglementarea din Noul Cod civil

Contractul de intretinere si de renta viagera Practica judiciara si reglementarea din Noul Cod civil
Preț: 28,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 328
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 05.07.2011
328 pagini


Lucrarea cuprinde jurisprudenta relevanta in materia contractului de intretinere si a contractului de renta viagera, in paralel cu reglementarea din Noul Cod civil aplicabila incepand cu data de 1 octombrie 2011.

Sunt analizate probleme de actualitate ce vizeaza natura juridica si delimitarea fata de alte contracte, conditiile de validitate, executarea obligatiilor, transformarea intretinerii in renta, completate cu comentarii ce evidentiaza modificarile aduse de Noul Cod civil in domeniu, cum ar fi: reglementarea expresa a contractului de intretinere, care devine, astfel, contract numit; posibilitatea incheierii contractului de intretinere, respectiv de renta viagera si cu titlu gratuit; determinarea unor cauze exprese de nulitate pentru ambele conventii; posibilitatea stabilirii unei durate limitate pentru prestarea intretinerii; cerinta formei autentice a contractului de intretinere; intinderea obligatiei de intretinere; irevocabilitatea contractului de intretinere si a celui de renta viagera; stabilirea expresa a sanctiunii rezolutiunii pentru neexecutarea fara justificare a obligatiilor in cazul ambelor conventii; reglementarea unui caz special de revocare a contractului de intretinere.

Avand in vedere vidurile legislative existente in aceasta materie, tinand seama de aplicarea uneori neuniforma in practica judiciara a dispozitiilor legale, aceste modificari erau nu doar oportune, ci chiar necesare. Prezenta lucrare poate constitui astfel, pentru profesionistii dreptului, un instrument de lucru pragmatic si eficient, ce contribuie la o aplicare mai consecventa a legii.

Cuprins
Capitolul I. Contractul de întreţinere_________________________ 1
Secţiunea 1. Natură juridică. Delimitarea faţă de alte contracte _____ 1
1. Calificarea convenţiei. Distincţia faţă de contractul de
vânzare-cumpărare. Criterii. Raportarea prestaţiei parţiale în
bani la valoarea bunului. Necesitatea unei expertize
evaluatoare________________________________________ 1
2. Interpretarea contractului. Obligaţia principală a
dobânditorului. Plata preţului ________________________ 12
Secţiunea a 2-a. Validitatea contractului ______________________ 15
3. Lipsa riscului. Consecinţe asupra cauzei actului juridic ____ 15
4. Obligaţia legală şi obligaţia contractuală de întreţinere.
Diferenţiere. Cauză falsă şi ilicită _____________________ 20
5. Lipsa discernământului. Efectele asupra validităţii
actului __________________________________________ 23
6. Transmiterea unui imobil şi asumarea prestării întreţinerii
prin contracte separate. Voinţa reală a părţilor. Invocarea
nulităţii absolute. Încălcarea de către instanţă a
principiului disponibilităţii __________________________ 25
7. Contract de întreţinere încheiat exclusiv de fostul soţ.
Neefectuarea partajului. Încălcarea stării de devălmăşie.
Consecinţe _______________________________________ 32
Secţiunea a 3-a. Executarea obligaţiilor. Rezoluţiunea convenţiei ___ 39
8. Neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Sancţiune
aplicabilă în cazul contractului de întreţinere.
Distincţie între reziliere şi rezoluţiune__________________ 39
9. Acţiune în rezoluţiune. Valoarea litigiului.
Competenţa materială a instanţei sesizate _______________ 41
10. Calificarea juridică a acţiunii în rezoluţiune.
Capete de cerere care se exclud. Admisibilitate __________ 46
11. Neexecutarea obligaţiei de întreţinere. Punerea
în întârziere ______________________________________ 49
12. Condiţiile rezoluţiunii. Neexecutare suficient de
importantă. Aprecierea probelor ______________________ 54
13. Gravitatea neexecutării. Consecinţe în ceea ce priveşte
intervenţia rezoluţiunii______________________________ 63
Contractul de întreţinere XII şi de rentă viageră
14. Caracterul personal al întreţinerii. Executarea obligaţiei____ 70
15. Caracterul personal al obligaţiilor asumate. Plecarea
debitorilor în străinătate. Efecte_______________________ 72
16. Cuprinsul obligaţiei de întreţinere. Aprecierea instanţei
asupra rezoluţiunii. Plecarea creditorilor din imobilul
în care au locuit cu debitorii întreţinerii. Semnificaţie______ 74
17. Înţelesul noţiunii de întreţinere. Componentă
psihologică. Manifestări violente ale întreţinătorilor.
Aprecierea culpei creditorului ________________________ 77
18. Conţinutul obligaţiei de întreţinere. Factorul psihologic.
Sentiment de teamă, de incertitudine, creat beneficiarului
întreţinerii. Consecinţe asupra culpei contractuale ________ 79
19. Contract de întreţinere cu titlu oneros şi cu rezerva
dreptului de abitaţie. Calificare. Criterii. Sancţiunea aplicabilă
în caz de neexecutare. Conţinutul obligaţiei de întreţinere.
Obligaţia de ajutor şi supraveghere. Asigurarea condiţiilor
de locuit. Oportunitatea rezoluţiunii judiciare. Obiectul
probei___________________________________________ 88
20. Caracterul personal, succesiv şi cotidian al obligaţiei de
întreţinere. Nerespectare. Rezoluţiune__________________ 98
21. Continuitatea obligaţiei de întreţinere. Neîndeplinire.
Consecinţe. Restituirea valorii întreţinerii ______________ 113
22. Caracterul permanent, succesiv, al obligaţiei de întreţinere.
Neasigurarea nevoilor speciale ale creditorului.
Restituirea prestaţiilor. Lipsa unei cereri
reconvenţionale __________________________________ 118
23. Lipsa culpei pârâţilor întreţinători în neexecutarea temporară a
obligaţiei contractuale de întreţinere. Consecinţe juridice__ 120
24. Starea de boală a întreţinătorului. Lipsa vinovăţiei
contractuale _____________________________________ 122
25. Mod sporadic şi parţial de executare a întreţinerii.
Refuzul justificat al acceptării prestaţiilor ______________ 127
26. Culpa creditorului întreţinerii. Consecinţe______________ 129
27. Intenţia unilaterală a reclamanţilor creditori de a
desfiinţa contractul. Refuzul de a primi întreţinerea ______ 136
28. Refuzul nejustificat al creditorului de a primi
întreţinerea. Evacuarea debitorului ___________________ 140
29. Refuzul creditorului de a primi întreţinerea. Invocarea
propriei turpitudini. Executarea în natură a obligaţiei.
Evacuarea debitorilor______________________________ 143
30. Refuzul neîntemeiat al creditorului de a beneficia de
întreţinere. Consecinţe_____________________________ 151
Cuprins XIII
31. Refuzul creditorului de a primi întreţinerea. Mutarea
în altă localitate __________________________________ 156
32. Procese similare vizând rezoluţiunea contractului purtate
între părţi. Puterea lucrului judecat. Refuzul pârâtei creditoare
de a primi întreţinere. Atitudine subiectivă neculpabilă a
debitorului obligaţiei ce trebuia executată ______________ 158
33. Atitudine capricioasă a beneficiarului întreţinerii.
Neîndeplinirea condiţiilor rezoluţiunii_________________ 170
34. Lipsa culpei pârâtei întreţinătoare. Intenţia reclamantului
întreţinut de retractare a consimţământului la înstrăinare.
Efecte asupra cererii de rezoluţiune___________________ 176
35. Obligaţie de întreţinere. Imposibilitate obiectivă de realizare.
Atitudinea culpabilă a întreţinutei. Timp îndelungat scurs
până la introducerea acţiunii în rezoluţiune_____________ 178
36. Pluralitate de debitori. Caracter indivizibil al
obligaţiei de întreţinere. Executare exclusivă de către un
codebitor până la decesul creditoarei. Acţiune în
rezoluţiune. Calitate procesuală activă ________________ 181
37. Pluralitate de debitori. Neexecutare. Excepţie de la
indivizibilitatea obligaţiei de întreţinere _______________ 187
38. Decesul unuia dintre soţii creditori ai întreţinerii.
Neexecutarea integrală a obligaţiei. Indivizibilitate.
Problema rezoluţiunii parţiale _______________________ 188
39. Stare de indiviziune asupra imobilului înstrăinat.
Decesul unuia dintre coproprietari, creditor al întreţinerii.
Moştenitor. Calitate procesuală activă pentru a solicita
rezoluţiunea parţială a convenţiei de întreţinere _________ 194
40. Rezoluţiunea contractului de întreţinere, solicitată numai de
către unul dintre creditorii obligaţiei de întreţinere. Regimul
juridic al bunului obiect al convenţiei desfiinţate ________ 198
41. Posibilitatea succesorilor întreţinutului de a solicita
rezoluţiunea. Caracterul personal al contractului de
întreţinere_______________________________________ 204
42. Caracterul intuitu personae al convenţiei de întreţinere.
Decesul întreţinătorului înaintea celui întreţinut _________ 206
43. Desfiinţarea contractului prin voinţa părţilor.
Imposibilitatea rezoluţiunii. Act autentic. Forţă
probantă. Lipsa unei cereri în anulare _________________ 210
44. Efectele rezoluţiunii. Situaţia îmbunătăţirilor aduse
imobilului ______________________________________ 215
45. Cerere de revizuire. Înscris nou – hotărâre judecătorească.
Condiţii. Caracter determinant. Argumente în susţinerea
Contractul de întreţinere XIV şi de rentă viageră
neîndeplinirii obligaţiei de întreţinere deja analizate.
Lucru judecat ____________________________________ 219
Secţiunea a 4-a. Transformarea obligaţiei de întreţinere _________ 237
46. Transformarea obligaţiei de întreţinere în plata unei
sume de bani. Cerinţe _____________________________ 237
47. Intervertirea obligaţiei de întreţinere în plata periodică
a unei sume de bani. Caracterul esenţial al termenelor ____ 238
48. Conduita culpabilă a întreţinutei. Transformarea în
bani a întreţinerii _________________________________ 240
49. Transformarea unilaterală a obligaţiei de întreţinere.
Condiţii ________________________________________ 244
50. Principiul libertăţii contractuale. Transformarea
obligaţiei de întreţinere. Consimţământul părţilor.
Elemente probatorii _______________________________ 246
51. Natura specifică a obligaţiei de întreţinere. Principiul
libertăţii de voinţă. Solicitarea debitorului de înlocuire a
întreţinerii cu o sumă de bani. Condiţii ________________ 251
52. Înţelesul noţiunii de întreţinere. Posibilitatea
aducerii la îndeplinire prin plata unei sume de bani.
Asigurarea îngrijirii permanente, conform nevoilor
creditorului______________________________________ 253
53. Forţa obligatorie a contractului. Limitele intervenţiei
instanţei în lipsa consimţământului părţii. Nesatisfacerea
nevoilor creditorului prin plata unei sume lunare ________ 261
54. Novaţia obiectivă a convenţiei de întreţinere. Efecte.
Reguli aplicabile noii obligaţii. Invocarea cauzei ilicite ___ 265
Capitolul al II-lea. Contractul de rentă viageră ______________ 279
55. Delimitarea contractului de rentă viageră de convenţia
de întreţinere. Elemente distinctive ___________________ 279
56. Calificarea convenţiei. Diferenţiere faţă de întreţinere ____ 286
57. Caz special de rezoluţiune determinat prin dispoziţiile
art. 1646 C. civ. Încălcarea principiului disponibilităţii____ 293
58. Invocarea nulităţii. Eroare cu privire la natura juridică a
convenţiei încheiate – error in negotium_______________ 296
59. Inducerea în eroare cu prilejul încheierii contractului.
Elemente probatorii. Inserarea în conţinutul convenţiei a
menţiunii potrivit căreia acesta a fost semnat la sediul
biroului notarial, şi nu la domiciliul părţilor. Efecte.
Inexistenţa unor fapte penale________________________ 308
Index _________________________________________________ 311

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.020 sec