Contestatia la executare. Practica judiciara Editia a 2-a

Contestatia la executare. Practica judiciara Editia a 2-a
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 336
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Descriere
A doua editie a acestei lucrari pastreaza toate elementele relevante ale practicii judiciare actuale in materia contestatiei la executare, fiind excluse spetele de o mai mica relevanta sau cu privire la care practica s-a unificat. Au fost adaugate cateva exemple noi de solutii, privind situatii mai rar intalnite in practica, precum problema titlului executoriu in materia daunelor cominatorii, a calitatii procesuale a tertilor vatamati prin actele de executare sau a motivului de contestatie legat de modul de consemnare a cautiunii pentru licitatia bunului imobil urmarit.
Intreaga lucrare a fost adnotata cu trimiteri spre ultimele modificari legislative, inclusiv Noul Cod Civil, astfel ca prezenta lucrare este marcata de preocuparea constanta a echipei editoriale de a tine pasul cu dezvoltarile legislative si jurisprudentiale atat de accelerate.
Data: 06.12.2011
336 paginiCuprins
Capitolul I. Generalităţi. Tipuri de contestaţie la executare ___ 1
1. Contestaţie care vizează lămurirea dispoziţiilor unei
hotărâri judecătoreşti. Calificare juridică_______________ 1
2. Contestaţie la executare. Problema interpretării titlului
executoriu reprezentat de o decizie civilă irevocabilă.
Proba negativă. Termenul de 6 luni prevăzut de
O.G. nr. 22/2002. Aplicabilitate______________________ 3
3. Natura termenului de 6 luni instituit de O.G. nr. 22/2002.
Analiza compatibilităţii sale cu Constituţia şi cu
C.E.D.O. _______________________________________ 9
4. Contestaţie la executarea propriu-zisă. Titlu executoriu
reprezentat de proces-verbal de contravenţie. Efectele
contestării titlului. Sancţiune _______________________ 13
5. 1. Aplicarea principiului disponibilităţii şi limitele
rolului activ al judecătorului _______________________ 15
2. Calitatea procesuală activă a unui terţ de a formula
contestaţie la titlu________________________________ 15
3. Calea de atac împotriva hotărârii prin care a fost
soluţionată această contestaţie ______________________ 15
6. Contestaţie la executare cu privire la înţelesul hotărârii
ce se execută. Motive invocate care nu se includ în
dispoziţiile art. 400 alin. (2) C. proc. civ. _____________ 20
7. Executare silită pornită în baza unui contract de arendă.
Motive ce pot fi invocate __________________________ 23
8. Contestaţie la executarea pornită în baza unui bilet la
ordin. Drept de creanţă prescris. Dreptul debitorului de a
invoca prescripţia chiar şi în cazul în care a efectuat plata
creanţei. Alegerea între calea contestaţiei la executare şi
opoziţia cambială. Efecte__________________________ 30
9. Titlul executoriu în materia daunelor cominatorii.
Efecte pe planul executării silite. Executarea de
bunăvoie a obligaţiei de a face intuitu personae ________ 37
10. Cerere de anulare a actelor de executare. Invocarea
art. 111 C. proc. civ. Aplicabilitate. Efecte ____________ 42
11. Partajarea în cadrul contestaţiei la executare a bunului
imobil aflat în coproprietate devălmaşă. Pasiv succesoral.
Efecte _________________________________________ 49
VI Contestaţia la executare
Capitolul al II-lea. Subiectele contestaţiei la executare ______ 56
12. Calitate procesuală activă. Terţ vătămat prin actele de
executare. Calitatea acestuia de detentor precar al bunului.
Inopozabilitatea titlului executoriu. Efecte ____________ 56
13. Calitate procesuală activă. Interes. Adjudecatarul unui
imobil la licitaţie publică. Consemnarea cauţiunii în altă
monedă decât cea în care este exprimat preţul de pornire.
Efecte _________________________________________ 67
14. Lipsa calităţii procesuale pasive a biroului executorului
judecătoresc ____________________________________ 72
15. Contestaţie formulată de chiriaş împotriva evacuării
pornite de proprietar. Contract de închiriere ulterior
intrării în patrimoniul intimatei a bunului. Locator
căzut în pretenţii faţă de proprietarul intimat___________ 74
16. Contestaţie formulată de terţul poprit. Lipsa dovezii
raportului juridic între debitor şi terţul poprit. Efecte ____ 78
17. Contestaţie formulată de terţul care invocă un drept
real cu privire la bun _____________________________ 79
18. Contestaţia la executare formulată de un terţ faţă de
hotărârea judecătorească de întoarcere a executării______ 82
19. Contestaţie la executare pentru lămurirea înţelesului
titlului executoriu, promovată de biroul executorului
judecătoresc. Lipsa calităţii procesuale active __________ 85
20. Noţiunea de titular al unui drept real. Interesul
debitorului de a face contestaţie chiar dacă executarea
se face asupra unui bun imobil. Efecte _______________ 87
21. Titularul dreptului de administrare a bunului pus în
executare. Calitatea sa în cadrul contestaţiei la executare.
Motive de recurs legate de autoritatea de lucru judecat
şi de lipsa de apărare _____________________________ 89
22. Contestaţie formulată de fidejusorul poprit. Contract de
garanţie care vizează un credit ulterior achitat. Efecte cu
privire la executarea pornită împotriva garantului_______ 95
Capitolul al III-lea. Obiectul contestaţiei la executare ______ 101
23. Antecontract de vânzare-cumpărare. Opozabilitate
faţă de creditori. Efectele invocării actului în cadrul
contestaţiei la executare__________________________ 101
24. Noţiunea de titlu executoriu. Incidenţa art. 372
C. proc. civ. Calitatea de debitor a chematului în
garanţie. Lipsa beneficiului de discuţiune ____________ 103
25. Onorariu de executor şi de avocat în faza executării
silite. Contestaţie la executare pentru anularea
Cuprins VII
procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de
executare _____________________________________ 107
26. Raport de rudenie între intimata creditoare şi avocat.
Cheltuielile de executare cuprinzând onorariul de
avocat. Cenzurarea de către instanţă ________________ 113
27. Contestaţie formulată de asigurător împotriva executării
pornite împotriva sa. Titlu reprezentat de o hotărâre
penală. Problema opozabilităţii titlului. Cheltuieli
de judecată pricinuite de procesul penal _____________ 119
28. Noţiunea de bun afectat activităţii debitorului.
Interpretare şi efecte_____________________________ 124
29. Executare silită. Biletul la ordin. Condiţiile esenţiale
pe care trebuie să le îndeplinească biletul la ordin. Lipsa
uneia din condiţiile esenţiale. Sancţiune _____________ 128
30. Titlu de creanţă fiscală. Existenţa unei proceduri
speciale de contestare. Posibilitatea formulării
contestaţiei la executare__________________________ 132
31. Necomunicarea titlului executoriu. Efecte____________ 137
32. Executare silită imobiliară. Efectele executării asupra
bunurilor accesorii imobilului urmărit_______________ 139
33. Contestaţie la executarea contra moştenitorilor.
Caracterul de principiu al dispoziţiilor art. 398
C. proc. civ. ___________________________________ 143
Capitolul al IV-lea. Competenţa de soluţionare
a contestaţiei la executare _________________________ 146
34. Executare în baza filei CEC. Lipsa dovezii înfiinţării
popririi. Competenţă ____________________________ 146
35. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare.
Obligaţia de verificare din oficiu a competenţei
instanţei ______________________________________ 149
36. Contestaţie la executare. Diferenţiere faţă de
contestaţia la titlu. Competenţă. Conflict negativ ______ 151
37. Contestaţie la executare având ca obiect acte ale
administraţiei fiscale. Competenţă__________________ 153
38. Contestaţie la executare vizând anularea unui
contract de garanţie imobiliară. Natura comercială
a cauzei ______________________________________ 158
39. Contestaţie la executare. Acţiune în daune.
Competenţă materială ___________________________ 161
VIII Contestaţia la executare
Capitolul al V-lea. Limitele de exercitare a contestaţiei la
executare _______________________________________ 164
40. Conţinutul actelor de executare. Necesitatea înscrierii
în fals împotriva dovezii de comunicare a somaţiei.
Sancţiunea tardivităţii. Motiv nou de nulitate invocat
în recurs – inadmisibilitate. Cheltuieli de judecată _____ 164
41. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu,
reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea
vreunui motiv care să se refere la actele de executare
propriu-zise ___________________________________ 170
42. Punerea în executare a unei hotărâri de reîncadrare
pe funcţia deţinută anterior. Autoritate de lucru judecat
cu privire la modul de punere în executare a hotărârii___ 173
43. Lipsa actelor de executare. Prematuritatea introducerii
contestaţiei la executare__________________________ 178
44. Contestaţie împotriva executării unei creanţe fiscale.
Limitele învestirii instanţei. Calculul termenului de
prescripţie în cazul executării creanţelor fiscale _______ 180
45. Inadmisibilitatea unei acţiuni de drept comun în
constatarea prescripţiei dreptului de a cere executarea
silită a unui debitor în cadrul executării silite a unei
hotărâri judecătoreşti ____________________________ 185
46. Elementele esenţiale ale somaţiei. Importanţa practică.
Sancţiunea nerespectării regulilor de formă şi fond ale
somării debitorului______________________________ 186
47. Contestaţie la titlu. Condiţii. Limite cu privire la
autoritatea de lucru judecat _______________________ 189
48. Contestaţie civilă împotriva unui sechestru instituit în
cadrul procedurii penale. Reguli de judecare. Problema
cheltuielilor de judecată__________________________ 194
49. Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere
executarea silită. Admiterea recursului şi modificarea
sentinţei instanţei de fond în sensul respingerii
contestaţiei la executare__________________________ 198
50. Executarea contra moştenitorilor. Notificarea
moştenitorilor majori în termen de 8 zile în mod colectiv la
ultimul domiciliu al defunctului, pentru continuarea
executării. Întreruperea perimării executării prin
introducerea de către creditor a unei acţiuni de partaj ___ 203
51. Desfiinţarea titlului executoriu. Instanţa competentă să
dispună întoarcerea executării silite_________________ 206
52. Contestaţie la titlu. Diferenţa faţă de cererea de
Cuprins IX
îndreptare a hotărârii. Eficienţa şi utilitatea constatărilor
instanţei faţă de modul de executare a titlului. Efecte ___ 209
53. Contestaţie la titlu împotriva unei hotărâri de stabilire
a unei drept de servitute. Autoritatea de lucru judecat
faţă de procedura de lămurire a dispozitivului_________ 213
54. Contestaţie la executare. Excepţia autorităţii de lucru
judecat _______________________________________ 216
Capitolul al VI-lea. Termenul de exercitare a contestaţiei
la executare _____________________________________ 219
55. Termen de exercitare a contestaţiei. Sechestru pe
bunuri mobile. Momentul de la care începe să curgă
termenul______________________________________ 219
56. Contestaţie la titlu. Termen de formulare. Interpretarea
legii şi aplicarea legii procedurale în timp şi pentru
situaţii tranzitorii _______________________________ 220
57. Termen de formulare a contestaţiei. Concursul între
legea procesuală nouă şi cea veche. Efecte ___________ 224
58. Data certă. Dovada înregistrării contestaţiei.
Tardivitate ____________________________________ 228
59. Termen de formulare a contestaţiei introduse de un terţ.
Efectele casării în apel cu trimitere spre rejudecare.
Modificarea contestaţiei la executare________________ 231
60. Cerere de anulare a actului de adjudecare. Motive
de nulitate absolută. Calificare ca şi contestaţie la
executare. Efecte. Termen de exercitare _____________ 236
61. Amendă civilă. Posibilitatea anulării în tot sau în parte
a amenzii pe calea contestaţiei la executare. Termenul
de formulare şi modul de calcul al acestuia ___________ 239
Capitolul al VII-lea. Procedura de judecată a contestaţiei
la executare _____________________________________ 246
62. Citare. Normele procedurale de judecată a contestaţiei __ 246
63. Contestaţie la executare (cu o terţă persoană). Căi de
atac diferite. Disjungerea contestaţiilor ______________ 248
64. Suspendarea judecăţii în temeiul art. 36 din Legea
nr. 85/2006. Momentul formulării cererii de suspendare.
Efecte ________________________________________ 253
65. Conexarea contestaţiei la executare cu opoziţia la
executare cambială. Recalcularea pretenţiilor _________ 254
66. Opoziţie la executarea biletului de ordin. Contestaţie
trimisă prin poştă. Calculul termenului. Efecte ________ 259
67. Recalificarea căii de atac din recurs în apel. Motive.
X Contestaţia la executare
Problema calificării căii de atac după strămutarea
cauzei________________________________________ 261
68. Calificarea căii de atac împotriva sentinţei privind
contestaţia la executare. Criteriul valoric.
Inadmisibilitatea unui nou recurs___________________ 266
69. Cerere de suspendare a executării silite formulată în
cadrul contestaţiei. Excepţia tardivităţii. Ordinea de
soluţionare. Efecte ______________________________ 272
70. Contestaţie formulată în baza art. 75 din Legea
nr. 99/1999. Cale specială prevăzută de lege. Efecte.
Competenţa de soluţionare a cauzei_________________ 274
71. Necitarea adjudecatarului în contestaţia la executare.
Nulitatea hotărârii ______________________________ 277
72. Contestaţie la titlu pentru lămurirea efectelor
dispozitivului. Tranzacţie încheiată de părţi cu
privire la dreptul material aflat la baza executării.
Inadmisibilitatea tranzacţiei_______________________ 280
73. Cerere de revizuire întemeiată pe contrarietate între două
hotărâri date în materia contestaţiei la executare.
Admisibilitate. Analiza motivului de revizuire ________ 286
Capitolul al VIII-lea. Incidente cu privire la executarea
silită, invocate pe calea contestaţiei la executare _______ 294
74. Contestaţie formulată de debitorii garanţi ipotecari.
Plata în numerar a valorii imobilului ipotecat. Efecte.
Creditor care a dobândit creanţa prin cesiune.
Calculul şi natura termenului de prescripţie __________ 294
75. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Calculul
termenului de 3 ani. Semnificaţia plăţilor
parţiale făcute către girant ________________________ 296
76. Perimarea executării silite. Prescripţia dreptului de a cere
executarea silită. Noţiunea de „act de executare”.
Efecte ________________________________________ 298
77. Perimarea executării. Noţiunea de act de executare_____ 304
78. Bilet la ordin. Termen de prescripţie special prevăzut de
O.U.G. nr. 51/1998. Modul de calcul al acestui termen.
Existenţa unui contract de cesiune de creanţă. Efecte ___ 307
79. Act întreruptiv al prescripţiei dreptului de a cere executarea
unei obligaţii principale. Efecte asupra executării unui
contract accesoriu contractului principal _____________ 312
80. Perimarea executării silite. Efecte __________________ 314
Index alfabetic _____________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.052 sec