Contestaţia la executare Practică judiciară

Contestaţia la executare Practică judiciară
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 320
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 27.10.2010
320 pagini

Prezenta lucrare constituie o selecţie de jurisprudenţă recentă cu privire la contestaţia la executare, acţiune din ce în ce mai mult uzitată în faţa instanţelor naţionale. Tocmai de aceea, am considerat că mai ales practicienii – avocaţi, magistraţi, executori judecătoreşti –, dar şi toţi cei interesaţi de domeniu, ar dori o reevaluare a practicii instanţelor cu privire la acest tip de acţiune.

Nu rare au fost situaţiile în care instanţele au constatat că normele Codului de procedură civilă şi ale legilor speciale nu mai sunt suficiente pentru a acoperi multiplele şi variatele situaţii care apar şi care necesită intervenţia instanţei, de cele mai multe ori urgentă, având în vedere iminenţa începerii sau a finalizării executării silite. Astfel, sunt semnalate încă în practică multiple probleme legate în principal de competenţa instanţelor din Bucureşti cu privire la cenzurarea executării silite pornite prin poprire, simultan în mai multe sectoare ale municipiului, sancţiunea aplicabilă necompetenţei teritoriale a executorului judecătoresc etc.


Cuprins
Capitolul I. Generalităţi. Tipuri de contestaţie la executare ____ 1
1. Contestaţie care vizează lămurirea dispoziţiilor unei
hotărâri judecătoreşti. Calificare juridică________________ 1
2. Contestaţie la executare. Problema interpretării titlului
executoriu reprezentat de o decizie civilă irevocabilă.
Proba negativă. Termenul de 6 luni prevăzut de O.G.
nr. 22/2002. Aplicabilitate ___________________________ 3
3. Natura termenului de 6 luni instituit de O.G. nr. 22/2002.
Analiza compatibilităţii sale cu Constituţia şi cu C.E.D.O. __ 9
4. Contestaţie la executarea propriu-zisă. Titlu executoriu
reprezentat de proces-verbal de contravenţie. Efectele
contestării titlului. Sancţiune ________________________ 13
5. Contestaţie la titlu. Principiul disponibilităţii corelat
cu faptul că instanţa nu este ţinută de temeiul în drept
invocat de contestator. Efecte. _______________________ 15
6. 1. Aplicarea principiului disponibilităţii şi limitele
rolului activ al judecătorului ________________________ 17
2. Calitatea procesuală activă a unui terţ de a formula
contestaţie la titlu_________________________________ 17
3. Calea de atac împotriva hotărârii prin care a fost
soluţionată această contestaţie _______________________ 17
7. Contestaţia la executare. Natura juridică şi efectele
contestaţiei______________________________________ 23
8. Neretroactivitatea legii civile. Înţeles. Contract de
vânzare-cumpărare de acţiuni. Executare silită.
Titlu executoriu __________________________________ 25
9. Contestaţie la executare cu privire la înţelesul hotărârii
ce se execută. Motive invocate care nu se includ în
dispoziţiile art. 400 alin. (2) C. proc. civ. ______________ 27
10. Executare silită pornită în baza unui contract de arendă.
Motive ce pot fi invocate ___________________________ 30
11. Contestaţie la executarea pornită în baza unui bilet la ordin.
Drept de creanţă prescris. Dreptul debitorului de a invoca
prescripţia chiar şi în cazul în care a efectuat plata creanţei.
Alegerea între calea contestaţiei la executare şi opoziţia
cambială. Efecte__________________________________ 37
VIII Contestaţia la executare
12. Cerere de anulare a actelor de executare. Invocarea
art. 111 C. proc. civ. Aplicabilitate. Efecte _____________ 44
Capitolul al II-lea. Subiectele contestaţiei la executare________ 51
13. Lipsa calităţii procesuale pasive a biroului executorului
judecătoresc _____________________________________ 51
14. Contestaţie formulată de chiriaş împotriva evacuării
pornite de proprietar. Contract de închiriere ulterior
intrării în patrimoniul intimatei a bunului. Locator
căzut în pretenţii faţă de proprietarul intimat____________ 52
15. Contestaţie formulată de terţul poprit. Lipsa dovezii
raportului juridic între debitor şi terţul poprit. Efecte _____ 57
16. Contestaţie formulată de terţul care invocă un drept
real cu privire la bun ______________________________ 58
17. Contestaţia la executare formulată de un terţ faţă de
hotărârea judecătorească de întoarcere a executării_______ 61
18. Contestaţie la executare pentru lămurirea înţelesului
titlului executoriu, promovată de biroul executorului
judecătoresc. Lipsa calităţii procesuale active ___________ 64
19. Noţiunea de titular al unui drept real. Interesul
debitorului de a face contestaţie chiar dacă executarea
se face asupra unui bun imobil. Efecte ________________ 66
20. Titularul dreptului de administrare a bunului pus în
executare. Calitatea sa în cadrul contestaţiei la executare.
Motive de recurs legate de autoritatea de lucru judecat
şi de lipsa de apărare ______________________________ 68
21. Contestaţie formulată de fidejusorul poprit. Contract de
garanţie care vizează un credit ulterior achitat. Efecte cu
privire la executarea pornită împotriva garantului________ 74
Capitolul al III-lea. Obiectul contestaţiei la executare ________ 80
22. Antecontract de vânzare-cumpărare. Opozabilitate
faţă de creditori. Efectele invocării actului în cadrul
contestaţiei la executare____________________________ 80
23. Noţiunea de titlu executoriu. Incidenţa art. 372
C. proc. civ. Calitatea de debitor a chematului în garanţie.
Lipsa beneficiului de discuţiune _____________________ 82
24. Motiv de nulitate invocat – schimbarea domiciliului
creditorului. Lipsa relevanţei faţă de faptul că executarea se
face prin poprire, fiind indicat contul creditoarei.
Cuprins IX
Reaua-credinţă a debitoarei. Termenul de la care devin
exigibile obligaţiile stabilite prin hotărâri judecătoreşti.
Regula privind executarea benevolă __________________ 86
25. Onorariu de executor şi de avocat în faza executării silite.
Contestaţie la executare pentru anularea procesului-verbal
de stabilire a cheltuielilor de executare ________________ 90
26. Contestaţie formulată de asigurător împotriva executării
pornite împotriva sa. Titlu reprezentat de o hotărâre penală.
Problema opozabilităţii titlului. Cheltuieli de judecată
pricinuite de procesul penal _________________________ 96
27. Noţiunea de bun afectat activităţii debitorului.
Interpretare şi efecte______________________________ 102
28. Contestaţie la executare. Nulitatea tranzacţiei pentru cauză
ilicită. Fraudarea intereselor şi drepturilor creditorului Error!
Bookmark not defined.
29. Executare silită. Biletul la ordin. Condiţiile esenţiale
pe care trebuie să le îndeplinească biletul la ordin.
Lipsa uneia din condiţiile esenţiale. Sancţiune _________ 107
30. Executarea silită a obligaţiilor de a face „intuitu
personae”. Aplicarea art. 5803 C. proc. civ.____________ 112
31. Titlu de creanţă fiscală. Existenţa unei proceduri speciale
de contestare. Posibilitatea formulării contestaţiei
la executare ____________________________________ 114
32. Necomunicarea titlului executoriu. Efecte_____________ 119
33. Executare silită imobiliară. Efectele executării asupra
bunurilor accesorii imobilului urmărit________________ 121
34. Contestaţie la executare. Existenţa unei clauze de
inalienabilitate a bunului executabil vândut. Limitele de
învestire a instanţei ______________________________ 125
35. Contestaţie la executarea contra moştenitorilor.
Caracterul de principiu al dispoziţiilor art. 398
C. proc. civ. ____________________________________ 129
Capitolul al IV-lea. Competenţa de soluţionare a
contestaţiei la executare _______________ 132
36. Executare în baza filei CEC. Lipsa dovezii înfiinţării
popririi. Competenţă _____________________________ 132
37. Contestaţie la executare. Competenţa materială în
soluţionarea căii de atac___________________________ 135
X Contestaţia la executare
38. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare.
Obligaţia de verificare din oficiu a competenţei instanţei _ 137
39. Contestaţie la executare. Diferenţiere faţă de contestaţia la
titlu. Competenţă. Conflict negativ __________________ 139
40. Contestaţie la executare având ca obiect acte ale
administraţiei fiscale. Competenţă___________________ 141
41. Contestaţie la executare vizând anularea unui contract de
garanţie imobiliară. Natura comercială a cauzei.________ 146
42. Somaţie de plată. Contestaţie la executare. Apărări
de fond. Competenţă _____________________________ 149
43. Contestaţie la executare. Acţiune în daune. Competenţă
materială ______________________________________ 157
Capitolul al V-lea. Limitele de exercitare a contestaţiei ______ 160
44. Conţinutul actelor de executare. Necesitatea înscrierii în fals
împotriva dovezii de comunicare a somaţiei. Sancţiunea
tardivităţii. Motiv nou de nulitate invocat în recurs –
inadmisibilitate. Cheltuieli de judecată _______________ 160
45. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu,
reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea
vreunui motiv care să se refere la actele de executare
propriu-zise ____________________________________ 166
46. Punerea în executare a unei hotărâri de reîncadrare
pe funcţia deţinută anterior. Autoritate de lucru judecat
cu privire la modul de punere în executare a hotărârii____ 169
47. Lipsa oricărui act de executare. Inadmisibilitatea
introducerii contestaţiei la executare _________________ 174
48. Lipsa actelor de executare. Prematuritatea introducerii
contestaţiei la executare___________________________ 176
49. Contestaţie împotriva executării unei creanţe fiscale.
Limitele învestirii instanţei. Calculul termenului de
prescripţie în cazul executării creanţelor fiscale ________ 178
50. Inadmisibilitatea unei acţiuni de drept comun în
constatarea prescripţiei dreptului de a cere executarea
silită a unui debitor în cadrul executării silite a unei
hotărâri judecătoreşti _____________________________ 183
51. Bun imobil care nu este proprietatea exclusivă a
debitorului urmărit. Nulitatea actelor de executare.
Limitele anulării executării silite ____________________ 184
Cuprins XI
52. Contestaţie la titlu. Condiţii. Limite cu privire la
autoritatea de lucru judecat ________________________ 187
53. Contestaţie civilă împotriva unui sechestru instituit
în cadrul procedurii penale. Reguli de judecare. Problema
cheltuielilor de judecată___________________________ 192
54. Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere
executarea silită. Admiterea recursului şi modificarea
sentinţei instanţei de fond în sensul respingerii
contestaţiei la executare___________________________ 197
55. Executarea contra moştenitorilor. Notificarea moştenitorilor
majori în termen de 8 zile în mod colectiv la ultimul
domiciliu al defunctului, pentru continuarea executării.
Întreruperea perimării executării prin introducerea de
către creditor a unei acţiuni de partaj_________________ 202
56. Desfiinţarea titlului executoriu. Instanţa competentă să
dispună întoarcerea executării silite__________________ 204
57. Contestaţie la titlu. Diferenţa faţă de cererea de
îndreptare a hotărârii. Eficienţa şi utilitatea constatărilor
instanţei faţă de modul de executare a titlului. Efecte ____ 208
58. Contestaţie la titlu împotriva unei hotărâri de stabilire
a unei drept de servitute. Autoritatea de lucru judecat
faţă de procedura de lămurire a dispozitivului__________ 212
59. Contestaţie la executare. Excepţia autorităţii de lucru
judecat ________________________________________ 215
Capitolul al VI-lea. Termenul de exercitare a contestaţiei
la executare_________________________ 217
60. Termen de exercitare a contestaţiei. Sechestru pe bunuri
mobile. Momentul de la care începe să curgă termenul___ 217
61. Contestaţie la titlu. Termen de formulare. Interpretarea
legii şi aplicarea legii procedurale în timp şi pentru situaţii
tranzitorii ______________________________________ 218
62. Termen de formulare a contestaţiei. Concursul între legea
procesuală nouă şi cea veche. Efecte _________________ 222
63. Termen de formulare a contestaţiei introduse de un terţ.
Efectele casării în apel cu trimitere spre rejudecare.
Modificarea contestaţiei la executare_________________ 226
64. Cerere de anulare a actului de adjudecare. Motive
de nulitate absolută. Calificare ca şi contestaţie la
executare. Efecte. Termen de exercitare ______________ 230
XII Contestaţia la executare
65. Contestaţie la executare formulată ca actio de in
rem verso. Calificare juridică. Competenţă. Termen
de exercitare____________________________________ 234
66. Contestaţie la executare împotriva A.V.A.S. Termen
special de exercitare, de 6 luni. Efecte________________ 235
Capitolul al VII-lea. Procedura de judecată a contestaţiei
la executare ________________________ 237
67. Citare. Normele procedurale de judecată a contestaţiei ___ 237
68. Contestaţie la executare (cu o terţă persoană). Căi
de atac diferite. Disjungerea contestaţiilor_____________ 239
69. Suspendarea judecăţii în temeiul art. 36 din Legea
nr. 85/2006. Momentul formulării cererii de
suspendare. Efecte _______________________________ 244
70. Conexarea contestaţiei la executare cu opoziţia la
executare cambială. Recalcularea pretenţiilor __________ 245
71. Opoziţie la executarea biletului de ordin. Contestaţie
trimisă prin poştă. Calculul termenului. Efecte _________ 250
72. Recalificarea căii de atac din recurs în apel. Motive.
Problema calificării căii de atac după strămutarea cauzei _ 252
73. Cerere de suspendare a executării silite formulată
în cadrul contestaţiei. Excepţia tardivităţii. Ordinea de
soluţionare. Efecte _______________________________ 257
74. Contestaţie formulată în baza art. 75 din Legea
nr. 99/1999. Cale specială prevăzută de lege. Efecte.
Competenţa de soluţionare a cauzei__________________ 259
75. Necitarea adjudecatarului în contestaţia la executare.
Nulitatea hotărârii _______________________________ 262
76. Contestaţie la titlu pentru lămurirea efectelor
dispozitivului. Tranzacţie încheiată de părţi cu privire la
dreptul material aflat la baza executării. Inadmisibilitatea
tranzacţiei______________________________________ 264
77. Cerere de revizuire întemeiată pe contrarietate între două
hotărâri date în materia contestaţiei la executare.
Admisibilitate. Analiza motivului de revizuire _________ 270
Cuprins XIII
Capitolul al VIII-lea. Incidente cu privire la executarea
silită, invocate pe calea contestaţiei
la executare________________________ 278
78. Contestaţie formulată de debitorii garanţi ipotecari.
Plata în numerar a valorii imobilului ipotecat. Efecte.
Creditor care a dobândit creanţa prin cesiune. Calculul
şi natura termenului de prescripţie___________________ 278
79. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Calculul
termenului de 3 ani. Semnificaţia plăţilor parţiale
făcute către girant _______________________________ 280
80. Perimarea executării. Noţiunea de act de executare______ 282
81. Bilet la ordin. Termen de prescripţie special prevăzut de
O.U.G. nr. 51/1998. Modul de calcul al acestui termen.
Existenţa unui contract de cesiune de creanţă. Efecte ____ 285
82. Act întreruptiv al prescripţiei dreptului de a cere executarea
unei obligaţii principale. Efecte asupra executării unui
contract accesoriu contractului principal ______________ 290
83. Perimarea executării silite. Efecte ___________________ 292
Index alfabetic _______________________________________ 299

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.017 sec