Contestaţia în anulare Practică judiciară

Contestaţia în anulare  Practică judiciară
Preț: 33,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 296
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Această culegere conturează o imagine de ansamblu a practicii judiciare în domeniul contestaţiei în anulare, fiind rezumate 297 de decizii în materie; sunt cuprinse astfel cele mai noi soluţii date în practică de curţile de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi orientările de principiu ale fostei Curţi Supreme de Justiţie, care au rămas la fel de valabile şi astăzi.

Cartea este structurată în 9 capitole referitoare la caracterele juridice ale contestaţiei, obiectul acesteia, părţile care pot introduce contestaţia, tipurile de contestaţie şi particularităţile fiecăreia (motive, condiţii de admisibilitate), procedura de judecată, soluţii, căile de atac, decizii ale Curţii Constituţionale şi hotărâri CEDO în materie.
Cuprins
Capitolul I. Definire şi caractere juridice ________________ 1
§1. Cale extraordinară de atac __________________________ 1
1. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate _ 1
2. Finalitatea căii de atac extraordinare a
contestaţiei în anulare. Invocarea neregularităţii
comunicării hotărârii instanţei de apel _________ 2
3. Contestaţie în anulare. Condiţii pentru a putea fi
promovată în temeiul art. 317 pct. 1 C. proc. civ. _ 3
§2. Cale de retractare a unei hotărâri de către instanţa
care a pronunţat-o ________________________________ 3
4. Retractarea hotărârii date în recurs în cazurile
prevăzute de art. 318 C. proc. civ. Imposibilitatea
rediscutării fondului recursului _______________ 3
5. Contestaţia în anulare, cale de retractare, iar
nu de reformare a soluţiei atacate _____________ 4
6. Contestaţie în anulare. Critici care vizează incompatibilitatea
completului care a judecat contestaţia
în anulare precedentă. Inadmisibilitate _________ 5
7. Retractarea hotărârii pentru repararea unor
nereguli procedurale. Imposibilitatea examinării
justeţei soluţiei pronunţate __________________ 6
8. Contestaţie în anulare. Admisibilitate. Omisiunea
cercetării unui motiv de casare. Înţeles _________ 7
9. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitatea repunerii
în discuţie a unor probleme de fond ce au fost
soluţionate de către instanţa de recurs__________ 8
10. Contestaţie în anulare. Cazurile în care instanţa
îşi poate retracta propria hotărâre _____________ 9
§3. Desfiinţarea hotărârii numai în cazurile expres şi
limitativ prevăzute de lege __________________________ 9
11. Contestaţie în anulare. Admisibilitate __________ 9
12. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate. Critica
motivării deciziei de recurs _________________ 10
13. Contestaţie în anulare. Motive _______________ 10
VIII Contestaţia în anulare
14. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate __ 11
15. Contestaţie în anulare. Recurs nul. Invocarea
netemeiniciei deciziei pronunţate în recurs_____ 11
16. Contestaţie în anulare. Nerespectarea principiului
oralităţii dezbaterilor. Inadmisibilitate ________ 12
17. Contestaţie în anulare întemeiată pe alte motive
decât cele prevăzute expres şi limitativ de lege__ 12
18. Neîncadrarea motivelor invocate de contestator în
cele prevăzute expres şi limitativ de lege pentru
exercitarea contestaţiei în anulare. Mod de
soluţionare______________________________ 13
19. Motive expres şi limitativ prevăzute de art. 318
C. proc. civ. Imposibilitatea extinderii lor______ 14
20. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate.
Caracterul strict şi limitativ al situaţiilor de
admisibilitate a unei contestaţii în anulare _____ 15
21. Contestaţie în anulare. Plecarea
pârâtului-contestator în străinătate. Neachitarea
taxei judiciare de timbru. Netemeinicie________ 16
22. Contestaţie în anulare. Motiv neprevăzut
de lege _________________________________ 16
§4. Nu suspendă de drept executarea hotărârii contestate ___ 16
23. Suspendarea executării hotărârii a cărei anulare se
cere pe calea contestaţiei în anulare. Condiţii.
Respingere______________________________ 16
24. Posibilitatea instanţei de a suspenda executarea
hotărârii judecătoreşti contestate. Condiţii _____ 17
Capitolul II. Obiectul contestaţiei în anulare ____________ 19
§1. Hotărâri ce pot forma obiectul contestaţiei în
anulare de drept comun ___________________________ 19
1.1. Hotărârile instanţelor de recurs ____________________ 19
1.1.1. Decizii de casare cu reţinere sau cu trimitere ______ 19
25. Contestaţie în anulare. Decizie de casare cu
trimitere________________________________ 19
1.1.2. Decizii prin care s-a admis recursul şi s-a statuat
asupra fondului _____________________________ 20
26. Decizie de admitere a recursului. Necitare
mandatar. Nulitate acte de procedură _________ 20
27. Contestaţie în anulare. Motive _______________ 21
Cuprins IX
1.1.3. Decizii de respingere a recursului ca nefondat _____ 22
28. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 317
alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă.
Omisiunea chemării în judecată a altei persoane_ 22
1.1.4. Decizii prin care se respinge sau se anulează
recursul în temeiul unei excepţii procesuale,
fără a mai fi cercetat pe fond ___________________ 23
29. Lipsă de procedură. Necitarea părţii la
domiciliul ales la instanţa de recurs, conform
art. 98 C. proc. civ. _______________________ 23
30. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 317
alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Condiţii __________ 24
31. Recurs anulat ca netimbrat. Citarea recurentei la
adresa indicată prin cererea de recurs _________ 25
1.1.5. Decizii prin care se constată perimarea recursului __ 25
32. Recurs perimat. Invocarea pe calea contestaţiei
în anulare a unor motive de recurs ___________ 25
1.2. Hotărârile instanţelor de apel ______________________ 26
1.2.1. Decizii date în apel, atacate cu recurs, care
însă a fost respins întrucât avea nevoie de verificări de
fapt, anulat, respins în temeiul unei excepţii
procesuale sau perimat _______________________ 26
33. Contestaţie în anulare. Încălcarea de către instanţa
de apel a dispoziţiilor de ordine publică referitoare
la competenţa după valoare_________________ 26
34. Contestaţie în anulare. Recurs perimat.
Admisibilitate ___________________________ 27
1.2.2. Deciziile instanţelor de apel care nu sunt
susceptibile, potrivit legii, de recurs _____________ 27
35. Contestaţie în anulare. Decizie prin care s-a
respins apelul. Neincidenţa motivului înscris
în art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. ________ 27
1.3. Hotărârile primei instanţe_________________________ 29
1.3.1. Sentinţe nesusceptibile de apel, atacate cu recurs,
dar care a fost respins întrucât avea nevoie de
verificări de fapt, anulat, respins în temeiul unei
excepţii procesuale sau perimat ________________ 29
36. Contestaţie în anularea sentinţei instanţei
de fond. Neexercitarea căii de atac a recursului.
Soluţie _________________________________ 29
X Contestaţia în anulare
37. Contestaţia în anulare de drept comun. Condiţii
privind admisibilitatea acesteia ______________ 30
38. Nelegalitatea procedurii de citare. Posibilitatea
invocării neregularităţii procedurale __________ 32
39. Contestaţie în anulare împotriva unei sentinţe
pronunţată în anul 1994, având ca obiect
plângere la Legea nr. 18/1991. Invocarea
încălcării normelor de competenţă ___________ 32
1.4. Hotărârile pronunţate în cererile de revizuire, în
contestaţiile în anulare şi în contestaţiile la executare,
dacă sunt irevocabile ________________________________ 33
40. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 317 alin. (1) C. proc. civ. Citarea societăţii
comerciale supusă procedurii insolvenţei prin
administrator judiciar, conform art. 87 pct. 5
C. proc. civ. _____________________________ 33
41. Cerere de revizuire respinsă ca inadmisibilă.
Contestaţia în anularea hotărârii de soluţionare
a căii extraordinare de atac _________________ 34
42. Hotărâre pronunţată în cadrul contestaţiei în
anulare. Admisibilitatea contestaţiei exercitate
împotriva acestei hotărâri __________________ 35
43. Contestaţie în anulare. Hotărâre de soluţionare a
unei alte contestaţii. Admisibilitate___________ 35
44. Hotărâre pronunţată în cadrul contestaţiei la
executare. Inexistenţa motivelor de retractare a
hotărârii ________________________________ 37
§2. Hotărâri ce pot forma obiectul contestaţiei în anulare
specială ________________________________________ 37
2.1. Decizii pronunţate de instanţele de recurs numai
în ceea ce priveşte soluţionarea recursului _______________ 37
45. Hotărâre de respingere a recursului. Contestaţie
în anulare. Condiţii _______________________ 37
46. Contestaţie în anulare. Reiterarea motivului de
recurs privind nelegala citare a părţii în apel.
Inadmisibilitate __________________________ 38
47. Contestaţie în anulare. Condiţii de
admisibilitate____________________________ 39
Cuprins XI
48. Contestaţie în anulare formulată împotriva unei
hotărâri judecătoreşti prin care s-a soluţionat o
cerere de revizuire. Cerere inadmisibilă _______ 40
49. Hotărâre de soluţionare a contestaţiei în anulare.
Inadmisibilitatea unei noi contestaţii__________ 41
2.2. Hotărâri pronunţate de judecătorii în ultimă instanţă ___ 41
50. Contestaţie în anulare. Încheiere pronunţată de
judecătorie în baza art. 5803 C. proc. civ. ______ 41
§3. Hotărâri ce nu pot forma obiectul contestaţiei în
anulare_________________________________________ 42
51. Contestaţie în anulare. Încheiere de strămutare.
Inadmisibilitate __________________________ 42
52. Contestaţie în anulare. Încheiere de strămutare.
Inadmisibilitate __________________________ 43
53. Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare a unei
hotărâri arbitrale. Inaplicabilitatea art. 317
alin. (2) C. proc. civ. ______________________ 43
54. Hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională.
Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare _______ 44
55. Încheiere premergătoare judecării cererii de
revizuire. Inadmisibilitatea atacării pe calea
contestaţiei în anulare _____________________ 44
56. Hotărâre pronunţată în soluţionarea recursului în
interesul legii. Contestaţie în anulare.
Admisibilitate ___________________________ 45
57. Contestaţie în anulare. Încheiere de îndreptare a
erorii materiale atacată cu apel. Inadmisibilitate_ 45
Capitolul III. Subiectele contestaţiei în anulare __________ 47
§1. Părţile care au participat la judecarea pricinii în care
s-a pronunţat hotărârea ce se atacă _________________ 47
58. Contestaţie în anulare. Persoanele care pot
fi părţi _________________________________ 47
59. Contestaţie în anulare. Calitate procesuală activă.
Cerere formulată de reprezentantul părţii.
Consecinţe______________________________ 47
60. Contestaţie în anulare. Admisibilitatea cererii
formulate de intervenientul în interes alăturat
unei părţi _______________________________ 48
XII Contestaţia în anulare
61. Contestaţie în anulare promovată de o terţă
persoană. Inadmisibilitate __________________ 48
62. Contestaţie în anulare formulată de o persoană
fără calitate procesuală. Inadmisibilitate_______ 49
63. Contestaţie în anulare. Persoana care justifică
interes în exercitarea acestei căi extraordinare
de atac _________________________________ 50
64. Contestaţie în anulare. Articolul 317 pct. 1
C. proc. civ. Calitate procesuală activă ________ 50
65. Contestaţie în anulare. Contestator care nu a fost
parte în pricina în care s-a pronunţat hotărârea a
cărei anulare o cere. Lipsa calităţii procesuale
active a contestatorului ____________________ 51
§2. Procurorul_______________________________________ 52
66. Contestaţie în anulare. Procedura necontencioasă.
Plângere împotriva încheierii de carte funciară__ 52
Capitolul IV. Contestaţia în anulare de drept comun ______ 54
§1. Motive __________________________________________ 54
1.1. Procedura de citare a părţii, pentru ziua când s-a
judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele
legii______________________________________________ 54
1.1.1. Citarea era obligatorie în cauză sau atunci când
legea a lăsat la aprecierea instanţei acest aspect,
s-a dispus citarea ____________________________ 54
67. Contestaţie în anulare. Necitare mandatar.
Nulitate acte de procedură__________________ 54
68. Încheiere de îndreptare a erorii materiale
pronunţată fără citarea părţilor. Respingerea
contestaţiei în anulare _____________________ 55
69. Recurs în anulare. Nelegala citare a părţilor.
Consecinţe______________________________ 56
70. Contestaţia în anulare fundamentată pe art. 317
alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Parte prezentă la
judecarea recursului ______________________ 56
71. Contestaţie în anulare. Omisiunea menţionării
în citaţie a numărului completului de judecată __ 57
72. Contestaţie în anulare. Termen în cunoştinţă.
Schimbarea sediului instanţei _______________ 58
Cuprins XIII
1.1.2. Partea nu a fost deloc citată sau procedura de
citare nu a fost legal îndeplinită şi partea a lipsit,
astfel încât viciul de procedură nu s-a acoperit în
condiţiile art. 89 alin. (2) C. proc. civ.____________ 59
73. Contestaţie în anulare. Cazuri. Respingerea cererii
de introducere în proces a unei părţi.
Inadmisibilitate __________________________ 59
74. Citarea persoanei juridice prin afişare pe tot
parcursul judecării litigiului. Nerealizarea
motivului prevăzut de art. 317 C. proc. civ. ____ 60
75. Lipsa de procedură. Semnificaţie_____________ 61
76. Contestaţie în anulare. Invocarea citării nelegale
raportat la lipsa dreptului la apărare ca temei al
contestaţiei prevăzute de art. 317 alin. (1) pct. 1
C. proc. civ. _____________________________ 61
77. Contestaţie în anulare. Alegere de domiciliu.
Citare__________________________________ 62
78. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 317 pct. 1 C. proc. civ. Schimbarea
domiciliului părţii în timpul judecării cauzei.
Consecinţe______________________________ 63
79. Contestaţie în anulare. Schimbarea numelui
părţii în cursul judecăţii. Consecinţe __________ 64
80. Contestaţie în anulare. Schimbarea sediului
societăţii comerciale. Neefectuarea menţiunii la
registrul comerţului _______________________ 65
81. Contestaţie în anulare. Citarea societăţii
comerciale prin afişare. Condiţii _____________ 67
82. Contestaţie în anulare. Lipsă de procedură.
Condiţii de admisibilitate __________________ 68
83. Contestaţie în anulare. Soluţionarea contestaţiei în
anulare cu procedura de citare a părţilor viciată.
Motiv de introducere a unei noi contestaţii.
Admisibilitate ___________________________ 69
84. Contestaţie în anulare formulată în temeiul
dispoziţiilor art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.
Înţelesul reglementării_____________________ 69
85. Contestaţie în anulare. Procedura de citare.
Avocat prezent __________________________ 69
XIV Contestaţia în anulare
86. Contestaţie în anulare. Cuprinsul citaţiei.
Lipsa din procesul-verbal de citare a menţiunii
„la mansardă”. Consecinţe _________________ 70
87. Contestaţie în anulare. Invocarea citării nelegale
raportat la nerespectarea termenului de citare ca
temei al contestaţiei prevăzute de art. 317
alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. _________________ 71
88. Preschimbarea termenului de judecată. Necitarea
părţilor pentru noul termen. Contestaţie în
anulare_________________________________ 71
1.1.3. Neregularitatea procedurală a intervenit la ultimul
termen de judecată, când s-a soluţionat cauza______ 72
89. Contestaţie în anulare întemeiată pe art. 317
C. proc. civ. Termen în cunoştinţă ___________ 72
90. Neîndeplinirea procedurii de citare. Contestaţie
în anulare. Admisibilitate __________________ 73
91. Contestaţie în anulare. Parte prezentă în instanţă
la judecarea recursului_____________________ 74
92. Contestaţie în anulare. Citarea legală a părţilor.
Consecinţe______________________________ 74
93. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 317
alin. (1) C. proc. civ. Imposibilitatea prezentării
părţii. Consecinţe_________________________ 75
94. Condiţii de admisibilitate a contestaţiei în
anulare ________________________________ 76
95. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Efectuarea
procedurii de citare cu pârâtul pentru termenul
când s-a judecat pricina în fond. Consecinţe____ 76
1.2. Hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea
dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă _____ 77
1.2.1. Se poate invoca încălcarea normelor de competenţă_ 77
96. Competenţă. Contestaţie în anulare ___________ 77
97. Contestaţie în anulare pentru incompatibilitatea
unuia din membrii completului. Inadmisibilitate 78
98. Contestaţie în anulare. Respectarea normelor
privitoare la competenţă de către instanţa de
recurs. Respingere________________________ 79
99. Contestaţia în anulare. Decizie pronunţată de
instanţa de recurs. Incompatibilitatea unuia din
Cuprins XV
membrii completului care a soluţionat apelul.
Inadmisibilitate __________________________ 79
100. Sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de
neconstituţionalitate. Competenţa instanţei de a
adopta măsurile procedurale ce se impun în
cauză __________________________________ 80
1.2.2. Se poate invoca doar încălcarea normelor de
competenţă de ordine publică __________________ 81
101. Contestaţie în anulare. Condiţii ______________ 81
102. Recurs inadmisibil. Neincidenţa dispoziţiilor
art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.___________ 82
103. Contestaţie în anulare. Motiv prevăzut de art. 317
alin. (1) pct. 2 raportat la art. 24 alin. (1) şi
art. 27 pct. 7 C. proc. civ. Soluţie ____________ 83
104. Contestaţie în anulare prevăzută de art. 317 alin. (1)
pct. 2 C. proc. civ. Nerespectarea normelor de
ordine publică privind competenţa. Consecinţe _ 84
105. Contestaţie în anulare. Recurs anulat ca nemotivat.
Invocarea de către contestator a încălcării
dispoziţiilor de ordine publică referitoare la
conflictul de interese ______________________ 84
1.2.2.1. Competenţa generală________________________ 85
106. Somaţie de plată. Clauză compromisorie.
Necompetenţa instanţelor judecătoreşti faţă de
încheierea unei convenţii de arbitraj. Contestaţie
în anulare. Admisibilitate __________________ 85
1.2.2.2. Competenţa materială _______________________ 86
107. Contestaţie în anulare. Încălcarea dispoziţiilor
referitoare la competenţă___________________ 86
108. Contestaţie în anulare fondată pe dispoziţiile
art. 317 alin. (2) C. proc. civ. Desfacerea
contractului de muncă în temeiul art. 130 lit. a)
Codul muncii unui funcţionar public.
Competenţă. ____________________________ 87
109. Contestaţie în anulare. Efecte. Recurs la
recurs. Inadmisibilitate ____________________ 88
1.2.2.3. Competenţa teritorială exclusivă_______________ 88
110. Contestaţie în anulare. Soluţionarea recursului
după ce s-a dispus suspendarea judecăţii de instanţa
de judecată învestită cu rezolvarea unei cereri de
XVI Contestaţia în anulare
strămutare. Inaplicabilitatea art. 317 alin. (1) pct. 2
C. proc. civ., în cazul în care cererea de
strămutare a fost respinsă __________________ 88
1.2.3. Încălcarea normelor de competenţă poate fi invocată
numai dacă excepţia de necompetenţă nu a fost
invocată şi respinsă în faţa instanţei a cărei
hotărâre se atacă ____________________________ 90
111. Soluţionarea de către instanţa de recurs a excepţiei
necompetenţei materiale. Invocarea din nou a
necompetenţei materiale pe calea contestaţiei în
anulare_________________________________ 90
112. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate.
Necompetenţa instanţei în soluţionarea recursului.
Norma specială __________________________ 91
§2. Condiţii de admisibilitate___________________________ 92
2.1. Hotărârea atacată să fie irevocabilă_________________ 92
113. Contestaţia în anulare. Nelegala citare.
Necomunicarea hotărârii contestate __________ 92
114. Condiţii privind admisibilitatea contestaţiei în
anulare de drept comun. Sentinţă irevocabilă ca
urmare a respingerii apelului şi a renunţării la
judecata recursului _______________________ 93
115. Hotărâre de soluţionare a recursului.
Neinvocarea nelegalei citări. Consecinţe ______ 93
116. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate ca urmare
a neutilizării căilor de atac prevăzute de lege
pentru hotărârea a cărei anulare se cere________ 94
117. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 317
alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă.
Condiţii ________________________________ 95
118. Contestaţie în anulare. Neexercitarea de atac.
Consecinţe______________________________ 95
2.2. Motivul pe care se sprijină contestaţia în anulare
să nu fi putut fi invocat pe calea apelului sau a recursului ___ 96
119. Contestaţie în anulare. Neinvocarea în cadrul
recursului a încălcării normelor de ordine
publică privind competenţa _________________ 96
120. Contestaţie în anulare. Reiterarea motivului
privind nelegala citare invocat în recurs.
Inadmisibilitate __________________________ 97
Cuprins XVII
121. Contestaţia în anulare. Inadmisibilitate pentru
motivul prevăzut de art. 317 pct. 2 C. proc. civ.,
dacă acest motiv putea fi invocat în calea de
atac a apelului ori a recursului_______________ 97
122. Contestaţie în anulare. Drept de apărare încălcat_ 98
123. Contestaţia în anulare întemeiată de dispoziţiile
art. 317 alin. (2) C. proc. civ. Recurs soluţionat
în fond. Inadmisibilitate ___________________ 98
124. Nelegala citare. Lipsa opţiunii părţii în ceea ce
priveşte exercitarea recursului sau a contestaţiei
în anulare_______________________________ 99
125. Invocarea excepţiei necompetenţei materiale
direct pe calea contestaţiei în anulare.
Consecinţe______________________________ 99
126. Contestaţie în anulare. Sentinţă pronunţată de
tribunal în primă instanţă. Neexercitarea căii
de atac a recursului ______________________ 100
Capitolul V. Contestaţia în anulare specială ____________ 101
§1. Motive _________________________________________ 101
1.1. Dezlegarea dată recursului este rezultatul unei
greşeli materiale___________________________________ 101
1.1.1. Pot fi invocate numai greşeli materiale cu
caracter procedural _________________________ 101
127. Contestaţie în anulare. Greşeli materiale.
Înţeles ________________________________ 101
128. Contestaţie în anulare, fondată pe „greşeală
materială” conform art. 318 C. proc. civ. _____ 102
129. Contestaţie în anulare. Recurs nul. Inexistenţa
greşelii materiale. Consecinţe ______________ 102
130. Greşeală materială ce poate fi remediată pe calea
prevăzută de art. 281 C. proc. civ. Inexistenţa unor
greşeli materiale în legătură cu dezlegarea
dată recursului __________________________ 103
131. Greşeli materiale. Înţeles __________________ 104
132. Contestaţie în anulare. Eroare materială.
Interpretare restrictivă ____________________ 104
133. Contestaţie în anulare. Interpretarea unui text de
lege. Inexistenţa greşelii materiale de ordin
procedural _____________________________ 105
XVIII Contestaţia în anulare
134. Nesocotirea deciziei intermediare de casare
de către instanţa de recurs. Greşeală de judecată
care se referă la fondul cauzei ______________ 106
135. Remedierea unor greşeli materiale. Cale
procedurală ____________________________ 107
136. Contestaţie în anulare. Greşeală materială.
Taxă de timbru expediată în timp util şi
neajunsă la dosar ________________________ 107
137. Contestaţie în anulare. Condiţii.
Neîndeplinirea lor _______________________ 108
138. Contestaţie în anulare. Greşeală materială_____ 109
139. Contestaţie în anulare. Înţelesul noţiunii de
„greşeală materială” _____________________ 109
140. Contestaţie în anulare. Greşeală materială.
Raportare la situaţia existentă la data
pronunţării hotărârii atacate _______________ 110
141. Contestaţie în anulare. Condiţii de aplicare a
dispoziţiilor art. 318 C. proc. civ. ___________ 111
142. Contestaţie în anulare. Recurs anulat ca
netimbrat. Cerere scutită de la plata taxei
judiciare de timbru ______________________ 112
1.1.2. Greşeala materială este săvârşită de către
instanţa de recurs şi nu de o altă instanţă ________ 113
143. Recurs nul. Eroare materială săvârşită de
instanţa de recurs. Incidenţa art. 318 teza I
C. proc. civ. ____________________________ 113
144. Necomunicarea hotărârii recurate la adresa
indicată de către pârâta-recurentă. Constatarea
nulităţii recursului ca urmare a unei greşeli
materiale săvârşite de instanţa de recurs ______ 114
145. Contestaţie în anulare. Admisibilitate ________ 115
146. Recurs anulat ca netimbrat. Achitarea taxei
judiciare de timbru la termenul stabilit de către
instanţa de recurs. Contestaţie în anulare _____ 115
147. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 318 teza I C. proc. civ. Anulare ca netimbrat a
recursului în condiţiile în care la dosar există
chitanţa doveditoare a timbrării recursului de
către recurent___________________________ 116
Cuprins XIX
148. Contestaţie în anulare. Greşeală materială - înţeles.
Menţiuni ale procesului verbal de înmânare a
actului de procedură _____________________ 117
149. Contestaţie în anulare. Eroare materială
săvârşită de instanţa de recurs. Consecinţe ____ 117
1.1.3. Greşeala materială trebuie să fie evidentă, în
legătură cu aspectele formale ale judecăţii _______ 118
150. Contestaţie în anulare. Încălcarea de către
instanţa de recurs a unor norme procedurale.
Inadmisibilitate _________________________ 118
151. Greşeală materială. Noţiune________________ 118
152. Contestaţie în anulare. Greşeli materiale şi
greşeli de judecată. Inadmisibilitatea în cazul
celor din urmă __________________________ 119
153. Contestaţie în anulare. Lipsa unor greşeli
evidente cu caracter procesual______________ 119
154. Contestaţie în anulare. Condiţii de
admisibilitate___________________________ 120
155. Contestaţie în anulare. Neobservarea de către
instanţă a unui act de procedură. Inexistenţa unei
erori materiale evidente în legătură cu
aspectele formale ale judecării recursului _____ 121
156. Contestaţie în anulare specială. Greşeală
materială. Înţeles. Neobservarea şi neanalizarea
unei cereri prin care reclamanţii precizează valoarea
obiectului litigiului, cu consecinţa respingerii
recursului ca inadmisibil. Admisibilitate______ 121
157. Contestaţie în anulare. Greşeală materială.
Omisiunea indicării numărului sentinţei civile
recurate _______________________________ 122
158. Contestaţie în anulare specială. Lipsa calităţii
de reprezentant. Inexistenţa greşelii materiale _ 123
159. Contestaţie în anulare specială. Eroare
materială – înţelesul noţiunii_______________ 124
1.1.4. Greşeala materială trebuie să fie esenţială, în
sensul că, în lipsa ei, soluţia ar fi fost alta________ 124
160. Contestaţie în anulare specială. Greşeală materială.
Înţeles. Neobservarea şi neanalizarea unei cereri
prin care reclamanţii precizează valoarea obiectului
XX Contestaţia în anulare
litigiului, cu consecinţa respingerii recursului ca
inadmisibil. Admisibilitate ________________ 124
161. Contestaţie în anulare. Motiv. Interpretarea
probelor. Inadmisibilitate _________________ 125
162. Contestaţie în anulare formulată potrivit
art. 318 C. proc. civ. Înţelesul noţiunii de
greşeală materială _______________________ 126
163. Contestaţie în anulare. Inexistenţa unei greşeli
materiale esenţiale, care să fi determinat o
soluţie eronată __________________________ 127
164. Contestaţie în anulare specială. Săvârşirea unei
greşeli materiale grave. Noţiune ____________ 128
165. Contestaţie în anulare. Lipsa unor greşeli
de ordin procedural de o asemenea gravitate,
care să fi avut drept consecinţă darea unei
soluţii greşite___________________________ 128
166. Contestaţie în anulare. Taxă de timbru
determinată în mod greşit. Neachitare________ 129
167. Contestaţie în anulare. Recurs anulat ca
insuficient timbrat. Admitere ______________ 130
168. Contestaţie în anulare. Depunerea unui înscris,
deşi la dosar se află o formă prescurtată din
care nu rezultă cu certitudine o anume dată.
Considerarea existenţei unei erori materiale ___ 131
1.2. Respingând recursul sau admiţându-l în parte, instanţa a
omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de
casare sau de modificare ____________________________ 132
1.2.1. Contestaţia poate fi formulată numai atunci când
recursul a fost respins sau admis în parte ________ 132
169. Contestaţie în anulare. Recurs admis în totalitate.
Consecinţe_____________________________ 132
170. Contestaţie în anulare. Invocarea omisiunii de a
cerceta un motiv de recurs, în baza art. 318 teza
a II-a C. proc. civ., în condiţiile în care recursul
a fost admis în totalitate cu consecinţa casării
deciziei recurate ________________________ 133
171. Contestaţie în anulare. Motive. Omisiunea
examinării unui motiv de recurs. Recurs admis 134
172. Contestaţia în anulare specială. Eroare
materială. Înţeles ________________________ 135
Cuprins XXI
173. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate
conform art. 318 C. proc. civ. ______________ 135
174. Contestaţie în anulare promovată de către intimaţi.
Recurs admis în totalitate. Neincidenţa dispoziţiilor
art. 318 teza a II-a C. proc. civ. _____________ 136
175. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. Cauză
soluţionată în sensul admiterii excepţiei lipsei
calităţii procesuale active. Respingerea
recursului______________________________ 137
176. Contestaţie în anulare. Recurs respins ca
inadmisibil. Neanalizarea motivelor de recurs.
Consecinţe_____________________________ 137
177. Contestaţie în anulare. Recurs anulat ca netimbrat.
Neincidenţa motivului prevăzut de art. 318
C. proc. civ. ____________________________ 139
1.2.2. Instanţa de recurs a omis să cerceteze vreunul din
motivele de casare sau de modificare____________ 139
178. Contestaţie în anulare. Omisiunea cercetării unui
motiv de recurs. Anularea deciziei instanţei de
recurs. Limitele rejudecării ________________ 139
179. Contestaţie în anulare. Articolul 318 C. proc. civ.
Neexaminarea unui motiv de recurs. Înţelesul
textului _______________________________ 142
180. Contestaţia în anulare. Imposibilitatea repunerii
în discuţie a soluţiei instanţei de recurs_______ 142
181. Contestaţie în anulare specială. Condiţii de
exercitare. Noţiunea de omisiune a cercetării unor
motive de casare sau modificare a hotărârii ___ 143
182. Contestaţie în anulare. Omisiunea examinării unui
motiv de recurs. Obligaţia instanţei__________ 145
183. Contestaţie în anulare formulată potrivit
art. 318 C. proc. civ. împotriva unei decizii prin
care s-a soluţionat un recurs într-o cauză având ca
obiect plângere contravenţională. Omisiunea
cercetării vreunuia dintre motivele de
modificare _____________________________ 145
184. Contestaţie în anulare. Omisiunea instanţei de
recurs de a cerceta unele argumente de fapt şi de
XXII Contestaţia în anulare
drept subsumate motivelor de recurs pe care se
sprijină________________________________ 146
185. Necercetarea unor argumente subsumate motivului
de modificare sau casare analizat de către instanţa
de recurs. Inaplicabilitatea art. 318 alin. (1)
teza a II-a C. proc. civ. ___________________ 147
186. Obligativitatea participării procurorului în proces.
Casarea hotărârii recurate. Necercetarea motivelor
de recurs ______________________________ 148
187. Omisiunea cercetării unui motiv de recurs.
Neindicarea motivului de nelegalitate pe care
instanţa nu l-ar fi analizat _________________ 148
188. Neexaminarea distinctă a fiecărui motiv de recurs.
Inexistenţa omisiunii prevăzute de art. 318
teza a II-a C. proc. civ. ___________________ 149
189. Motivare succintă a hotărârii. Inaplicabilitatea
art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. ______ 149
190. Contestaţia în anulare. Recurs anulat ca netimbrat.
Neincidenţa motivului prevăzut de art. 318
teza a II-a C. proc. civ. ___________________ 150
191. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate în cazul în
care instanţa a omis să se pronunţe asupra
cheltuielilor de judecată __________________ 151
192. Omisiunea cercetării unui motiv de recurs. Limitele
rejudecării recursului ca urmare a admiterii
contestaţiei în anulare ____________________ 152
1.2.3. Motivele omise a fi cercetate trebuie să fi fost
invocate în termen __________________________ 153
193. Motive suplimentare de recurs formulate prin
concluziile depuse la dezbaterea recursului.
Neanalizarea lor de către instanţă ___________ 153
194. Contestaţie în anulare. Nedepunerea precizărilor la
motivele de recurs în termenul prevăzut de
dispoziţiile art. 303 alin. (1) C. proc. civ.
Neincidenţa în cauză a prevederilor art. 3041
şi art. 318 alin. (1) C. proc. civ._____________ 153
195. Contestaţie în anulare. Aplicarea dispoziţiilor
art. 318 teza a II-a C. proc. civ. _____________ 154
196. Contestaţie în anulare. Recurs care a fost
motivat peste termenul legal _______________ 155
Cuprins XXIII
1.2.4. Dezvoltarea motivelor de recurs de către recurent
făcea posibilă încadrarea lor într-unul din motivele
prevăzute limitativ de art. 304 C. proc. civ. _______ 156
197. Motiv de recurs ce viza reanalizarea probelor.
Neîncadrare în art. 304 pct. 1-9. Necercetare.
Consecinţe_____________________________ 156
198. Contestaţie în anulare. Recurs nul. Neincidenţa
prevederilor art. 318 alin (1) teza a II-a
C. proc. civ. ____________________________ 157
§2. Condiţii de admisibilitate__________________________ 159
2.1. Poate fi exercitată numai împotriva deciziilor
pronunţate de instanţele de recurs _____________________ 159
199. Contestaţie în anulare. Hotărâre pronunţată
în recurs_______________________________ 159
200. Contestaţie în anulare. Omisiunea cercetării unui
motiv de recurs. Hotărâri care pot fi atacate ___ 160
201. Hotărâre pronunţată în contestaţie în anulare.
Inadmisibilitatea unei noi contestaţii neîntemeiate
pe dispoziţiile art. 318 C. proc. civ.__________ 161
202. Hotărâre pronunţată în soluţionarea cererii de
revizuire. Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare
întemeiate pe dispoziţiile art. 318 C. proc. civ. _ 161
203. Inadmisibilitate contestaţiei în anulare în
conformitate cu dispoziţiile art. 318 teza I
C. proc. civ. faţă de hotărârea pronunţată
de instanţa de recurs în cadrul unei revizuiri___ 162
Capitolul VI. Judecarea contestaţiei în anulare _________ 163
§1. Cererea ________________________________________ 163
204. Contestaţie în anulare. Motivare. Termen _____ 163
205. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 318 C. proc. civ. Termen de declarare şi
motivare ______________________________ 163
206. Contestaţie în anulare. Motivare în drept______ 164
207. Contestaţia în anulare. Condiţii de
admisibilitate___________________________ 165
208. Contestaţie în anulare. Neindicare motive _____ 165
209. Contestaţie în anulare. Motivare ____________ 166
XXIV Contestaţia în anulare
1.1. Taxa judiciară de timbru_________________________ 166
210. Neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei
judiciare de timbru. Sancţiune______________ 166
211. Renunţarea la judecata contestaţiei în anulare.
Neîndeplinirea de către contestator a obligaţiei de
plată a taxei judiciare de timbru şi a timbrului
judiciar. Consecinţe______________________ 167
212. Contestaţia în anulare. Achitarea timbrului
judiciar. Neachitarea taxei judiciare de timbru.
Sancţiune______________________________ 168
1.2. Lipsa calităţii de reprezentant_____________________ 169
213. Contestaţie în anulare. Societate aflată în
procedura insolvenţei. Calitatea de
reprezentant____________________________ 169
214. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant.
Admitere. Consecinţe ____________________ 170
1.3. Nu se poate face o nouă contestaţie în anulare
pentru motive ce au existat la data celei dintâi ___________ 171
215. Formularea unei noi contestaţii în anulare
pentru aceleaşi motive. Inadmisibilitate ______ 171
216. Contestaţie îndreptată împotriva unei decizii prin
care s-a respins ca nefondată o altă contestaţie în
anulare. Inadmisibilitate __________________ 171
§2. Termenul în care poate fi exercitată contestaţia în
anulare________________________________________ 172
2.1. În cazul hotărârii susceptibile de executare silită,
contestaţia se poate face oricând înainte de începerea
executării silite, iar în timpul ei până la împlinirea
termenului stabilit de art. 401 alin. (1) lit. b) sau c) _______ 172
217. Contestaţie în anulare. Excepţia de tardivitate.
Soluţie ________________________________ 172
218. Hotărâre susceptibilă de executare silită.
Neînceperea executării. Termenul în care
poate fi formulată contestaţia ______________ 173
219. Contestaţie în anulare. Termen de exercitare
împotriva ordonanţei de adjudecare _________ 173
2.2. În cazul hotărârilor care nu se aduc la îndeplinire
pe cale de executare silită, contestaţia poate fi exercitată în
termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat
Cuprins XXV
cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la
data când hotărârea a rămas irevocabilă _______________ 175
220. Contestaţie în anulare. Termen. Momentul
declanşării lui __________________________ 175
221. Hotărâre irevocabilă care nu se aduce la
îndeplinire pe cale de executare silită.
Momentul de la care curge termenul pentru
exercitarea contestaţiei în anulare ___________ 177
222. Neexercitarea contestaţiei în anulare în termenul
prevăzut de lege. Tardivitate. Incidenţa art. 103
C. proc. civ. ____________________________ 178
223. Contestaţie în anulare. Termen de înregistrare.
Hotărâre care nu este susceptibilă de executare
silită__________________________________ 179
2.3. Sancţiunea care intervine în cazul nerespectării
termenului de formulare a contestaţiei _________________ 179
224. Contestaţie în anulare. Cerere de repunere în
termenul de formulare. Respingere. Tardivitatea
contestaţiei ____________________________ 179
225. Contestaţie în anulare. Cerere de repunere în
termen pentru motiv de boală ______________ 181
226. Contestaţie în anulare promovată cu nesocotirea
termenului stabilit de art. 319 alin. (2) C. proc. civ.
Excepţia de tardivitate. Soluţionare__________ 181
227. Hotărâre nesusceptibilă de executare silită.
Contestaţie în anulare. Tardivitate___________ 182
§3. Instanţa competentă______________________________ 183
3.1. Instanţa a cărei hotărâre se atacă__________________ 183
3.1.1. Prima instanţă, instanţa de apel, de recurs,
contestaţie în anulare sau revizuire, atunci când
contestaţia este fundamentată pe dispoziţiile
art. 317 C. proc. civ._________________________ 183
228. Contestaţie în anulare. Competenţă __________ 183
229. Contestaţie în anulare. Instanţa competentă____ 183
230. Contestaţie în anulare. Sentinţă civilă care nu este
susceptibilă de executare silită. Termen de
exercitare a căii de atac ___________________ 184
231. Contestaţia în anulare - art. 318 teza I C. proc. civ.
Dezlegarea dată recursului este rezultatul unei
greşeli materiale. ________________________ 185
XXVI Contestaţia în anulare
3.1.2. Instanţa de recurs, atunci când contestaţia
se întemeiază pe dispoziţiile art. 318 C. proc. civ.__ 186
232. Contestaţie în anulare. Omisiunea instanţei
de a se pronunţa cu privire la unul din motivele
de recurs ______________________________ 186
233. Contestaţie în anulare. Casarea parţială a deciziei
tribunalului. Motivul prevăzut de art. 318
C. proc. civ. ____________________________ 186
§4. Compunerea completului__________________________ 187
4.1. Compunerea completului este aceeaşi ca şi pentru
hotărârea atacată__________________________________ 187
234. Contestaţie în anulare. Compunerea instanţei de
judecată. Invocarea incompatibilităţii judecătorului
care a participat la judecarea recursului.
Soluţie ________________________________ 187
235. Competenţa şi compunerea instanţei învestite cu o
cale de retractare ________________________ 190
4.2. Judecătorii care au pronunţat hotărârea contestată
pot intra în compunerea completului de judecată _________ 190
236. Incompatibilitatea judecătorului. Contestaţie în
anulare fondată pe art. 24 alin. (1) C. proc. civ. 190
237. Contestaţie în anulare. Compunerea instanţei de
judecată. Invocarea incompatibilităţii judecătorului
care a participat la judecarea recursului.
Soluţie ________________________________ 191
238. Judecătorul care a pronunţat hotărârea atacată cu
contestaţie în anulare. Compatibilitate _______ 192
Capitolul VII. Procedura de judecată _________________ 194
§1. Aplicarea regulilor incidente cererii de chemare
în judecată_____________________________________ 194
239. Contestaţie în anulare. Judecare. Completarea
normelor expres prevăzute în art. 317-321
C. proc. civ. cu cele de la „judecata în primă
instanţă” dacă nu sunt potrivnice____________ 194
240. Contestaţii în anulare care privesc aceleaşi părţi,
iar obiectul şi cauza lor au o strânsă legătură
între ele. Conexare ______________________ 195
241. Contestaţie în anulare. Neprezentarea părţilor
la judecată. Suspendarea judecăţii___________ 197
Cuprins XXVII
242. Contestaţie în anulare. Coparticipare
procesuală. Consecinţe ___________________ 197
§2. Întâmpinarea ___________________________________ 198
243. Întâmpinare. Invocarea de către intimaţi a
excepţiilor de tardivitate şi inadmisibilitate a
contestaţiei în anulare ____________________ 198
244. Contestaţie în anulare. Excepţia inadmisibilităţii
invocate de către intimat __________________ 200
§3. Contestaţia în anulare nu are efect suspensiv de
executare ______________________________________ 200
245. Cerere de suspendare a executării încheierii
contestate. Neachitarea cauţiunii. Consecinţe __ 200
§4. Renunţarea la judecată ___________________________ 201
246. Renunţarea la judecata contestaţiei în anulare.
Aplicarea art. 246 C. proc. civ. _____________ 201
247. Renunţare la judecată. Renunţare la drept.
Distincţie ______________________________ 201
§5. Cererea de intervenţie ____________________________ 202
248. Contestaţie în anulare. Cerere de intervenţie
în interes propriu. Inadmisibilitate __________ 202
§6. Probele_________________________________________ 203
249. Contestaţie în anulare. Memoriu adresat
conducerii instanţei folosit ca probă _________ 203
250. Lipsă de procedură. Citare prin afişare. Forţa
probantă a procesului-verbal de îndeplinire a
procedurii _____________________________ 204
Capitolul VIII. Soluţiile instanţei de contestaţie
în anulare _____________________________________ 205
§1. Declinare de competenţă __________________________ 205
251. Contestaţie în anulare. Instanţa competentă.
Soluţii ________________________________ 205
252. Contestaţie în anulare. Instanţă necompetentă.
Declinarea competenţei în favoarea instanţei
competente ____________________________ 206
§2. Admitere _______________________________________ 206
2.1. Rejudecarea pricinii în etapa procesuală în care
s-a aflat înainte de pronunţarea hotărârii anulate,
dacă partea a fost legal citată ________________________ 206
253. Contestaţie în anulare. Admitere. Consecinţe __ 206
XXVIII Contestaţia în anulare
254. Intimat decedat la momentul judecăţii recursului.
Nelegala citare a moştenitorilor în recurs _____ 207
255. Contestaţie în anulare. Nelegala citare a
recurentei la data judecării recursului.
Consecinţe_____________________________ 208
256. Contestaţie în anulare. Admitere. Restabilirea
situaţiei anterioare anulării executării silite____ 208
257. Contestaţie în anulare. Necitarea recurentei la sediul
indicat în contractul de vânzare-cumpărare____ 210
2.2. Declinarea competenţei în favoarea instanţei
sau organului cu activitate jurisdicţională competent,
în cazul reţinerii necompetenţei absolute _______________ 212
258. Contestaţie în anulare. Nelegala citare a
contestatorilor la instanţa de recurs. Modificarea
competenţei materiale în ceea ce priveşte
soluţionarea litigiilor având ca obiect drepturi
salariale ale personalului salarizat conform
O.U.G. nr. 27/2006 ______________________ 212
2.3. Rejudecarea recursului, în cazul în care se constată
temeinicia motivelor prevăzute de art. 318 C. proc. civ.____ 213
259. Necercetarea unui motiv de recurs. Incidenţa
art. 318 alin. (1) teza finală C. proc. civ.______ 213
260. Contestaţie în anulare în privinţa deciziei
de anulare a recursului ca netimbrat.
Admisibilitate __________________________ 214
261. Contestaţie în anulare. Greşeală materială.
Admisibilitate __________________________ 214
262. Contestaţia în anulare. Admitere. Consecinţe __ 215
263. Contestaţie în anulare. Admitere.
Consecinţe_____________________________ 217
§3. Respingere______________________________________ 217
3.1. Inadmisibilitate ________________________________ 217
264. Motive existente la data primei contestaţii în
anulare. Inadmisibilitatea celei de a doua
contestaţii _____________________________ 217
265. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate _______ 218
3.2. Lipsa de interes ________________________________ 218
266. Excepţia lipsei de interes în promovarea
contestaţiei în anulare. Admitere____________ 218
Cuprins XXIX
267. Nelegala citare a părţii adverse. Lipsa de interes
în promovarea contestaţiei în anulare ________ 219
268. Contestaţie în anulare. Lipsa de interes a
intimatului din recurs în invocarea tezei a II-a
a art. 318 C. proc. civ. ____________________ 220
3.3. Tardivitate ____________________________________ 220
269. Hotărâre irevocabilă care nu se aduce la
îndeplinire pe cale de executare silită.
Nerespectarea termenului prevăzut de art. 312
alin. (2) teza II C. proc. civ. pentru formularea
contestaţiei în anulare. Consecinţe __________ 220
270. Contestaţie în anulare tardivă. Sancţiune______ 221
271. Contestaţie în anulare. Nerespectarea termenului
instituit de art. 319 alin. (2) teza a II-a
C. proc. civ. Sancţiune ___________________ 222
3.4. Netemeinicie __________________________________ 223
272. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile
art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Citarea
societăţii comerciale la sediul lichidatorului ___ 223
273. Contestaţie în anulare. Mod de soluţionare ____ 224
274. Contestaţie în anulare. Recurs respins ca tardiv_ 224
§4. Perimare _______________________________________ 225
275. Contestaţie în anulare rămasă în nelucrare
din vina părţii mai mult de un an. Perimare ___ 225
276. Suspendarea judecării contestaţiei în anulare
în baza art. 242 pct. 2 C. proc. civ. Pasivitatea
părţilor. Sancţiune _______________________ 226
277. Perimare. Cerere aflată pe rolul Curţii Supreme
de Justiţie. Completul de 9 judecători ________ 226
278. Suspendarea judecării contestaţiei în anulare.
Neîndeplinirea vreunui act de procedură în
vederea judecării pricinii__________________ 227
Capitolul IX. Calea de atac împotriva hotărârii
pronunţate în contestaţia în anulare_______________ 228
279. Contestaţie în anulare ce are ca obiect decizia
instanţei de recurs. Inadmisibilitatea căii de atac
exercitate împotriva hotărârii prin care s-a
soluţionat contestaţia_____________________ 228
XXX Contestaţia în anulare
280. Hotărâre pronunţată în contestaţia în anulare.
Inadmisibilitatea recursului________________ 228
281. Contestaţie în anulare exercitată împotriva
hotărârii pronunţate de tribunal ca instanţă de
recurs. Hotărâre irevocabilă. Inexistenţa unei
noi căi de atac __________________________ 229
282. Contestaţie în anulare. Recurs. Inadmisibilitate_ 230
283. Recurs. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate_ 230
284. Contestaţie în anulare. Decizie pronunţată în recurs.
Inadmisibilitatea unei noi căi de atac ________ 231
285. Revizuire ce are ca obiect decizia pronunţată în
contestaţie în anulare [art. 322 alin. (5)
C. proc. civ.]. Înscrisuri noi. Inadmisibilitate __ 232
286. Inadmisibilitatea revizuirii deciziei pronunţate de
curtea de apel în cadrul contestaţiei în anulare _ 232
Capitolul X. Decizii ale Curţii Constituţionale __________ 234
287. Contestaţie în anulare. Cazurile în care poate fi
atacată o hotărâre irevocabilă pe această cale
extraordinară, de retractare ________________ 234
288. Contestaţie în anulare. Valorificarea ei numai în
cazurile şi condiţiile prevăzute limitative
de lege ________________________________ 235
289. Condiţionarea introducerii contestaţiei în
anulare de formularea „numai dacă aceste motive
nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a
recursului”. Accesul liber la justiţie. Dreptul
la un proces echitabil_____________________ 236
290. Contestaţie în anulare. Limitarea aplicabilităţii
art. 318 C. proc. civ. doar la hotărârile
instanţelor de recurs _____________________ 237
291. Contestaţie în anulare. Garanţia aplicării art. 6
din CEDO _____________________________ 238
292. Contestaţie în anulare. Termen de promovare.
Raţiunea instituirii termenului prin art. 319
C. proc. civ. ____________________________ 239
293. Contestaţie în anulare. Suspendarea executării
hotărârii a cărei anulare se cere_____________ 241
Cuprins XXXI
294. Contestaţie în anulare. Judecarea căii extraordinare
de atac după regulile procedurale aplicabile
instanţei a cărei hotărâre se atacă ___________ 242
Capitolul XI. Decizii ale Curţii Europene
a Drepturilor Omului ___________________________ 244
295. Contestaţie în anulare. Cale de corectare
a erorilor de fapt sau de drept şi a erorilor
judiciare. Cauza Sebastian Taub împotriva
României ______________________________ 244
296. Contestaţie în anulare. Admisibilitatea şi
relevanţa probelor. Securitatea raporturilor
juridice. Hotărârea CEDO în cauza
Mitrea vs. România______________________ 247
297. Încălcarea securităţii raporturilor juridice.
Durata procedurii. Pretenţii. Societate
comercială – SC Placebo Consult SRL contra
României ______________________________ 251
Index alfabetic _____________________________________ 257
Data: 18.01.2011
296 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec