Constitutia Romaniei reflectata in jurisprudenta constitutionala

Constitutia Romaniei reflectata in jurisprudenta constitutionala
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 344
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Constitutia este actul de identitate al unui stat de drept, fundamentul pe care se cladeste intreaga sa ordine juridica si sursa de baza pentru toate ramurile dreptului. In Romania, interpretarea si explicarea normei constitutionale, prin raportarea celorlalte legi la textele Constitutiei, se face de catre Curtea Constitutionala, prin deciziile sale. Daca deciziile de constatare a neconstitutionalitatii devin cunoscute, datorita caracterului obligatoriu pe care il au, toate celelalte decizii ale Curtii, la fel de importante pentru interpretarea si descifrarea sensului Constitutiei, raman, de cele mai multe ori, „ascunse” in paginile Monitorului Oficial.
Motiv pentru care Editura Hamangiu publica lucrarea de fata: o carte care „cerne” intreaga jurisprudenta a Curtii Constitutionale, din 1992 si pana in prezent, si extrage solutiile cu valoare interpretativa deosebita. Sintetizate si redate in rezumat, cele 975 de solutii sunt grupate sub textele constitutionale al caror sens il explica, alcatuind un veritabil comentariu pe articole al Constitutiei. Accentul este pus pe deciziile pronuntate dupa revizuirea si republicarea Constitutiei in anul 2003, dar au fost selectate si unele solutii anterioare acestui moment, care si-au pastrat valabilitatea si in contextul noii configuratii a Legii fundamentale.
Juristii si toti cei interesati sa inteleaga sensul constitutional al unor drepturi fundamentale, precum proprietatea, accesul la justitie, libertatea individuala sau rolul autoritatilor publice si relatiile ce trebuie sa existe intre cetateni si autoritati, au la dispozitie acum un instrument ce asigura accesul rapid la un fond unic de jurisprudenta, o banca de date cu valoare juridica deosebita.Cuprins
Titlul I. Principii generale ______________________________________ 1
Arti colul 1. Statul român ____________________________________ 1
Arti colul 2. Suveranitatea ___________________________________ 7
Arti colul 3. Teritoriul _______________________________________ 7
Arti colul 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni __________ 8
Arti colul 5. Cetăţenia _______________________________________ 9
Arti colul 6. Dreptul la identi tate ______________________________ 9
Arti colul 7. Românii din străinătate ___________________________ 10
Arti colul 8. Pluralismul şi parti dele politi ce ____________________ 10
Arti colul 9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale _____ 12
Arti colul 10. Relaţii internaţionale ___________________________ 14
Arti colul 11. Dreptul internaţional şi dreptul intern ______________ 14
Arti colul 12. Simboluri naţionale ____________________________ 14
Arti colul 13. Limba ofi cială _________________________________ 15
Arti colul 14. Capitala ______________________________________ 15
Titlul II. Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale _________ 16
Capitolul I. Dispoziţii comune _________________________________ 16
Arti colul 15. Universalitatea ________________________________ 16
Arti colul 16. Egalitatea în drepturi ___________________________ 19
Arti colul 17. Cetăţenii români în străinătate ____________________ 38
Arti colul 18. Cetăţenii străini şi apatrizii _______________________ 39
Arti colul 19. Extrădarea şi expulzarea _________________________ 40
Arti colul 20. Tratatele internaţionale privind drepturile omului_____ 41
Arti colul 21. Accesul liber la justi ţie __________________________ 43
Capitolul II. Drepturile și libertăţile fundamentale_________________ 73
Arti colul 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fi zică şi psihică _______ 73
Arti colul 23. Libertatea individuală ___________________________ 74
Arti colul 24. Dreptul la apărare ______________________________ 85
Arti colul 25. Libera circulaţie ________________________________ 93
Arti colul 26. Viaţa inti mă, familială şi privată ___________________ 95
Arti colul 27. Inviolabilitatea domiciliului _____________________ 100
Arti colul 28. Secretul corespondenţei ________________________ 102
Arti colul 29. Libertatea conşti inţei __________________________ 103
Arti colul 30. Libertatea de exprimare ________________________ 107
Cuprins Consti tuţia României
VIII Tudorel TOADER
Arti colul 31. Dreptul la informaţie __________________________ 109
Arti colul 32. Dreptul la învăţătură ___________________________ 111
Arti colul 33. Accesul la cultură _____________________________ 114
Arti colul 34. Dreptul la ocroti rea sănătăţii ____________________ 115
Arti colul 35. Dreptul la mediu sănătos _______________________ 117
Arti colul 36. Dreptul de vot ________________________________ 118
Arti colul 37. Dreptul de a fi ales ____________________________ 119
Arti colul 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European ________ 122
Arti colul 39. Libertatea întrunirilor __________________________ 123
Arti colul 40. Dreptul de asociere ____________________________ 124
Arti colul 41. Munca şi protecţia socială a muncii _______________ 128
Arti colul 42. Interzicerea muncii forţate ______________________ 133
Arti colul 43. Dreptul la grevă ______________________________ 134
Arti colul 44. Dreptul de proprietate privată ___________________ 135
Arti colul 45. Libertatea economică __________________________ 154
Arti colul 46. Dreptul la moştenire ___________________________ 157
Arti colul 47. Nivelul de trai ________________________________ 158
Arti colul 48. Familia ______________________________________ 166
Arti colul 49. Protecţia copiilor şi a ti nerilor ___________________ 168
Arti colul 50. Protecţia persoanelor cu handicap ________________ 170
Arti colul 51. Dreptul de peti ţionare _________________________ 171
Arti colul 52. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate pu bli că __ 173
Arti colul 53. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau
al unor libertăţi _________________________________________ 175
Capitolul III. Îndatoririle fundamentale_________________________ 182
Arti colul 54. Fidelitatea fată de ţară _________________________ 182
Arti colul 55. Apărarea ţării ________________________________ 182
Arti colul 56. Contribuţii fi nanciare __________________________ 182
Arti colul 57. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor _____________ 185
Capitolul IV. Avocatul Poporului ______________________________ 187
Arti colul 58. Numirea şi rolul ______________________________ 187
Arti colul 59. Exercitarea atribuţiilor _________________________ 187
Arti colul 60. Raportul în faţa Parlamentului ___________________ 188
Titlul III. Autorităţile publice _________________________________ 189
Capitolul I. Parlamentul _____________________________________ 189
Secţiunea 1. Organizare și funcţionare __________________________ 189
Arti colul 61. Rolul şi structura ______________________________ 189
Arti colul 62. Alegerea Camerelor ___________________________ 192
Consti tuţia României Cuprins
Tudorel TOADER IX
Arti colul 63. Durata mandatului ____________________________ 193
Arti colul 64. Organizarea internă ___________________________ 193
Arti colul 65. Şedinţele Camerelor ___________________________ 196
Arti colul 66. Sesiuni ______________________________________ 196
Arti colul 67. Actele juridice şi cvorumul legal __________________ 197
Arti colul 68. Caracterul public al şedinţelor ___________________ 198
Secţiunea a 2-a. Statutul deputaţilor și al senatorilor ______________ 198
Arti colul 69. Mandatul reprezentati v ________________________ 198
Arti colul 70. Mandatul deputaţilor şi al senatorilor _____________ 198
Arti colul 71. Incompati bilităţi ______________________________ 198
Arti colul 72. Imunitatea parlamentară _______________________ 200
Secţiunea a 3-a. Legiferarea __________________________________ 202
Arti colul 73. Categorii de legi ______________________________ 202
Arti colul 74. Iniţiati va legislati vă ____________________________ 205
Arti colul 75. Sesizarea Camerelor ___________________________ 206
Arti colul 76. Adoptarea legilor şi a hotărârilor _________________ 207
Arti colul 77. Promulgarea legii _____________________________ 209
Arti colul 78. Intrarea în vigoare a legii _______________________ 210
Arti colul 79. Consiliul Legislati v _____________________________ 210
Capitolul II. Președintele României ____________________________ 211
Arti colul 80. Rolul Preşedintelui ____________________________ 211
Arti colul 81. Alegerea Preşedintelui _________________________ 211
Arti colul 82. Validarea mandatului şi depunerea jurământului ____ 212
Arti colul 83. Durata mandatului ____________________________ 212
Arti colul 84. Incompati bilităţi şi imunităţi _____________________ 212
Arti colul 85. Numirea Guvernului ___________________________ 214
Arti colul 86. Consultarea Guvernului ________________________ 217
Arti colul 87. Parti ciparea la şedinţele Guvernului ______________ 217
Arti colul 88. Mesaje _____________________________________ 217
Arti colul 89. Dizolvarea Parlamentului _______________________ 217
Arti colul 90. Referendumul ________________________________ 218
Arti colul 91. Atribuţii în domeniul politi cii externe _____________ 219
Arti colul 92. Atribuţii în domeniul apărării ____________________ 219
Arti colul 93. Măsuri excepţionale ___________________________ 220
Arti colul 94. Alte atribuţii _________________________________ 220
Arti colul 95. Suspendarea din funcţie ________________________ 222
Arti colul 96. Punerea sub acuzare ___________________________ 223
Arti colul 97. Vacanţa funcţiei ______________________________ 223
Arti colul 98. Interimatul funcţiei ____________________________ 223
Cuprins Consti tuţia României
X Tudorel TOADER
Arti colul 99. Răspunderea preşedintelui interimar ______________ 223
Arti colul 100. Actele Preşedintelui __________________________ 223
Arti colul 101. Indemnizaţia şi celelalte drepturi ________________ 224
Capitolul III. Guvernul ______________________________________ 224
Arti colul 102. Rolul şi structura _____________________________ 224
Arti colul 103. Învesti tura __________________________________ 225
Arti colul 104. Jurământul de credinţă ________________________ 225
Arti colul 105. Incompati bilităţi _____________________________ 225
Arti colul 106. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului _______ 226
Arti colul 107. Primul-ministru ______________________________ 226
Arti colul 108. Actele Guvernului ____________________________ 226
Arti colul 109. Răspunderea membrilor Guvernului _____________ 227
Arti colul 110. Încetarea mandatului _________________________ 230
Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul ______________ 230
Arti colul 111. Informarea Parlamentului _____________________ 230
Arti colul 112. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple ____________ 231
Arti colul 113. Moţiunea de cenzură _________________________ 231
Arti colul 114. Angajarea răspunderii Guvernului _______________ 232
Arti colul 115. Delegarea legislati vă __________________________ 236
Capitolul V. Administraţia publică _____________________________ 243
Secţiunea 1. Administraţia publică centrală de specialitate _________ 243
Arti colul 116. Structura ___________________________________ 243
Arti colul 117. Înfi inţarea __________________________________ 243
Arti colul 118. Forţele armate ______________________________ 244
Arti colul 119. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ______________ 244
Secţiunea a 2-a. Administraţia publică locală ____________________ 245
Arti colul 120. Principii de bază _____________________________ 245
Arti colul 121. Autorităţi comunale şi orăşeneşti ________________ 246
Arti colul 122. Consiliul judeţean ____________________________ 247
Arti colul 123. Prefectul ___________________________________ 248
Capitolul VI. Autoritatea judecătorească _______________________ 249
Secţiunea 1. Instanţele judecătorești ___________________________ 249
Arti colul 124. Înfăptuirea justi ţiei ___________________________ 249
Arti colul 125. Statutul judecătorilor _________________________ 255
Arti colul 126. Instanţele judecătoreşti _______________________ 256
Arti colul 127. Caracterul public al dezbaterilor ________________ 269
Arti colul 128. Folosirea limbii materne şi a interpretului
în justi ţie ______________________________________________ 269
Arti colul 129. Folosirea căilor de atac _______________________ 270
Consti tuţia României Cuprins
Tudorel TOADER XI


Data: 23.12.2011
344 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.054 sec