Concedierea salariatilor

Concedierea salariatilor
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 432
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 28.09.2011
432 pagini


Cartea de faţă reprezintă o sinteză a practicii judiciare recente (2009-2011) a Tribunalelor şi Curţilor de Apel în materia concedierii salariaţilor.
Hotărârile selectate, relevante pentru toate tipurile de concediere, analizează aspecte legate de principiul legalităţii concedierii, interdicţii, termene procedurale şi reintegrarea salariaţilor.
Notele inserate în cuprinsul speţelor fac trimitere la modificările Codului muncii prin Legea nr. 40/2011, ce vizează, în primul rând, interdicţiile de concediere, posibilitatea angajatorului de a stabili standardele de performanţă şi criteriile de evaluare a salariatului, aplicabilitatea procedurii colective numai în sectorul privat, termenul de preaviz, durata perioadei de probă, astfel că lucrarea este în concordanţă şi cu noile reglementări legale.
Cuprins
Capitolul I. Concedierea. Noţiune. Legalitate. Condiţii .......................... 1
Secţiunea 1. Principiul legalităţii concedierii ....................................... 1
1. Notificarea prin executorul judecătoresc nu reprezintă o decizie
de concediere. Comunicarea notificării nu
echivalează cu comunicarea unei asemenea decizii.
Emiterea notificării anterior începerii perioadei de
probă şi a contractului de muncă .................................................. 1
2. Concediere în fapt. Suspendarea raporturilor de muncă .............. 6
3. Principiul legalităţii încetării contractului individual
de muncă. Refuzul angajatorului de a permite accesul
salariatului la locul de muncă, fără a emite decizie de
concediere. Consensualitatea contractului individual de
muncă. Acoperirea nulităţii prin îndeplinirea ulterioară a
condiţiilor impuse de lege. Înlocuirea de drept a
clauzelor contrare normelor legale imperative ........................... 10
4. Încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor.
Cerere de renunţare la încetarea raporturilor de muncă
formulată ulterior realizării acordului de voinţă al
părţilor. Calificarea de către salariat a deciziei de
încetare a raporturilor de muncă prin acordul părţilor
ca decizie de concediere ............................................................. 16
5. Competenţa instanţei de judecată sesizate legal să
cenzureze orice decizie de concediere. Pensionar
încadrat în muncă. Incidenţa art. 61 lit. e) C. muncii ................. 21
6. Lipsa motivelor de fapt în cuprinsul deciziei de concediere.
Imposibilitatea determinării motivelor care au stat la baza
încetării raporturilor de muncă. Încetarea de drept a contractului
de muncă la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă şi stagiu de
cotizare pentru pensionare ......................................................... 26
7. Nulitatea absolută a deciziei de concediere. Neindicarea
instanţei competente. Motiv de ordine publică. Sancţiunea
nulităţii absolute pentru lipsa acestei menţiuni .......................... 29
8. Lipsa menţiunii instanţei competente material în
decizia de concediere. Absenţa vătămării produse
salariatului prin nemenţionarea tribunalului ca instanţă
competentă să soluţioneze contestaţia ........................................ 35
9. Menţiuni obligatorii ale deciziei de concediere.
Imposibilitatea complinirii acestor menţiuni cu
acte extrinseci deciziei. Reintegrarea salariatului.
X Concedierea salariaţilor
Obligativitatea existenţei anterior concedierii a actului
decizional, a procedurii prin care s-a prevăzut şi aprobat
desfiinţarea postului şi s-a aprobat o nouă organigramă ............ 38
10. Analiza legalităţii şi temeiniciei concedierii prin
prisma exclusivă a menţiunilor deciziei de concediere.
Materializarea acordului de voinţă de încetare a
raporturilor de muncă printr-un consimţământ care
să întrunească cerinţele art. 948 C. civ. ...................................... 45
11. Constatarea nulităţii deciziei de concediere, fără punerea
în discuţia părţilor. Nulitatea deciziei de concediere
pentru nerespectarea condiţiilor de formă nu constituie
o excepţie procesuală în sensul art. 137 C. proc. civ.
Obligaţia instanţei de jurisdicţie a muncii de a cerceta
măsura ce formează obiectul contestaţiei, în primul
rând, sub aspectul legalităţii emiterii ei...................................... 49
12. Contestaţie decizie de concediere. Cerere reconvenţională
având ca obiect constatarea nulităţii unui act adiţional
a contractul individual de muncă. Lipsa menţiunii
prevăzute de art. 74 lit. a) C. muncii este supusă sancţiunii
nulităţii virtuale. Dovada vătămării. Inexistenţa prevederii
vreunei forme în care trebuie să se materializeze menţiunea
referitoare la motivele concedierii ............................................. 54
13. Revocarea de către angajator a deciziei de concediere
pe parcursul procesului având ca obiect contestarea
măsurii. Emiterea, după revocare, a unei noi decizii de
concediere. Caducitatea deciziilor emise de angajator
după încetarea raporturilor de muncă ......................................... 59
14. Imposibilitatea revocării de către angajator a propriei
decizii de concediere şi emiterea uneia noi pe parcursul
judecăţii unui litigiu ce are ca obiect contestaţia
salariatului împotriva primei decizii de concediere.
Inexistenţa autorităţii de lucru judecat în cazul a două
decizii de concediere succesive contestate pe cale separată ......... 66
15. Demisie. Inexistenţa obligaţiei angajatorului de a emite
o decizie de concediere, în cazul demisiei salariatului,
care să se supună exigenţelor de fond şi formă.
Caracterul declarativ al acestei decizii ....................................... 70
16. Imposibilitatea dovedirii existenţei demisiei.
Încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa
angajatorului în lipsa demisiei scrise ......................................... 72
17. Procedura concedierii reglementată de art. 86 din
Legea nr. 85/2006. Menţiunile obligatorii ale deciziei
de concediere. Irelevanţa pasivităţii lichidatorului sub aspectul
legalităţii concedierii. Inaplicabilitatea art. 78 C. muncii .......... 76
Cuprins XI
Secţiunea a 2-a. Interdicţii cu caracter permanent/temporar privind
concedierea ..................................................................................... 81
18. Decizie de concediere pentru motive care ţin de
persoana salariatului – art. 61 alin. (1) lit. e) C. muncii.
Discriminare pe criterii de sex. Îndeplinirea condiţiilor
de vârstă standard şi stagiu de cotizare pentru obţinere
a pensiei pentru limită de vârstă ................................................. 81
19. Interdicţia concedierii salariatului aflat în incapacitate
temporară de muncă. Imposibilitatea legală ca angajatorul
să emită acte unilaterale cu efect retroactiv. Obligaţia
angajatorului de aducere la cunoştinţa salariatului a
duratei preavizului şi a datei concrete de începere a
termenului de preaviz. Condiţia menţiunilor obligatorii
prevăzută ad validitatem ............................................................ 91
20. Interdicţia de a dispune concedierea salariatei pe durata
în care aceasta este gravidă. Caracterul de normă
specială al dispoziţiilor art. 21 din O.U.G. nr. 96/2003,
raportat la dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. c) C. muncii.
Luarea la cunoştinţă de către angajator a stării de
graviditate prin intermediul unei înştiinţări a salariatei
referitoare la faptul că nu i se permite accesul în unitate ......... 103
21. Interdicţia angajatorului de a dispune concedierea pe
durata în care salariata este gravidă. Principiului
simetriei actelor juridice aplicabil raporturilor de muncă.
Irelevanţa actului decizional privind reorganizarea
societăţii raportat la momentul notificării
stării de graviditate................................................................... 107
22. Interdicţia de concediere a liderilor sindicali pe durata
exercitării acestei funcţii. Legătura dintre calitatea de
reprezentant ales în organele de conducere ale
sindicatului şi concedierea dispusă de angajator
în scop de constrângere prezumată de legiuitor
pentru protecţia şi garantarea libertăţii sindicale ...................... 115
23. Interdicţia concedierii pe durata efectuării
concediului de odihnă. Comunicarea deciziei de
concediere în timpul efectuării concediului de odihnă ............. 118
24. Interdicţia concedierii salariaţilor în ipoteza
transferului întreprinderii ......................................................... 122
Secţiunea a 3-a. Dreptul la preaviz ................................................... 126
25. Obligativitatea acordării preavizului în natură.
Consecinţele neacordării preavizului în natură asupra
deciziei de concediere şi asupra salariatului concediat ............ 126
26. Inadmisibilitatea anulării măsurii preavizate de
concediere pe cale de ordonanţă preşedinţială.
XII Concedierea salariaţilor
Preavizul, act care nu reprezintă o măsură de natură să
determine, în sine, încetarea raportului de muncă .................... 129
Secţiunea a 4-a. Perioada de probă .................................................. 132
27. Perioada de probă, condiţie rezolutorie care afectează
existenţa contractului individual de muncă. Decizie
emisă în temeiul art. 31 alin. (1) şi al art. 4 alin. (1)
C. muncii. Necorespunderea salariatului pentru
postul în cauză nu este echivalentă cu necorespunderea
profesională. Prerogativa angajatorului de a-şi organiza
activitatea potrivit necesităţilor ................................................ 132
28. Consecinţa stabilirii unei perioade de probă mai mari
decât cea prevăzută de Codul muncii. Încetarea raporturilor
de muncă prin notificarea prevăzută de art. 31 alin. (41)
C. muncii ................................................................................. 137
Capitolul al II-lea. Concedierea pentru motive care
ţin de persoana salariatului ............................................................... 140
Secţiunea 1. Abaterea disciplinară ................................................... 140
29. Concediere pentru absenţe motivate de salariat cu
certificat de concediu medical. Valabilitatea
certificatelor de concediu medical ........................................... 140
30. Concediere disciplinară pentru absenţe nemotivate.
Necesitatea certificatului medical pentru justificarea
absenţelor din motive de sănătate ............................................ 143
31. Nelegalitatea concedierii disciplinare pentru absenţe
nemotivate de la locul de muncă modificat unilateral
de angajator .............................................................................. 146
32. Nelegitimitatea salariatului de a absenta de la serviciu,
faţă de împrejurarea că ar fi efectuat ore suplimentare
şi ar fi îndrituit la compensarea cu timp liber........................... 151
33. Sancţionare disciplinară pentru fapte care nu au
legătură cu munca. Acţiuni sindicale sancţionate
ca abateri disciplinare .............................................................. 155
34. Refuzul nejustificat al salariatei de a se prezenta
în faţa comisiei de disciplină. Imposibilitatea efectuării
cercetării disciplinare prealabile. Comunicarea de către
salariată a faptului că la data pentru care a fost
convocată se afla în concediu medical. Obligativitatea
efectuării cercetării prealabile .................................................. 158
35. Nulitatea concedierii dispuse fără efectuarea cercetării
disciplinare. Neprezentarea justificată a salariatului la
cercetarea disciplinară .............................................................. 162
36. Refuzul salariatului de a da notă explicativă
angajatorului în cursul cercetării disciplinare prealabile
Cuprins XIII
nu constituie abatere disciplinară. Sarcina probei în
conflictele de muncă ................................................................ 167
37. Motivarea în drept a deciziei de concediere. Sancţiunea
lipsei menţiunii privind prevederile din statutul de
personal, regulamentul intern sau contractul colectiv
de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat ............... 170
38. Calificarea abaterilor disciplinare ca infracţiuni.
Lipsa menţiunii în cuprinsul deciziei de sancţionare
disciplinară cu concedierea, a prevederilor din statutul
disciplinar, regulamentul intern sau contractul colectiv
de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat ............... 173
39. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară
şi data săvârşirii ei, menţiuni obligatorii. Inaplicabilitatea
art. 267 alin. (3) C. muncii atunci când convocarea nu
întruneşte condiţiile art. 267 alin. (2) C. muncii şi când
nu a fost constituită o comisie de disciplină care să
constate aplicabilitatea acestor dispoziţii. Imposibilitatea
instanţei de a constata, în absenţa unui acord şi a manifestării
exprese a angajatorului, că încetarea contractului
individual de muncă a avut loc prin acordul părţilor ................ 177
40. Lipsa datei săvârşirii faptei în cuprinsul deciziei de
concediere disciplinară. Prevalenţa condiţiilor de legalitate
faţă de cele referitoare la temeinicia sancţionării ..................... 185
41. Unicitatea actului de concediere. Nelegalitatea
completării deciziei de concediere prin înscrierea
menţiunilor obligatorii în acte anexe la aceasta ....................... 189
42. Conţinutul deciziei de concediere disciplinară.
Sancţiunea nerespectării condiţiilor de formă.
Inadmisibilitatea completării deciziei de concediere
disciplinară cu alte înscrisuri întocmite pe parcursul
procedurii disciplinare sau în timpul procesului
având ca obiect contestarea măsurii ......................................... 193
43. Posibilitatea instanţei, în limita principiului
disponibilităţii, de a verifica legalitatea şi temeinicia
deciziei de sancţionare şi sub aspectul sancţiunii
aplicate. Înlocuirea sancţiunii aplicate de către angajator ........ 199
44. Control de legalitate a măsurii de concediere. Obligaţia
instanţei de a analiza toate menţiunile din cuprinsul deciziei
emise de angajator, chiar dacă salariatul nu a precizat
concret care sunt condiţiile de formă neîndeplinite .................. 204
45. Concediere disciplinară. Netemeinicia cererii
salariatului de încetare a raporturilor de muncă prin
acordul părţilor, în lipsa consimţământului angajatorului ........ 210
46. Emiterea deciziei de concediere disciplinară după expirarea
termenului de preaviz acordat pentru concedierea din motive
XIV Concedierea salariaţilor
neimputabile salariatului. Imposibilitatea existenţei a
două cauze de încetare a contractului individual de muncă ..... 213
47. Preavizul în cazul concedierii disciplinare. Prezumţia
existenţei prejudiciului cauzat angajatorului în situaţia
săvârşirii abaterii disciplinare .................................................. 216
48. Concediere pentru săvârşirea de abateri disciplinare
în perioada preavizului prevăzut în situaţia demisiei ............... 219
Secţiunea a 2-a. Inaptitudinea fizică şi/sau psihică ......................... 223
49. Obligativitatea expertizării medicale în cazul stabilirii
inaptitudinii psihice. Inaptitudinea fizică şi/sau psihică a
salariatului nu poate fi apreciată de angajator. Aprecierea
capacităţii de muncă a salariatului în mod generic, absolut,
nu in concreto, prin raportare la locul de muncă ocupat .......... 223
50. Concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului,
în temeiul art. 61 lit. c) C. muncii. Actul constatator
al inaptitudinii fizice. Necesitatea expertizării medicale .......... 227
51. Concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului,
în temeiul art. 61 alin. (1) lit. c) C. muncii. Obligaţia
angajatorului de a se adresa Agenţiei teritoriale de ocupare
a forţei de muncă, prealabilă desfacerii contractului de
muncă. Neîndeplinirea obligaţiei de solicitare de sprijin
în vederea redistribuirii salariatului. Consecinţe ...................... 230
52. Concediere pentru inaptitudine fizică. Lipsă de locuri
vacante compatibile cu pregătirea profesională şi cu
capacitatea de muncă a salariatului .......................................... 236
Secţiunea a 3-a. Necorespunderea profesională .............................. 240
53. Concediere pentru necorespundere profesională.
Dovada capacităţii şi corespunderii în muncă.
Lipsa unor dispoziţii în regulamentul intern care să
prevadă procedura evaluării prealabile. Verificarea
cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale ale
salariatului, atribut exclusiv al angajatorului ........................... 240
54. Concediere pentru necorespundere profesională.
Lipsa din regulamentul intern a comisiei de evaluare
profesională a salariaţilor. Aprecierea competenţelor
profesionale ale salariatului ..................................................... 246
55. Obligaţia angajatorului de a proba fapte obiective sau repetate,
de natură să evidenţieze carenţele profesionale în cadrul
procedurii de concediere pentru necorespundere profesională.
Obligaţia examinării doar cu privire la activităţile prevăzute
în fişa postului. Imposibilitatea angajatorului de a pretinde
salariatului îndeplinirea unei sarcini de serviciu raportat
Cuprins XV
la care nu l-a instruit şi nu i-a fost trasată în mod expres,
ci doar i-a fost propusă pe bază de voluntariat ......................... 253
56. Decizie de concediere întemeiată pe dispoziţiile art. 61
lit. d) C. muncii. Termen de emitere. Constatările
prealabile, în temeiul cărora se dispune efectuarea
verificării profesionale, nu au caracterul unui act de
constatare a necorespunderii profesionale ............................... 260
57. Distincţie între concedierea pentru necorespundere
profesională şi concedierea disciplinară ................................... 265
58. Concediere pentru necorespundere profesională nulă.
Acceptarea de către salariat a unui post compatibil cu
pregătirea sa profesională, oferit în urma concedierii
pentru necorespundere profesională, nu acoperă nulitatea
deciziei de concediere .............................................................. 269
Secţiunea a 4-a. Arestarea preventivă .............................................. 274
59. Concediere ca urmare a arestării salariatului
pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile
Codului de procedură penală. Inserarea în cuprinsul
deciziei de concediere a unui text de lege care nu are
legătură cu situaţia de fapt reţinută .......................................... 274
Capitolul al III-lea. Concedierea pentru motive care
nu ţin de persoana salariatului ......................................................... 277
Secţiunea 1. Concedierea individuală............................................... 277
60. Decizie de încetare a contractului individual de muncă,
emisă în baza dispoziţiilor art. 65 C. muncii. Legalitate.
Reglementarea de către angajator a situaţiei în care
titularul postului, care îşi manifestase consimţământul
pentru transformarea acestuia, a pierdut concursul
organizat în condiţiile art. 58 din Legea nr. 128/1997 ............. 277
61. Simpla redare în conţinutul deciziei de concediere a
conţinutului textului de lege prin menţionarea desfiinţării locului
de muncă nu echivalează cu motivarea măsurii. Producerea
efectelor deciziei de concediere de la data comunicării ........... 283
62. Posibilitatea aplicării unor criterii stabilite prin contractul
colectiv la nivel de unitate, în cazul unei concedieri
colective şi în cazul unei concedieri individuale.
Condiţii. Prerogativa exclusivă a angajatorului de a decide
care post nu mai este necesar şi poate fi desfiinţat ................... 286
63. Concediere individuală din cauze neimputabile
salariatului, conform art. 65 alin. (1) C. muncii.
Lipsa menţiunii prevăzute de art. 74 alin. (1) lit. d)
C. muncii nu atrage nulitatea deciziei de concediere ............... 289
XVI Concedierea salariaţilor
64. Cauză reală şi serioasă a desfiinţării postului.
Obligativitatea relevării în decizie a motivului
obiectiv care a dus la reorganizarea activităţii. Caracter
formal al acestei desfiinţări. Anunţ publicat de
angajator pentru ocuparea unui post similar cu
acela pretins desfiinţat ............................................................. 292
65. Emiterea deciziei de concediere cu reţinerea
unor împrejurări ce ţin de persoana salariatului şi
de conduita acestuia. Temeiul legal prevăzut în decizie
– art. 65 C. muncii, privind desfiinţarea postului ..................... 299
66. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana
salariatului. Desfiinţarea efectivă a postului ............................ 303
67. Cauza reală şi serioasă a desfiinţării postului. Cuantumul
despăgubirii prevăzute în situaţia constatării concedierii
ca nelegală ............................................................................... 306
68. Concediere pentru motive neimputabile salariatului.
Desfiinţarea postului. Cauză reală şi serioasă .......................... 314
69. Concediere din motive neimputabile salariatului.
Desfiinţarea postului. Cauză reală şi serioasă.
Disimularea realităţii prin invocarea reorganizării
pentru realizarea de economii la bugetul de salarii .................. 316
Secţiunea a 2-a. Concedierea colectivă ............................................. 326
70. Obligativitatea efectuării de către angajator a notificărilor
reglementate de art. 69 şi art. 711 C. muncii. Nulitatea
deciziei de concediere emise fără efectuarea prealabilă
a acestor notificări. Menţionarea în notificare
a datei de la care sau perioada în care vor avea loc
concedierile .............................................................................. 326
71. Noţiunea de „durată a preavizului”. Obligativitatea
inserării în decizia de concediere, în cazul concedierii
colective, a criteriului concret aplicabil salariatului
concediat .................................................................................. 336
72. Reintegrarea salariatului pentru o dată la care ar fi
putut beneficia de o concediere colectivă. Decizie
de concediere individuală. Obligarea angajatorului la
emiterea unei noi decizii de încadrare a salariatului în
procedura de concediere colectivă. Despăgubiri acordate
conform art. 78 C. muncii şi drepturi
băneşti aferente concedierii colective. Daune morale .............. 343
Capitolul al IV-lea. Anularea deciziei de concediere.
Repunerea în situaţia anterioară ...................................................... 350
73. Hotărâre judecătorească de anulare a măsurii
de modificare unilaterală a contractului de muncă. Refuzul
Cuprins XVII
angajatorului de reintegrare a salariatului în funcţia de şef
serviciu. Concedierea salariatului pentru desfiinţarea
serviciului pe care îl conducea. Acte adiţionale încheiate
la un contract care nu mai era în fiinţă ..................................... 350
74. Concediere dispusă disciplinar pentru absenţe
nemotivate în perioada de preaviz în cazul demisiei.
Acordarea despăgubirii prevăzute de art. 78 C. muncii
şi reintegrarea în postul deţinut anterior concedierii ................ 359
75. Repunere în situaţia anterioară anulării deciziei de
concediere. Obligativitatea acordării de către instanţă
a despăgubirilor prevăzute de art. 78 C. muncii, chiar
în lipsa unui capăt de cerere cu acest obiect. Imposibilitatea
acordării concomitente a despăgubirii pentru concediere
nelegală, prevăzută de art. 78 C. muncii şi a compensaţiilor
pentru concediere prevăzute de art. 67 C. muncii .................... 362
76. Termenul de formulare a cererii privind repunerea
părţilor în situaţia anterioară concedierii. Reintegrarea
salariatului în funcţia avută dispusă de instanţa
judecătorească numai la cerere. Reintegrarea nu poate
fi dispusă ulterior, în cadrul unui proces separat ...................... 366
Capitolul al V-lea. Termene în materia concedierii.
Data comunicării deciziei de concediere .......................................... 374
77. Inadmisibilitatea invocării direct în recurs, prin
intermediul art. 306 alin. (2) C. proc. civ., a altor motive
de nulitate decât cele invocate pe calea contestaţiei
şi pe calea recursului. Inaplicabilitatea dispoziţiilor
art. 268 alin. (3) C. muncii în cazul concedierii
pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului ...................... 374
78. Natura juridică a termenului de 5 zile prevăzut de art. 75
alin. (3) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel
naţional pe anii 2007-2010. Participarea unui reprezentant
al sindicatului pe parcursul cercetării prealabile. Dreptul la
apărare al salariatului. Individualizarea sancţiunii disciplinare.
Inexistenţa vreunei ordini obligatorii a aplicării sancţiunilor
disciplinare prevăzute de art. 264 C. muncii ............................ 379
79. Comunicarea deciziei de sancţionare salariatului.
Consecinţele juridice ale necomunicării deciziei
sub aspectul termenului pentru formularea contestaţiei.
Luarea la cunoştinţă despre existenţa acestei decizii pe
parcursul derulării unui alt litigiu nu echivalează cu
comunicarea deciziei ................................................................ 387
80. Decizie de concediere tardivă. Modalitate de comunicare a
deciziei de concediere în caz de refuz de primire. Comunicarea
deciziei de concediere prin executor judecătoresc ................... 391
XVIII Concedierea salariaţilor
81. Data de la care curge termenul de contestare a deciziei
de concediere comunicate prin scrisoare recomandată ............ 393
82. Natura juridică a termenului de 30 zile prevăzut de
art. 268 alin. (1) C. muncii. Data de la care începe să curgă
acest termen. Calculul termenului. Sancţiunea nerespectării
termenului de aplicare a sancţiunii disciplinare ....................... 394
83. Prescripţia răspunderii disciplinare. Termene
de prescripţie a răspunderii disciplinare ................................... 398
84. Comunicarea deciziei de concediere prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire. Consecinţele
juridice ale lipsei semnăturii salariatului concediat ................. 404
Index ......................................................................................................... 409

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec