Comportament organizational

Comportament organizational
Preț: 27,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2005
Pagini: 312
Categoria: Management

DESCRIERE

Principalul obiectiv al lucrării constă în prezentarea unei imagini complete şi realiste a personalului care lucrează în organizaţii. Managerii trebuie să înveţe să facă faţă competiţiei pentru obţinerea de resurse umane de calitate, să ştie să negocieze contracte, să influenţeze în mod corespunzător comportamentele celor din subordine şi să dobândească competenţele necesare pentru a gestiona eficient afacerile, în condiţiile existenţei diferitelor grupuri de angajaţi şi clienţi. Mai mult decât atât, managerii trebuie să înţeleagă modul în care diferite concepte şi abordări de management pot fi aplicate într-o organizaţie.

Lucrarea este structurată în jurul a patru probleme principale cu care se confruntă angajaţii şi managerii: înţelegerea comportamentelor angajaţilor, conducerea grupurilor, proiectarea organizaţiilor pentru a fi eficiente şi schimbarea comporta­mentelor angajaţilor şi al organizaţiilor pentru a răspunde la presiunile exercitate de clienţi, competitori şi alte forţe interne sau externe.

În ceea ce priveşte conţinutul lucrării, sunt prevăzute 19 capitole ce tratează principalele subiecte specifice disciplinei comportament organizaţional. Aceste capi­tole pot fi sistematizate în două mari categorii, prima se referă la comportamentul individual, iar a doua vizează comportamentul social sau colectiv (grupuri, comparti­mente, organizaţii etc.).


Cuprins
Cuvânt înainte ............................................................................................................................................................... 7
Capitolul 1. Managementul şi comportamentul organizaţional ............................................................................... 9
1.1. Organizaţiile şi comportamentul organizaţional ............................................................................................. 9
1.2. Managementul unei organizaţii .................................................................................................................... 12
1.3. Concepte fundamentale ale comportamentului organizaţional .................................................................... 20
Capitolul 2. Comportamentul individual .................................................................................................................. 23
2.1. Personalitatea ................................................................................................................................................. 23
2.2. Dimensiunile personalitǎţii .............................................................................................................................. 26
2.3. Atitudinile ......................................................................................................................................................... 29
2.4. Atitudini şi comportament ................................................................................................................................ 30
2.5. Atitudinile faţǎ de muncǎ: satisfacţia la locul de muncǎ .................................................................................. 32
2.6. Satisfacţia şi comportamentul la locul de muncǎ ............................................................................................ 32
Capitolul 3. Percepţia şi atribuirea ........................................................................................................................... 35
3.1. Principalele elemente specifice percepţiei ...................................................................................................... 35
3.2. Erori de percepţie ............................................................................................................................................ 42
3.3. Atribuirea: perceperea cauzelor comportamentului ........................................................................................ 43
Capitolul 4. Modelarea comportamentului uman prin procesul de învǎţare ........................................................ 47
4.1. Consolidarea comportamentului ..................................................................................................................... 51
4.2. Planificarea consolidǎrii .................................................................................................................................. 59
4.3. Modificarea comportamentalǎ ......................................................................................................................... 61
Capitolul 5. Valori, atitudini şi motivaţia în muncǎ ................................................................................................. 65
5.1. Valori, atitudini şi satisfacţia în muncǎ ............................................................................................................ 65
5.2. Teoriile motivaţiei în muncǎ ............................................................................................................................ 66
5.2.1. Teoriile motivaţiei muncii bazate pe nevoi ............................................................................................. 69
a) Teoria ierarhiei nevoilor a lui Maslow ........................................................................................ 69
b) Teoria ERG a lui Alderfer .......................................................................................................... 70
c) Teoria necesitǎţilor a lui McClelland ......................................................................................... 71
d) Teoriile procesuale ale motivaţiei muncii ................................................................................... 72
Capitolul 6. Grupurile şi munca în echipǎ ............................................................................................................... 77
6.1. Factorii care influenţeazǎ constituirea grupurilor ............................................................................................. 78
6.2. Dezvoltarea grupului ........................................................................................................................................ 79
6.3. Eficacitatea şi comportamentele grupului ........................................................................................................ 84
6.4. Coeziunea grupului .......................................................................................................................................... 91
6.5. Echipele de lucru .............................................................................................................................................. 93
Capitolul 7. Conducerea organizaţiilor (leadership) ............................................................................................. 105
7.1. Sursele de putere ale unui manager .............................................................................................................. 106
7.2. Modele de evaluare a conducerii într-o organizaţie ....................................................................................... 108
Capitolul 8. Comunicarea ........................................................................................................................................ 121
8.1. Procesul de comunicare ................................................................................................................................. 121
8.2. Canalele de comunicaţie ................................................................................................................................ 126
8.3. Reţelele de comunicaţie ................................................................................................................................. 130
8.4. Comunicarea nonverbalǎ ............................................................................................................................... 132
Capitolul 9. Puterea şi politicile organizaţionale .................................................................................................. 137
9.1. Surse de putere interpersonale ....................................................................................................................... 138
9.2. Sursele de putere situaţionale şi structurale ................................................................................................... 140
9.3. Strategii de influenţare a subordonaţilor ......................................................................................................... 141
9.4. Politici comportamentale ................................................................................................................................. 143
Capitolul 10. Responsabilitatea socialǎ şi etica managerialǎ ............................................................................. 147
10.1. Semnificaţia responsabilitǎţii sociale ............................................................................................................ 148
10.2. Beneficiarii responsabilitǎţii sociale .............................................................................................................. 150
Comportament organizaţional
6
10.3. Etica managerialǎ ......................................................................................................................................... 153
Capitolul 11. Conflictul organizaţional ................................................................................................................... 161
11.1. Elementele principale care definesc conflictul organizaţional ....................................................................... 161
11.2. Modurile în care situaţiile conflictuale sunt percepute într-o organizaţie ...................................................... 162
11.3. Modalitǎţi de gestionare a conflictelor interpersonale .................................................................................. 166
11.4. Managementul conflictelor prin negociere ................................................................................................... 169
Capitolul 12. Stresul şi factorii de stres ................................................................................................................. 181
12.1. Stresul în organizaţii ...................................................................................................................................... 181
12.2. Factorii de stres ............................................................................................................................................ 183
12.3. Factorii de stres din viaţa personalǎ a unui individ ....................................................................................... 185
12.4. Reacţii la stresul din organizaţie ................................................................................................................... 186
Capitolul 13. Dinamica dintre grupuri .................................................................................................................... 189
13.1. Principalii factori care influenţeazǎ dinamica dintre grupuri .......................................................................... 189
13.2. Managementul dinamicii grupurilor ............................................................................................................... 194
Capitolul 14. Cultura organizaţionalǎ .................................................................................................................... 197
14.1. Factorii care influenţeazǎ formarea culturii organizaţionale ......................................................................... 199
14.2. Formarea şi menţinerea culturii organizaţionale ........................................................................................... 201
14.3. Schimbarea culturii organizaţionale .............................................................................................................. 205
14.4. Performanţele şi cultura organizaţionalǎ ....................................................................................................... 206
14.5. Socializarea, sociabilitatea şi solidaritatea organizaţionalǎ .......................................................................... 207
Capitolul 15. Proiectarea posturilor ....................................................................................................................... 211
15.1. Caracteristicile postului ................................................................................................................................. 211
15.2. Analiza postului ............................................................................................................................................ 215
15.3. Descrierea postului ...................................................................................................................................... 219
15.4. Proiectarea şi reproiectarea postului ........................................................................................................... 222
Capitolul 16. Proiectarea organizaţiei .................................................................................................................... 225
16.1. Contextul general aferent procesului de proiectare a organizaţiilor .............................................................. 225
16.2. Tipuri de organigrame ale structurii organizaţiilor ......................................................................................... 228
16.3. Alegerea structurilor organizatorice .............................................................................................................. 234
16.4. Structura şi strategiile .................................................................................................................................... 238
16.5. Tendinţe în evoluţia structurilor organizatorice ............................................................................................. 242
16.6. Companii multinaţionale ................................................................................................................................ 249
Capitolul 17. Procesul decizional ........................................................................................................................... 259
17.1. Mecanismul procesului decizional ................................................................................................................ 259
17.2. Tipologia deciziilor manageriale .................................................................................................................... 262
17.3. Deciziile manageriale de grup ....................................................................................................................... 269
17.4. Decizii în condiţii de risc şi incertitudine ........................................................................................................ 272
17.5. Decizii în condiţii de incertitudine .................................................................................................................. 273
Capitolul 18. Managementul schimbǎrii organizaţionale ..................................................................................... 279
18.1. Factorii care determinǎ schimbarea ............................................................................................................... 280
18.2. Rezistenţa la schimbare ................................................................................................................................. 283
18.3. Diminuarea rezistenţei la schimbare .............................................................................................................. 286
18.4. Modele şi procese pentru schimbarea organizaţionalǎ .................................................................................. 287
18.5. Planificarea schimbǎrii organizaţionale .......................................................................................................... 292
Capitolul 19. Planificarea şi dezvoltarea carierei .................................................................................................. 295
19.1. Cariera personalului ....................................................................................................................................... 295
19.2. Etapele carierei .............................................................................................................................................. 300
19.3. Planificarea carierei ........................................................................................................................................ 307
Bibliografie ................................................................................................................................................................ 311

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.018 sec