Comentariile Codului civil - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara

Comentariile Codului civil - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara
Preț: 43,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 384
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: Iunie 2012


Dupa publicarea unui prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugureaza o noua serie de comentarii, dedicate tuturor institutiilor din Codul civil. Seria va fi structurata in mai multe volume – cel putin 20, conform proiectului nostru initial – care vor varia ca intindere in functie de intinderea fiecarei materii si de relevanta practica a problemelor analizate.

Sistematizarea pe institutii ofera fiecarei carti avantajul unei relative „independente” fata de celelalte volume din cadrul colectiei si lasa autorilor libertate pentru analiza mai ampla a subiectelor alese.

Linia comuna a intregii serii de comentarii o reprezinta, insa, abordarea practica a subiectelor; toate aceste lucrari sunt gandite spre a servi ca instrumente de lucru pentru judecatori, avocati, notari, consilieri juridici, registratori de carte funciara si celelalte categorii de practicieni ai dreptului.

Necesitatea comentarii art. 18-24 si art. 876-915 din noul Cod civil vine din constatarea ca normele privind publicitatea, in general, si publicitatea imobiliara, in special, sunt putin intelese si aplicate in practica, existand chiar o teama de a uza de mijloacele lasate la dispozitie de Legea nr. 7/1996 si, in prezent, de Titlul VII din Cartea a III-a a noului Cod civil. In acelasi timp, o buna intelegere a institutiei cartilor funciare si o curajoasa aplicare a acesteia pot conduce la respectarea principiului securitatii juridice si la incurajarea circulatiei juridice a imobilelor.

Date tehnice

Titlu: Comentariile Codului civil - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara
Pret: 43, 00 RON
ISBN: 978-606-522-764-4
Format: Carte brosata
Pagini: 384


CUPRINS IX
CUPRINS
CUVÂNT-ÎNAINTE ________________________________________ V
ABREVIERI _____________________________________________ VII
TITLUL I. PUBLICITATEA DREPTURILOR, A ACTELOR
ŞI A FAPTELOR JURIDICE _______________________________ 1
PARTEA I. COMENTARII _________________________________ 1
Capitolul I. Noţiuni introducti ve privind publicitatea __________ 1
Secţiunea 1. Principiul securităţii drepturilor subiecti ve civile __ 1
Secţiunea a 2-a. Mijloace juridice de realizare
a securităţii drepturilor subiecti ve civile __________________ 2
Secţiunea a 3-a. Publicitatea – mijloc de realizare
a securităţii juridice _________________________________ 3
Secţiunea a 4-a. Clasifi carea formelor de publicitate _________ 4
Secţiunea a 5-a. Funcţiile publicităţii ______________________ 6
Capitolul II. Consideraţii generale cu privire la publicitatea
imobiliară ___________________________________________ 9
Secţiunea 1. Noţiune. Justi fi care. Caracteristi ci ______________ 9
Secţiunea a 2-a. Sisteme de publicitate imobiliară __________ 11
Capitolul III. Reguli generale de drept comun
privind publicitatea în reglementarea noului Cod civil ______ 14
Secţiunea 1. Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare __ 15
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de publicitate _________________ 16
Secţiunea a 3-a. Efectele publicităţii _____________________ 20
Secţiunea a 4-a. Prezumţiile ___________________________ 25
Secţiunea a 5-a. Lipsa publicităţii. Sancţiuni _______________ 27
Secţiunea a 6-a. Concursul dintre formele de publicitate _____ 30
Secţiunea a 7-a. Consultarea registrelor publice ____________ 32
PARTEA A II-A. REGLEMENTARE ŞI JURISPRUDENȚĂ _________ 33
Art. 18. Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare ______ 33
Art. 19. Condiţiile de publicitate ________________________ 33
Art. 20. Efectele publicităţii ____________________________ 34
Art. 21. Prezumţiile __________________________________ 34
Art. 22. Lipsa publicităţii. Sancţiuni ______________________ 34
Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate ____________ 34
Art. 24. Consultarea registrelor publice ___________________ 35
Jurisprudenţă [art. 18-24 NCC] ________________________ 35
X CUPRINS
TITLUL II. CARTEA FUNCIARĂ ___________________________ 38
PARTEA I. COMENTARII ________________________________ 38
Capitolul I. Cartea funciară în noul Cod civil ________________ 38
Secţiunea 1. Noţiuni generale privind cartea funciară _______ 38
§1. Noţiunile de publicitate imobiliară şi carte funciară ____ 38
§2. Elementele defi nitorii ale noţiunii de carte funciară ____ 40
§3. Trăsăturile juridice ale cărţii funciare ________________ 41
Secţiunea a 2-a. Structura cărţii funciare _________________ 43
Secţiunea a 3-a. Obiectul cărţii funciare __________________ 45
Secţiunea a 4-a. Modifi carea obiectului cărţii funciare _______ 51
§1. Modifi carea imobilului înscris în cartea funciară _______ 51
§2. Situaţia parti culară a modifi cării imobilului
grevat de o sarcină _______________________________ 53
§3. Situaţia parti culară a modifi cării imobilului grevat de
o ipotecă, alipit la un imobil grevat de o altă ipotecă ____ 59
Secţiunea a 5-a. Cercetarea cărţii funciare ________________ 64
Capitolul II. Principiile noilor cărţi funciare _________________ 66
Secţiunea 1. Noţiuni introducti ve _______________________ 66
Secţiunea a 2-a. Principiul publicităţii integrale a cărţilor
funciare __________________________________________ 67
Secţiunea a 3-a. Principiul relati vităţii (conti nuităţii)
înscrierilor în cartea funciară _________________________ 69
Secţiunea a 4-a. Principiul neutralităţii
(disponibilităţii) înscrierilor în cartea funciară ___________ 77
§1. Conţinutul principiului neutralităţii (disponibilităţii) ____ 77
§2. Excepţii de la principiul neutralităţii (disponibilităţii) ___ 85
Secţiunea a 5-a. Principiul legalităţii înscrierilor în cartea
funciară __________________________________________ 87
§1. Precizări introducti ve ____________________________ 87
§2. Cerinţele impuse de legalitatea formală _____________ 88
§3. Cerinţele impuse de legalitatea materială ____________ 90
Secţiunea a 6-a. Principiul specialităţii înscrierilor
în cartea funciară __________________________________ 97
Secţiunea a 7-a. Principiul efectului consti tuti v
de drepturi reale al înscrierilor ________________________ 99
§1. Noţiunea, reglementarea şi conţinutul principiului
efectului consti tuti v ______________________________ 99
§2. Efectul consti tuti v în privinţa consti tuirii, transmiterii
sau modifi cării drepturilor reale imobiliare ___________ 102
CUPRINS XI
§3. Efectul consti tuti v în privinţa sti ngerii drepturilor
reale imobiliare _________________________________ 106
§4. Excepţii de la principiul efectului consti tuti v _________ 111
Secţiunea a 8-a. Principiul priorităţii înscrierilor
în cartea funciară _________________________________ 113
§1. Noţiunea şi conţinutul principiului priorităţii
înscrierilor _____________________________________ 113
§2. Schimbarea rangului înscrierilor în cartea funciară
pe cale judecătorească ___________________________ 119
§3. Schimbarea rangului preferenţial al ipotecii
imobiliare prin acordul părţilor _____________________ 124
§4. Excepţii de la principiul priorităţii înscrierilor în
cartea funciară__________________________________ 127
§5. Acţiunea în justi ţie având ca obiect acordarea
rangului preferenţial _____________________________ 129
Secţiunea a 9-a. Principiul publicităţii materiale ___________ 138
§1. Noţiunea şi reglementarea principiului publicităţii
materiale ______________________________________ 138
§2. Prezumţia existenţei unui drept tabular şi prezumţia
inexistenţei unui drept tabular _____________________ 139
§3. Conţinutul principiului publicităţii materiale.
Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular _____ 143
§4. Condiţiile legale pentru aplicarea principiului
publicităţii materiale _____________________________ 147
§5. Efectele principiului publicităţii materiale ___________ 152
Capitolul III. Înscrierile în cartea funciară _________________ 154
Secţiunea 1. Felul înscrierilor în cartea funciară ___________ 154
§1. Consideraţii generale ___________________________ 154
§2. Clasifi carea înscrierilor de carte funciară ____________ 155
§3. Înscrierea drepturilor reale afectate de modalităţi ____ 159
Secţiunea a 2-a. Intabularea în cartea funciară ___________ 164
§1. Consideraţii generale ___________________________ 164
§2. Condiţiile de formă pentru intabulare ______________ 166
§3. Cerinţe speciale pentru intabulare _________________ 173
§4. Efectele intabulării _____________________________ 174
Secţiunea a 3-a. Înscrierea provizorie în cartea funciară ____ 175
§1. Consideraţii generale ___________________________ 175
§2. Cazurile în care se realizează o înscriere provizorie ____ 176
§3. Condiţiile legale şi efectele înscrierii provizorii _______ 182
§4. Justi fi carea înscrierii provizorii ____________________ 185
XII CUPRINS
§5. Termenul în care trebuie să se realizeze justi fi carea
înscrierii provizorii _______________________________ 189
Secţiunea a 4-a. Notarea în cartea funciară ______________ 195
§1. Consideraţii generale ___________________________ 195
§2. Obiectul notării priveşte persoana ti tularului
dreptului tabular ________________________________ 196
§3. Obiectul notării priveşte drepturile personale şi alte
raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în
cartea funciară__________________________________ 198
§4. Obiectul notării priveşte acţiunile în justi ţie în
legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară________ 218
§5. Alte cazuri prevăzute expres de lege pentru a fi
supuse sau permise notării ________________________ 222
§6. Efectele notării ________________________________ 223
Capitolul IV. Procedura de înscriere în cartea funciară _______ 224
Secţiunea 1. Noţiuni introducti ve. Caracterul
necontencios al procedurii __________________________ 224
Secţiunea a 2-a. Cererea de înscriere ___________________ 226
Secţiunea a 3-a. Încheierea de carte funciară _____________ 233
Secţiunea a 4-a. Calea de atac împotriva încheierii
de carte funciară __________________________________ 235
§1. Precizări prealabile _____________________________ 235
§2. Cererea de reexaminare _________________________ 236
§3. Plângerea împotriva încheierii pronunţate în
soluţionarea cererii de reexaminare _________________ 244
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă
a cărţii funciare ___________________________________ 258
§1. Precizări prealabile _____________________________ 258
§2. Condiţiile pentru angajarea răspunderii ____________ 259
§3. Caracterele juridice ale acţiunii ___________________ 261
§4. Aspecte procesuale ____________________________ 263
Capitolul V. Acţiunile de carte funciară ___________________ 266
Secţiunea 1. Noţiuni introducti ve ______________________ 266
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în prestaţie tabulară ___________ 268
§1. Noţiunea de acţiune în prestaţie tabulară ___________ 268
§2. Caractere juridice ______________________________ 269
§3. Exercitarea acţiunii în prestaţie tabulară ____________ 272
§4. Exercitarea acţiunii în prestaţie tabulară specială _____ 274
§5. Aspecte procesuale ____________________________ 276
Secţiunea a 3-a. Acţiunea în justi fi care tabulară ____________ 281
§1. Noţiunea de acţiune în justi fi care tabulară __________ 281
CUPRINS XIII
§2. Caractere juridice ______________________________ 282
§3. Situaţiile în care este admisibilă acţiunea în justi fi care
tabulară _______________________________________ 284
§4. Aspecte procesuale ____________________________ 285
Secţiunea a 4-a. Acţiunea în recti fi care tabulară ____________ 291
§1. Noţiunea de acţiune în recti fi care tabulară __________ 291
§2. Caractere juridice ______________________________ 292
§3. Situaţiile de admisibilitate a acţiunii în recti fi care
tabulară, în cazul intabulării şi înscrierii provizorii ______ 294
§4. Situaţiile de admisibilitate a acţiunii în recti fi care
tabulară, în cazul notării __________________________ 301
§5. Modalităţi de realizare a recti fi cării ________________ 302
§6. Alte situaţii de neconformitate a cărţii funciare_______ 303
§7. Aspecte procesuale ____________________________ 304
Capitolul VI. Legea aplicabilă în materie de carte funciară ___ 313
Secţiunea 1. Aplicarea în ti mp a legii în materia cărţii
funciare _________________________________________ 313
Secţiunea a 2-a. Aplicarea în spaţiu a legii în materia
cărţii funciare ____________________________________ 319
Secţiunea a 3-a. Aplicarea legii în materia cărţii funciare
asupra persoanelor _______________________________ 320
PARTEA A II-A. REGLEMENTARE ŞI JURISPRUDENȚĂ ________ 322
Art. 876. Scopul şi obiectul cărţii funciare _______________ 322
Art. 877. Drepturile tabulare __________________________ 322
Art. 878. Obiectul drepturilor tabulare __________________ 322
Art. 879. Modifi carea imobilului înscris în cartea funciară ___ 323
Art. 880. Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire __________ 323
Art. 881. Felurile înscrierilor __________________________ 324
Art. 882. Înscrierea drepturilor reale afectate de modalităţi _ 324
Art. 883. Cercetarea cărţii funciare _____________________ 325
Art. 884. Procedura de înscriere _______________________ 325
Jurisprudenţă [art. 876-884 NCC] _____________________ 326
Art. 885. Dobândirea şi sti ngerea drepturilor reale
asupra imobilelor _________________________________ 330
Art. 886. Modifi carea drepturilor reale asupra imobilelor ___ 331
Art. 887. Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere _____ 332
Art. 888. Condiţii de înscriere _________________________ 332
Art. 889. Renunţarea la dreptul de proprietate ____________ 333
Art. 890. Data producerii efectelor înscrierilor ____________ 333
XIV CUPRINS
Art. 891. Confl ictul dintre terţii dobânditori de la un
autor comun ____________________________________ 334
Art. 892. Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă _____ 334
Art. 893. Persoanele împotriva cărora se poate face
înscrierea drep turilor tabulare _______________________ 335
Art. 894. Înscrierea drepturilor reale în cazul actelor
juridice succesive _________________________________ 335
Art. 895. Înscrierile întemeiate pe obligaţiile defunctului ___ 335
Art. 896. Acţiunea în prestaţie tabulară _________________ 336
Art. 897. Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul
dobânditor de rea-credinţă _________________________ 336
Art. 898. Înscrierea provizorie _________________________ 337
Art. 899. Efectele înscrierii provizorii ___________________ 337
Art. 900. Prezumţia existenţei sau inexistenţei unui
drept tabular ____________________________________ 338
Art. 901. Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular _ 339
Jurisprudenţă [art. 885-901 NCC] _____________________ 340
Art. 902. Actele sau faptele supuse notării _______________ 344
Art. 903. Actele sau faptele care pot fi notate în
cartea funciară ___________________________________ 345
Art. 904. Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca ___ 345
Art. 905. Pierderea efectului notării ____________________ 346
Art. 906. Notarea antecontractelor şi a pactelor
de opţiune ______________________________________ 346
Jurisprudenţă [art. 902-906 NCC] _____________________ 347
Art. 907. Noţiune ___________________________________ 350
Art. 908. Recti fi carea intabulării sau înscrierii provizorii ____ 350
Art. 909. Termenele de exercitare a acţiunii în
recti fi care _______________________________________ 351
Art. 910. Efectele admiterii acţiunii în recti fi care __________ 352
Art. 911. Recti fi carea notării în cartea funciară ____________ 353
Art. 912. Radierea drepturilor condiţionale ______________ 353
Art. 913. Îndreptarea erorilor materiale _________________ 353
Art. 914. Modifi carea descrierii imobilului _______________ 354
Art. 915. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă
a cărţii funciare ___________________________________ 354
Jurisprudenţă [art. 907-915 NCC] _____________________ 355
BIBLIOGRAFIE _________________________________________ 359
INDEX ______________________________________________ 361

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.053 sec