Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Actualizat 5 februarie 2012

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Actualizat 5 februarie 2012
Preț: 59,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 856

DESCRIERE

Editia a 13-a a lucrarii Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare cuprinde toate modificarile legislative aduse Codului fiscal si Normelor metodologice de aplicare a acestuia, publicate în Monitorul Oficial al României pâna la data de 5 februarie 2012


Lucrarea prezinta avantajul ca pe lânga textul Codului fiscal (cu ultimele modificari si completari aduse prin O.U.G. nr. 125/2011 – M.Of. nr. 938 din 30 decembrie 2011) si al Normelor metodologice de aplicare a acestuia (cu ultimele modificari si completari aduse prin H.G. nr. 50/2012 – M.Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2012), inserate direct sub articolele din Cod la care se refera, sunt prezentate si deciziile Comisiei fiscale centrale emise de la data aparitiei Codului si pâna în prezent. De subliniat ca aceste decizii sunt importante întrucât potrivit art. 8 alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1765/2011, solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrarii în vigoare a actului normative avut în vedere la solutionarea fiecarei.
De asemenea lucrarea aduce în atentia celor interesati, trimiteri la legislatia secundara (ordine ale ministrului finantelor publice, ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala) dar si legislatia conexa precum si recursurile în interesul legii si deciziile Curtii Constitutionale, pentru a se asigura o completa cunoastere si întelegere a dispozitiilor legale.
Pentru a veni în ajutorul celor care doresc sa aprofundeze dreptul fiscal sunt incluse în lucrare trimiteri la doctrina de specialitate si jurisprudenta nationala, publicate în revistele de specialitate.
Lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare se doreste a fi un instrument util în cunoasterea si aplicarea legislatiei fiscale atât pentru consultantii fiscali cât si pentru contabili, avocati, magistrati, studenti, practic pentru oricine este interesat sau lucreaza în domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil. Nu în ultimul rând, lucrarea se poate dovedi utila si pentru teoreticieni, în special prin trimiterile la legislatie, jurisprudenta si, desigur, doctrina.


Titlul I. Dispoziţii generale
Capitolul I. Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală.............4
Capitolul II. Principii generale de conduită în administrarea
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat ...................................................................6
Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale ............................11
Capitolul IV. Raportul juridic fiscal.........................................................12
Titlul II. Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal .....15
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................15
Capitolul II. Domiciliul fiscal ..................................................................21
Titlul III. Dispoziţii procedurale generale................................................25
Capitolul I. Competenţa organului fiscal .................................................25
Capitolul II. Actele emise de organele fiscale..........................................31
Capitolul III. Administrarea şi aprecierea probelor..................................42
Secţiunea 1. Dispoziţii generale............................................................42
Secţiunea a 2-a. Informaţii şi expertize.................................................43
Secţiunea a 3-a. Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului ........45
Secţiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi ....................47
Secţiunea a 5-a. Colaborarea dintre autorităţile publice........................48
Secţiunea a 6-a. Sarcina probei .............................................................49
Capitolul IV. Termene .............................................................................52
Titlul IV. Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală .................54
Cuprins
VII
Titlul V. Declaraţia fiscală .......................................................................66
Titlul VI. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume
datorate bugetului general consolidat.......................................................73
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................73
Capitolul II. Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale .................76
Titlul VI1. Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea
dublei impuneri ........................................................................................79
Titlul VII. Inspecţia fiscală ......................................................................81
Capitolul I. Sfera inspecţiei fiscale ..........................................................81
Capitolul II. Realizarea inspecţiei fiscale.................................................85
Capitolul III. Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice
supuse impozitului pe venit......................................................................94
Titlul VII1. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal .......................97
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................97
Capitolul II. Schimbul de informaţii ......................................................100
Secţiunea 1. Schimbul de informaţii la cerere ..................................100
Secţiunea a 2-a. Schimbul automat obligatoriu de informaţii...........101
Secţiunea a 3-a. Schimbul spontan de informaţii .............................102
Capitolul III. Alte forme de cooperare administrativă ...........................103
Secţiunea 1. Prezenţa în birourile administrative şi participarea la
anchetele administrative ...................................................................103
Secţiunea a 2-a. Cooperarea administrativă prin efectuarea de controale
simultane ..........................................................................................104
Secţiunea a 3-a. Notificări administrative ........................................105
Secţiunea a 4-a. Rezultatul utilizării informaţiilor............................105
Secţiunea a 5-a. Schimbul de experienţă şi de bune practici ............106
Capitolul IV. Condiţii aplicabile cooperării administrative ...................106
Capitolul V. Relaţiile cu Comisia Europeană ........................................110
Capitolul VI. Relaţiile cu ţările terţe ......................................................110
Codul de procedură fiscală
VIII
Capitolul VII. Dispoziţii generale şi finale ............................................111
Titlul VIII. Colectarea creanţelor fiscale................................................112
Capitolul I. Dispoziţii generale ..............................................................112
Capitolul II. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare
şi restituire ..........................................................................................118
Capitolul III. Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări
de întârziere .......................................................................................132
Capitolul IV. Înlesniri la plată................................................................143
Capitolul V. Constituirea de garanţii......................................................146
Capitolul VI. Măsuri asigurătorii ...........................................................147
Capitolul VII. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită
şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea ...........................150
Capitolul VIII. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită ...........152
Secţiunea 1. Dispoziţii generale..........................................................152
Secţiunea a 2-a. Executarea silită prin poprire ....................................168
Secţiunea a 3-a. Executarea silită a bunurilor mobile .........................173
Secţiunea a 4-a. Executarea silită a bunurilor imobile ........................177
Secţiunea a 5-a. Executarea silită a altor bunuri .................................179
Secţiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor .............................................180
Capitolul IX. Cheltuieli..........................................................................190
Capitolul X. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate
prin executare silită.............................................................................191
Capitolul XI. Contestaţia la executare silită...........................................194
Capitolul XII. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi..............198
Capitolul XII1. Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor
legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri..................................202
Cuprins
IX
Secţiunea 1. Dispoziţii generale..........................................................202
Secţiunea a 2-a. Schimbul de informaţii .............................................205
Secţiunea a 3-a. Asistenţă pentru notificarea documentelor ...............206
Secţiunea a 4-a. Măsurile asigurătorii sau de recuperare....................207
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii generale aplicabile tuturor tipurilor
de cereri de asistenţă...........................................................................213
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii finale ........................................................215
Capitolul XIII. Abrogat..........................................................................216
Titlul IX. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva
actelor administrative fiscale..................................................................217
Capitolul I. Dreptul la contestaţie ..........................................................217
Capitolul II. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor.
Decizia de soluţionare.........................................................................224
Capitolul III. Dispoziţii procedurale ......................................................229
Capitolul IV. Soluţii asupra contestaţiei.................................................236
Titlul X. Sancţiuni..................................................................................242
Titlul XI. Dispoziţii tranzitorii şi finale..................................................249

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.043 sec