Codul fiscal şi Normele metodologice. Actualizat 10 martie 2011. Cu ultmele modificari aduse prin H.G. nr. 150/2011

Codul fiscal şi Normele metodologice. Actualizat 10 martie 2011. Cu ultmele modificari aduse prin H.G. nr. 150/2011
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 760
Format: 17x24

DESCRIERE

Lucrarea de fata cuprinde textul Codului fiscal, cu ultimele modificari aduse prin O.U.G. nr. 117/2010, si, subsecvent, Normele metodologice de aplicare, cu ultimele modificari aduse prin H.G. nr. 150/2011. De asemenea, sub fiecare articol au fost facute trimiteri la ordinele, instructiunile, deciziile si procedurile emise de Ministerul Finantelor Publice, ANAF sau de Comisia fiscala centrala, toate actualizate pana la data de 10 martie 2011.

Iata cateva dintre noutatile acestei editii:

- impozitul pe profit se fac precizari in legatura cu profiturile realizate intr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent, de catre o persoana juridica rezidenta in Romania, se aduc clarificari in legatura cu declararea impozitului pe profit si modul de calcul al profitului impozabil/pierderii fiscale, pentru anul 2010, ca urmare a abrogarii dispozitiilor referitoare la impozitul minim incepand cu data de 1 octombrie 2010. Se aduc clarificari in legatura cu modul de recuperare a pierderii fiscale, in functie de cele doua perioade fiscale ale anului 2010;

- impozitul pe venit, se aduc clarificari in legatura cu modalitatea de determinare a venitului net anual pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;

- se aduc clarificari in legatura cu conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele juridice la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, pentru a se incadra in categoria microintreprinderilor.

- Normele de aplicare vin cu un exemplu foarte util de calcul a contributiei de asigurari sociale.

Cuprins
Art. Pag.
Titlul I. Dispoziţii generale ________________________________1-121 ____________ 1
Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal ________ 1-2 ____________ 1
Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului fiscal __________ 3-6 ____________ 2
Capitolul III. Definiţii _____________________________________ 7-8 ____________ 3
Capitolul IV. Reguli de aplicare generală ____________________9-121 ___________ 14
Titlul II. Impozitul pe profit _______________________________ 13-38 ___________ 21
Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________ 13-18 ___________ 21
Capitolul II. Calculul profitului impozabil____________________19-281 ___________ 29
Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale__________________ 29-32 ___________ 72
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării
proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
(abrogat)___________________________________________ 33 ___________ 77
Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor
fiscale__________________________________________ 34-35 ___________ 77
Capitolul VI. Impozitul pe dividende__________________________ 36 ___________ 77
Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale___________________ 37-38 ___________ 84
Titlul III. Impozitul pe venit______________________________ 39-102 ___________ 90
Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________ 39-45 ___________ 90
Capitolul II. Venituri din activităţi independente ______________ 46-54 ___________ 97
Capitolul III. Venituri din salarii___________________________ 55-60 __________ 112
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor__________ 61-64 __________ 129
Capitolul V. Venituri din investiţii _________________________65-672 __________ 131
Capitolul VI. Venituri din pensii __________________________68-701 __________ 139
Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole _________________ 71-74 __________ 140
Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ________ 75-77 __________ 142
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal___________________ 771-773 __________ 143
Capitolul IX. Venituri din alte surse _______________________78-791 __________ 150
Capitolul X. Venitul net anual impozabil____________________ 80-84 __________ 151
Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără
personalitate juridică ______________________________ 85-86 __________ 159
Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale _________________ 87-92 __________ 162
Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de
venituri cu reţinere la sursă ____________________________ 93 __________ 169
Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale _________________ 94-102 __________ 169
Titlul IV. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
(abrogat) _______________________________________ 103-112 __________ 172
Titlul IV1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor ______ 1121-11211 __________ 173
Titlul V. Impozitul pe veniturile obţinute din România
de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor
străine înfiinţate în România ______________________ 113-12441 __________ 177
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România
de nerezidenţi__________________________________ 113-121 __________ 177
Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe __________________ 122-124 __________ 193
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din
economii obţinute din România de persoane fizice
rezidente în state membre şi aplicarea schimbului
Cuprins
IX
de informaţii în legătură cu această categorie
de venituri___________________________________ 1241-12417 __________ 195
Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi
asociate ____________________________________12418-12427 __________ 205
Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul impozitelor
directe______________________________________12428-12441 __________ 211
Titlul VI. Taxa pe valoarea adăugată ____________________ 125-1612 __________ 220
Capitolul I. Definiţii _________________________________ 125-1252 __________ 220
Capitolul II. Operaţiuni impozabile __________________________126 __________ 224
Capitolul III. Persoane impozabile __________________________127 __________ 228
Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei __ 128-131 __________ 233
Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de
aplicare a taxei _________________________________ 132-133 __________ 244
Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei
pe valoarea adăugată____________________________ 134-136 __________ 260
Capitolul VII. Baza de impozitare ______________________ 137-1391 __________ 265
Capitolul VIII. Cotele de taxă ______________________________140 __________ 274
Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă__________________ 141-1441 __________ 278
Capitolul X. Regimul deducerilor _______________________ 145-149 __________ 298
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei ___________ 150-1512 __________ 327
Capitolul XII. Regimuri speciale _______________________ 152-1524 __________ 331
Capitolul XIII. Obligaţii ______________________________ 153-1582 __________ 346
Capitolul XIV. Dispoziţii comune_______________________ 159-1601 __________ 378
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii ______________________ 161-1612 __________ 382
Titlul VII. Accize şi alte taxe speciale____________________ 162-2212 __________ 395
Capitolul I. Accize armonizate ________________________ 162-2061 __________ 395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale (abrogat)______________ 162-168 __________ 395
Secţiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat) _________ 169-1754 __________ 395
Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor ____________________ 176-177 __________ 395
Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat) _____ 178-185 __________ 397
Secţiunea a 41-a. Operatorul înregistrat şi operatorul
neînregistrat (abrogat) _______________________ 1851-1852 __________ 397
Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv (abrogat)______ 186-1921 __________ 397
Secţiunea a 51-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul
circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a
produselor accizabile (abrogat) _________________ 1922-1923 __________ 398
Secţiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitară a
produselor cu accize plătite (abrogat) ___________ 1924-19210 __________ 398
Secţiunea a 53-a. Înregistrarea operatorilor de produse
accizabile (abrogat) _____________________________ 19211 __________ 398
Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize
(abrogat) ___________________________________ 193-198 __________ 398
Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat)_______ 199-201 __________ 398
Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice şi
tutunului prelucrat (abrogat)_____________________ 202-206 __________ 398
Secţiunea a 81-a. Înregistrarea operatorilor de produse
accizabile (abrogat) ______________________________ 2061 __________ 398
Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate ______________ 2062-20669 __________ 399
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_____________________ 2062-2069 __________ 399
Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice ___________20610-20614 __________ 406
Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat _______________________ 20615 __________ 410
Secţiunea a 4-a. Produse energetice________________20616-20618 __________ 411
Secţiunea a 5-a. Energie electrică______________________ 20619 ________________414
Codul fiscal şi normele metodologice
X
Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare
pentru produse energetice şi energie electrică _________20620 ________________415
Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare ___________20621-20628 ________________418
Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat __________________20629 ________________434
Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv de accize ____20630-20641 ________________437
Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize ____________________20642 ________________447
Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi
impozitarea produselor accizabile după
eliberarea pentru consum ____________________20643-20650 ________________450
Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor de accize______20651-20655 ________________457
Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor ___________20656-20660 ________________462
Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice
şi a tutunului prelucrat _______________________20661-20664 ________________478
Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii
economici cu produse accizabile_______________20665-20669 ________________484
Capitolul II. Alte produse accizabile _____________________ 207-214 __________ 487
Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme
şi autovehicule (abrogat) _________________________ 2141-2143 ________________492
Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă ________ 215-217 __________ 492
Capitolul IV. Dispoziţii comune_________________________218-2201 ________________493
Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări ______________ 2202-2212 ________________495
Anexe la Titlul VII din Codul fiscal ________________________________________ 502
Lista anexelor la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ____ 506
Titlul VIII. Măsuri speciale privind supravegherea producţiei,
importului şi circulaţiei unor produse accizabile_______ 222-246 __________ 614
Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de
alcool etilic (abrogat) ____________________________ 222-229 __________ 614
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului
etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau
din import (abrogat) _____________________________ 230-232 __________ 614
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi
rachiuri de fructe (abrogat)________________________ 233-234 __________ 614
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de
alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac
(abrogat)______________________________________ 235-236 __________ 614
Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate
producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi
spirtoase (abrogat) ______________________________ 237-238 __________ 614
Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia, importul
şi circulaţia uleiurilor minerale (abrogat)______________ 239-242 __________ 614
Capitolul VII. Alte măsuri speciale (abrogat) ______________243-2441 __________ 615
Capitolul VIII. Sancţiuni (abrogat)_______________________ 245-246 __________ 615
Titlul IX. Impozite şi taxe locale_________________________ 247-296 __________ 616
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________ 247-248 __________ 616
Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri ___________________ 249-255 __________ 621
Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren ___________________ 256-260 __________ 646
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport___________ 261-265 __________ 656
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor
şi a autorizaţiilor ________________________________ 266-269 __________ 669
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă
şi publicitate ___________________________________ 270-272 __________ 677
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole ___________________ 273-277 __________ 680
Capitolul VIII. Taxa hotelieră __________________________ 278-281 __________ 683
Capitolul IX. Taxe speciale________________________________ 282 __________ 685
Cuprins
XI
Capitolul X. Alte taxe locale _______________________________283 __________ 686
Capitolul XI. Facilităţi comune _________________________ 284-286 __________ 686
Capitolul XII. Alte dispoziţii comune _____________________ 287-293 __________ 694
Capitolul XIII. Sancţiuni _____________________________ 294-2941 __________ 700
Capitolul XIV. Dispoziţii finale__________________________ 295-296 __________ 701
Titlul IX1. Infracţiuni _____________________________________ 2961 __________ 715
Titlul IX2. Contribuţii sociale obligatorii ________________ 2962-29620 __________ 717
Titlul X. Dispoziţii finale _______________________________ 297-298 __________ 734
Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele normative de
modificare a Codului fiscal________________________________

Data aparitiei : 18.03.2011
760 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec