Codul fiscal 2011 În vigoare de la 1 ianuarie 2011

Codul fiscal 2011  În vigoare de la 1 ianuarie 2011
Preț: 22,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 520

DESCRIERE

Aceată nouă ediţie oferă textul la zi al Codului fiscal, cu toate modificările până la 1 ianuarie 2011, cele mai importante fiind modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 117/2010.

Printre schimbările aduse le menţinăm pe cele privitoare la impozitul pe profit - s-au menţinut şi în anul 2011 resticţiile privitoare la deductibilitate unor cheltuieli, în materia TVA şi a accizelor; s-a reintrodus impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi, pentru prima dată, Codul fiscal reglementează şi contribuţiile de asigurări sociale.

Prin H.G. 1347/2010, s-a majorat semnificativ nivelul impozitului pentru unele mijloace de transport.

la final, lucrarea mai cuprinde şi O.U.G. nr. 50/2008, privind taxa de poluare auto, care a a fost şi ea serios modificată, cu aplicabilitate tot de la 1 ianuarie 2011.

Cuprins
Art. Pag.
Titlul I. Dispoziţii generale ______________________1-121 ____ 1
Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a
Codului fiscal_____________________________ 1-2 ____ 1
Capitolul II. Interpretarea şi modificarea
Codului fiscal ____________________________ 3-6 ____ 3
Capitolul III. Definiţii __________________________ 7-8 ____ 5
Capitolul IV. Reguli de aplicare generală __________9-121 ___ 15
Titlul II. Impozitul pe profit ____________________ 13-38 ___ 23
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________ 13-18 ___ 23
Capitolul II. Calculul profitului impozabil ________19-281 ___ 28
Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale _______ 29-32 ___ 68
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile
vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare
şi titlurilor de participare (abrogat) _____________ 33 ___ 71
Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea
declaraţiilor fiscale_______________________ 34-35 ___ 71
Capitolul VI. Impozitul pe dividende _______________ 36 ___ 77
Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale _______ 37-38 ___ 78
Titlul III. Impozitul pe venit ___________________ 39-102 ___ 85
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________ 39-45 ___ 85
Capitolul II. Venituri din activităţi independente ___ 46-54 ___ 90
Capitolul III. Venituri din salarii ________________ 55-60 __ 101
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei
bunurilor ______________________________ 61-64 __ 110
Capitolul V. Venituri din investiţii ______________65-672 __ 112
Capitolul VI. Venituri din pensii ________________68-701 __ 121
Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole ______ 71-74 __ 123
Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri
de noroc _______________________________ 75-77 __ 125
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal_________ 771-773 __ 126
Capitolul IX. Venituri din alte surse _____________78-791 __ 129
Capitolul X. Venitul net anual impozabil _________ 80-84 __ 130
VIII Codul fiscal
Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile
fără personalitate juridică__________________ 85-86 __ 140
Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale_______ 87-92 __ 142
Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor
de venituri cu reţinere la sursă _________________ 93 __ 145
Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale _____ 94-102 __ 147
Titlul IV. Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor (abrogat) ________ 103-112 __ 149
Titlul IV1. Impozitul pe venitul
microîntreprinderilor ____________ 1121-11211 __ 150
Titlul V. Impozitul pe veniturile obţinute din
România de nerezidenţi şi impozitul
pe reprezentanţele firmelor străine
înfiinţate în România________________ 113-12441 __ 154
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din
România de nerezidenţi _________________ 113-121 __ 154
Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe ________ 122-124 __ 166
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din
economii obţinute din România de persoane
fizice rezidente în state membre şi aplicarea
schimbului de informaţii în legătură cu
această categorie de venituri ___________ 1241-12417 __ 167
Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la
întreprinderi asociate _________________12418-12427 __ 181
Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul
impozitelor directe___________________12428-12441 __ 190
Titlul VI. Taxa pe valoarea adăugată___________125-1612 __ 202
Capitolul I. Definiţii _______________________125-1252 __ 202
Capitolul II. Operaţiuni impozabile _______________ 126 __ 207
Capitolul III. Persoane impozabile ________________ 127 __ 210
Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de
aplicare a taxei ________________________ 128-131 __ 212
Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în
sfera de aplicare a taxei _________________ 132-133 __ 221
Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea
taxei pe valoarea adăugată _______________ 134-136 __ 232
Capitolul VII. Baza de impozitare_____________137-1391 __ 236
Capitolul VIII. Cotele de taxă ____________________ 140 __ 241
Cuprins IX
Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă ________141-1441 __ 243
Capitolul X. Regimul deducerilor _____________ 145-149 __ 261
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei___150-1512 __ 279
Capitolul XII. Regimuri speciale______________152-1524 __ 283
Capitolul XIII. Obligaţii ____________________153-1582 __ 297
Capitolul XIV. Dispoziţii comune_____________159-1601 __ 325
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii ____________161-1612 __ 328
Titlul VII. Accize şi alte taxe speciale ___________162-2212 __ 336
Capitolul I. Accize armonizate _______________162-2061 __ 336
Secţiunea 1. Dispoziţii generale (abrogat)__________162-168 ___ 336
Secţiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat)______ 169-1754 ___ 336
Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor ________________176-177 ___ 336
Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat)__178-185 ___ 338
Secţiunea a 41-a. Operatorul înregistrat şi
operatorul neînregistrat (abrogat) _________ 1851-1852 ___ 339
Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv (abrogat) _ 186-1921 ___ 339
Secţiunea a 51-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul
circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv
a produselor accizabile (abrogat) __________ 1922-1923 ___ 339
Secţiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitară
a produselor cu accize plătite (abrogat) _____1924-19210 ___ 339
Secţiunea a 53-a. Înregistrarea operatorilor
de produse accizabile (abrogat) _______________ 19211 ___ 339
Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize
(abrogat) _______________________________193-198 ___ 339
Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat) __199-201 ___ 339
Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor
alcoolice şi tutunului prelucrat (abrogat) ______202-206 ___ 339
Secţiunea a 81-a. Înregistrarea operatorilor
de produse accizabile (abrogat) _______________ 2061 ___ 340
Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate____ 2062-20669 __ 340
Secţiunea 1 Dispoziţii generale ________________ 2062-2069 ___ 340
Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice______ 20610-20614 ___ 346
Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat ___________________ 20615 ___ 349
Secţiunea a 4-a. Produse energetice ___________ 20616-20618 ___ 351
Secţiunea a 5-a. Energie electrică __________________ 20619 ____ 354
Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare pentru
produse energetice şi energie electrică __________ 20620 ____ 354
Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare_______ 20621-20628 ____ 355
Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat _____________ 20629 ____ 365
X Codul fiscal
Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor
accizabile aflate în regim suspensiv
de accize ____________________________ 20630-20641 ____ 366
Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize________________ 20642 ____ 375
Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi
impozitarea produselor accizabile după
eliberarea pentru consum _______________ 20643-20650 ____ 376
Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor
de accize ____________________________ 20651-20655 ____ 380
Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor ______ 20656-20660 ____ 383
Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice
şi a tutunului prelucrat _________________ 20661-20664 ____ 387
Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii
economici cu produse accizabile__________ 20665-20669 ____ 388
Capitolul II. Alte produse accizabile ___________ 207-214 __ 392
Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme
şi autovehicule ____________________ 2141-2143____ 394
Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia
internă _______________________ 215-217 __ 394
Capitolul IV. Dispoziţii comune ______________218-2201____ 395
Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări ___ 2202-2212____ 397
Anexe la Titlul VII din Codul fiscal _____________________ 398
Titlul VIII. Măsuri speciale privind supravegherea
producţiei, importului şi circulaţiei unor
produse accizabile_______________________ 222-246 __ 403
Capitolul I. Sistemul de supraveghere a
producţiei de alcool etilic (abrogat) ________ 222-229 __ 403
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei
alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din
producţia internă sau din import (abrogat) ___ 230-232 __ 403
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru
ţuică şi rachiuri de fructe (abrogat)_________ 233-234 __ 403
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a
importurilor de alcool, de distilate şi de
băuturi spirtoase, în vrac (abrogat) _________ 235-236 __ 403
Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere
aplicate producţiei şi importului de alcool,
distilate şi băuturi spirtoase (abrogat)_______ 237-238 __ 404
Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia,
importul şi circulaţia uleiurilor minerale
(abrogat) _____________________________ 239-242 __ 404
Cuprins XI
Capitolul VII. Alte măsuri speciale (abrogat)_____243-2441 __ 404
Capitolul VIII. Sancţiuni (abrogat)_____________ 245-246 __ 404
Titlul IX. Impozite şi taxe locale _______________ 247-296 __ 405
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________ 247-248 __ 405
Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri ________ 249-255 __ 406
Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren_________ 256-260 __ 415
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de
transport_____________________________ 261-265 __ 421
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi a autorizaţiilor _______________ 266-269 __ 429
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor
de reclamă şi publicitate ________________ 270-272 __ 432
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole _________ 273-277 __ 435
Capitolul VIII. Taxa hotelieră ________________ 278-281 __ 437
Capitolul IX. Taxe speciale ______________________ 282 __ 438
Capitolul X. Alte taxe locale _____________________ 283 __ 439
Capitolul XI. Facilităţi comune _______________ 284-286 __ 439
Capitolul XII. Alte dispoziţii comune __________ 287-293 __ 444
Capitolul XIII. Sancţiuni ____________________294-2941 __ 446
Capitolul XIV. Dispoziţii finale ______________ 295-296 __ 448
Titlul IX1. Infracţiuni __________________________ 2961 __ 451
Titlul IX2. Contribuţii sociale obligatorii ______ 2962-29620 __ 454
Titlul X. Dispoziţii finale _____________________ 297-298 __ 472
Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele normative
de modificare a Codului fiscal_____________________ __ 478
O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule _________________________ __ 494

Data: 13.01.2011
520 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.016 sec