Codul de procedură fiscală - editia a XXXI-a - 5 ianuarie 2017

DESCRIERE

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ  - așa cum a fost modificat și completat prin O. u. G. nr. 50/2015, prin O. u. G. nr. 13/2016 și prin O. u. G. nr. 84/2016.

Cartea este format A5 (20, 8 X 14, 7) cm și are 258 pagini.

DISPOZIŢII GENERALE
                Definiţii
      Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
                Obiectul şi sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
                Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
                Principiul legalităţii
                Aplicarea unitară a legislaţiei
                Exercitarea dreptului de apreciere
                Rolul activ şi alte reguli de conduită pentru organul fiscal
                Limba oficială în administraţia fiscală
                Dreptul de a fi ascultat
                Obligaţia de cooperare
                Secretul fiscal
                Buna-credinţă
      Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale 
                Interpretarea legii
                Prevalenţa conţinutului economic al situaţiilor relevante din punct de vedere fiscal
                Eludarea legislaţiei fiscale
RAPORTUL JURIDIC FISCAL
      Dispoziţii privind raportul juridic fiscal 
                Conţinutul raportului juridic fiscal
                Subiectele raportului juridic fiscal
                Împuterniciţii
                Numirea curatorului fiscal
                Obligaţiile reprezentanţilor legali
      Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale 
                Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
                Stingerea creanţelor fiscale
                Preluarea obligaţiei fiscale
                Garantarea obligaţiei fiscale
                Răspunderea solidară
                Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii
                Drepturile şi obligaţiile succesorilor
                Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE
      Competenţa organului fiscal central 
                Competenţa generală a organului fiscal central
                Competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central
                Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central
                Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
                Competenţa în cazul sediilor secundare
                Competenţa privind impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole
                Competenţa în cazul contribuabilului nerezident
                Schimbarea competenţei
      Competenţa organului fiscal local 
                Competenţa generală a organului fiscal local
                Competenţa teritorială a organului fiscal local
                Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local
      Alte dispoziţii privind competenţa 
                Competenţa specială
                Conflictul de competenţă
                Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale centrale
                Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale locale
                Conflictul de interese
                Abţinerea şi recuzarea
      Actele emise de organele fiscale 
                Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal
                Comunicarea actului administrativ fiscal
                Opozabilitatea actului administrativ fiscal
                Nulitatea actului administrativ fiscal
                Anularea, desfiinţarea sau modificarea actului administrativ fiscal
                Efectele anulării actului administrativ fiscal
                Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans
                Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
                Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale
      Administrarea şi aprecierea probelor 
         Dispoziţii generale
                Mijloace de probă
                Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilu-lui/plătitorului la sediul său
                Comunicarea informaţiilor între organele fiscale
         Informaţii şi expertize 
                Obligaţia de a furniza informaţii
                Furnizarea periodică de informaţii
                Obligaţii declarative cu privire la rezidenţii altor state membre ale Uniunii Europene
                Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii
                Obligaţia instituţiilor financiare de a furniza informaţii privind contribuabilii nerezidenţi
                Expertiza
         Înscrisurile şi constatarea la faţa locului 
                Prezentarea de înscrisuri
                Constatarea la faţa locului
         Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi 
                Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri
                Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii
         Colaborarea dintre autorităţile publice 
                Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte
                Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public
                Condiţii şi limite ale colaborării
                Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice
         Sarcina probei 
                Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile
                Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale
                Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
      Termene 
                Calcularea termenelor
                Prelungirea termenelor
                Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului
                Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit
      Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori şi identificarea acestora în mediul electronic 
                Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
                Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
ÎNREGISTRAREA FISCALĂ
                Sfera activităţii de înregistrare fiscală
                Obligaţia de înregistrare fiscală
                Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
                Identificarea contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal local
                Declararea filialelor şi sediilor secundare
                Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală
                Certificatul de înregistrare fiscală
                Modificări ulterioare înregistrării fiscale
                Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entităţi supuse înregistrării în registrul comerţului
                Radierea înregistrării fiscale
                Registrul contribuabililor/plătitorilor
                Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi
STABILIREA CREANŢELOR FISCALE
      Dispoziţii generale
                Sfera şi actele de stabilire a creanţelor fiscale
                Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
      Dispoziţii privind decizia de impunere 
                Decizia de impunere
                Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale
                Forma şi conţinutul deciziei de impunere
                Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
                Deciziile referitoare la bazele de impozitare
                Decizii privind stabilirea unor creanţe bugetare
      Dispoziţii privind declaraţia fiscală 
                Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale
                Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale
                Depunerea declaraţiei fiscale
                Certificarea declaraţiei fiscale depuse la organul fiscal central
                Corectarea declaraţiei fiscale
      Stabilirea bazei de impozitare prin estimare 
                Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
                Stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere
      Despre evidenţele fiscale şi contabile
                Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală
                Reguli pentru conducerea evidenţelor contabile şi fiscale
      Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale 
                Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale
                Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale
                Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale
CONTROLUL FISCAL
      Inspecţia fiscală 
                Obiectul inspecţiei fiscale
                Persoanele supuse inspecţiei fiscale
                Formele şi întinderea inspecţiei fiscale
                Metode de control
                Perioada supusă inspecţiei fiscale
                Reguli privind inspecţia fiscală
                Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale
                Reguli speciale privind competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale de către organul fiscal central
                Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală
                Avizul de inspecţie fiscală
                Începerea inspecţiei fiscale
                Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului
                Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale
                Durata efectuării inspecţiei fiscale
                Suspendarea inspecţiei fiscale
                Reverificarea
                Refacerea inspecţiei fiscale
                Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
                Rezultatul inspecţiei fiscale
                Sesizarea organelor de urmărire penală
                Decizia de impunere provizorie
      Controlul inopinat 
                Obiectul controlului inopinat
                Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat
      Controlul antifraudă 
                Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat
                Reguli privind controlul operativ şi inopinat
      Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central
                Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice
                Drepturile şi obligaţiile organului fiscal central
                Perioada, locul şi durata desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale
                Avizul de verificare
                Suspendarea verificării
                Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate
                Reverificarea
                Raportul de verificare
                Decizia de impunere
                Alte norme aplicabile
      Verificarea documentară
                Sfera şi obiectul verificării documentare
                Rezultatul verificării documentare
      Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
                Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală
                Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local
COLECTAREA CREANTELOR FISCALE
      Dispoziţii generale
                Colectarea creanţelor fiscale
                Evidenţa creanţelor fiscale
                Scadenţa creanţelor fiscale
                Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale
                Termenele de plată
                Obligaţii fiscale restante
                Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central
                Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local
                Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
                Plata obligaţiilor fiscale în cazuri speciale
                Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante
      Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire 
                Dispoziţii privind efectuarea plăţii
                Dispoziţii privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
                Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale
                Reguli speciale privind stingerea creanţelor fiscale prin plată sau compensare
                Compensarea
                Restituiri de sume
                Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
                Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă
                Regularizarea obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii de către organul fiscal central
                Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
      Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare
                Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
                Dobânzi
                Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
                Penalităţi de întârziere
                Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară
                Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării
                Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei
                Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul debitorilor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare
                Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central
                Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
                Majorări de întârziere în cazul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor locale
      Înlesniri la plată 
         Instituirea posibilităţii acordării înlesnirilor la plată 
                Instituirea posibilităţii acordării eşalonărilor la plată de către organul fiscal central
                Instituirea posibilităţii acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local
         Procedura de acordare a eşalonării la plată de către org. fiscal central 
                Condiţii de acordare a eşalonării la plată
                Cererea de acordare a eşalonării la plată
                Retragerea cererii de acordare a eşalonării la plată
                Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale
                Alte prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale administrate de organul fiscal central
                Eliberarea certificatului de atestare fiscală
                Modul de soluţionare a cererii
                Garanţii
                Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată
                Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării
                Renunţarea la eşalonarea la plată
                Dobânzi şi penalităţi de întârziere
                Penalitate
                Pierderea valabilităţii eşalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia
                Menţinerea eşalonării la plată
                Dobânzi şi majorări de întârziere în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată
                Executarea garanţiilor
                Suspendarea executării silite
                Regimul special al obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar
                Calcularea termenelor
                Prevederi speciale pentru eşalonările la plată acordate de organele fiscale
                Dispoziţii finale
                Amânarea la plată a penalităţilor de întârziere
                Acte normative de aplicare
      Garanţii 
                Constituirea de garanţii
                Tipuri de garanţii
                Valorificarea garanţiilor
      Măsuri asigurătorii
                Poprirea şi sechestrul asigurător
                Ridicarea măsurilor asigurătorii
      Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea 
                Începerea termenului de prescripţie
                Suspendarea termenului de prescripţie
                Întreruperea termenului de prescripţie
                Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie
                Prescripţia dreptului de a cere restituirea
      Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită 
         Dispoziţii generale 
                Organele de executare silită
                Reguli speciale privind executarea silită a creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local
                Executarea silită în cazul debitorilor solidari
                Executorii fiscali
                Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
                Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
                Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite
                Reguli privind executarea silită
                Obligaţia de informare
                Precizarea naturii debitului
                Somaţia
                Drepturi şi obligaţii ale terţului
                Evaluarea bunurilor supuse executării silite
                Suspendarea executării silite
                Încetarea executării silite şi ridicarea măsurilor de executare silită
                Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie
         Executarea silită prin poprire 
                Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
                Executarea silită a terţului poprit
         Executarea silită a bunurilor mobile 
                Executarea silită a bunurilor mobile
                Procesul-verbal de sechestru
                Custodele
                Înlocuirea bunurilor sechestrate
         Executarea silită a bunurilor imobile 
                Executarea silită a bunurilor imobile
                Instituirea administratorului-sechestru
                Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
         Executarea silită a altor bunuri 
                Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
                Executarea silită a unui ansamblu de bunuri
         Valorificarea bunurilor sechestrate 
                Modalităţi de valorificare a bunurilor sechestrate
                Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit înţelegerii părţilor
                Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare directă Art.
                Vânzarea bunurilor sechestrate la licitaţie
                Comisia de licitaţie
                Adjudecarea
                Plata în rate
                Procesul-verbal de adjudecare
                Reluarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate
      Cheltuieli 
                Cheltuieli de executare silită
      Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită 
                Sumele realizate din executare silită
                Ordinea de distribuire
                Reguli privind eliberarea şi distribuirea
      Contestaţia la executare silită 
                Contestaţia la executare silită
                Termen de contestare
                Judecarea contestaţiei
      Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi 
                Darea în plată
                Conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale
                Conduita organului fiscal în cazul insolvabilităţii şi al deschiderii procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014
                Anularea creanţelor fiscale
      Dispoziţii speciale privind colectarea 
                Dispoziţii speciale privind colectarea
SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR FORMULATE ÎMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE
      Dreptul la contestaţie
                Posibilitatea de contestare
                Forma şi conţinutul contestaţiei
                Termenul de depunere a contestaţiei
                Retragerea contestaţiei
      Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare
                Organul competent
                Decizia de soluţionare
                Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei
      Dispoziţii procedurale 
                Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare
                Soluţionarea contestaţiei
                Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă
                Suspendarea executării actului administrativ fiscal
      Soluţii asupra contestaţiei 
                Soluţii asupra contestaţiei
                Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
                Comunicarea deciziei şi calea de atac
PROCEDURA AMIABILĂ PENTRU EVITAREA/ELIMINAREA DUBLEI IMPUNERI
                Procedura amiabilă
                Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate
ASPECTE INTERNAŢIONALE
      Cooperarea administrativă în domeniul fiscal 
         Dispoziţii generale 
                Scopul
                Sfera de aplicare
                Definiţii
                Autoritatea competentă din România
         Schimbul de informaţii 
           §1. Schimbul de informaţii la cerere
                Procedura aplicabilă schimbului de informaţii la cerere
                Anchete administrative
                Termene pentru schimbul de informaţii la cerere
           §2. Schimbul automat obligatoriu de informaţii
                Sfera de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii
                Domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului obligatoriu de informaţii privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră şi acordurile prealabile privind preţul de transfer
                Statistici privind schimburile automate
           §3. Schimbul spontan de informaţii
                Sfera de aplicare şi condiţiile schimbului spontan de informaţii
                Termene pentru schimbul spontan de informaţii
         Alte forme de cooperare administrativă 
           §1. Prezenţa în birourile administrative şi participarea la anchetele administrative
                Sfera de aplicare şi condiţii
           §2. Cooperarea administrativă prin efectuarea de controale simultane
                Controale simultane
           §3. Notificări administrative
                Cereri de notificare
           §4. Rezultatul utilizării informaţiilor
                Condiţii
           §5. Schimbul de experienţă şi de bune practici
                Sfera de aplicare şi condiţii
         Condiţii aplicabile cooperării administrative 
                Transmiterea de informaţii şi documente
                Limite
                Obligaţii
                Lărgirea cooperării extinse oferite unei ţări terţe
                Formulare-tip şi formate electronice
                Măsuri practice
                Obligaţii speciale
         Relaţiile cu Comisia Europeană 
                Evaluare
         Relaţiile cu ţările terţe 
                Schimbul de informaţii cu ţările terţe
         Dispoziţii generale şi finale 
                Protecţia datelor
                Păstrarea informaţiilor
      Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri 
         Dispoziţii generale 
                Scopul
                Sfera de aplicare
                Definiţii
                Autoritatea competentă din România
         Schimbul de informaţii 
                Furnizarea de informaţii
                Schimbul de informaţii fără cerere prealabilă
                Prezenţa în birourile administrative şi participarea la anchetele administrative
         Asistenţă pentru notificarea documentelor 
                Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creanţe
                Mijloace de notificare
         Măsurile asigurătorii sau de recuperare 
                Cererea de recuperare
                Condiţii aplicabile cererilor de recuperare
                Titlul executoriu şi alte documente însoţitoare
                Recuperarea creanţei
                Litigii
                Modificarea sau retrager

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.050 sec