Clauze abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatori

Clauze abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 288
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: 6 Iunie 2012

Lucrarea de fata, destinata atat practicienilor dreptului, cat si justitiabililor consumatori, face o scurta incursiune in jurisprudenta recenta si relevanta a instantelor judecatoresti din Romania, precum si a Curtii Europene de Justitie, in materia clauzelor contractuale cu caracter abuziv.

Hotararile judecatoresti selectate, judicios si pe larg motivate, insotite de note privind modificarile legislative intervenite, alaturi de deciziile Curtii Constitutionale si hotararile Curtii Europene de Justitie, analizeaza probleme de interes si de actualitate referitoare atat la modalitatile de constatare a clauzelor abuzive si de sanctionare contraventionala a profesionistilor (comerciantilor) pentru inserarea in continutul contractelor incheiate cu consumatorii a unor astfel de clauze, cat si la efectele constatarii caracterului abuziv al unor asemenea clauze.

De asemenea, lucrarea este menita sa evidentieze abordarea practica a notiunilor de consumator, profesionist (comerciant), clauze abuzive, contract de adeziune, clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul.
Cuprins
Capitolul I. Clauzele abuzive din contractele având ca obiect
prestarea serviciilor de telefonie mobilă sau internet _____ 1
1. Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie
mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de
întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului
principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/2002.
Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive
dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de
consumator ______________________________________ 8
2. Sesizare formulată de către un beneficiar (societate
comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date
de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale
reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea
nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator ____________ 14
3. Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet.
Acţiune în constatarea caracterului abuziv al clauzelor
contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de
întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate
procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în
temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de
produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 ________________ 18
4. Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie
mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei
penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen,
clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de
întârziere până la plata întregii sume _________________ 21
5. Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor
convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de
întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor
comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata
contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte
de termen. Caracterul abuziv al clauzelor _____________ 26
VIII Clauzele abuzive
6. Somaţie de plată. Contract având ca obiect prestarea
serviciilor de telefonie mobilă. Clauze abuzive. Incidenţa
dispoziţiilor Legii nr. 193/2000. Posibilitatea instanţei de a
verifica din oficiu dacă o clauză a contractului din cauza
dedusă judecăţii are caracter abuziv __________________ 30
Capitolul al II-lea. Clauzele abuzive din alte contracte
de prestări servicii ______________________________ 37
7. Contract de asigurare. Acţiune în constatarea nulităţii
absolute a clauzelor privind condiţionarea acordării
despăgubirilor consumatorului în cazul producerii
evenimentului asigurat de prezentarea actelor originale ale
autovehiculului. Clauză negociată cu consumatorul. Lipsa
creării unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi
obligaţiile părţilor în detrimentul consumatorului.
Bună-credinţă ___________________________________ 37
8. Contract de asigurare. Condiţionarea despăgubirii
asiguratului de îndeplinirea obligaţiei de a depune
originalele certificatului de înmatriculare/autorizaţiei de
circulaţie provizorie (în cazul vehiculelor înmatriculate
provizoriu) şi a cărţii de identitate a autovehiculului, emise
înainte de producerea furtului. Lipsa caracterului
abuziv al clauzei _________________________________ 41
9. Contract de asigurare. Acţiune privind obligarea
asigurătorului la plata despăgubirilor constând în
indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală. Lipsa
autorizaţiei de construire a imobilului asigurat distrus în
incendiu. Clauză contractuală ce exclude acordarea
despăgubirilor în cazul în care imobilul este construit fără
autorizaţie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa
consimţământului asiguratului pentru aplicarea
prevederilor contractuale __________________________ 45
10. Contract de prestări servicii având ca obiect obligaţia
prestatorului de facilitare a întocmirii dosarului de prezentare
şi depunerea diligenţelor obţinerii vizei U.K. Obligaţie de
mijloace, şi nu de rezultat. Clauză penală stabilită de comun
acord de ambele părţi. Lipsa caracterului abuziv al
clauzei_________________________________________ 49
11. Somaţie de plată. Contract de prestări servicii prin care
debitorul s-a obligat să achite tariful de utilizare a drumurilor
Cuprins IX
naţionale, iar creditorul să elibereze rovinieta, pentru fiecare
perioadă aferentă ratelor stabilite în contract, concomitent cu
efectuarea plăţii. Obligaţia debitorului de a achita penalităţi
de 0,15% pe zi pentru neplata la termen a sumelor datorate.
Penalităţi de întârziere mai mari decât cuantumul sumei
asupra căreia sunt calculate. Clauză contractuală ce nu
a fost negociată direct cu consumatorul _______________ 53
12. Contract de leasing. Contestaţie privind înscrierea în
tabelul preliminar a creanţelor a celor reprezentând
contravaloarea ratelor de leasing, până la finalizarea
contractului de leasing. Clauză penală potrivit căreia, în cazul
în care debitorul nu îşi execută la scadenţă ratele de leasing,
locatorul va putea rezilia contractele de leasing, utilizatorul
fiind obligat atât la restituirea bunului care a făcut obiectul
leasingului, cât şi la plata restului ratelor de leasing până la
sfârşitul contractului, cu titlu de daune-interese. Caracterul
abuziv al clauzei_________________________________ 56
13. Contract de leasing. Acţiune în constatarea nulităţii
absolute a clauzei penale a contractului de leasing.
Lipsa caracterului abuziv al clauzei penale ____________ 65
14. Contestaţie la executare formulată de garant. Capăt de cerere
având ca obiect constatarea nulităţii absolute a clauzelor
abuzive din contractul de leasing. Cerere de intervenţie
accesorie în interesul contestatorului, având ca obiect
lămurirea întinderii şi înţelesului titlului executoriu
reprezentat de contractul de leasing. Constatarea caracterului
abuziv al clauzei penale, printr-o hotărâre anterioară
irevocabilă _____________________________________ 68
Capitolul al III-lea. Clauzele abuzive din contractele
de credit_______________________________________ 76
15. Contract de garanţie imobiliară accesoriu contractului de
credit. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al clauzei
privind notarea interdicţiei de construire menţionată în
contractul de garanţie imobiliară. Consumatori de credit.
Aplicabilitatea Legii nr. 193/2000 şi a Legii nr. 296/2004.
Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 79
din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului ______ 81
16. Contract de credit încheiat între o societate comercială şi
bancă. Utilizarea creditului în scopuri comerciale.
X Clauzele abuzive
Inaplicabilitatea normelor conţinute în Legea nr. 193/2000,
Directiva 93/13/CEE, O.U.G. nr. 174/2008 ____________ 86
17. Cerere pentru emiterea unui card de credit. Convenţie
valabilă. Taxe şi comisioane practicate de emitent în situaţia
plăţii în rate a creditului, a plăţii cu întârziere a acestuia şi
pentru depăşirea limitei de credit. Lipsa caracterului abuziv al
clauzelor. Neefectuarea procedurii speciale prevăzute de
art. 6 şi art. 8-13 din Legea nr. 193/2000 în privinţa
analizei existenţei clauzelor abuzive _________________ 95
18. Lipsa negocierii clauzei care dă dreptul furnizorului de
servicii financiare de a modifica unilateral rata dobânzii în
funcţie de „intervenirea unor schimbări semnificative pe piaţa
monetară”. Efectele constatării caracterului abuziv al acestei
clauze contractuale. Principiul anulării actului juridic
subsecvent ca urmare a anulării actului juridic principal.
Obligarea pârâtei la continuarea convenţiei de credit în formă
modificată. Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000. Încălcarea
principiului libertăţii contractuale____________________ 99
19. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei abuzive
stipulate în convenţia de credit. Obligarea instituţiei de credit
la restituirea sumei reprezentând diferenţa de dobândă
menţionată în convenţia de credit şi dobânda percepută
ulterior şi majorată în mod unilateral. Obligarea instituţiei de
credit de a efectua toate demersurile la Biroul de Credit şi
Centrala Riscurilor Bancare pentru radierea oricăror menţiuni
comunicate cu privire la întârzieri la plată/alte incidente
generate de neplata sumelor a căror restituire se solicită şi/sau
neplata penalităţilor. Motivul majorării ratei dobânzii ___ 105
20. Acţiune în anulare a clauzelor abuzive stipulate în convenţia
de credit. Caracterele juridice ale contractului de credit.
Contract cu executare dintr-o dată. Acţiune în restituirea
prestaţiilor. Temei juridic. Momentul de la care începe a
curge termenul de prescripţie a dreptului de a solicita
restituirea prestaţiilor nedatorate. Obligarea comerciantului la
plata către consumator a sumei de bani cu titlu de
daune morale __________________________________ 110
21. Competenţa materială în funcţie de valoarea obiectului
cererii. Anularea unor clauze din contractul bancar _____ 125
22. Proces-verbal de constatare a contravenţiei. Sesizarea
instanţei de către Inspectoratul Regional pentru Protecţia
Cuprins XI
Consumatorilor – Oficiul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor în vederea analizării caracterului abuziv al
clauzelor şi aplicării sancţiunii contravenţionale.
Competenţă materială. Caracterul civil al litigiului _____ 128
23. Plângere formulată de către Comisariatul Regional pentru
Protecţia Consumatorilor, prin Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor, în vederea aplicării sancţiunii
contravenţionale şi a constatării de către instanţă a clauzelor
abuzive din contractul de credit, cu consecinţa anulării
acestora. Cerere de intervenţie în interes propriu formulată de
către beneficiarii contractului de credit bancar. Caracterul
abuziv al clauzei privind aplicarea unei comision de risc,
plătibil lunar în zilele de scadenţă, pe toată perioada de
derulare a convenţiei de credit. Prescrierea dreptului de
aplicare a sancţiunii contravenţionale _______________ 133
24. Sesizarea instanţei judecătoreşti de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, având ca obiect
constatarea existenţei în contractele de credit supuse
controlului efectuat de către un agent constatator din cadrul
reclamantei a clauzelor abuzive, obligarea pârâtei la
eliminarea din contractele de credit a acestora şi aplicarea
sancţiunii corespunzătoare. Cerere reconvenţională formulată
de pârâta comerciant, având ca obiect plângere împotriva
procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Aplicarea
principiului disponibilităţii________________________ 143
25. Plângere contravenţională. Legalitatea şi temeinicia
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor. Aplicarea maximului special al sancţiunii
amenzii. Corecta individualizare a sancţiunii în raport de
pericolul social concret ridicat al faptei
contravenţionale ________________________________ 156
26. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea executării
contractului de credit până la finalizarea cauzei având
ca obiect obligaţie de a face _______________________ 159
27. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea efectelor clauzelor
abuzive din contractele de credit. Admisibilitatea cererii
înainte de finalizarea procedurii iniţiate de Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Neîndeplinirea
condiţiilor privind caracterul urgent şi neprejudecarea
fondului. Aparenţa dreptului ______________________ 167
XII Clauzele abuzive
Capitolul al IV-lea. Decizii privind constituţionalitatea
reglementărilor privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între comercianţi şi consumatori____________ 174
28. Competenţa instanţei de a controla existenţa sau inexistenţa
clauzelor abuzive dintr-un contract încheiat comercianţi şi
consumatori şi de a aplica sancţiunea contravenţională, în
cazul constatării caracterului abuziv al clauzei_________ 174
29. Întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei de
către agentul constatator prevăzut de art. 8 din
Legea nr. 193/2000 şi sancţionarea contravenţiei constatate
de instanţa de judecată, în urma administrării probatoriului
necesar, nu încalcă dispoziţiilor art. 21 din Constituţia
României privind liberul acces la justiţie _____________ 176
30. Stabilirea competenţei materiale de judecată atunci când
consumatorul acţionează proprio motu pentru angajarea
răspunderii civile delictuale a comerciantului _________ 179
31. Excepţie de la aplicabilitatea regimului juridic general al
contravenţiilor, potrivit căruia plângerea formulată împotriva
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei
contravenţii suspendă executarea acestuia ____________ 181
Capitolul al V-lea. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene în privinţa protecţiei consumatorilor _______ 185
32. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive utilizate în contractele
încheiate cu consumatorii. Criterii de apreciere. Examinare
din oficiu de către instanţa naţională a caracterului abuziv al
unei clauze de stabilire a instanţei competente.
Articolul 23 din Statutul Curţii_____________________ 185
33. Directiva 85/577/CEE. Articolul 4. Protecţia consumatorilor.
Contracte negociate în afara spaţiilor comerciale. Drept de
reziliere. Obligaţia comerciantului de informare.
Nulitatea contractului. Măsuri adecvate ______________ 194
34. Directiva 87/102/CEE. Credit de consum. Dreptul
consumatorului de a solicita despăgubiri de la cel care acordă
creditul în cazul neexecutării sau executării
necorespunzătoare a contractului privind bunurile sau
serviciile finanţate cu ajutorul creditului. Condiţii.
Menţionarea bunului sau a serviciului finanţat în oferta de
credit. Facilitate de credit care permite utilizarea creditului
acordat pentru finanţarea mai multor operaţiuni. Posibilitatea
Cuprins XIII
judecătorului naţional de a pune în discuţie din oficiu
dreptul consumatorului de a solicita despăgubiri de la
cel care acordă creditul___________________________ 199
35. Reţele şi servicii electronice de comunicaţii. Directiva
2002/22/CE. Serviciu universal. Litigii între utilizatorii
finali şi furnizori. Încercare obligatorie de conciliere
extrajudiciară __________________________________ 213
36. Competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie
civilă şi comercială. Contract de credit imobiliar încheiat de
un consumator care are cetăţenia unui stat membru cu o
bancă stabilită în alt stat membru. Legislaţie a unui stat
membru care, în cazul în care domiciliul consumatorului nu
este cunoscut, permite formularea unei acţiuni
împotriva sa la o instanţă din acest stat ______________ 223
37. Directiva 93/13/CEE. Contracte încheiate cu consumatorii.
Clauze care definesc obiectul principal al contractului.
Controlul jurisdicţional al caracterului lor abuziv. Excludere.
Dispoziţii naţionale mai stricte pentru a asigura
consumatorului un nivel de protecţie mai ridicat _______ 232
38. Protecţia consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze
abuzive. Directiva 2008/48/CE. Directiva 87/102. Contracte
de credit de consum. Dobânda anuală efectivă. Procedură de
arbitraj. Hotărâre arbitrală. Posibilitatea instanţei naţionale de
a examina din oficiu caracterul abuziv eventual al
anumitor clauze ________________________________ 241
39. Directiva 93/13/CEE. Articolul 3 alin. (1) şi (3). Articolele 6
şi 7. Contracte încheiate cu consumatorii. Clauze abuzive.
Modificare unilaterală a clauzelor contractului de către
vânzător sau de către furnizor. Acţiune în încetare formulată
în interes public, în numele consumatorilor, de un organism
desemnat de legislaţia naţională. Constatarea caracterului
abuziv al clauzei. Efecte juridice ___________________ 257
Index ______________________________________________ 267Titlu: Clauze abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
Autori: Cristina Dana Enache
Editura: Hamangiu
Pagini: 288
Data aparititei: 6 Iunie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-765-1

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.070 sec