Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?

Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?
Preț: 24,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 200

DESCRIERE

Având ca destinatar, în principal, publicul larg, lucrarea de faţă îşi propune să prezinte, de o manieră accesibilă şi cuprinzătoare, aspectele juridice pe care le presupune vocaţia (chemarea) la moştenire a soţului supravieţuitor. În acest scop sunt explicit analizate, din perspectiva drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor: condiţiile cerute de lege pentru ca acesta să-l poată moşteni pe soţul defunct; categoriile de drepturi succesorale de care beneficiază în puterea legii şi caracterele juridice pe care acestea le prezintă; dreptul de opţiune succesorală, cu cele două valenţe ale sale (acceptarea şi renunţarea la moştenire); petiţia de ereditate şi certificatul de moştenitor; partajul succesoral.
Concepută pentru uzul oricărei persoane interesate, prezenta expunere este recomandată, în egală măsură, juriştilor şi studenţilor de la facultăţile de profil, oferindu-le acestora o abordare corespunzătoare a unei instituţii juridice importante a dreptului succesoral, anume drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.

978-606-18-0122-0
Data aparitiei: 31 Dec 2012
Nr pagini : 200


Cuprins
Prefaţă ......................................................................................... XI
Abrevieri .................................................................................. XIII
Capitolul I. Consideraţii generale ................................................ 1
§1. Dubla vocaţie (chemare) la moştenire a soţului
supravieţuitor ........................................................................ 1
§2. Ce acte normative au reglementat, de-a lungul timpului,
dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor? Care este
actul normativ care-l reglementează în prezent? .................. 4
§3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească soţul supravieţuitor
pentru a putea moşteni? ........................................................ 6
3.1. Capacitatea succesorală a soţului supravieţuitor ............. 6
3.1.1. Care sunt persoanele care deţin calitatea de soţ
supravieţuitor şi care au capacitatea de a moşteni? ..... 8
3.1.2. Care sunt persoanele care deţin calitatea de soţ
supravieţuitor, dar care nu au capacitatea de a
moşteni? .................................................................. 9
3.2. Nedemnitatea soţului supravieţuitor ............................. 10
3.2.1. Ce semnificaţie are nedemnitatea succesorală
a soţului supravieţuitor? ........................................ 10
3.2.2. Care sunt cauzele care atrag/ pot atrage
nedemnitatea succesorală a soţului
supravieţuitor? ....................................................... 11
3.2.3. Care este regimul juridic al nedemnităţii
succesorale a soţului supravieţuitor? ..................... 17
3.2.4. Ce efecte juridice generează nedemnitatea
succesorală a soţului supravieţuitor? ..................... 20
3.2.5. Poate fi înlăturată nedemnitatea soţului
supravieţuitor? ....................................................... 24
3.3. Condiţia (specială) ca soţul moştenitor să aibă
calitatea de soţ, la data deschiderii succesiunii ............. 25
Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor
VI
§4. Există vreo legătură între dreptul la moştenire al
soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial ales? ........... 29
Capitolul II. Categoriile de drepturi succesorale
ale soţului supravieţuitor ......................................................... 32
§1. Care sunt categoriile de drepturi succesorale de care
beneficiază soţul supravieţuitor? ........................................ 32
§2. Cât i se cuvine soţului supravieţuitor în concurs cu oricare
dintre clasele de moştenitori sau în lipsa acestora? ............ 33
2.1. Care este cota soţului supravieţuitor în concurs
cu clasele de moştenitori sau în lipsa acestora? ............ 33
2.2. Ce caractere juridice prezintă dreptul la moştenire
al soţului supravieţuitor? ............................................... 44
§3. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor........................ 44
3.1. Ce reprezintă dreptul de abitaţie? .................................. 44
3.2. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite
pentru a dobândi dreptul de abitaţie? ............................ 45
3.3. Ce caractere juridice prezintă dreptul de abitaţie? ........ 46
§4. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor........ 48
4.1. Ce semnifică dreptul special de moştenire? .................. 48
4.2. Ce condiţii trebuie îndeplinite? ..................................... 48
4.3. Dreptul special în cazul defunctului bigam ................... 50
4.4. Căror bunuri este circumscrisă noţiunea de „mobilier”
şi cea de „bunuri ale gospodăriei casnice”? .................. 50
4.5. Situaţii particulare privind dreptul special .................... 52
§5. Care sunt drepturile băneşti de care beneficiază soţul
supravieţuitor în temeiul unor legi speciale? ...................... 53
§6. Care este procedura de calcul al drepturilor
succesorale ale soţului supravieţuitor? ............................... 57
Capitolul III. Caracterele juridice ale dreptului
la moştenire al soţului supravieţuitor ..................................... 59
§1. Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor ...................... 59
1.1. Ce semnifică rezerva succesorală şi cotitatea
disponibilă? ................................................................... 59
1.2. Care este cuantumul rezervei succesorale
a soţului supravieţuitor? ................................................ 61
Cuprins
VII
1.3. Cotitatea disponibilă specială a soţului
supravieţuitor ................................................................ 62
1.3.1. Ce reprezintă cotitatea disponibilă specială? ......... 62
1.3.2. Cum se determină cuantumul cotităţii
disponibile speciale? .............................................. 65
1.4. Care este sancţiunea depăşirii cotităţii disponibile
speciale? ........................................................................ 67
1.5. Reducţiunea liberalităţilor excesive .............................. 68
1.5.1. Ce este reducţiunea liberalităţilor excesive? ......... 68
1.5.2. Cine poate invoca reducţiunea liberalităţilor
excesive în interesul soţului supravieţuitor? .......... 69
1.5.3. Care este ordinea în care se reduc liberalităţile
excesive? ............................................................... 70
1.5.4. Care sunt căile procedurale de exercitare
a dreptului la reducţiune? ...................................... 73
1.5.5. Ce efecte produce reducţiunea liberalităţilor
excesive? ............................................................... 75
1.5.6. Cum poate fi realizată reducţiunea unor liberalităţi
speciale? ................................................................ 77
§2. Sezina soţului supravieţuitor .............................................. 80
2.1. Ce reprezintă sezina? .................................................... 80
2.2. Ce efecte juridice generează sezina? ............................. 81
§3. Raportarea donaţiilor de către soţul supravieţuitor ............. 82
3.1. Ce reprezintă raportul donaţiilor? ................................. 82
3.2. Care este domeniul de aplicare a raportului? ................ 85
3.3. Ce condiţii trebuie îndeplinite? ..................................... 85
3.4. Cine poate cere raportul donaţiilor? .............................. 87
3.5. Care sunt donaţiile supuse raportului? .......................... 88
3.6. Care sunt donaţiile care nu sunt supuse raportului? ...... 88
3.7. Ce efecte produce scutirea de raport? ........................... 90
3.8. Care sunt modalităţile de realizare a raportului
donaţiilor? ..................................................................... 90
3.9. Care sunt căile procedurale de realizare a raportului? ...... 95
3.10. Cum se realizează evaluarea bunului în cazul
raportului prin echivalent? ............................................ 96
§4. Soţul supravieţuitor poate fi instituit executor
testamentar? ........................................................................ 97
Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor
VIII
4.1. Ce presupune execuţia testamentară şi în
ce condiţii poate fi aceasta atribuită? ............................ 97
4.2. Ce atribuţii are soţul supravieţuitor – executor
testamentar? ................................................................ 100
4.2.1. Consideraţii generale ........................................... 100
4.2.2. Atribuţiile soţului supravieţuitor – executor
testamentar ........................................................... 101
4.3. Cum operează transmiterea execuţiei testamentare? .... 103
4.4. Cum încetează execuţia testamentară? ........................ 103
4.4.1. Cazurile de încetare a execuţiei testamentare ...... 103
4.4.2. Obligaţia de a da socoteală şi răspunderea
executorului testamentar ...................................... 104
Capitolul IV. Dreptul de opţiune succesorală
al soţului supravieţuitor ......................................................... 107
§1. Ce reprezintă opţiunea succesorală şi retransmiterea
dreptului de opţiune succesorală? ..................................... 107
§2. Cine are calitatea de succesibil? ....................................... 110
§3. Ce condiţii de validitate trebuie să îndeplinească
actul de opţiune succesorală? ........................................... 110
§4. Care este sancţiunea nerespectării condiţiilor de
validitate ale actului de opţiune succesorală? ................... 112
§5. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală ................... 113
5.1. Care este termenul în care trebuie exercitat
dreptul de opţiune succesorală? .................................. 113
5.2. De când începe să curgă termenul de opţiune
succesorală? ................................................................ 114
5.3. Suspendarea şi repunerea în termenul de opţiune
succesorală .................................................................. 116
5.3.1. Când se suspendă termenul de opţiune
succesorală? ......................................................... 117
5.3.2. Când poate opera repunerea în termenul
de opţiune succesorală? ....................................... 117
5.4. Poate fi redus termenul de opţiune succesorală? ......... 119
5.5. Poate fi prorogat termenul de opţiune succesorală? .... 120
5.6. Ce efecte produce împlinirea termenului de
opţiune succesorală? ................................................... 121
Cuprins
IX
§6. Acceptarea moştenirii ....................................................... 122
6.1. Ce semnificaţie are acceptarea moştenirii şi
care sunt felurile acesteia? .......................................... 122
6.2. Acceptarea voluntară .................................................. 123
6.3. Acceptarea forţată ....................................................... 131
6.3.1. Când operează acceptarea forţată a moştenirii? ...... 131
6.3.2. Care sunt condiţiile acceptării forţate? ................ 132
6.4. Ce efecte produce acceptarea moştenirii? ................... 137
6.4.1. În ce constau efectele generale ale acceptării
moştenirii? ........................................................... 137
6.4.2. În ce constau efectele speciale ale acceptării
moştenirii? ........................................................... 140
§7. Renunţarea la moştenire ................................................... 141
7.1. Ce semnificaţie are renunţarea la moştenire? .............. 141
7.2. Care sunt condiţiile de validitate ale renunţării
la moştenire? ............................................................... 142
7.3. Care este sancţiunea nerespectării condiţiilor de
validitate? .................................................................... 146
7.4. Ce efecte generează renunţarea la moştenire? ............ 147
7.5. În ce condiţii poate fi revocată renunţarea
la moştenire? ............................................................... 149
Capitolul V. Apărarea drepturilor succesorale ale
soţului supravieţuitor prin petiţia de ereditate .................... 152
§1. Ce reprezintă petiţia de ereditate? .................................... 152
§2. Cine poate fi pârât în cadrul petiţiei de ereditate? ............ 152
§3. Petiţia de ereditate este o acţiune imprescriptibilă? .......... 153
§4. Cum se poate realiza dovada calităţii de moştenitor
a soţului supravieţuitor? ................................................... 154
§5. Ce efecte generează petiţia de ereditate în ceea
ce-l priveşte pe soţul supravieţuitor? ................................ 155
Capitolul VI. Partajarea bunurilor soţului defunct ............... 161
§1. Ce efecte juridice generează partajul? .............................. 161
§2. Cine poate cere partajul în numele soţului
supravieţuitor? .................................................................. 161
§3. Care este obiectul partajului succesoral? .......................... 162
Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor
X
§4. Ce forme poate îmbrăca partajul succesoral? ................... 165
4.1. Când poate fi realizat un partaj prin bună învoială?.... 165
4.2. Când trebuie realizat partajul pe cale
judecătorească? ........................................................... 168
4.3. Care sunt modalităţile de realizare a partajului
pe cale judecătorească? ............................................... 168
4.4. Care sunt etapele ce trebuie parcurse în cazul
partajului în natură? .................................................... 169
§5. Soţului supravieţuitor îi revine obligaţia de garanţie? ...... 171
§6. Pentru ce motive poate soţul supravieţuitor să ceară
desfiinţarea partajului? ..................................................... 172
§7. Ce drepturi au creditorii soţului supravieţuitor
cu privire la partaj? ........................................................... 174
Bibliografie ................................................................................ 177

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0207 sec