Cartea funciara. Jurisprudenta comentata si reglementarea din noul Cod civil

Cartea funciara. Jurisprudenta comentata si reglementarea din noul Cod civil
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 336
Categoria: Civil

DESCRIERE

Culegerea de fata cuprinde spete din domeniul publicitatii imobiliare, majoritatea nepublicate pana in prezent, solutionate de instantele judecatoresti din intreaga tara si relevante sub aspectul diversitatii problemelor de drept ridicate. Hotararile judecatoresti se succed in mod corespunzator dispozitiilor legale incidente, fiind grupate in functie de principiile cartilor funciare, tipul inscrierilor, actiunile de carte funciara si procedura de inscriere, astfel incat persoana interesata va putea identifica in mod facil problema de drept cautata.

De asemenea, parcurgerea continutului se realizeaza cu usurinta, indicandu-se pe scurt obiectul cazului analizat si incadrarea sa juridica, dupa care urmeaza speta propriu-zisa, care pastreaza elemente esentiale si suficiente pentru ca cititorul sa poata realiza propriul rationament si sa poata verifica prin filtrul propriei gandiri legalitatea si temeinicia solutiei adoptate. In final, autorul a inteles sa prezinte punctul sau de vedere cu privire la fiecare hotarare judecatoreasca, in cadrul unor note aprobative sau critice, dupa caz, subliniind, totodata, solutia justificata in raport de dispozitiile actuale in vigoare, cuprinse in noul Cod civil si Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 133/2012 si Legea nr. 219/2012.
Cuprins
Capitolul I. Principiile cărţilor funciare________________ 1
1. Obiectul înscrierii în cartea funciară. Lipsa legăturii
cu imobilul înscris în cartea funciară. Consecinţe.
Limitele principiului publicităţii integrale___________ 1
2. Nevalabilitatea actului juridic în baza căruia se
realizează înscrierea în cartea funciară. Limitele
principiului legalităţii. Verificările impuse
registratorului de carte funciară cu ocazia soluţionării
cererii de înscriere în cartea funciară_______________ 5
3. Lipsa formei autentice a înscrisului doveditor în baza
căruia se solicită intabularea dreptului de proprietate
asupra unui imobil. Limitele principiului legalităţii.
Obligaţia
registratorului de a verifica cerinţele de
formă prevăzute de lege pentru valabilitatea actului
juridic în temeiul căruia este justificată cererea de
înscriere. Prezentarea unui înscris autentic întocmit
de un alt funcţionar public decât notarul public______ 9
4. Felul înscrierilor în cartea funciară în funcţie de
obiectul
acestora. Inadmisibilitatea notării unui
drept tabular.
Respectarea specialităţii înscrierilor în
cartea funciară.
Modul de funcţionare al principiului
disponibilităţii
înscrierilor în cartea funciară în
reglementarea actuală_________________________ 15
5. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea funciară.
Persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea
drepturilor tabulare. Soluţia în cazul încălcării acestei
reguli
esenţiale a sistemului de publicitate
imobiliară___________________________________ 22
6. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea funciară.
Necesitatea respectării acestuia cu prilejul soluţionării
cererii
de radiere a dreptului de proprietate din cartea
funciară.
Imposibilitatea efectuării radierii prin
hotărâre judecătorească
inopozabilă beneficiarului
înscrierii____________________________________ 26
X Cartea funciară
7. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea
funciară.
Momentul în raport de care se verifică
respectarea acestei reguli. Sancţiunea încălcării
principiului. Îndeplinirea procedurii exproprierii
pentru cauză de utilitate publică faţă de o altă
persoană decât proprietarul tabular_______________ 30
8. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea funciară.
Modul de aplicare a acestuia în privinţa notărilor în
cartea funciară. Distincţia între relativitatea înscrierilor
în cartea funciară şi relativitatea efectelor unei hotărâri
judecătoreşti_________________________________ 37
9. Data producerii efectelor înscrierilor. Principiul
priorităţii.
Raportarea la data înregistrării cererii la
oficiul teritorial
de cadastru competent. Cazul
cererilor de înscriere
concurente_________________ 40
10. Efectul constitutiv al înscrierilor în cartea funciară.
Prezumţia existenţei dreptului tabular în favoarea
proprietarului tabular. Condiţiile răsturnării acestei
prezumţii_ __________________________________ 43
11. Principiul forţei probate a înscrierilor în cartea
funciară. Prezumţia existenţei dreptului tabular.
Caracterul relativ al prezumţiei. Condiţiile în care
poate fi administrată dovada contrară_ ____________ 48
12. Principiul publicităţii materiale. Condiţiile de aplicare
ale acestuia. Dobândirea cu bună-credinţă a unui
drept real imobiliar. Funcţia achizitivă de drepturi a
publicităţii imobiliare__________________________ 50
13. Principiul publicităţii materiale. Situaţia în care terţul
dobânditor este de rea-credinţă. Cunoaşterea pe
altă cale a inexactităţii cuprinsului cărţii funciare.
Momentul în raport de care se analizează atitudinea
subiectivă a terţului_
__________________________ 54
Capitolul II. Înscrierile în cartea funciară_____________ 61
14. Efectuarea înscrierilor în cartea funciară în funcţie
de obiectul acestora. Consecinţele notării în cartea
funciară a unui drept real imobiliar. Încălcarea
principiului relativităţii. Remedii_________________ 61
15. Intabularea dreptului de proprietate în baza
contractului de donaţie, încheiat cu unul dintre soţi.
Cuprins XI
Înscrierea proprietăţii devălmaşe în aceeaşi carte
funciară. Deschiderea unei cărţi funciare pentru un
singur imobil_ _______________________________ 67
16. Condiţiile de admisibilitate a cererii de intabulare
a dreptului de proprietate dobândit prin moştenire.
Lipsa actului doveditor al dreptului de proprietate în
patrimoniul defunctului, neînscris în cartea funciară.
Lipsa documentaţiei cadastrale. Consecinţe_ _______ 69
17. Condiţiile înscrierii dreptului de superficie în
cartea
funciară a unui imobil. Consecinţele lipsei formei
autentice a actului invocat pentru înscrierea dreptului
de superficie. Posibilitatea schimbării motivării soluţiei
de respingere a cererii de înscriere în calea de atac
a plângerii. Lipsa pârâtului în plângerea împotriva
încheierii de carte funciară. Consecinţe____________ 72
18. Tipul înscrierii în cartea funciară a dreptului de
servitute. Inadmisibilitatea notării unui drept real
imobiliar.
Lipsa efectelor hotărârii judecătoreşti de
respingere a notării cu privire la cererea de intabulare
având ca obiect acelaşi drept. Condiţiile necesare
pentru radierea unei înscrieri din cartea funciară____ 80
19. Înscrierea provizorie. Situaţia înscrierii dreptului
tabular în baza unei hotărâri judecătoreşti nedefinitive.
Modul de realizare a justificării. Efectul justificării.
Imposibilitatea rectificării unei înscrieri definitive
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti nedefinitive____ 84
20. Notarea în cartea funciară. Admisibilitatea cererii de
notare a unui litigiu în cartea funciară, formulată de
către proprietarul tabular. Admisibilitatea notării unui
litigiu
având ca obiect un drept de creanţă în
legătură cu un imobil înscris în cartea funciară______ 87
21. Notarea unui litigiu în cartea funciară, în baza unei
încheieri de carte funciară care cuprinde un număr
eronat de dosar. Admisibilitatea notării litigiului în
raport de obiectul acestuia. Lipsa oricărei legături
între litigiu şi imobil. Consecinţe_________________ 91
22. Notarea în cartea funciară a soluţiei de suspendare a
judecăţii într-un litigiu notat deja în cartea funciară.
Admisibilitatea notării. Legătura cu imobilul înscris
în cartea funciară. Principiul publicităţii integrale___ 95
XII Cartea funciară
23. Momentul până la care subzistă notarea unui litigiu
în
cartea funciară. Calea procesuală de radiere a
notării
litigiului. Irelevanţa existenţei pe rolul
instanţelor judecătoreşti a altor litigii în legătură cu
imobilul cu privire la care se solicită radierea
litigiului____________________________________ 98
24. Notarea somaţiei de executare silită. Admisibilitatea
plângerii împotriva încheierii de carte funciară prin
care s-a dispus notarea în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti de admitere a plângerii împotriva unei
încheieri anterioare. Căi procesuale opţionale pentru
partea interesată. Notarea somaţiei de executare silită
imobiliară în situaţia în care debitorul este o altă
persoană decât proprietarul tabular______________ 102
25. Notarea în cartea funciară a somaţiei de plată, în
cazul executării silite imobiliare. Obligaţia stabilită în
sarcina
executorului judecătoresc. Lipsa indicării în
somaţie a numărului cadastral al imobilului ce
formează obiectul executării silite. Lipsa intabulării
imobilului pe numele noului proprietar, debitor în
executarea silită imobiliară. Efecte_ _____________ 110
26. Calea procesuală pentru radierea notării din cartea
funciară a somaţiei de executare silită. Acordul
executorului
judecătoresc pentru radiere exprimat
prin cererea
de radiere a notării. Lipsa acordului
creditorului urmăritor
pentru radierea notării
somaţiei_ __________________________________ 114
27. Notarea contractului de vânzare-cumpărare a
unui drept litigios. Efectuarea menţiunii în partea
a II-a a cărţii funciare_________________________ 118
28. Notarea antecontractului de vânzare-cumpărare,
în ipoteza intervenirii sancţiunii de drept civil a
rezoluţiunii. Soluţia respingerii. Proba intervenirii
rezoluţiunii. Limitele verificărilor efectuate de
registratorul de carte funciară. Expirarea termenului
stipulat pentru perfectarea contractului.
Sancţiune__________________________________ 123
29. Notarea litigiului având ca obiect acţiunea în
rezoluţiune. Imposibilitatea radierii acestei notări
prin invocarea pactului comisoriu de ultimul grad.
Cuprins XIII
Renunţarea părţii la exerciţiul dreptului de
îndeplinire a publicităţii imobiliare. Consecinţe____ 131
30. Admisibilitatea notării în cartea funciară a
suprapunerii titlurilor de proprietate cu privire la
acelaşi imobil. Preferabilitatea unuia dintre cele două
titluri se analizează pe calea acţiunii în revendicare,
iar nu pe calea plângerii împotriva încheierii
de carte funciară_____________________________ 135
31. Notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a
unui imobil ipotecat. Lipsa efectelor cu privire la cursul
prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune
privind pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să
ţină loc de act de vânzare-cumpărare_____________ 139
Capitolul III. Acţiunile de carte funciară şi rectificarea
înscrierilor în cartea funciară___________________ 145
32. Acţiunea în prestaţie tabulară. Condiţii de
admisibilitate. Termenul de prescripţie___________ 145
33. Acţiunea în acordarea rangului preferenţial.
Acţiunea în prestaţie tabulară specială. Condiţii de
admisibilitate. Cerinţa dobândirii dreptului de la un
autor comun________________________________ 152
34. Acţiunea în rectificarea cărţii funciare.
Inadmisibilitate. Caracterul subsidiar al acţiunii____ 156
35. Rectificarea cărţii funciare, solicitată pe cale
principală. Necesitatea obţinerii unei hotărâri
judecătoreşti pentru rectificare, care să completeze
hotărârea pronunţată în acţiunea de fond__________ 159
36. Acţiunea în rectificarea cărţii funciare. Caracterul
subsidiar al acţiunii. Necesitatea obţinerii unei
hotărâri judecătoreşti prealabile în baza căreia
se ajunge la neconcordanţa cărţii funciare cu
situaţia juridică reală a imobilului_______________ 162
37. Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în rectificarea
unei notări în cartea funciară. Competenţa teritorială
a instanţei sesizate cu acţiunea în rectificarea cărţii
funciare. Notarea soluţiei de începere a urmării
penale_____________________________________ 171
38. Acţiunea în rectificarea cărţii funciare, promovată
pe cale principală. Lipsa unei acţiuni de fond.
XIV Cartea funciară
Admisibilitate. Intabularea dreptului de proprietate
asupra imobilului adus ca aport într-o societate
comercială_ ________________________________ 178
39. Limitele verificărilor permise în cadrul plângerii
împotriva încheierii de carte funciară. Calea procesuală
pentru remedierea neconcordanţelor existente între
starea
tabulară şi situaţia juridică reală a unui imobil.
Consecinţele
obţinerii ulterioare a acordului autentic
pentru
radierea unei înscrieri inexacte din cartea
funciară_ __________________________________ 188
40. Inadmisibilitatea invocării motivelor de rectificare a
cărţii funciare pe calea plângerii împotriva încheierii
de carte funciară. Clarificarea obiectului cererii deduse
judecăţii. Continuarea cererii de înscriere de către
moştenitorul solicitantului, decedat după data
formulării cererii şi mai înainte de soluţionarea
acesteia____________________________________ 193
41. Inadmisibilitatea căii de atac a plângerii împotriva
încheierii de carte funciară în cazul solicitării având ca
obiect constatarea prescripţiei dreptului material
la acţiune privind plata sultei___________________ 201
42. Radierea notării privind dreptul la sultă. Efectuarea
plăţii sultei în cadrul executării silite. Acordul
executorului judecătoresc pentru radiere. Necesitatea
formei autentice notariale pentru consimţământul
titularului înscrierii pentru efectuarea rectificării
acelei înscrieri_ _____________________________ 204
43. Indicarea eronată a întinderii terenului înscris în cartea
funciară. Calea procesuală pentru remedierea erorii.
Inaplicabilitatea principiului publicităţii
materiale__________________________________ 209
44. Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul înscrierii
în cartea funciară. Limitele verificărilor efectuate de
registratorul
de carte funciară. Omisiunea menţionării
cotei din dreptul de proprietate asupra terenului situat
sub construcţie.
Admisibilitatea îndreptării erorii prin
omisiune.
Condiţii___________________________ 216
45. Îndreptarea erorii materiale a înscrierilor din cartea
funciară. Distincţie faţă de rectificarea cărţii funciare.
Eroarea cu privire la cota indiviză din dreptul de
Cuprins XV
proprietate.
Inadmisibilitatea corectării erorii
pe calea procedurii îndreptării erorii materiale_____ 220
Capitolul IV. Procedura de înscriere şi căile de atac
împotriva încheierilor de carte funciară___________ 223
46. Unicitatea cărţii funciare. Imposibilitatea deschiderii
unor cărţi funciare paralele pentru acelaşi imobil. Calea
procesuală în caz de suprapunere totală sau parţială,
lăsată la dispoziţia proprietarului care a solicitat ulterior
înscrierea în cartea funciară. Consecinţele menţionării
eronate în citativ ca parte a oficiului teritorial de
cadastru şi publicitate imobiliară după admiterea
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive_________ 223
47. Condiţiile modificării imobilului grevat de sarcini.
Necesitatea acordului cumulat al tuturor titularilor
acestor sarcini. Imposibilitatea realizării operaţiunii
de modificare în lipsa acestui consimţământ_______ 226
48. Cererea de alipire a imobilelor învecinate, aparţinând
aceluiaşi proprietar. Existenţa unei suprapuneri parţiale
cu imobilul aparţinând unui alt proprietar tabular.
Efectuarea expertizei topografice în litigiul având ca
obiect plângerea împotriva încheierii de carte
funciară_ __________________________________ 232
49. Individualizarea imobilului în înscrisul invocat pentru
înscrierea în cartea funciară. Indicarea numărului de
carte funciară şi a numărului cadastral sau topografic.
Situaţia în care este posibilă acoperirea nemenţionării
acestor date de identificare prin prezentarea altor
înscrisuri__________________________________ 234
50. Indicarea greşită a numărului cadastral al imobilului în
actul de proprietate în baza căruia se solicită
înscrierea. Sancţiuni__________________________ 238
51. Lipsa numărului cadastral. Respingerea cererii
de intabulare. Calea de atac pentru contestarea
documentaţiei cadastrale. Competenţa instanţelor
de contencios administrativ____________________ 245
52. Forma actului de renunţare la cererea de înscriere în
cartea funciară, formulată în faţa registratorului de carte
funciară. Efectele actului de dispoziţie al unuia dintre
petenţi cu privire la cererea de înscriere însuşită de mai
XVI Cartea funciară
multe persoane interesate. Nesoluţionarea cererii de
înscriere de către registratorul de carte funciară_ ___ 249
53. Cerinţa ataşării înscrisului original sau a unei copii
legalizate de pe acesta, în vederea soluţionării cererii
de
înscriere. Sancţiunea neprezentării înscrisului în
forma
solicitată_____________________________ 255
54. Neîndeplinirea de către înstrăinător a obligaţiei de
plată a impozitului pe imobil. Consecinţe cu privire la
intabularea dreptului de proprietate pe numele noului
proprietar__________________________________ 261
55. Condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a
oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară.
Verificarea îndeplinirii cerinţelor generale în materia
răspunderii civile delictuale____________________ 266
56. Legitimitatea procesuală activă a notarului public în
litigiile având ca obiect plângerea împotriva
încheierii de carte funciară_____________________ 270
57. Piedici la înscrierea dreptului de proprietate asupra
construcţiei edificate pe un teren înscris în cartea
funciară.
Inadvertenţe între planul parcelar şi
documentaţia cadastrală. Calea procesuală pentru
remedierea neconcordanţei.
Inadmisibilitatea
plângerii. Principiul priorităţii
înscrierilor în cartea
funciară_ __________________________________ 274
58. Inadmisibilitatea probei cu înscrisuri noi în calea de
atac împotriva încheierii de carte funciară, conform
art. 50 din Legea nr. 7/1996. Soluţionarea cererii de
reexaminare, a plângerii împotriva încheierii de carte
funciară, precum şi a apelului şi a recursului împotriva
sentinţei pronunţate în primă instanţă exclusiv pe baza
înscrisurilor aflate în dosarul format la autoritatea
de cadastru. Cerinţa impusă de principiul priorităţii
înscrierilor în cartea
funciară___________________ 278
59. Caracterul contencios sau necontencios al căii de
atac a plângerii împotriva încheierii de carte funciară.
Inadmisibilitatea cererii de intervenţie în interes propriu
într-un astfel de litigiu. Lipsa pârâtului în plângerea
împotriva încheierii de carte funciară. Consecinţe_ _ 282
60. Admisibilitatea rectificării cărţii funciare ca o
consecinţă a admiterii căii de atac promovate în
Cuprins XVII
condiţiile art. 50 din Legea nr. 7/1997. Inadmisibilitatea
formulării unei cereri noi de înscriere în cartea funciară
pe calea plângerii împotriva încheierii de carte funciară.
Modalitatea de realizare a înscrierii dreptului de
superficie invocat de fostul proprietar tabular
împotriva actualului proprietar tabular_ __________ 292
61. Lipsa comunicării încheierii de carte funciară către
persoanele interesate, în termenul stipulat de art. 50
alin. (1) din Legea nr. 7/1996. Natura acestui termen
legal. Consecinţele nerespectării acestuia_________ 296
62. Recursul promovat împotriva hotărârilor judecătoreşti
prin care s-a respins plângerea împotriva încheierii de
carte funciară. Verificarea interesului în promovarea căii
de atac. Consecinţele admiterii ulterioare a cererii de
înscriere, care a fost respinsă iniţial şi cu privire la care
sunt în derulare căile de atac instituite de art. 50
din Legea nr. 7/1996_ ________________________ 298
Index_________________________________________________________________________ 303


Titlu: Cartea funciara. Jurisprudenta comentata si reglementarea din noul Cod civil
Autori: Mihaela Mineran
Editura: Hamangiu
Pagini: 336
Data aparititei: 28 Decembrie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-913-6

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec