Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații. Editia 3

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații. Editia 3
Preț: 169,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0216-6
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 608
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Necesitatea unei a treia ediţii a Cărţii de Contracte a apărut ca urmare a multitudinii de modificări legislative apărute în ultimii doi ani, începând cu intrarea în vigoare a Codului civil şi încheind cu intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă. Astfel, s-a considerat imperativ necesar, pe de o parte, a adapta contractele existente în ediţiile anterioare la noile realităţi juridice, iar pe de altă parte, a include în lucrare noile modele de contracte care sunt reglementate ca urmare a modificărilor legislative menţionate anterior. În lumina modificărilor legislative generate de intrarea în vigoare a Codului civil (1 octombrie 2011) şi a Codului de procedură civilă (15 februarie 2013), dar şi în completarea edițiilor apărute în anii trecuţi, cu scopul de a le adapta pe acestea la noile reglementări și practici din diverse domenii, a apărut iniţiativa acestei a treia ediţii. Ediția de față vine să îmbunătățească ceea ce s-a realizat în aparițiile anterioare ale lucrării, dar și să pună la dispoziția utilizatorului o serie de alte modele de contracte, necuprinse în edițiile precedente. Numărul mare de avocaţi implicaţi în redactarea prezentei ediţii a fost determinat de dorinţa de a transpune în toate contractele experienţa specifică a fiecăruia dintre autori pe diverse domenii de specializare.


V
Cuprins
Cuprins
Notă asupra ediţiei a 3-a .................................................................................. IX
Cuvânt-înainte ................................................................................................... XI
Abrevieri ..........................................................................................................XIII
1. SOCIETĂŢI
A. Societăţi pe acţiuni
1. Contractul de vânzare de acţiuni ..........................................................................3
2. Declaraţia administratorului privind îndeplinirea condiţiilor
pentru exercitarea funcţiei ..................................................................................10
3. Convocarea adunării generale a acţionarilor ....................................................12
4. Ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor ..............................................15
5. Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor .......................................16
6. Actul constitutiv al unei societăţi în comandită pe acţiuni ..............................19
B. Societăţi cu răspundere limitată
7. Actul constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată ................................32
8. Actul constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată
cu asociat unic ......................................................................................................45
9. Contractul de administrare a unei societăţi ......................................................55
10. Hotărârea adunării generale a asociaţilor pentru modificarea
actului constitutiv .................................................................................................60
11. Hotărârea adunării generale a asociaţilor pentru numirea
administratorilor ...................................................................................................62
12. Hotărârea asociatului unic/ adunării generale pentru
majorarea/reducerea capitalului social .............................................................65
13. Hotărârea asociaţilor privind constituirea unei societăţi
cu răspundere limitată .........................................................................................71
14. Contractul de cesiune de părţi sociale ..............................................................75
15. Contractul de ipotecă mobiliară asupra părţilor sociale .................................79
16. Convenţia privind retragerea unui asociat din societate .................................85
C. Societăţi de persoane
17. Actul constitutiv al unei societăţi în nume colectiv ..........................................89
18. Actul constitutiv al unei societăţi în comandită simplă ....................................98
19. Contractul de societate simplă ..........................................................................107
VI
Cartea de contracte
D. Cooperarea între societăţi
20. Contractul de joint-venture ...............................................................................115
21. Contractul de asociere în participaţie ..............................................................121
22. Contractul de societate agricolă .......................................................................127
23. Statutul de societate agricolă ............................................................................130
24. Proiectul de fuziune ...........................................................................................140
2. ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII
25. Actul constitutiv al asociaţiei .............................................................................153
26. Actul constitutiv al fundaţiei ..............................................................................159
27. Statutul de asociaţie ...........................................................................................165
28. Statutul de fundaţie ............................................................................................174
29. Hotărârea de constituire a asociaţiei ...............................................................182
30. Hotărârea de constituire a fundaţiei ................................................................184
31. Cererea pentru înscrierea asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ....186
32. Cererea pentru înscrierea fundaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ....188
3. CONTRACTE CIVILE
A. Contracte translative de proprietate
33. Antecontractul de vânzare a unui imobil ........................................................193
34. Contractul de vânzare a unui teren ..................................................................200
35. Contractul de vânzare a unei hale de producţie ............................................206
36. Contractul de vânzare a unui fond de comerţ ................................................213
37. Contractul de vânzare a unor bunuri ...............................................................218
38. Contractul de vânzare a unor mărfuri ..............................................................224
39. Contractul de cesiune de creanţă ....................................................................229
40. Contractul de donaţie ........................................................................................235
41. Declaraţia notarială cu privire la recunoaşterea datoriei
la contractele de vânzare ..................................................................................240
42. Contractul de întreţinere ...................................................................................242
43. Contractul de rentă viageră ...............................................................................246
B. Contracte de cedare a folosinţei bunurilor
44. Contractul de închiriere a locuinţei ..................................................................250
45. Convenţia de reziliere a contractului de închiriere a unei locuinţe .............257
46. Contractul de închiriere a unui spaţiu .............................................................259
47. Contractul de arendare ......................................................................................265
48. Contractul de concesiune bunuri proprietate publică ...................................270
49. Contractul de comodat ......................................................................................279
50. Contractul de constituire a unui drept de superficie .....................................282
VII
Cuprins
51. Contractul de constituire a unui drept de uzufruct .........................................288
C. Contracte de leasing
52. Contractul de leasing financiar mobiliar ..........................................................293
53. Contractul de leasing operaţional mobiliar .....................................................303
D. Contracte de garanţie
54. Contractul de ipotecă imobiliară ......................................................................312
55. Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creanţă ....................318
56. Contractul de fideiusiune ...................................................................................323
57. Contractul de garanţie a gestionarului .............................................................328
58. Contractul de escrow .........................................................................................333
E. Contracte de prestări servicii
59. Contractul de antrepriză ....................................................................................339
60. Contractul de prestări servicii financiar-contabile ..........................................347
61. Contractul de prestări servicii de consultanţă fiscală .....................................351
62. Contractul de prestări servicii de audit financiar ............................................355
63. Contractul de punere la dispoziţie de personal ..............................................365
64. Contractul de webdesign şi asistenţă tehnică .................................................370
65. Contractul de transport rutier de mărfuri .........................................................377
66. Contractul de prelucrare în lohn .......................................................................383
67. Contractul de factoring .......................................................................................387
68. Contractul de publicitate ....................................................................................392
69. Contractul de impresariat artistic ......................................................................397
70. Contractul de consulting-engineering ..............................................................401
71. Contractul de distribuţie exclusivă/ neexclusivă .............................................407
72. Contractul de utilizare a unui program pentru calculator ..............................414
73. Contractul de webhosting ..................................................................................419
F. Contracte de mandat şi intermediere
74. Procura specială ..................................................................................................424
75. Contractul de mandat cu reprezentare ............................................................428
76. Contractul de intermediere imobiliară .............................................................435
77. Contractul de comision ......................................................................................440
G. Contracte în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale
78. Contractul de licenţă a mărcii ...........................................................................446
79. Contractul de licenţă desen/model industrial .................................................451
80. Contractul de editare ..........................................................................................455
VIII
Cartea de contracte
81. Contractul de editare la comandă ....................................................................460
82. Contractul de franciză ........................................................................................464
H. Contracte în domeniul dreptului muncii
83. Contractul individual de muncă ........................................................................475
84. Anexa la contractul individual de muncă ........................................................484
85. Acordul privind încetarea contractului individual de muncă ........................491
86. Decizia de încetare a contractului individual de muncă................................493
87. Decizia de sancţionare disciplinară ..................................................................496
88. Fişa postului .........................................................................................................500
89. Act adiţional la contractul individual de muncă .............................................502
90. Contractul de ucenicie la locul de muncă .......................................................506
I. Alte contracte
91. Contractul de sponsorizare ................................................................................516
92. Contractul de mecenat .......................................................................................519
93. Contractul de barter ............................................................................................522
94. Contractul de tranzacţie .....................................................................................528
95. Contractul de depozit .........................................................................................532
96. Contractul de voluntariat ....................................................................................537
97. Convenţia de remitere a datoriei ......................................................................543
98. Contractul de fiducie ..........................................................................................546
99. Contractul de furnizare ......................................................................................553
100. Contractul de agenţie .......................................................................................557
4. CLAUZE CONTRACTUALE
101. Clauza privind identitatea părţilor ...................................................................567
102. Preambul ............................................................................................................570
103. Pactul comisoriu ...............................................................................................571
104. Clauza penală ....................................................................................................573
105. Forţa majoră.......................................................................................................576
106. Clauza de confidenţialitate ..............................................................................578
107. Clauza compromisorie .....................................................................................580
108. Nulitatea parţială a contractului ......................................................................582
109. Clauza privind inflaţia .......................................................................................584
110. Dreptul aplicabil. Instanţa competentă ..........................................................586
111. Clauzele standard şi neuzuale .........................................................................589
112. Clauza de impreviziune ....................................................................................590
113. Notificări .............................................................................................................592
114. Dispoziţii finale ..................................................................................................593

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.053 sec