Buletinul jurisprudenţei 2010. Curtea de Apel Oradea

Buletinul jurisprudenţei 2010. Curtea de Apel Oradea
Preț: 54,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Privat

DESCRIERE

Data aparitiei: 16 Aug 2011
Nr pagini : 544

Buletinul jurisprudenţei 2010 include hotărâri judecătoreşti rezumate din următoarele materii de drept: Drept civil, Drept procesual civil, Drept comercial, Procedura insolvenţei, Contencios administrativ şi fiscal, Dreptul muncii, Drept penal, Drept procesual penal.Cuprins
Abrevieri ................................................................................................XI
I. Secţia civilă ...........................................................................................1
Drept civil, dreptul muncii şi drept procesual civil .........................1
1. Contract de împrumut autentic. Titlu executoriu. Drept de
retenţie recunoscut în favoarea unor terţi creditori.
Cercetarea fondului ...................................................................1
2. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Obligaţia
de a suporta cheltuieli de judecată. Apel ...................................7
3. Revendicare. Teren afectat de lucrări de asigurare a
funcţionării capacităţilor energetice, potrivit
Legii nr. 13/2007. Diferenţa dintre expropriere şi controlul
folosirii bunului. Echilibru just între interesul public şi cel
privat ....................................................................................... 11
4. Revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 7
C.proc.civ. ...............................................................................17
5. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii
nr. 112/1995. Acţiune în anularea contactului formulată
cu depăşirea termenului special de prescripţie. Acordarea
măsurilor reparatorii în echivalent titularului dreptului ..........22
6. Acordarea sporului de 15% şi 75% pentru activitatea
desfăşurată în cadrul compartimentului de recuperare,
secţie respectiv compartiment cu paturi de recuperare ...........28
7. Natura plăţilor efectuate de unul dintre soţi din surse proprii,
după desfacerea căsătoriei în mod irevocabil, în contul
datoriilor comune. Imobil cumpărat cu plata preţului în rate ....33
8. Eroare materială. Incidenţa prevederilor art. 281 C.proc.civ. ....42
9. Contract de vânzare încheiat cu eludarea prevederilor
Legii nr. 112/1995. Înstrăinarea ulterioară a imobilului
cu nesocotirea interdicţiei impuse de art. 48 alin. (11) din
Legea nr. 10/2001 modificată şi completată prin
Legea nr. 247/2005 ......................................................................47
VI Curtea de Apel Oradea. BJ 2010
10. Obligaţia de restituire a bunurilor preluate şi păstrate de pârâtă
în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Decretul nr. 472/1971.
Examinarea litigiului inclusiv din perspectiva prevederilor
art. 44 din Constituţia României şi a prevederilor art. 1 din
Protocolul nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului ....................................................................................58
11. Dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune,
în condiţiile dispoziţiilor art. 1890 şi 1847 C.civ., asupra unui
imobil nesolicitat de fostul proprietar în baza legilor
reparatorii. Aplicarea cu prioritate a normelor internaţionale
în raport de cele interne, din perspectiva dispoziţiilor art. 20
din Constituţia României ........................................................64
12. Suspendarea judecăţii în baza prevederilor art. 244 pct. 1
C.proc.civ. Întrunirea condiţiilor impuse de art. 164
C.proc.civ. ...............................................................................71
13. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu eludarea
prevederilor Legii nr. 112/1995. Constatarea nulităţii
contractului. Îndreptăţirea cumpărătorului la restituirea
preţului actualizat ....................................................................73
14. Accesiunea imobiliară artificială ............................................83
15. Incidenţa procedurii reglementate în art. 351 alin. (2) şi (4)
din Legea nr. 7/1996................................................................92
16. Contestaţie în anulare. Greşeală materială în sensul
art. 318 alin. (1) C.proc.civ. ..................................................100
17. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Înscrierea
dreptului de proprietate în cartea funciară ............................ 110
II. Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal .............. 118
Contencios administrativ şi fiscal ................................................. 118
1. Contencios administrativ. Achiziţii publice – despăgubiri .... 118
2. Contencios administrativ. Anulare act administrativ.............124
3. Contencios administrativ. Anulare act administrativ-fiscal.
Suspendarea soluţionării contestaţiei formulate împotriva
deciziei de impunere până la pronunţarea unei soluţii
definitive în materie penală ...................................................129
4. Contencios administrativ. Anulare act administrativ.............136
5. Contencios administrativ. Competenţă materială;
natură juridică .......................................................................144
Cuprins VII
6. Contencios administrativ. Contestaţie act
administrativ-fiscal................................................................148
7. Contencios administrativ. Excepţie nelegalitate
act administrativ ....................................................................154
8. Contencios administrativ. Excepţie de nelegalitate
act administrativ ....................................................................162
9. Contencios administrativ. Inspecţie fiscală ...........................169
10. Contencios administrativ. Obligare emitere
act administrativ ....................................................................176
11. Contencios administrativ. Ordonanţă preşedinţială ...............183
12. Contencios administrativ. Poliţişti – drepturi salariale..........186
13. Contencios administrativ. Litigiu Curtea de Conturi ............191
14. Contencios administrativ. Suspendare executare
act administrativ ....................................................................200
15. Contencios administrativ. Suspendare executare
act administrativ ....................................................................207
16. Contencios administrativ. Suspendare executare
act administrativ .................................................................... 211
17. Contencios administrativ. Suspendare executare
act administrativ-fiscal. Condiţii ...........................................215
18. Contencios administrativ. Taxă pe poluare............................219
Drept comercial ..............................................................................226
19. Recurs comercial. Anulare hotărâre arbitrală ........................226
20. Contestaţie în anulare. Greşeală materială ............................232
21. Recurs comercial. Radiere societate comercială
din registrul comerţului .........................................................235
22. Recurs comercial. Suspendarea judecării cauzei
în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006 ...............................239
23. Recurs comercial. Încheiere de suspendare a soluţionării
cauzei pronunţată în temeiul prev. art. 36 din
Legea nr. 85/2006 ..................................................................241
24. Recurs comercial. Procedura insolvenţei. Deschiderea
procedurii ..............................................................................242
25. Recurs comercial. Deschiderea procedurii insolvenţei .........245
26. Recurs comercial. Deschiderea procedurii insolvenţei.
Creanţă certă, lichidă şi exigibilă ..........................................250
27. Recurs comercial. Deschiderea procedurii in solvenţei ........252
VIII Curtea de Apel Oradea. BJ 2010
28. Recurs comercial. Reorganizare judiciară şi faliment.
Deschidere de procedură. Conexarea cererii de deschidere a
procedurii formulată de creditor la cererea formulată
de debitor ..............................................................................256
29. Recurs comercial. Deschiderea procedurii insolvenţei .........259
30. Recurs comercial. Procedura insolvenţei ..............................266
31. Recurs comercial. Procedura insolvenţei ..............................269
32. Recurs comercial. Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe.
Creanţă sub condiţie adusă provizoriu la masa credală.........271
33. Recurs comercial. Insolvenţă – contestaţie
plan de distribuire .................................................................279
34. Recurs comercial. Insolvenţă – plan de reorganizare ............284
35. Recurs comercial. Antrenare răspundere administrator ........287
36. Recurs comercial. Antrenare răspundere administrator ........293
37. Recurs comercial. Antrenare răspundere administrator ........300
38. Recurs comercial. Antrenare răspundere administrator ........307
III. Secţia penală .................................................................................312
Drept penal şi drept procesual penal ............................................312
1. Motiv de neexecutare a mandatului european de arestare .....312
2. Executarea mandatului european de arestare. Solicitarea de
informaţii suplimentare statului solicitant. Consimţământul
persoanei solicitate la predare către autorităţile judiciare
solicitante ..............................................................................315
3. Executarea mandatului european de arestare. Amânarea
predării persoanei solicitate de către autorităţile judiciare
străine ....................................................................................319
4. Motive de neexecutare a mandatului european de arestare.
Admiterea cererii de executare a mandatului european
de arestare. Hotărâre reformată în calea de atac ordinară
a recursului ............................................................................323
5. Plângere adresată instanţei împotriva soluţiilor
procurorului de netrimitere în judecată. Persoane ale
căror interese legitime sunt vătămate ....................................330
6. Recurs. Greşita obligare a terţului asigurător la
cheltuielile judiciare făcute de părţi ......................................335
7. Recurs. Greşita restituire a cauzei la parchet ........................342
Cuprins IX
8. Recurs. Greşita reţinere a stării de recidivă în cazul
infracţiunii de ameninţare .....................................................349
9. Recurs. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 10 din
Legea nr. 241/2005 ................................................................357
10. Recurs. Noţiunea de „calitate mincinoasă”,
reglementată de art. 215 alin. (2) C.pen. ...............................365
11. Recurs. Greşita compunere a instanţei ..................................370
12. Recurs. Transfer de proceduri. Trimiterea cauzei
spre rejudecare ......................................................................375
13. Recurs. Necesitarea efectuării unei expertize psihiatrice ......384
14. Recurs. Judecarea cauzei în lipsa inculpatului arestat
în vederea extrădării. Nulitate absolută .................................391
15. Recurs. Confiscare specială ..................................................401
16. Recurs. Limitele judecării cauzei după casarea hotărârii în
calea de atac exercitată de inculpat. Neagravarea situaţiei
părţilor în propria cale de atac ...............................................407
17. Recurs. Contestaţie la executare. Greşita aplicare
a dispoziţiilor art. 127 alin. (2) C.pen. privind întreruperea
cursului prescripţiei ...............................................................416
18. Recurs. Judecarea apelului în lipsa inculpatului
aflat în stare de arest..............................................................420
19. Recurs. Revocarea suspendării executării pedepsei
sub supra veghere. Condiţii ....................................................438
20. Recurs. Întreruperea executării pedepsei ..............................442
21. Recurs. Rejudecare după extrădare. Admiterea cererii .........447
22. Recurs. Nesemnarea de către toţi membrii completului a
încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale cu
excepţia de neconstituţionalitate. Nulitate absolută ..............453
23. Recurs. Daune morale. Aprecierea cuantumului acestora .....455
24. Recurs. Competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare ...463
25. Recurs. Casare cu trimitere. Nelegala constituire
a completului de judecată ......................................................465
26. Recurs. Exercitarea fără drept a unei profesii. Achitare.
Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii .....................471
27. Tulburare în posesie. Nerespectarea hotărârii judecătoreşti.
Distincţie ...............................................................................481
28. Recurs. Latura civilă a cauzei. Calitatea de parte responsabilă
civilmente a Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.
Obligarea Fondului la despăgubiri civile către victimă ........488
X Curtea de Apel Oradea. BJ 2010
29. Recurs împotriva hotărârii de restituire a cauzei la procuror
pentru refacerea urmăririi penale ..........................................499
30. Contestaţie la executare. Cazul prevăzut de art. 461
alin. (1) lit. d) C.proc.pen. Neîndeplinirea condiţiilor
cerute de lege pentru a se constata prescripţia executării
pedepsei .................................................................................510
31. Recurs. Infracţiunea prevăzută de art. 272 pct. 2 din
Legea nr. 31/1990. Incidenţa dispoziţiilor art. 155 din
Legea nr. 31/1990. Încetarea procesului penal ......................513
Index alfabetic .....................................................................................525

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec