Admisibilitatea cererilor la CEDO.Ghid practic Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Admisibilitatea cererilor la CEDO.Ghid practic Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 152

DESCRIERE

Data: 23.02.2011
152 paginiPrezenta lucrare reprezinta traducerea in limba romana a Ghidului practic cu privire la admisibilitate, redactat de Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului si care este destinat in special avocatilor, cu scopul de a limita numarul mare de cereri vadit nefondate adresate Curtii.

Ghidul prezinta in detaliu criteriile de admisibilitate ale CEDO. Dupa expunerea notiunilor de recurs individual si calitatea de victima, este analizata mai intai inadmisibilitatea legata de procedura (neepuizarea cailor de recurs interne, nerespectarea termenului de sase luni, cererile anonime, repetitive sau abuzive si cererile deja supuse unei alte instante internationale), apoi este examinata inadmisibilitatea legata de competenta Curtii (ratione personae, ratione loci, ratione temporis si ratione materiae), iar ultima parte este dedicata inadmisibilitatii legate de fond (cererile vadit lipsite de fundament si absenta unui prejudiciu).

„Acest Ghid le va permite avocatilor sa isi sfatuiasca bine clientii cu privire la sansele lor de a sesiza Curtea cu o cerere admisibila. Aceasta ii va ajuta sa castige timp si energie, ii va scuti de cheltuieli si va permite degajarea Curtii.”

Jean-Paul Costa, Presedintele Curtii Europene a Drepturilor


CUPRINS
INTRODUCERE _________________________________________1
A. — Recursul individual _________________________________ 4
1. Obiectul normei _______________________________________ 4
2. Calitatea cererii ________________________________________ 4
3. Libera exercitare a dreptului de recurs _____________________ 6
4. Obligaţiile statului pârât_________________________________ 7
a) Articolul 39 din Regulamentul Curţii __________________________ 7
b) Stabilirea faptelor __________________________________________ 8
c) Misiuni de anchetă _________________________________________ 9
B. — Calitatea de victimă _________________________________ 9
1. Noţiunea de victimă ____________________________________ 9
2. Victima directă _______________________________________ 10
3. Victima indirectă______________________________________ 11
4. Decesul victimei ______________________________________ 12
5. Pierderea calităţii de victimă ____________________________ 13
I. INADMISIBILITATEA LEGATĂ DE PROCEDURĂ________________ 16
A. — Neepuizarea căilor de recurs interne__________________ 16
1. Scopul normei ________________________________________ 17
2. Aplicarea normei______________________________________ 17
a) Flexibilitatea _____________________________________________ 17
b) Respectarea normelor interne şi limite________________________ 18
c) Existenţa mai multor căi de recurs ___________________________ 18
d) Capete de cerere invocate în substanţă _______________________ 19
e) Existenţa şi caracterul adecvat_______________________________ 19
ADMISIBILITATEA CERERILOR VI LA CEDO. GHID PRACTIC
f) Accesibilitate şi efectivitate _________________________________ 20
3. Limitele aplicării normei _______________________________ 20
a) Sarcina probei____________________________________________ 20
b) Aspecte procedurale_______________________________________ 22
c) Crearea unor noi căi de recurs ______________________________ 22
B. — Nerespectarea termenului de 6 luni___________________ 23
1. Scopul normei ________________________________________ 23
2. Data de la care începe să curgă termenul de 6 luni _________ 24
a) Decizia definitivă _________________________________________ 24
b) Începerea termenului ______________________________________ 25
c) Comunicarea deciziei _____________________________________ 26
d) Lipsa comunicării deciziei__________________________________ 26
e) Lipsa căilor de atac________________________________________ 26
f) Calculul termenului________________________________________ 27
g) Situaţia continuă__________________________________________ 27
3. Data introducerii unei cereri ____________________________ 28
a) Prima scrisoare ___________________________________________ 28
b) Diferenţa între data redactării şi data trimiterii _________________ 28
c) Trimiterea prin fax ________________________________________ 29
d) Termene după prima comunicare____________________________ 29
e) Încadrarea unui capăt de cerere _____________________________ 29
f) Capete de cerere ulterioare _________________________________ 29
4. Exemple _____________________________________________ 30
a) Aplicabilitatea cerinţelor respectării termenului în cazul
obligaţiei procedurale ce decurge din articolul 2 al Convenţiei ___ 30
b) Condiţii de aplicare a regulii celor 6 luni în cauzele
referitoare la perioadele multiple de deţinere prin raportare
la articolul 5 § 3 al Convenţiei ______________________________ 31
C. — Cererea anonimă __________________________________ 31
1. Caracterul anonim al unei cereri_________________________ 31
2. Caracterul neanonim al unei cereri_______________________ 32
D. — Cererea repetitivă__________________________________ 32
1. Identitatea reclamanţilor _______________________________ 33
CUPRINS VII
2. Identitatea capetelor de cerere __________________________ 33
3. Identitatea faptelor ____________________________________ 35
E. — Cererea deja supusă unei alte instanţe internaţionale_____ 35
1. Noţiunea de instanţă___________________________________ 36
a) Instanţa trebuie să fie publică _______________________________ 36
b) Instanţa trebuie să fie internaţională__________________________ 36
c) Instanţa trebuie să fie independentă __________________________ 36
d) Instanţa trebuie să fie judiciară ______________________________ 37
2. Garanţiile procedurale _________________________________ 37
a) Contradictorialitatea_______________________________________ 37
b) Exigenţele ce se impun organului jurisdicţional ________________ 37
3. Rolul instanţei ________________________________________ 38
a) Instanţa trebuie să poată decide cine este responsabil ___________ 38
b) Instanţa trebuie să fie aptă să dispună încetarea violării _________ 39
c) Eficacitatea instanţei_______________________________________ 39
F. — Cererea abuzivă ___________________________________ 40
1. Definiţia generală _____________________________________ 40
2. Dezinformarea Curţii __________________________________ 41
3. Limbajul abuziv ______________________________________ 41
4. Violarea obligaţiei de confidenţialitate în cazul
rezolvării pe cale amiabilă______________________________ 42
5. Cerere cu caracter şicanator evident sau lipsită
de orice miză reală____________________________________ 43
6. Alte ipoteze __________________________________________ 44
7. Atitudinea ce trebuie adoptată de Guvernul pârât __________ 44
II. INADMISIBILITATEA LEGATĂ DE COMPETENŢA CURŢII_________ 46
A. — Incompatibilitatea ratione personae___________________ 46
1. Principii _____________________________________________ 46
2. Competenţa __________________________________________ 47
3. Responsabilitate, imputabilitate _________________________ 48
ADMISIBILITATEA CERERILOR VIII LA CEDO. GHID PRACTIC
4. Chestiuni privitoare la responsabilitatea eventuală a
statelor parte la Convenţie ca urmare a unor acţiuni sau
omisiuni în legătură cu apartenenţa acestora la o
organizaţie internaţională ______________________________ 50
B. — Incompatibilitatea ratione loci _______________________ 53
1. Principii _____________________________________________ 53
2. Cazuri specifice_______________________________________ 54
C. — Incompatibilitatea ratione temporis ___________________ 55
1. Principii generale _____________________________________ 55
2. Aplicarea acestor principii______________________________ 56
a) Data critică prin raportare la ratificarea Convenţiei sau la
acceptarea competenţei organelor Convenţiei__________________ 56
b) Fapte instantanee anterioare sau posterioare intrării în
vigoare sau declaraţiei _____________________________________ 57
3. Situaţii specifice ______________________________________ 60
a) Violări continue __________________________________________ 60
b) Obligaţia procedurală ce decurge din articolul 2 de a desfăşura
ancheta cu privire la un deces: procedurile referitoare la fapte
ce ies din competenţa temporală_____________________________ 61
c) Obligaţia procedurală ce decurge din articolul 2 de a ancheta
dispariţiile ce au avut loc înainte de data critică ________________ 61
d) Obligaţia procedurală ce decurge din articolul 3 _______________ 62
e) Luarea în considerare a faptelor anterioare ____________________ 62
f) Procedura sau deţinerea în curs______________________________ 62
g) Dreptul la despăgubire în caz de eroare judiciară ______________ 63
D. — Incompatibilitatea ratione materiae___________________ 63
1. Noţiunea de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” _________ 65
a) Condiţii generale de aplicabilitate a articolului 6 § 1____________ 65
b) Noţiunea de „contestaţie” __________________________________ 66
c) Existenţa unui drept ce poate fi apărat în justiţie conform
dreptului intern ___________________________________________ 67
d) Caracterul „civil” al dreptului _______________________________ 70
e) Dreptul cu caracter privat: dimensiunea patrimonială ___________ 70
f) Extinderea către alte tipuri de contestaţii ______________________ 71
g) Materiile excluse__________________________________________ 73
CUPRINS IX
h) Aplicabilitatea articolului 6 unei alte proceduri decât cea
principală________________________________________________ 75
2. Noţiunea de „acuzaţie în materie penală”_________________ 76
a) Principii generale _________________________________________ 77
b) Aplicarea principiilor generale ______________________________ 79
Proceduri disciplinare ______________________________________ 79
Procedurile administrative, fiscale, vamale şi în materia
dreptului concurenţei ______________________________________ 81
Chestiunile politice ________________________________________ 82
Expulzare şi extrădare ______________________________________ 82
Diferitele faze ale procedurilor penale, procedurile anexe
şi recursurile ulterioare _____________________________________ 83
c) Relaţia cu alte articole din Convenţie sau din Protocoalele sale ___ 86
3. Noţiunile de „viaţă privată” şi de „viaţă familială” __________ 87
a) Câmpul de aplicare a articolului 8 ___________________________ 87
b) Sfera „vieţii private” _______________________________________ 87
c) Sfera „vieţii familiale”______________________________________ 91
Dreptul de a deveni părinte _________________________________ 92
Cu privire la copii _________________________________________ 92
Cu privire la cupluri________________________________________ 93
Cu privire la alte relaţii _____________________________________ 94
Interesele materiale ________________________________________ 94
4. Noţiunile de „domiciliu” şi de „corespondenţă”____________ 95
a) Câmpul de aplicare a articolului 8 ___________________________ 95
b) Întinderea noţiunii de „domiciliu” ___________________________ 95
c) Exemple de ingerinţe ______________________________________ 97
d) Întinderea noţiunii de „corespondenţă” _______________________ 98
5. Noţiunea de „bunuri”__________________________________ 99
a) Bunuri protejate __________________________________________ 99
b) Sens autonom ____________________________________________ 99
c) Bunuri actuale___________________________________________ 100
d) Creanţe ________________________________________________ 101
e) Restituirea bunurilor______________________________________ 101
f) Venituri viitoare__________________________________________ 103
g) Clientela________________________________________________ 103
h) Licenţele de exploatare a unei activităţi comerciale____________ 103
ADMISIBILITATEA CERERILOR X LA CEDO. GHID PRACTIC
i) Inflaţia__________________________________________________ 103
j) Proprietatea intelectuală ___________________________________ 104
k) Acţiunile _______________________________________________ 104
l) Prestaţiile de securitate socială______________________________ 104
III. INADMISIBILITATEA LEGATĂ DE FOND __________________ 105
A. — Lipsa vădită de fundament _________________________ 105
1. Introducere generală__________________________________ 105
2. „A patra instanţă” ____________________________________ 107
3. Absenţa aparentă sau evidentă a violării _________________ 109
a) Nicio aparenţă de arbitrar sau de inechitate __________________ 110
b) Nicio aparenţă de disproporţie între scopuri şi mijloace ________ 111
c) Alte chestiuni de fond relativ simple ________________________ 113
4. Capete de cerere nesusţinute: lipsa probelor______________ 113
5. Capete de cerere confuze sau fanteziste _________________ 115
B. — Absenţa unui prejudiciu____________________________ 115
1. Contextul adoptării noului criteriu ______________________ 115
2. Obiect _____________________________________________ 116
3. Chestiunea de a şti dacă reclamantul a suferit un
prejudiciu important__________________________________ 117
4. Două clauze de salvgardare ___________________________ 118
a) Chestiunea de a şti dacă respectarea drepturilor omului
cere examinarea cererii pe fond ____________________________ 118
b) Chestiunea de a şti dacă respectiva cauză a fost deja examinată
corespunzător de un tribunal intern _________________________ 119
INDEX AL HOTĂRÂRILOR ŞI DECIZIILOR ____________________ 120

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.027 sec